מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

בחינת הגלות שבסוכה - דברי ספר המנהיג

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

בחינת הגלות שבסוכה - דברי ספר המנהיג

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ד' אוקטובר 03, 2012 10:14 am

בס"ד

כמובן, אשמח לכל הערה או הוספה.

בחינת הגלות שבסוכה

ספר המנהיג (הלכות סוכה עמוד תג):
"ובהושענא רבה תכלית הכפרה, בשכבר התעננו מערב ר"ה עד יום הכיפורים ונמחלו העונות והזדונות והפשעים, ועל חייבי מיתות שוגגין הם גולין מהבתים לסוכות שהן דירת עראי, ועל זה נתכפר לנו הגלות:.

מבואר:
א. סוכה בחינה של גלות!! [וא"ש הלשון בחז"ל "צא מדירת קבע וכו', שבעינן לצאת מהבית, וכן להלכה ביתו של כל ימות השנה פסול, מדאוריתא או מדרבנן, ואכמ"ל]
ב. בכל חייבי מיתות שוגגין יש ענין כפרה ע"י גלות, ולא רק רוצח בשוגג!
ג. לפי זה מובן גם מדוע חג סוכות אחרי ר"ה ויוכ"פ, וכשאלת הטור מדוע לא נקבע חג סוכות בימי הקיץ, לאחר חג פסח בו יצאנו ממצרים.
ד. בגלל שענין הגלות הוא גם שיהיה ליבו נכנע (רמב"ם הל' תשובה) אין די ב"שינוי מקום" אלא בעינן גם דירת עראי בשביל הכפרה.

יתר10
הודעות: 695
הצטרף: ד' יוני 01, 2011 12:07 am

Re: בחינת הגלות שבסוכה - דברי ספר המנהיג

הודעהעל ידי יתר10 » ד' אוקטובר 03, 2012 10:40 am

בנוגע לסוכה = גלות, כן הנוסח ביה"ר הנדפס בסידורים (מי חברו?) "ובזכות צאתי מביתי החוצה יחשב כאילו הרחקתי נדוד" וציין בפרי צדיק שמקורו בפסיקתא וז"ל הפסיקתא:
למה אנו עושים סוכה אחך יום הכפורים,לומר לך שכן את מוצא בראש השנה יושב הקב"ה בדין על באי העולם וביום הכפורים הוא חותם את הדין, שמא יצא דינם של ישראל לגלות, ועל ידי כן עושים סוכה וגולין מבתיהם לסוכה, והקב"ה מעלה עליהם כאלו גלו לבבל, שנאמר חולי וגוחי בת ציון כיולדה כי עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד בבל שם תנצלי שם יגאלך ה' מכף אויביך

גילוי
הודעות: 591
הצטרף: ו' נובמבר 25, 2011 2:14 am

Re: בחינת הגלות שבסוכה - דברי ספר המנהיג

הודעהעל ידי גילוי » ד' אוקטובר 03, 2012 4:20 pm

לפי זה מובן גם מדוע חג סוכות אחרי ר"ה ויוכ"פ, וכשאלת הטור מדוע לא נקבע חג סוכות בימי הקיץ, לאחר חג פסח בו יצאנו ממצרים.

כמד' שכן תירץ במהרי"ל מנהגים

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: בחינת הגלות שבסוכה - דברי ספר המנהיג

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ד' אוקטובר 03, 2012 9:47 pm

ומסתמא גם הוא מקורו מהפסיקתא שהובאה לעיל:

ספר מהרי"ל (מנהגים) הלכות סוכות:
[ב] דרש מהר"י סג"ל לכך צוה הקדוש ברוך הוא לעשות סוכות בתשרי ולא בניסן, אף על גב דכתיב כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים (ויקרא כג, מג), משום דאם עושים בניסן לא הוי היכר המצוה כ"כ דמאן דרואה יושב אז בסוכה יאמר עריבת סוכה עליו דימות החמה נכנסים. אבל בתשרי נכנסים ימות הגשמים וכולן נכנסין לבתיהן וישראל הם קובעים דירתם בסוכה ודאי לעשות רצון אביהם שבשמים.
ע"ט צוה מצות סוכה סמוך לי"כ שצריך להיות נע ונד מביתו לסוכה ודומה לגלות שהוא מכפר נמי עונות.
ע"ט משל לשנים שעמדו בדין ויוצאים הנוצח שמח ביותר והנצוח יוצא בפחי נפש, כך ישראל ואומות עמדו לדין ואין ידוע מי נצח, צוה הקדוש ברוך הוא לישראל לשמוח במצות סוכה ולולב להראות לכל שהם נצחו. והארבעה מיני לולב נוטלין בחג משום דאותם מינין צריכין מים ביותר מכל שאר מינין וסוכות חג הוא שדנין על המים.

גילוי
הודעות: 591
הצטרף: ו' נובמבר 25, 2011 2:14 am

Re: בחינת הגלות שבסוכה - דברי ספר המנהיג

הודעהעל ידי גילוי » ה' אוקטובר 04, 2012 11:06 am

ובאמת הדבר תמוה ביותר שבבזמן "שמחתינו" אנו כביכול "בגלות"

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: בחינת הגלות שבסוכה - דברי ספר המנהיג

הודעהעל ידי רחמים » ה' אוקטובר 04, 2012 5:37 pm

היא הנותנת !
הרי אי אפשר להגיע לשמחה אמיתית אלא ע''י ביטול הגשמיות כלומר ביטול הערך שלה כמטרה
והוא אחד הטעמים לקריאת קהלת בחג - כיון שבו נאמר שהכל הבל - וכאשר האדם בגלות הוא מרגיש את זה ביותר.

צh33
הודעות: 472
הצטרף: א' אוקטובר 02, 2011 12:20 pm

Re: בחינת הגלות שבסוכה - דברי ספר המנהיג

הודעהעל ידי צh33 » ד' אוקטובר 10, 2012 3:49 pm

הגלות דבעל תשובה היינו כיון שאין לו מקום אלא הקב"ה יאספהו בבחינת והוי' יאספני וזהו ענין הסוכה והוא שמחה גדולה. וזה פשר דברי המנהיג. פשוט.

יתר10
הודעות: 695
הצטרף: ד' יוני 01, 2011 12:07 am

Re: בחינת הגלות שבסוכה - דברי ספר המנהיג

הודעהעל ידי יתר10 » ד' אוקטובר 10, 2012 7:37 pm

הדברים אמת, אבל שספר המנהיג כיון לשפת אמת'דיגע דיבורים בעיני זה לא פשוט בכלל

עושה חדשות
הודעות: 7609
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: בחינת הגלות שבסוכה - דברי ספר המנהיג

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' אוקטובר 13, 2016 9:45 pm

הריני מעתיק את לש' המנהיג מתחילתו, מפני חידושים נוספים שיש בדבריו. (ועיקר דבריו הובא גם באורחות חיים חלק א סדר תפלות הפסח ושאר המועדות אות טז).
מנהג צרפת ופרובינצ' ואלמנייא זולתי בארץ ספרד לומ' בהושענ' רבה מזמורים שלשבת, וקדושה רבה במוסף כשאר ימים טובי'. ויראה לי הטעם אף על פי שלא נקרא יום השביעי שלחג שבתון מ"מ הוא תכלית החג ותכלית ההקפה, ותשלומי הפרים שבעי' כנגד ע' אומות, כדאמ' בירושל', שבכל יום היו מקיפי' את העיר פעם אחת, שנ' ויהי ביום השביעי ויסובו את העיר שבע פעמי' ותפול החומה תחתיה, וכן להפיל חומת אדום, ובזמן הבית בכל יום היו מקיפין את המזבח פעם ובשביעי ז' פעמ', ועל כן נהגו כל ישראל להקיף את התיבה שהתורה עליה. ועוד כי בהושענ' רבה מקויימת חתימת ג' הספרי' הפתוחי' לפני הקדוש ברוך הוא ונחתמי' ביום הכיפורי', ובהושענ' רבה תכלית הכפרה בשכבר התענינו מערב ר"ה עד יום הכיפורי' ונמחלו העונות והזדונות והפשעי' ועל חייבי מיתות שוגגין הם גולין מהבתים לסוכות שהן דירת עראי, ועל זה נתכפר לנו הגלות. והלולב שמנענעי' להודיע כי נצחנו את כל המתקוממי' עלינו, כדאמ' בירושל' ובפסיקתא, ובהדין נצוחייא דנצחין בקרבא ונקטין לולבייא בידיהון, פי' כדרך המלכי' המנצחי' ותופשי' העיירות ולוקחין הרומח ואות המלכות תלוי בו ועולין על ראש המגדל ומוליכה ומביאה לכל רוח להודיע כי המלך נצח את הכל. על כן טוב לומ' בו מזמורי' שלשבת וקדושה רבה כשאר ימי' טובי'. אב"ן הירח"י. וכן נהגו בצרפת להדליק את הנר בהושענ' רבה כבליל הכפורי' והטעם מפורש למעלה במקומו.


חזור אל “סוכות ושמנ"ע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים