תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
ישבב הסופר
הודעות: 2728
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ד' ספטמבר 07, 2011 9:14 am

לאחרונה נתחדש לי חידוש פשוט מאוד, בנוגע למנהג תקיעת השופר בסוף תפילת נעילה. הנה, הביאו הפוסקים מספר הסברים למנהג, כהמרדכי יומא תשכ"ז שהוא רמז לשופר של יובל שתקעו ביו"כ, ועוד סיבה לכך הובא בשו"ע סימן תרכ"ג ובונ"כ הוא מפני שתקיעת שופר הוא סימן לסילוק שכינה שנאמר 'עלה אלוקים בתרועה'.
וכשלעצמי חשבתי שאולי יש להסביר מקור המנהג בפשיטות, שבמצוות הגבלה אמר הקב"ה למשה רבינו ע"ה "לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה יירה אם בהמה אם איש לא יחיה, במשוך היובל המה יעלו בהר". ורש"י ז"ל פירש בד"ה במשוך היובל "כשימשוך היובל קול ארוך הוא סימן סלוק שכינה והפסקת הקול וכיון שאסתלק הם רשאין לעלות". [יעויין שם ב' פירושים אם הכוונה ב'משוך' הוא התקיעה או ההפסקה.]
ויעויין בדברי הראב"ע שהביא בשם רס"ג שכוונת הכתוב 'במשוך היובל המה יעלו בהר' הוא שביום הכיפורים כשירד משה ושני לוחות השניות בידו, וציווה לבנות משכן, אז תקעו בשופר והותר לעלות.
וא"כ יתכן שהתקיעה בסוף תפילת יום הכיפורים הוא רמז לתקיעת השופר שהיתה בסיום מעמד הר סיני ומתן תורה - ביום הכיפורים. ופלא שבעל הלבושים הביא שיטת האומרים שהוא רמז לסילוק שכינה, ולראיה הביא דברי בכתוב דלעיל "עלה אלוקים בתרועה", והוסיף עוד מקרא דילן "במשוך היובל המה יעלו בהר", אבל לא העיר על כך שזה היה ביום הכיפורים.
האם יש מקור שקדמני בזה? שמא ראיתי כך מעודי וזכרוני הוא בכזיב?

מותיב ומפרק
הודעות: 247
הצטרף: ו' דצמבר 31, 2010 8:48 pm

Re: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

הודעהעל ידי מותיב ומפרק » ד' ספטמבר 07, 2011 7:16 pm

אין כל פלא על בעל הלבושים!
בודאי כל זמן שיש סילוק שכינה משמיעין קול שופר, בין אי ילפי' להו מ"עלה אלקים" ובין מ"במשוך היובל" כרש"י. אך בודאי אין עושין זכר לסילוק שכינה שהיה!
א"כ במוציו"כ שיש סילוק שכינה מריעין, אבל להריע מפאת שביומא דין נסתלקה השכינה, פשיטא שאין עושין מזכרת לזה, ופשוט.

שבטיישראל
הודעות: 1806
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

הודעהעל ידי שבטיישראל » ד' ספטמבר 07, 2011 7:55 pm

ר' ישבב
תן לי לחלוק עליך ...

תקיעת השופר שהיה ביום הכיפורים כשמשה ירד מן ההר עם הלוחות השניות הוא "שופר של פורעניות" - שהרי משה כבר ירד מן ההר עם הלוחות הראשונות ביום י"ז בתמוז וכבר אז היו צריכין לתקוע בשופר וכו', רק בעוה"ר חטא העגל גרמה לכך שמשה רבינו שבר את הלוחות ברדתו מן ההר ולכך הוצרך לעלות שוב לארבעים יום נוספים שנסתיימו ביום הכיפורים ורק אז תקעו למעשה בשופר שיהא מותר לעלות בהר, ומש"ה לא הזכיר הלבוש ענין התקיעה ביו"כ שהוא רמז לתקיעת השופר שהיתה בסיום מעמד הר סיני ומתן תורה, מאחר שעון העגל היא שגרמה לתקיעה זו

ישבב הסופר
הודעות: 2728
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ד' ספטמבר 07, 2011 8:58 pm

ר' שבטי:
אף אני אשלם לך כגמולך...
אמרו חכז"ל בתענית ל: "לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים, ופריך בשלמא יום הכיפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה יום שניתנו בו לוחות האחרונות. "
ועיין ברש"י שם וברשב"ם ב"ב קכ"א. וברש"י שמות לג יא שהאריכו בזה שנתינת לוחות השניות היה מתוך ריצוי ובשמחה ובלב שלם, ויאמר ה' סלחתי כדבריך. ע"ש.

תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

Re: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » ד' ספטמבר 07, 2011 9:06 pm

ר' ישבב אבקש להוסיף ולחזק את דבריך מצד אחד, ומאידך גיסא אכתוב לחלוק ולשאול בזה.
--
על קושיתו של ר ישבב מדוע לא נזכר שהיה זה ביום הכיפורים יש לעיין היטב בסוגיא בביצה ה עמוד ב מתי הותר להם לעלות בהר.
ככלל איני בטוח שהותר להם לעלות ביום הכיפורים ואפשר שמוצאי יום הכיפורים וכידוע יש הרבה פוסקים שכתבו שיש להקפיד לתקוע בעוד עדיין יום, כלומר, בעצם יום הכיפורים ולא במוצאי יוהכ"פ.
ור שבטי תן לי לחלוק עליך שהיה זה פרענויות שהרי אז נתבשרו ישראל סלחתי כדבריך ודבר זה נזכר אין ספור פעמים ביום הכיפורים, מדוע א"כ עלינו להסתיר את תקיעת השופר.
ולעצם העניין שהביא ר' ישבב במה שפירשו עלה אלוקים בתרועה, מעולם אני תמה, שהרי פשוט הכוונה בזה יתעלה אלוקים בתרועה, כלומר, יתגדל שמו יתברך על ידי תרועה וכפי שמשמע להדיא בפרק מ"ז בתהלים בפרק שאומרים לפני התקיעות.
וכן הוא שם להדיא ברש"י בפסוק ה' יבחר לנו וכו' ויחזירנו לתוכה ואז יתעלה בתרועה, וקול שופר שנתקע לפניו בשיר על עולות וזבחים ושלמים.
וצ"ע מניין לקחו לפרש עלה אלוקים בתרועה שהקב"ה מסתלק בתרועה היפך כוונת הפסוק.

ישבב הסופר
הודעות: 2728
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ד' ספטמבר 07, 2011 9:13 pm

עוד יעויין תוס' ב"ק פב. בד"ה כדי שהאריך ג"כ בזה, ובתו"ד ז"ל "ונתרצה המקום וירד משה בי' בתשרי והלוחות בידו, באותו יום נתרצה המקום לישראל שנא' ויאמר ה' סלחתי כדבריך, לפיכך סליחה וכפרה היא לדורות" וכו' ע"ש.

תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

Re: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » ד' ספטמבר 07, 2011 9:20 pm

יש לנו בהחלט ראיה מהתוס' שם שאין אנו מסתירים את סיום הלוחות השניות, אך בכל אופן נצטרך לחפש מתי בדיוק ירד משה מן ההר, האם במוצאי יום הכיפורים או בעצם יום הכיפורים, ואפשר שייצא מזה נ"מ אם צריך לתקוע בעצם יום הכיפורים או במוצאי וכבר דנו בזה הפוסקים.
ובאמת שגם אם נאמר שתוקעים מפני היובל כבר נתקשו בזה הפוסקים, מדוע אין אנו תוקעים בעצם יום הכיפורים שהרי חכמה היא ואינה מלאכה.

ישבב הסופר
הודעות: 2728
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ד' ספטמבר 07, 2011 9:31 pm

הרב התולעת:
אכן צדקו דבריך שדברי הגמרא בביצה ה: לפירש"י ותוס' שם לא הותר לעלות בהר עד אשר הוקם המשכן בא ניסן, או לשנה אחרת בכ' אייר. ולא באתי אלא בדברי הרס"ג, ואכן אין זה קושיא לשיטות האחרות בזה. ועדיין אני צריך לעיין בזה לשיטת רש"י והתוס' מתי היה תקיעת השופר להתיר דבר שבמנין.

----
ולענייןשאר הטעמים למנהג, ועוד עיין בתוס' שבת קי"ד: בד"ה ואמאי שתמה על הטעם לתקוע משום שופר של יובל, שהרי לא היה יובל בכל שנה.

תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

Re: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » ד' ספטמבר 07, 2011 9:45 pm

תולעת ספרים07 כתב:ולעצם העניין שהביא ר' ישבב במה שפירשו עלה אלוקים בתרועה, מעולם אני תמה, שהרי פשוט הכוונה בזה יתעלה אלוקים בתרועה, כלומר, יתגדל שמו יתברך על ידי תרועה וכפי שמשמע להדיא בפרק מ"ז בתהלים בפרק שאומרים לפני התקיעות.
וכן הוא שם להדיא ברש"י בפסוק ה' יבחר לנו וכו' ויחזירנו לתוכה ואז יתעלה בתרועה, וקול שופר שנתקע לפניו בשיר על עולות וזבחים ושלמים.
וצ"ע מניין לקחו לפרש עלה אלוקים בתרועה שהקב"ה מסתלק בתרועה היפך כוונת הפסוק.

רבי ישבב מה אתה אומר על השאלה הזאת?
על פניו קושיא חזקה.

מותיב ומפרק
הודעות: 247
הצטרף: ו' דצמבר 31, 2010 8:48 pm

Re: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

הודעהעל ידי מותיב ומפרק » ד' ספטמבר 07, 2011 10:10 pm

תולעת ספרים07 כתב:
תולעת ספרים07 כתב:ולעצם העניין שהביא ר' ישבב במה שפירשו עלה אלוקים בתרועה, מעולם אני תמה, שהרי פשוט הכוונה בזה יתעלה אלוקים בתרועה, כלומר, יתגדל שמו יתברך על ידי תרועה וכפי שמשמע להדיא בפרק מ"ז בתהלים בפרק שאומרים לפני התקיעות.
וכן הוא שם להדיא ברש"י בפסוק ה' יבחר לנו וכו' ויחזירנו לתוכה ואז יתעלה בתרועה, וקול שופר שנתקע לפניו בשיר על עולות וזבחים ושלמים.
וצ"ע מניין לקחו לפרש עלה אלוקים בתרועה שהקב"ה מסתלק בתרועה היפך כוונת הפסוק.

רבי ישבב מה אתה אומר על השאלה הזאת?
על פניו קושיא חזקה.

הרב תולעת.. אין אף התחלת קושיא..
בודאי הכוונה שהוא ית' מתעלה כביכול בתרועה... ואכן לכן בסילוק שכינתו ית' מריעין שיתעלה שמו ית' ביציאתו כביכול.

תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

Re: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » ה' ספטמבר 08, 2011 1:31 am

מותיב ומפרק כתב:
תולעת ספרים07 כתב:
תולעת ספרים07 כתב:ולעצם העניין שהביא ר' ישבב במה שפירשו עלה אלוקים בתרועה, מעולם אני תמה, שהרי פשוט הכוונה בזה יתעלה אלוקים בתרועה, כלומר, יתגדל שמו יתברך על ידי תרועה וכפי שמשמע להדיא בפרק מ"ז בתהלים בפרק שאומרים לפני התקיעות.
וכן הוא שם להדיא ברש"י בפסוק ה' יבחר לנו וכו' ויחזירנו לתוכה ואז יתעלה בתרועה, וקול שופר שנתקע לפניו בשיר על עולות וזבחים ושלמים.
וצ"ע מניין לקחו לפרש עלה אלוקים בתרועה שהקב"ה מסתלק בתרועה היפך כוונת הפסוק.

רבי ישבב מה אתה אומר על השאלה הזאת?
על פניו קושיא חזקה.

הרב תולעת.. אין אף התחלת קושיא..
בודאי הכוונה שהוא ית' מתעלה כביכול בתרועה... ואכן לכן בסילוק שכינתו ית' מריעין שיתעלה שמו ית' ביציאתו כביכול.

אין אנו מריעין בסילוק שכינה וכפי שכתבת
אלא מריעין כדי להמליכו להגדילו וראה היטב בתהלים פרק מ"ז שאומרים לפני התקיעיות
וזהו כוונת התקיעות להמליך את הקב"ה עלינו וכפי שיהא לעתיד לבוא וכפי שרש"י במתיקות לשונו מפרש היטב את לשונו של דוד המלך עליו השלום.
אי אפשר לפרש אחרת.
דוק היטב ותווכח לנכון הצדק עם מי.

שבטיישראל
הודעות: 1806
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

הודעהעל ידי שבטיישראל » ה' ספטמבר 08, 2011 4:21 am

ישבב הסופר כתב:ר' שבטי:
אף אני אשלם לך כגמולך...
אמרו חכז"ל בתענית ל: "לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים, ופריך בשלמא יום הכיפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה יום שניתנו בו לוחות האחרונות. "
ועיין ברש"י שם וברשב"ם ב"ב קכ"א. וברש"י שמות לג יא שהאריכו בזה שנתינת לוחות השניות היה מתוך ריצוי ובשמחה ובלב שלם, ויאמר ה' סלחתי כדבריך. ע"ש.


ובכן ר' ישבב ... לא הבנת כוונתי

בוודאי שיו"כ הוא יום של ריצוי שבו אמר ה' סלחתי כדבריך וכיפר על עון העגל (וגם בפיוטי יו"כ מוזכר הענין שיו"כ הוא יום סליחה ומחילה לדורות כבר מאדה"ר), ולא לזה היה כוונתי (דא"כ למה לנו להזכיר בכלל הפסוק של "ויאמר ה' סלחתי כדבריך" שזה היה כפר על עון העגל והרי אין אנו רוצין להזכיר ח"ו עון העגל ביו"כ)

כוונתי היה דענין התקיעה המדובר הוא הסימן של סיום מעמד הר סני ומתן תורה, דלאחר תקיעת השופר הותר לעלות להר, והרי תקיעה זו כבר היה אמור להתבצע בי"ז בתמוז שהוא ארבעים יום אחר מתן תורה, ואז קיבל משה הלוחות וירד מן ההר, ובאותו יום היו צריכין לתקוע בשופר לסימן על סיום מעמד הר סני ומתן תורה והיתר העלייה להר, דא עקא בעוה"ר בגלל עון העגל נתאחר תקיעה זו בעוד ארבעים יום שהוצרך משה לעלות שוב בכדי לקבל הלוחות השניות, ובסוף אכן קיבלן בריצוי ביו"כ שאז אמר ה' סלחתי כדבריך, וביו"כ ירד משה מן ההר וסוכ"ס תקעו בשופר לסימן הנ"ל.
נמצא דתקיעת שופר הנ"ל כבר אמור לךהתבצע בי"ז בתמוז ונתאחר עד יו"כ בגלל עון העגל, ואהנ"נ דיו"כ היה יום של סליחה וריצוי, מ"מ אין אנו רוצים להזכיר תקיעה זו ביו"כ מכיון שהר תכנית שקיעה זו לא היה אמור להתבצע ביו"כ ואינו שייך ליו"כ כלל ורק עון העגל גרמה לעיכוב טכני בתקיעה זו ומש"ה התבצע התקיעה ביו"כ, ואין אנו רוצים להזכיר ביו"כ עון העגל שבגללה נגרם שהתקיעה התבצע רק ביו"כ ולא בי"ז בתמוז כמתוכנן, ואפ' שיו"כ עצמו כבר היה יום של סליחה ומחילה על עון העגל מ"מ איננו רוצים להזכיר ההשלכות שגרמה עון העגל ביו"כ, ודו"ק.

ישבב הסופר
הודעות: 2728
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ה' ספטמבר 08, 2011 5:08 am

ר' שבטי, אחרי שקראתי אריכות דבריך מתברר שאכן כן הבנתי כוונתך, ועל זה באתי לעיל לחלוק עליך, ואעשה כן שוב.
אם נתינת לוחות שניות - שהיה אך ורק מחמת עוון העגל - היתה בריצוי ובלב שלם, אז גם תקיעת השופר היה דבר רצוי. אין שום סברא לחלק ביניהם, ומה שהבאת שמפני שהתקיעה היתה אמורה להתבצע בי"ז בתמוז ונדחתה לי' תשרי מחמת עוון העגל, אינו מובן כלל - איפכא! היא הנותנת, שהרי נתינת הלוחות הראשונות היה אמור להתבצע בי"ז בתמוז אלא שנשתברו מחמת עוון העגל, והוצרך משה לפסול לוחות שניות ולמסרם אחרי מ' יום ביום הכיפורים, ועל נתינת לוחות הללו שלא באו לעולם אלא עקב עוון העגל, על כגון דא אמרו שניתנו מתוך ריצוי וחיבה יתירה.
ואם כן אין צד בעולם לומר שתקיעת שופר של סוף מתן תורה שנדחתה, גרע טפי ממתן תורה בעצמה שנדחתה.

שבטיישראל
הודעות: 1806
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

הודעהעל ידי שבטיישראל » ה' ספטמבר 08, 2011 5:19 am

שוב, הרי תקיעת שופר הוא בס"ה ענין טכני כסימן המורה על ההיתר לעלות להר, ולא שייך בה ענין ריצוי או כעס שהרי אין בתקיעה זו כי אם סימנא מילתא בעלמא !!
וזש"כ שמכיון ש"ענין טכני" זו לא היתה אמורה להבצע ביו"כ כי אם בי"ז בתמוז ונדחתה ליו"כ בגלל עון העגל !!
ומש"ה אין מקום להזכיר ביו"כ "ענין טכני" שכלל אינה שייכת ליו"כ וכלל לא היתה אמורה להבצע ביו"כ, וכל הסיבה שזה אכן התבצע למעשה ביו"כ הוא רק בגלל עון העגל, ואפ' דא"נ דעון העגל נתכפרה ביו"כ, מ"מ עדיין אין מקום להזכיר ביו"כ מאורע שאינה שייך ליו"כ וכל הסיבה שהמאורעה אכן קרה ביו"כ זה רק בגלל עון העגל, ודו"ק

ישבב הסופר
הודעות: 2728
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ה' ספטמבר 08, 2011 5:23 am

אז עיקר תשובתך אינו שזה מזכיר עוון העגל אלא מפני שהוא ענין טכני שאין לו משמעות גדולה בקשר ליום הכיפורים, וקרובים דבריך לדברי מותיב ומפרק.

שבטיישראל
הודעות: 1806
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

הודעהעל ידי שבטיישראל » ה' ספטמבר 08, 2011 6:20 am

לא זו אף זו
לא זו שתקיעה זו הוא ענין טכני ששל היתר העלייה להר סיני ואינו שייך כלל ליו"כ
אלא עצם הענין שמאורע זו אכן קרה ביו"כ הוא רק בגלל עון העגל ובוודאי שאין מקום לעשות זכר לתקיעה זו ביו"כ

עושה חדשות
הודעות: 7059
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' מרץ 31, 2017 1:19 pm

ישבב הסופר כתב:...במצוות הגבלה אמר הקב"ה למשה רבינו ע"ה "לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה יירה אם בהמה אם איש לא יחיה, במשוך היובל המה יעלו בהר". ורש"י ז"ל פירש בד"ה במשוך היובל "כשימשוך היובל קול ארוך הוא סימן סלוק שכינה והפסקת הקול וכיון שאסתלק הם רשאין לעלות". [יעויין שם ב' פירושים אם הכוונה ב'משוך' הוא התקיעה או ההפסקה.] ויעויין בדברי הראב"ע שהביא בשם רס"ג שכוונת הכתוב 'במשוך היובל המה יעלו בהר' הוא שביום הכיפורים כשירד משה ושני לוחות השניות בידו, וציווה לבנות משכן, אז תקעו בשופר והותר לעלות...
וג"א שליט"א הוסיף לי ע"ז את דברי הרמב"ן בהקד' לויקרא, ז"ל "וצוה בכהנים הנגשים אל ה' שיתקדשו שהזהיר על טומאת מקדש וקדשיו וגם שלא יהרסו לעלות אל ה' כמו שאמר דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרוכת אל פני הכפרת אשר על הארון ולא ימות כי בענן אראה על הכפרת כאזהרת פן יהרסו אל ה' לראות ונפל ממנו רב ואחר כך יגביל המשכן כהגבלת הר סיני בעת היות שם כבוד אלהי ישראל", ודו"ק.


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים