מעמיד דמעמיד, (פולמוס בראון - עינבל)

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: מעמיד דמעמיד, (פולמוס בראון - עינבל)

הודעהעל ידי ברמן » ה' אוקטובר 19, 2017 10:32 am

בעל קורא כתב:
התשובה של הרב אלישיב בענין זה חולקת על חידוש החזון איש בתוקף, אלא שככל הידוע לי לא פורסמה מפני כבודו של החזון איש, וכנראה זה משום שאכן הוכיח שם מפורשות מדברי הראשונים דלא כהחזון איש.


אכן, במשך שנים רבות נמנע הרב אלישיב (משום כבודו של החזון איש) מלתת רשות לפרסם ולהעביר את קונטרסו בענין זה, ורק מסרו בהשאלה ליחידים.

בשנת תשס"ו נתן הגרי"ש רשות להרב קאהן (נכד גיסו הגר"א פלצינסקי) לפרסמו בקובץ "משלחן מלכים" (גליון ה', תשרי תשס"ז), ומשם נדפס גם בקובץ תשובות חלק ד' סימן פ"א.

ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: מעמיד דמעמיד, (פולמוס בראון - עינבל)

הודעהעל ידי ברמן » ה' אוקטובר 19, 2017 11:15 am

בעל קורא כתב:תוקף דברי החזון איש בענין מעמיד דמעמיד מבוסס על שתי טענות, אחת הלכתית ואחת מציאותית, בטענה ההלכתית הוא מבסס את דבריו על דיוק בלשון הרמב"ן והר"ן שהקשו איך יתכן שאסור להעמיד את הסכך בדבר המקבל טומאה, והרי אמרו במשנה אחת באילן ושתים בידי אדם או שתים באילן וכו', ותירצו הרמב"ן והר"ן ששם האילן הוי מעשה קרקע בעלמא, והמג"א והגר"א שהתירו מעמיד דמעמיד למדו בדבריהם שכמו שקרקע שפסולה לסיכוך בכל זאת כשרה להעמיד עליה הדפנות שמעמידות את הסיכוך, והטעם כיון שהוא רק מעמיד דמעמיד, כך גם באחת באילן הוי באופן של מעמיד דמעמיד, אך החזון איש טוען שמדויק בדבריהם שמעמיד דמעמיד אסור, אלא רק באופן של מעשה קרקע שהקרקע היא זו שפסולה לסיכוך רק בזה לא שייך לגזור, אך לא בשאר מעמיד דמעמיד שזה אסור כמו מעמיד עצמו, וגם באחת באילן מדובר שהאילן הוא רק הקרקע (וכנראה דברי ענבל שזו דעת רוב הראשונים מבוססת על דברי הר"ן והרמב"ן).

והטענה המציאותית של החזון איש היא שכל מעמיד דמעמיד הוא בעצם גם מעמיד ממש, למשל מי שיש לו מסגרת מתכת ושם עליה קורות ועליהם הסכך כדי שהמסגרת תהיה מעמיד דמעמיד, טוען החזון איש שכיון שהקורות הם חלק מהסכך, ממילא שוב המסגרת היא מעמיד ממש ולא מעמיד דמעמיד.

על הטענה המציאותית כבר ענה בקהילות יעקב שיש אופנים בהם ודאי הוי מעמיד דמעמיד, וכגון מי שמחבר את הדפנות עם ברגים ועל הדפנות מניח את הסכך, שאז הדפנות ודאי הם רק מעמיד כיון שאינם סכך כלל, וממילא הברגים הם מעמיד דמעמיד.

לגבי הטענה ההלכתית, האמת היא שכשרואים את דברי החזון איש ואת הוכחתו מדיוק לשון הרמב"ן והר"ן שכתבו להדיא מעשה קרקע, נראה בהשקפה ראשונה שהצדק עמו, וכל היתר מעמיד דמעמיד הוא רק במעשה קרקע, אך באמת אחר שפותחים ראשונים נוספים ורואים את דבריהם המפורשים לא ייתן לומר כן, הר"ן למשל בדף אחר כך, במשנה של אחת באילן וכו' כותב מילים מאד ברורות:
ואע"פ שעכשיו הקונדסין נסמכין באילן כולי האי לא גזרינן כיון דמפסקי קונדסין בין אילן לסכך. עכ"ל.
ומוכח להדיא שאין הטעם משום מעשה קרקע אלא משום מעמיד דמעמיד (כיון דמפסקי קונדסין), ומה שכתב מעשה קרקע היה רק להוכיח מזה שקרקע פסולה מותרת להעמיד בה, שכל מעמיד דמעמיד מותר.
כמו כן הריטב"א מביא כך גם את דברי הרמב"ן:
והנכון כמו שפי' רבינו הגדול ז"ל שלא אסרו חכמים אלא שלא להעמיד הסכך עצמו בדבר הפסול לסכך שמא יבא לסכך בו, אבל מתני' דלקמן אין הסכך סומך על האילן אלא שקרקע הסוכה נתון באילן ונעץ קונדסין של עץ בקרקע הסוכה וסכך עליהן, אע"פ שהקונדסין עומדין באילן לא חיישינן שהרי מעמיד דמעמיד הוא, ואם באנו לאסור להעמיד קונדס' סוכה במחובר הרי אתה אוסר מלהעמידם בארץ ולסכך בהן דהא לא אפשר. עכ"ל.
ומוכח גם מדבריו שכל מעמיד דמעמיד מותר, ומעשה קרקע הוא רק הוכחה לזה.
וכך גם דברי המאירי:
אלא שעושה קרקע הסוכה באילן ר"ל שנועץ קונדיסין באילן ומסכך על גבן, ובקונדיסין הראויים לסיכוך, ואם מפני שהקונדיסין עומדין על האילן אין חשש לחשש.

בקיצור מוכח משאר הראשונים שכל מעמיד דמעמיד מותר, ומעשה קרקע הוא רק ההוכחה שמותר מעמיד דמעמיד, ודלא כדיוק החזון איש בדברי הרמב"ן והר"ן.


נפלא מאד! הצעת הסוגיא כדרכה של תורה.

ומה שכתב:
בעל קורא כתב:כנראה דברי ענבל שזו דעת רוב הראשונים מבוססת על דברי הר"ן והרמב"ן.

הוא אשר אמרתי, שענבל (שמצא שכדברי החזון איש "מוכח מרוב הראשונים") הורגל לפטפט כן מגירסא דינקותא (מזמו ששנה קודם שפ...) בבית מדרשם של תלמידי החזון איש, שהיה מוכרח אצל החזון איש ללמוד כן בדעת הרמב"ן והר"ן, על אף שבראשונים אחרים מפורש להיפך, ולא היה ניחא ליה להחזון איש לפרש את דברי הרמב"ן כמו שפירשו הגר"א (והמג"א).

כדכד
הודעות: 3265
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: מעמיד דמעמיד, (פולמוס בראון - עינבל)

הודעהעל ידי כדכד » ה' אוקטובר 19, 2017 11:28 am

אתה מוכן לכתוב בצורה ענינית בלי לחלק ציונים לאנשים ולכותבים תוך כדי?
הרב אלישיב הרשה לפרסם את דבריו. יישר כח שהבאת אותם. את הציונים לו ולאחרים הוא גם הרשה לחלק?

ברמן
הודעות: 493
הצטרף: ב' יולי 24, 2017 3:14 pm

Re: מעמיד דמעמיד, (פולמוס בראון - עינבל)

הודעהעל ידי ברמן » ה' אוקטובר 19, 2017 6:54 pm

כדכד כתב:אתה מוכן לכתוב בצורה ענינית בלי לחלק ציונים לאנשים ולכותבים תוך כדי?


viewtopic.php?f=7&t=36962

שומע ומשמיע
הודעות: 1542
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: מעמיד דמעמיד, (פולמוס בראון - עינבל)

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ש' ספטמבר 08, 2018 10:56 pm

גם זו לטובה כתב:הרב ענבל שלח לי באישי את ד"ת בעניין מעמיד דמעמיד.

כותב שם דברים תמוהים מאד לגבי המשנ"ב . ותוכן דבריו שאין מקור להקל מהמשנ"ב, וזה בגלל שבסי' תר"ל מביא את התירוץ הראשון של המג"א שלפיו יוצא שמעמיד דמעמיד אסור.

א. המג"א לא שואל מתרכט סעיף ח' כמש"כ הרב עינבל, אלא מסעיף ז'. אלא שבתירוץ השני נזקק לתרץ את סעיף ח'.
ב. ממילא אין משמעות איזה תירוץ נוקטים כי לא זה מקור הדין, מה שחשוב הוא איך שפירשו את הר"ן. [וכמבואר בבירור בלשון המג"א שלא ראה את זה כחידוש שמעמיד דמעמיד מותר].
ג. גם מה שהביא כאילו יש שתי מקורות במשנ"ב הוא מוזר שלא ציין שהוא סיום של אותו משפט במשנ"ב שבו מביא את התירוץ השני. וכפי הנראה שם למד שכשאין לו חומרים אחרים חשיב בדיעבד ויכול גם לתירוץ השני להעמיד בדהמקב"ט.
אולי הוא קורא את המשנ"ב אחרת, אך מכל מקום בודאי כתוב שם שאפשר לסמוך על התירוץ השני ש'לפיו' [לשיטתו של הרב עינבל] מעמיד דמעמיד מותר.


חזור אל “סוכות ושמנ"ע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים