מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
איש גלילי
הודעות: 2403
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי איש גלילי » ב' יוני 05, 2017 12:43 am

זה שייך בלי נס?

בינוני
הודעות: 692
הצטרף: ג' ספטמבר 13, 2016 11:50 am

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי בינוני » ב' יוני 05, 2017 1:01 am

מתוך חיפוש פשוט בבר אילן

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כו
והכהן הגדול מאחיו למה נקרא שמו כהן גדול שהוא גדול בה' דברים בחכמה בכח בנוי בעושר ובשנים, בנוי שהוא נאה מאחיו, בכח שהוא גבור בא וראה אהרן כשהניף את הלוים כ"ב אלף הניף ביום אחד כיצד היה מניפם מוליך ומביא מעלה ומוריד הוי שהיה גדול בכח.

איכה רבה (וילנא) פתיחתות
והתעותו אנשי החיל, אלו הכהנים, א"ר אבא בר כהנא עשרים ושנים אלף לוים הניף אהרן ביום אחד שנאמר (במדבר ח') וינף אהרן אותם תנופה לפני ה', א"ר חנינא המוראה הזו דבר קל הוא והיה הכהן זורקה על הכבש שלשים ושתים אמה לאחורי ידיו.

(מדרש רבה, במדבר יח, ד
כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה: 'קח את הלויים מתוך בני ישראל וטהרת אותם, וכה תעשה להם לטהרם', מיד עשה כן לקרח (גילח את כל שערו). התחיל לחזר על ישראל, לא היו מכירים אותו. אמרו לו: מי עשה לך כך? אמר להם: משה עשה בי, ולא עוד אלא נטלני בידי וברגלי והיו מניפין אותי ואמר לי הרי אתה טהור, והביא את אהרן אחיו וקישטו ככלה והושיבו באהל מועד.)

משך חכמה במדבר פרק ט
ויעשו בני ישראל וכו'. הנה היו שש מאות אלף מבן כ' גברים, ולמאן דאמר נשים בראשון חובה (פסחים עט, ב) אם כן היו כפליים, וכהנים לא היו רק אהרן ושני בניו, דנדב ואביהוא מתו, ופנחס לא נתכהן עדיין, וכן משה. ואם כן שלושה כהנים היו צריכים לעסוק בעבודת רבבות פסחים בזמן קצר! אם כי מצאנו לאהרן שהניף כ"ב אלף לויים ביום אחד - יעויין פתיחה לאיכה במדרש - בכל זאת הוא פלא יותר גדול. לכן דייק השי"ת (פסוק ג) "בין הערביים תעשו אותו", שבזמן קצר מחצות היום עד הערב. והכפיל הכתוב (פסוק ה) "ויעשו... בין הערביים", כי הוא פלא גדול.

חלופת מכתבים בין בעל המשנה שכיר למנחת אלעזר (הדברים האלו הם מהמשנה שכיר)
ומה שהעיר הדר"ק שליט"א איך מל משה כל ישראל בחצי לילה אחת או במשך לילה אחת, והיא דבר בלתי אפשר מצד הטבע אם לא שהיה בדרך נס ופלא. כיוצא בו יש להקשות על מדרש תנחומא ולמה נקרא שמו כהן גדול שהוא גדול בכח כו', בא וראה כשהניף אהרן כו', ג"כ קשה כין דהיה מוכרח להניף כל אחד ואחד ולהוליך ולהביא ומעלה ומוריד היה קצת שיהוי בכל אחד ואחד, א"כ איך אפשר היה אפשר לעשות כן בעשרים ושנים אלף ביום אחד, וכאן לא מספיק תירוצו דהי' עפ"י נס, א"כ אין ראיה מכאן שהיה בעל כח וצ"ע.

מה שנכון נכון
הודעות: 9086
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' יוני 05, 2017 1:02 am

קה"ר יב, א
והתעותו אנשי החיל אלו הכהנים, א"ר אבא בר כהנא שנים ועשרים אלף לוים הניף אהרן ביום אחד, שנאמר והניף אהרן את הלוים תנופה לפני ה', אמר ר' חנינא המוראה הזו דבר קל הוא והיה הכהן מכוין ונוטלו באחת ידו וזורקו לאחורי הכבש ל"ב אמה לאחורי ידיו.

רבנו בחיי ח, כ
והתנופה הזאת היא שהיה אהרן לוקח לכל אחד ואחד מן הלוים ומגביהו מן הקרקע מעט והיה מניף אותו. ובזה נתפרסם אהרן בגבורה גדולה וכח עצום שיניף את הלוים שהיו כ"ב אלף ביום אחד הוא לבדו, או היה זה בדרך נס.

ברבנו מיוחס כאן (ח, יא) משמע שאם הניפם אחד אחד אי"צ לנס, אבל רבותינו אמרו שהיה מעשה נס שהניף את כל הח' אלפים יחד.
[ויש כאן מחלוקת אם הניף כל הלויים מבן חדש, או הראויים לעבודה מבן ל].
וע"ע רמב"ן סוף במדבר שהיה אלעזר חזק כיעקב אבינו וכן משה רבנו ואהרן אחיו.

בינוני
הודעות: 692
הצטרף: ג' ספטמבר 13, 2016 11:50 am

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי בינוני » ב' יוני 05, 2017 1:06 am

מה שנכון נכון כתב:רבנו בחיי ח, כ
והתנופה הזאת היא שהיה אהרן לוקח לכל אחד ואחד מן הלוים ומגביהו מן הקרקע מעט והיה מניף אותו. ובזה נתפרסם אהרן בגבורה גדולה וכח עצום שיניף את הלוים שהיו כ"ב אלף ביום אחד הוא לבדו, או היה זה בדרך נס.

במדרש שהבאתי מפורש לכאו' שלא כדבריו "כיצד היה מניפם מוליך ומביא מעלה ומוריד הוי שהיה גדול בכח".

איש גלילי
הודעות: 2403
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי איש גלילי » ב' יוני 05, 2017 1:22 am

יישר כח!!!

הוגה ומעיין
הודעות: 1499
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ב' יוני 05, 2017 7:06 am

בינוני כתב:
מה שנכון נכון כתב:רבנו בחיי ח, כ
והתנופה הזאת היא שהיה אהרן לוקח לכל אחד ואחד מן הלוים ומגביהו מן הקרקע מעט והיה מניף אותו. ובזה נתפרסם אהרן בגבורה גדולה וכח עצום שיניף את הלוים שהיו כ"ב אלף ביום אחד הוא לבדו, או היה זה בדרך נס.

במדרש שהבאתי מפורש לכאו' שלא כדבריו "כיצד היה מניפם מוליך ומביא מעלה ומוריד הוי שהיה גדול בכח".

אין מקשין מן ההגדות.
ודעת רס"ג בזה עוד יותר רחוקה מהמדרש.
בתפסירו (במדבר ח, יא) תרגם וז"ל, ויזפהם הרון זפא, ועד"ז שם בשתי הפעמים הנוספות שנזכרה תנופה בפרשה (פסוק יג ופסוק כא). וכתב בנוה שלום, אלזף בערבי ההליכה כדי ליכנס למקום, וכן תרגם אשר ארש אשה ולא לקחה – ולם יזפהא, שלא כנסה לביתו, וזהו שתרגם הנפה שהיא לגבי אדם, אבל תנופה האמורה אצל בעלי חיים וזולתם תרגם תחריך, עכ"ד. ובאמת יש לדקדק בזה יותר, שלשון 'זף' מורה על ליווי וכעין 'תהלוכה', כדרך שעשו בביכורים עד הכניסם למקדש, וכהכנסת כלה אל החתן. ובא ביאור הדברים בשרח רס"ג שעוד לא נדפס, ותחילת הדברים חסרה אך הטעמים מבוארים לפנינו (נשמר בקטע הגניזה שבספריית קיימברידג', T-S Ar.25.108, התרגום שלי):
...הצריך בה תנופה, ומהקרבנות השתמשו במין זה מהמצוות באופן מסוים והוא מוליך ומביא מעלה ומוריד וכפי מה שהיתה הוראה זו, אולם כאן בתנופת הלויים לא תורה ההוראה על שהיא מסויימת במוליך ומביא, והוא גם מהרחוק שיניף אהרן כ"ב אלף אנשים בתנופה זו הכתובה אלא בזמן ארוך מאוד, ואם כן כיצד יצריך שתהיה תנופת אהרן אותם? והוא שבא הציווי להם שיעשו תנופה ידועה שלא יגדל מאוד משך זמנה ולא יטריח על אהרן עיכובה.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17380
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' יוני 05, 2017 7:13 am

העניין הוא שבכל מקרה נזקקים אנו לנס. לדוגמה נניח שלוקח לעשות הנפה קצרה בכל אחד 5 שניות. כלומר 12 בדקה 720 בשעה. צריך כמעט שלושים שעות כדי להניף את כולם. כך שלא ברור לי אחר שנזקקנו לנס מה התועלת בטענה שלא היתה זו הנפה גמורה.

מכון חכמי ליטא
הודעות: 62
הצטרף: ה' אפריל 06, 2017 11:26 am

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי מכון חכמי ליטא » ב' יוני 05, 2017 7:19 am

עי' כדבריך באילת השחר על הפסוק והניף, "גם מצד הזמן".
ומש"כ שם בקצרה שאע"פ שהי' בדרך נס מתייחס לאהרן כיון שהוא מצדו עשה כל מה שביכלתו לעשות
ראה בשיחות מוסר מאמר כח ועוד שהרחיב בזה.

גרשון
הודעות: 32
הצטרף: ו' ספטמבר 14, 2012 12:00 am

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי גרשון » ב' יוני 05, 2017 7:38 am

האם יש מן הקדמונים המפרש "והניף" על דרך "נשא את ראש"?

איש גלילי
הודעות: 2403
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי איש גלילי » ב' יוני 05, 2017 12:47 pm

אוצר החכמה כתב:העניין הוא שבכל מקרה נזקקים אנו לנס. לדוגמה נניח שלוקח לעשות הנפה קצרה בכל אחד 5 שניות. כלומר 12 בדקה 720 בשעה. צריך כמעט שלושים שעות כדי להניף את כולם. כך שלא ברור לי אחר שנזקקנו לנס מה התועלת בטענה שלא היתה זו הנפה גמורה.

זה תלוי בשיטת הרלב"ג והחולקים עליו, האם בדבר שנעשה בדרך נס יש עלינו לחפש לקרבו לדרך הטבע, כי אין הקב"ה חפץ להרבות בנסים.

הוגה ומעיין
הודעות: 1499
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ב' יוני 05, 2017 4:31 pm

אוצר החכמה כתב:העניין הוא שבכל מקרה נזקקים אנו לנס. לדוגמה נניח שלוקח לעשות הנפה קצרה בכל אחד 5 שניות. כלומר 12 בדקה 720 בשעה. צריך כמעט שלושים שעות כדי להניף את כולם. כך שלא ברור לי אחר שנזקקנו לנס מה התועלת בטענה שלא היתה זו הנפה גמורה.

אני מניח שדבריך אינם מתייחסים לדעת רס"ג. לדעתו לא היה נס, אלא תהלוכה. (והוא גם קדם להרב אילת השחר בקושיה מהזמן, לתשומת לב מכון חכמי ליטא).

צופר הנעמתי
הודעות: 1712
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » ב' יוני 05, 2017 7:25 pm

אוצר החכמה כתב:העניין הוא שבכל מקרה נזקקים אנו לנס. לדוגמה נניח שלוקח לעשות הנפה קצרה בכל אחד 5 שניות. כלומר 12 בדקה 720 בשעה. צריך כמעט שלושים שעות כדי להניף את כולם. כך שלא ברור לי אחר שנזקקנו לנס מה התועלת בטענה שלא היתה זו הנפה גמורה.


למה בחרת דווקא 5 שניות? אם תקח במקום זה טיפה פחות מ-4 שניות אז זה מספיק (בשביל זה צריך להניח הנפה רצופה במשך 24 שעות, אבל זה כבר קשור לגדול בכוח).

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17380
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' יוני 05, 2017 7:47 pm

לקחתי את זה בחשבון. רק חשבתי שזה ברור. אם 5 שניות זה שלושים שעות אז שתי שניות זה 12 שעות שזה המינימום. (לא 24 שעות הכוונה ביום ולא בלילה כמו כל עבודה). ומעבר לזה היה צריך להקריב קרבנות ועוד כמה דברים כמבואר בפסוקים. כך שצריך נס בכל מקרה.

אגב לפי פשט הפסוקים בציווי הייתי מבין שהנפה אחת עשה אהרון ושתים עשה משה. ולפי הפשט הפשוט של הציווי היה גם שלוש הנפות אבל רש"י מבאר שהכוונה שלוש הנפות לא לאותם אנשים אלא לבני קהת גרשון ומררי. ולכן כנראה כולם נעשו ע"י אהרון כמו שמבואר בהמשך בעשייה ורק הנפה אחת לכל לוי.

איש גלילי
הודעות: 2403
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי איש גלילי » ב' יוני 05, 2017 7:58 pm

למה אי אפשר לומר שהניף כמה לויים יחד?

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17380
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' יוני 05, 2017 8:07 pm

זה רעיון.
נגיד שהנפה במקצת שמה הנפה והניף רק את היד שלהם ובכל פעם הניף עשר או עשרים ידים בב"א. זה כמובן משנה את כל החשבון.

בינוני
הודעות: 692
הצטרף: ג' ספטמבר 13, 2016 11:50 am

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי בינוני » ב' יוני 05, 2017 9:00 pm

יש אפשרות ליישב בדרך מסוימת את שאלת המנחת אלעזר ממילת משה את ישראל ביציאת מצרים?
(חוץ מאין למדים מן האגדה)
מודבר בכמיליון זכרים, ז"א שאם כל מילה לקחה 2 שניות מדובר בכ45 ימים רצופים יום ולילה לא ישבותו.

הוגה ומעיין
הודעות: 1499
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ב' יוני 05, 2017 11:08 pm

אוצר החכמה כתב:זה רעיון.
נגיד שהנפה במקצת שמה הנפה והניף רק את היד שלהם ובכל פעם הניף עשר או עשרים ידים בב"א. זה כמובן משנה את כל החשבון.

לא צריך ללכת לפי הצד שהנפה במקצת שמה הנפה. אפשר שהניף את כולם, שכן עמדו זה ע"ג זה חמישים אנשים (או יותר, תלוי כמה צריך כדי שיכנס בחשבון הזמן) והרימם כולם בב"א.

צופר הנעמתי
הודעות: 1712
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » ש' יוני 10, 2017 10:33 pm

לא כ"כ ברור לי מה מרוויחים לומר שהיה נס.
מהפסוקים אין שום הכרח שהזה היה ביום אחד. המקור היחיד הוא מהמדרש, ושם בודאי סובר שלא היה דרך נס שאל"כ אין הוכחה שהיה גדול בכח.

אוצר החכמה כתב:לקחתי את זה בחשבון. רק חשבתי שזה ברור. אם 5 שניות זה שלושים שעות אז שתי שניות זה 12 שעות שזה המינימום. (לא 24 שעות הכוונה ביום ולא בלילה כמו כל עבודה). ומעבר לזה היה צריך להקריב קרבנות ועוד כמה דברים כמבואר בפסוקים. כך שצריך נס בכל מקרה.

אגב לפי פשט הפסוקים בציווי הייתי מבין שהנפה אחת עשה אהרון ושתים עשה משה. ולפי הפשט הפשוט של הציווי היה גם שלוש הנפות אבל רש"י מבאר שהכוונה שלוש הנפות לא לאותם אנשים אלא לבני קהת גרשון ומררי. ולכן כנראה כולם נעשו ע"י אהרון כמו שמבואר בהמשך בעשייה ורק הנפה אחת לכל לוי.


לפי דברי המדרש צריך לדחוק ולומר שהיה גדול בכח כולל שהניף אותם גם במהירות רבה כדרך שמניפים דבר קל מאד, ולחשב 2 שניות או קצת פחות לאדם. את הקרבנות יכלו להקריב אלעזר ואיתמר, וכן הגילוח יכול להעשות ע"י אחרים במהירות גם אם נגיד שגם זה היה צריך להעשות באותו יום.

עזריאל ברגר
הודעות: 5294
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ש' יוני 10, 2017 10:45 pm

מה עם "וסמכו בנ"י את ידיהם על הלווים"?
כמה זמן לוקח לשישים ריבוא לסמוך את ידיהם?

שלום
הודעות: 102
הצטרף: ו' מאי 21, 2010 12:12 pm

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי שלום » ה' אוקטובר 11, 2018 8:37 am

בתרגום הסורי (הפשיטתא) מתרגם "והניף תנופה" - "ואפריש אפרשותא" והוא כעין דברי רס"ג.

שייף נפיק
הודעות: 1952
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי שייף נפיק » ד' יוני 19, 2019 12:01 am

פלא שלא הביאו מה שביאר הסטייפלער ליבלח''א בנו הגר''ח דבר חדש - והביאו בטד''ק - ששמו אותם על כפות מאזניים ואהרן היטה הכף. עיי'ש.

מקדש מלך
הודעות: 2282
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי מקדש מלך » ד' יוני 19, 2019 4:21 pm

עזריאל ברגר כתב:מה עם "וסמכו בנ"י את ידיהם על הלווים"?
כמה זמן לוקח לשישים ריבוא לסמוך את ידיהם?

החזקוני מפרש כך:
וסמכו בני ישראל הם הבכורת שבישראל שהלויים נתנו כפרה תחתיהם וכל בכור סומך על שלו.


וממילא לא קשיא מידי.

אוהב תוכחה
הודעות: 144
הצטרף: ו' אוקטובר 26, 2018 2:21 am

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי אוהב תוכחה » ד' יוני 19, 2019 6:13 pm

לא ראיתי אם הובא כאן, אבל יש פירוש מחודש של רס"ג בזה. אינו תחת ידי כעת.
שוב ראיתי שהובא בהרחבה.

מצליח
הודעות: 402
הצטרף: א' יולי 12, 2015 6:46 am

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי מצליח » ה' יוני 20, 2019 12:52 am

ראו כאן
קבצים מצורפים
קנין תורה דנדרוביץ.pdf
(394.03 KiB) הורד 19 פעמים

עזריאל ברגר
הודעות: 5294
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' יוני 20, 2019 8:35 am

מצליח כתב:ראו כאן

יישר כח.
אכן מביא שם כמה פירושים נאים.

הוגה ומעיין
הודעות: 1499
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ה' יוני 20, 2019 9:50 am

מצליח כתב:ראו כאן

להעיר על הניסוח של הרב דנדרוביץ:
"תנופה זו שאנו דנים ושבה נצטווה אהרן הכהן היא כלל אינה תנופה במובן המוכר והמקובל מעולם הקרבנות" -
לדעת רס"ג גם בעולם הקרבנות יש תנופה כזו, והיא התנופה הראשונה של שני כבשי עצרת, בעודם חיים. והארכתי במק"א.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 24 אורחים