מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

שער יכניה

הלכות, חקרי מנהג, ומאמרים לעיון ולהורדה.
נוטר הכרמים
הודעות: 8085
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

שער יכניה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' יולי 31, 2019 9:37 pm

"שבו יצא יכניה בגלותו"

שנו חכמים במשנה מסכת שקלים (פ"ו מ"ג):
והיכן היו משתחוים ארבע בצפון וארבע בדרום שלש במזרח ושתים במערב כנגד שלשה עשר שערים... לעומתן בצפון סמוכין למערב שער יכניה... ולמה נקרא שמו שער יכניה שבו יצא יכניה בגלותו.

וכן הוא במסכת מידות (פ"ב מ"ו).

וצריך תלמוד, חדא, הרי בית המקדש עמד ד' מאות שנה טרם יצא יכניה בגלותו, וא"כ מה שם היה לשער זה קודם שיצא ממנו יכניה.

(ראה בספר שפתי צדיק מועדים ליקוטים אות ז; ובתפארת ישראל במידות (יכין אות פ) כתב: "ונראה לי עוד שהוא שער הניצוץ שהזכירו התנא לעיל [פ"א מ"ה], דהרי ממערב למזרח קחשיב סידור שערי צפון, כדחשיב בסדור שערי דרום, והרי שער נצוץ היה היותר קרוב למערב, ומסתמא ממנו התחיל התנא למנות סדר השערים, רק שבתחלה היה נקרא שער יכניה, ואחר כך יחדוהו לקיום האש... ולכן קראוהו שער הניצוץ. ולפי דבריו יתכן שאף קודם לגלות יכניה קראוהו שער הניצוץ).

ועוד, מה שם הוא לשער משום שבו יצא יכניה לגלותו, ואיזה ציון דרך הוא זה שדווקא דרך שער זה יצא, הלא כיון שבבל בצפון הוא, ואף שער זה בצד צפון הוא, לפיכך יצא דרך שם.

וביותר, שהרי שער יעודו הוא בעיקר לכניסה ולא ליציאה, כמו דכתיב זה השער לד' צדיקים יבואו בו.

נוטר הכרמים
הודעות: 8085
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: שער יכניה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' יולי 31, 2019 9:38 pm

"נכנס להשתחוות ונטל רשות"

ומצינו בפירוש הרא"ש למידות:
כשהגלהו נבוכדנצר נכנס להשתחוות ונטל רשות ויצא דרך אותו שער,

וצ"ב מהי אותה 'נטילת רשות', אטו בבחירתו היה הדבר תלוי אם לגלות מירושלים, והרי נבוכדנצר הגלהו?
וגם מודגש ענין הכניסה להשתחוות, השתחוואה זו מה יחוד יש בה.

נוטר הכרמים
הודעות: 8085
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: שער יכניה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' יולי 31, 2019 9:39 pm

"חייב להשתחוות... ולקונן ולומר זה המזמור"

ושמא יש לבאר בס"ד בהקדם דברי הב"ח (או"ח סי' תקסא ס"ק ד):
מצאתי בליקוטים, כשאדם בא לירושלים ורואה את הקובה של בית המקדש שהיא עזרה אז חייב להשתחוות כנגדה ולקרוע את בגדיו ולבכות ולהתאונן ולהתאבל ולדאוג על חרבן בית המקדש ולבכות במרה ולקונן ולומר זה המזמור (תהלים עט) מזמור לאסף אלקים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשך וכו' עד הסוף.

ויש להתבונן בבחירתו של מזמור זה דווקא מבין המזמורים הרבים העוסקים בחורבן לאומרו אל מול מקום המקדש החרב.

ועוד, מה עניינה של השתחוואה זו אחר חורבן הבית, כאשר בא ערל וטמא אל הקודש ושועלים מהלכים בו.

נוטר הכרמים
הודעות: 8085
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: שער יכניה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' יולי 31, 2019 9:40 pm

מזמור לאסף – 'ששפך חמתו על העצים ועל האבנים'

איתא במדרש איכה רבה (פרשה ד פיסקא יד; מובא בתוס' קידושין לא, ב):
כתיב מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך, לא הוה קרא צריך למימר אלא בכי לאסף נהי לאסף קינה לאסף, ומה אומר מזמור לאסף, אלא משל למלך שעשה בית חופה לבנו וסיידה וכיידה וציירה ויצא בנו לתרבות רעה, מיד עלה המלך לחופה וקרע את הוילאות ושיבר את הקנים ונטל פדגוג שלו איבוב של קנים והיה מזמר, אמרו לו המלך הפך חופתו של בנו ואת יושב ומזמר, אמר להם מזמר אני שהפך חופתו של בנו ולא שפך חמתו על בנו, כך אמרו לאסף הקדוש ברוך הוא החריב היכל ומקדש ואתה יושב ומזמר, אמר להם מזמר אני ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו על העצים ועל האבנים ולא שפך חמתו על ישראל, הדא הוא דכתיב ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה.

ונראה שזהו ענין האמירה המיוחדת של 'מזמור לאסף' זה כאשר "אדם בא לירושלים ורואה את הקובה של בית המקדש שהיא עזרה", ותוכנה העמוק של אמירה זו כי בעצם 'שפך הקב"ה חמתו על העצים ועל האבנים ולא שפך על ישראל, אבל "אע"פ שחרב לא זזה השכינה מתוכו" (דב"ר פרשת ואתחנן), ואמנם השראת השכינה על המקום היא באשר נגנז ארון הקודש באותו המקום, ולכן חייב הבא לקירבת אותו המקום להשתחוות כנגדה "ולקרוע את בגדיו ולבכות ולהתאונן ולהתאבל ולדאוג על חרבן בית המקדש ולבכות במרה ולקונן ולומר זה המזמור", ואף שאין הארון עומד במקומו על אבן השתייה שבבית קודש הקדשים, אלא גנוז למטה במעמקים.

נוטר הכרמים
הודעות: 8085
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: שער יכניה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' יולי 31, 2019 9:41 pm

שכינה לא זזה

ומעתה נוכל לומר שזה פשר כניסתו של יכניה בהשתחוואה ליטול רשות כאשר הגלהו נבוכדנצר לבבל, שכן אם אמנם שכינה ח"ו היתה מסתלקת מאותו המקום, מה טעם יש לצאת לגלות, ולא למסור את הנפש על קדושת המקדש בתוך הדביר וההיכל, ולא כן למדנו על סדר פרידתו של יכניה הוא יהויכין המלך מבית המקדש.

כך אמרו חכמינו ז"ל במדרש (ויקרא רבה פרשת מצורע פרשה יט):
כיון שהרגו נבוכדנצר המליך את יכניה בנו תחתיו וירד לו לבבל יצאו כל בני בבל לקלסו אמרו לו מה עשית אמר להם יהויקים מרד בי והרגתיו והמלכתי יכניה בנו תחתיו אמרו לו מתלא אמר גור טב מכלב ביש לא תרבי גור ביש מכלב ביש עאכ"ו, מיד שמע להם ועלה וישב בדפנו של אנטוכיא ירדו סנהדרי גדולה לקראתו ואמרו לו הגיע זמנו של בית זה ליחרב אמר להם לא אלא אותו שהמלכתי תנוהו לי ואני הולך לי. אזלין אמרין ליכניה נבוכדנצר בעי לך. מה עשה עמד וכנס כל מפתחות בית המקדש ועלה לראש הגג ואמר רבש"ע הואיל ולא זכינו להיות גזברין לפניך עד עכשיו היינו בעלי בתים נאמנים לפניך מכאן ואילך הרי מפתחותיך לפניך, תרין אמוראין חד אמר כמין יד של אש ירדה ונטלתן ממנו וחד אמר משעה שזרקן עוד לא ירדו.


וזוהי נטילת רשות מתוך השתחוואה, שאף אחר שנגנז ארון שכינה לא זזה, ואף שנוטל הכבוד מבית חיינו בגילוי, הנה בהסתר ובהחבא הוא נמצא, ואנו מתפללים 'גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה'.

וזהו השער הגדול 'שער יכניה' שמהותו ותוכנו אינו שער לבוא בית ד', אלא שער שיוצאים בעדו לגלות, שער המלמד כי אף אם יטבעו בארץ שעריה, וחרב הקודש והמקדש, עדיין 'שכינה לא זזה'.

תמצית הרעיון גנוז במאמר הנפלא "קדושת העזרה וירושלים בזמן הזה" מאת הגאון רבי יצחק אייזיק פראג שליט"א; קובץ ישורון א, תשנ"ז, עמ' שנד ואילך, ונוסף בו נופך

עקביה
הודעות: 4129
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: שער יכניה

הודעהעל ידי עקביה » ד' יולי 31, 2019 10:21 pm

נפלא מאד!
יישר כח!

יש להעיר מדברי הירושלמי (יומא פ"א ה"א): שאלו את ר' אליעזר דורות האחרונים כשרים מן הראשונים אמר להן עידיכם הבחירה יוכיח אבותינו העבירו את התקרה [ישעי' כב ח] ויגל את מסך יהודה אבל אנו פעפענו את הכתלים [תהילים קלז ז] האומרים ערו ערו עד היסוד בה.

מכאן נשמע שכותלי בית ראשון לא חרבו, וא"כ השער בו יצא יכניה עמד על תילו בבית שני.

אמנם לא ברור לי כיצד דברים אלה מסתדרים עם הגמ' במגילה (י:): אמר רבי אליעזר: שמעתי כשהיו בונין בהיכל עושין קלעים להיכל, וקלעים לעזרה.
משמע שלא היו שם כתלים.

קו ירוק
הודעות: 5034
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: שער יכניה

הודעהעל ידי קו ירוק » ה' אוגוסט 01, 2019 12:00 am

רושם כתלים היה כמבואר זבחים ס:
תיקון: זבחים סב.
נערך לאחרונה על ידי קו ירוק ב ה' אוגוסט 01, 2019 9:54 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

מן הדרום
הודעות: 429
הצטרף: ג' אוקטובר 06, 2015 11:26 am

Re: שער יכניה

הודעהעל ידי מן הדרום » ה' אוגוסט 01, 2019 12:01 am

יש מאמר של הרב נריה בתחומין ובספרו שנושאו שער יכניה

לענין
הודעות: 3471
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: שער יכניה

הודעהעל ידי לענין » ה' אוגוסט 01, 2019 1:29 am

נוטר הכרמים כתב:שכינה לא זזה

ומעתה נוכל לומר שזה פשר כניסתו של יכניה בהשתחוואה ליטול רשות כאשר הגלהו נבוכדנצר לבבל, שכן אם אמנם שכינה ח"ו היתה מסתלקת מאותו המקום, מה טעם יש לצאת לגלות, ולא למסור את הנפש על קדושת המקדש בתוך הדביר וההיכל, ולא כן למדנו על סדר פרידתו של יכניה הוא יהויכין המלך מבית המקדש.

וזוהי נטילת רשות מתוך השתחוואה, שאף אחר שנגנז ארון שכינה לא זזה, ואף שנוטל הכבוד מבית חיינו בגילוי, הנה בהסתר ובהחבא הוא נמצא, ואנו מתפללים 'גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה'.
וזהו השער הגדול 'שער יכניה' שמהותו ותוכנו אינו שער לבוא בית ד', אלא שער שיוצאים בעדו לגלות, שער המלמד כי אף אם יטבעו בארץ שעריה, וחרב הקודש והמקדש, עדיין 'שכינה לא זזה'.
תמצית הרעיון גנוז במאמר הנפלא "קדושת העזרה וירושלים בזמן הזה" מאת הגאון רבי יצחק אייזיק פראג שליט"א; קובץ ישורון א, תשנ"ז, עמ' שנד ואילך, ונוסף בו נופך


אני לא מצליח להבין. יכניה גלה שנים רבות קודם החורבן, ואיך אפשר לקשר בין השתחוייתו לבין ענין החורבן?

והשאלה בראש האשכול, עוד יותר לא הבנתי.
נוטר הכרמים כתב:"שבו יצא יכניה בגלותו"

שנו חכמים במשנה מסכת שקלים (פ"ו מ"ג):
והיכן היו משתחוים ארבע בצפון וארבע בדרום שלש במזרח ושתים במערב כנגד שלשה עשר שערים... לעומתן בצפון סמוכין למערב שער יכניה... ולמה נקרא שמו שער יכניה שבו יצא יכניה בגלותו.

וכן הוא במסכת מידות (פ"ב מ"ו).
וצריך תלמוד, חדא, הרי בית המקדש עמד ד' מאות שנה טרם יצא יכניה בגלותו, וא"כ מה שם היה לשער זה קודם שיצא ממנו יכניה.


המשנה מונה את השמות שהיו בבית שני, ואין כאן שום ידיעה כיצד קראו לזה בבית ראשון. אולי בכלל בבית ראשון לא היה שמות לשערים.

עקביה
הודעות: 4129
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: שער יכניה

הודעהעל ידי עקביה » ה' אוגוסט 01, 2019 7:50 am

קו ירוק כתב:רושם כתלים היה כמבואר זבחים ס:

מה רואים שם?

קו ירוק
הודעות: 5034
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: שער יכניה

הודעהעל ידי קו ירוק » ה' אוגוסט 01, 2019 9:53 am

טעיתי.
זבחים סב. "בשלמא בית מינכרא צורתו", ופירש"י יסודות החומות.

טור תלגא
הודעות: 230
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: שער יכניה

הודעהעל ידי טור תלגא » ה' אוגוסט 01, 2019 8:26 pm

עקביה כתב:נפלא מאד!
יישר כח!

יש להעיר מדברי הירושלמי (יומא פ"א ה"א): שאלו את ר' אליעזר דורות האחרונים כשרים מן הראשונים אמר להן עידיכם הבחירה יוכיח אבותינו העבירו את התקרה [ישעי' כב ח] ויגל את מסך יהודה אבל אנו פעפענו את הכתלים [תהילים קלז ז] האומרים ערו ערו עד היסוד בה.

מכאן נשמע שכותלי בית ראשון לא חרבו, וא"כ השער בו יצא יכניה עמד על תילו בבית שני.

אמנם לא ברור לי כיצד דברים אלה מסתדרים עם הגמ' במגילה (י:): אמר רבי אליעזר: שמעתי כשהיו בונין בהיכל עושין קלעים להיכל, וקלעים לעזרה.
משמע שלא היו שם כתלים.

עי' דרך חכמה הלכות בית הבחירה פ"א ה"י ביאור ההלכה ד"ה נעקרה.
קבצים מצורפים
דרך חכמה.pdf
(184.2 KiB) הורד 104 פעמים

עקביה
הודעות: 4129
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: שער יכניה

הודעהעל ידי עקביה » ה' אוגוסט 01, 2019 8:28 pm

יישר כח!


חזור אל “בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים