מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
לעמל יולד
הודעות: 678
הצטרף: א' יולי 07, 2019 11:36 pm

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

הודעהעל ידי לעמל יולד » ד' פברואר 17, 2021 2:06 pm

צופה_ומביט כתב:הרא"ש:
ראש 1.jpeg

ראש 2.jpegתבורך מן השמים!

לעמל יולד
הודעות: 678
הצטרף: א' יולי 07, 2019 11:36 pm

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

הודעהעל ידי לעמל יולד » ג' פברואר 23, 2021 4:23 pm

תצוה
כח ב
והיו הבגדים צריכין עשייה לשמן ויתכן שיהיו צריכין כוונה ולכן אמר ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה (פסוק ג) שיבינו מה שיעשו וכבר אמרו (יומא סט) דמות דיוקנו מנצח לפני בבית מלחמתי


ומבואר בדברי רבינו שצריכים שני דברים שאחד שבגדים יעשו לשמה, והשני שיכוון בהם הכוונות המיוחדות שלהם.

וצ"ע דרבינו במלחמות ה' (סוכה ד. בדפי הריף) שהביא מהירושלמי מח' בין רבנן ורשב"ג, וכתב שם
מ״מ, למדנו פלוגתא דרשב״ג ורבנן בכל דבר שבקדושה, כגון פלוגתא של כתיבת תפילין ומזוזות ובגדי כהונה ואבני מזבח וכיוצא בהן, דבכולן לרשב״ג צריכין לשמן ולרבנן הזמנה לאו מלתא היא ולא מיתפסי בקדושה וא״צ לשמן, עד שיפרוט לך הכתוב, כגון עשיית ציצית וכן ס״ת וע"ש שהאריך בזה
ועכ"פ פסק כרבנן שלא בעי לשמן בבגדים. וראיתי שכבר נתעורר הגאון בעל התכלת מרדכי בזה.

עוד יש להקשות מהגמ' ביומא כה.
כדתני רב יהודה ואיתימא רב שמואל בר יהודה כהן שעשתה לו אמו כתונת עובד בה עבודת יחיד, מבואר שכהן עובד עבודת יחיד בבגד שלא נעשתה לשמה.


ושמעתי לתרץ שיתכן ודין זה שכתב רבינו היה הוראת שעה ואין הדין לדורות, ואם כנים הדברים יתורץ שתי הקושיות.

והנה במה שכתב רבינו שמעבר לעשיה לשמה גם צריך כוונה, לכאורה לא יתכן שכוונתו שצריכים לכוונה כמו "מצות צריכות כוונה", דהא דעת רבינו בהשגותיו בספר המצוות (מצות עשה לג) דעשיית הבגדים אינו אלא הכשר מצוה, ומה שייך בו כוונה לשם מצוה? ובאמת נראה שכוונת רבינו שהיו צריכים כוונה לעליונים בעניינים הנשגבים שעליהם הבגדים רומזים. וא"כ לכאורה גם זה אינו דין לדורות שצריכים לעשות את הבגדים בכוונה כזה, וא"כ כל מה שכתב רבינו בפסקא זו היה דין רק לאותו שעה ולא לדורות, והכל מיושב.
נערך לאחרונה על ידי לעמל יולד ב ג' פברואר 23, 2021 4:27 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

לעמל יולד
הודעות: 678
הצטרף: א' יולי 07, 2019 11:36 pm

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

הודעהעל ידי לעמל יולד » ג' פברואר 23, 2021 4:25 pm

תצוה
כח ה
"והם יקחו את הזהב" - הנה כל הצואות עד כאן היו במשה עצמו ועשית תעשה (לעיל כו א) ועתה צוה שידבר אל כל חכמי לב שיעשו הבגדים ולכן אמר והם יקחו את התכלת ואת הזהב שיקבלו הנדבה מן הצבור ויעשו בה את הבגדים והטעם לאמר שלא ישקול להם הנדבה ולא ימנה כי נאמנים הם כענין שנאמר (מלכים ב יב טז) ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה כי באמונה הם עושים


והנה בגמ' ב"ב ח:
אמר מר אין עושין שררות על הצבור פחות משנים מנא הני מילי אמר רב נחמן אמר קרא (שמות כח, ה) והם יקחו את הזהב וגו' שררות הוא דלא עבדי הא הימוני מהימן
(ועי' יו"ד רנ"ז ס"ב).
וצ"ע שהרי רבינו לומד מהפסוק "והם יקחו את הזהב", שנאמנים הם, והגמ' למד מ"והם" שצריך שניים לשררה, הלא לכאורה משמע שגם לנאמנות צריך שתיים, כי זה המשך הפסוק "והם יקחו את הזהב"?

לעמל יולד
הודעות: 678
הצטרף: א' יולי 07, 2019 11:36 pm

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

הודעהעל ידי לעמל יולד » ד' פברואר 24, 2021 11:26 am

תצוה
כח לא
אבל המעיל כסות מקיף את הגוף כלו מצוארו ולמטה עד רגלי האדם ואין לו בית יד כלל ובשאר המעילים יש לו בית צואר כנגד כל הצואר תפור בו ואותו בית צואר נקרא פי מעיל וצוה הכתוב שיהא ארוג עמו והמעיל כלו מחולק מלפניו עד למטה מכניס ראשו בנקב פיו ונמצא צוארו חגור בפי המעיל ומלפניו שתי כנפים מכסה בו ומגלה כרצונו כמין גלימא שאין לה בית ראש שחלקו התפירה שלפניה מקמי שפה ולמטה ולכן יבא בו לשון עטיה לעולם.


וברמב"ם פ"ט ה"ג מהלכ' כלי המקדש:
המעיל כולו תכלת וחוטיו כפולין שנים עשר ופיו ארוג בתחילת אריגתו. ואין לו בית יד. אלא נחלק לשתי כנפים מסוף הגרון עד למטה כדרך כל המעילים ואינו מחובר אלא כנגד כל הגרון בלבד.


ועי' במנחת חינוך (מצוה צ"ט אות ד), שהקשה למה לא היה המעיל חייב בציצית מאחר שהיה לו ארבע כנפות.

והנה במרכבת המשנה כתב:
דהרמב"ן ביאר שאין המעיל כעין חלוק כדפי' רש"י דהא כתיב עוטה מעיל והחלוק שיש לו בית יד נקרא לבישה ולא עטייה אלא ודאי שהמעיל צורתו כעין מנטי"ל שלובשין האשכנזים בבית הכנסת שאין לו בית יד אלא שהיה שינוי בצורת המעיל מה שהיה שפה לפיו באריגה סביב בית הצואר ודרך שם הכניס ראשו והיה לו שני כנפים ר"ל שנחלק ואינו כבגד מחובר סביב לגוף וכמ"ש הרמב"ן שהתפירה שלצד פנים חלוק כדכתיב ויחזק בכנף מעילו ויקרע מכלל שפתוח לב' כנפים כעין מנטי"ל שמכסה ומגלה כרצונו ודלא כהבנת פאר הלכה שהיה נחלק לצדדין כעין ד' כנפות אלא דפי' נחלק שאינו מחובר סביב הגוף ודברי רבנו אות באות כדעת הרמב"ן.
והיינו שלדעת הרמב"ם ורבינו היה רק שתי כנפיים ולא ארבע.
ולכאורה זה מדוייק במה שכתב רבינו ונמצא צוארו חגור בפי המעיל ומלפניו שתי כנפים מכסה בו ומגלה כרצונו כמין גלימא שאין לה בית ראש שחלקו התפירה שלפניה מקמי שפה ולמטה.
אבל בהמשך דברי רבינו נראה שאכן היה ארבע כנפות, שכתב רבינו:
אבל רבותינו אמרו שהיו שבעים ושנים זגין ובהם שבעים ושנים ענבלין ותולה שלשים וששה מצד אחד ושלושים וששה מצד אחר כדאיתא בזבחים בפרק המזבח (פח) ומכאן תלמוד שאינו כמין חלוק וכתנת אלא יש לו כנפים.
והנה לדעת המרכבת המשנה, איך יהיה שלושים וששה מצד אחד ושלושים וששה מצד אחר, הלא הכל אחד מלמטה חוץ ממה שפתוח מלפניו לשתי כנפיים? וא"כ לכאורה מבואר כאן כמנחת חינוך, שהיה שתי צדדים כעין הטלית קטן שלנו, ושפיר אמרו שלושים וששה מצד אחד ושלושים וששה מצד אחר.

רציני
הודעות: 235
הצטרף: ד' יולי 30, 2014 5:28 am

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

הודעהעל ידי רציני » ד' פברואר 24, 2021 5:19 pm

לעמל יולד כתב:תצוה
עוד יש להקשות מהגמ' ביומא כה.
כדתני רב יהודה ואיתימא רב שמואל בר יהודה כהן שעשתה לו אמו כתונת עובד בה עבודת יחיד, מבואר שכהן עובד עבודת יחיד בבגד שלא נעשתה לשמה.

לכאורה אפשר לבאר את הגמרא שעשתה לשמה

לעמל יולד
הודעות: 678
הצטרף: א' יולי 07, 2019 11:36 pm

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

הודעהעל ידי לעמל יולד » ד' פברואר 24, 2021 7:47 pm

רציני כתב:
לעמל יולד כתב:תצוה
עוד יש להקשות מהגמ' ביומא כה.
כדתני רב יהודה ואיתימא רב שמואל בר יהודה כהן שעשתה לו אמו כתונת עובד בה עבודת יחיד, מבואר שכהן עובד עבודת יחיד בבגד שלא נעשתה לשמה.

לכאורה אפשר לבאר את הגמרא שעשתה לשמה


ז"ל רש"י שם "כדקתני רב שמואל בר יהודה - לקמן בפרק ג' (דף לה:) שהיו אמותיהן של כהנים עושות לבניהם משלהם כמין בגדי כהונה להראות תפארת עושרן ונוי מלאכתן וכמה הן מהדרות מצות דקתני כהן שעשתה לו אמו כתונת לובשה ועובד בה עבודת יחיד:"

והיינו שעשו את הבגדים לבניהם לצורך הדיוט, וכהן שרוצה יוכל לעבוד בה עבודת יחיד, וע"ש עבודתו מקדש את הבגדים.

רציני
הודעות: 235
הצטרף: ד' יולי 30, 2014 5:28 am

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

הודעהעל ידי רציני » ד' פברואר 24, 2021 7:52 pm

לעמל יולד כתב:
רציני כתב:
לעמל יולד כתב:תצוה
עוד יש להקשות מהגמ' ביומא כה.
כדתני רב יהודה ואיתימא רב שמואל בר יהודה כהן שעשתה לו אמו כתונת עובד בה עבודת יחיד, מבואר שכהן עובד עבודת יחיד בבגד שלא נעשתה לשמה.

לכאורה אפשר לבאר את הגמרא שעשתה לשמה


ז"ל רש"י שם "כדקתני רב שמואל בר יהודה - לקמן בפרק ג' (דף לה:) שהיו אמותיהן של כהנים עושות לבניהם משלהם כמין בגדי כהונה להראות תפארת עושרן ונוי מלאכתן וכמה הן מהדרות מצות דקתני כהן שעשתה לו אמו כתונת לובשה ועובד בה עבודת יחיד:"

והיינו שעשו את הבגדים לבניהם לצורך הדיוט, וכהן שרוצה יוכל לעבוד בה עבודת יחיד, וע"ש עבודתו מקדש את הבגדים.

סליחה על אי הבנתי.
מאיפה כת"ר מביא ראיה? ממה שכתוב שלהראות עושרן ונוי מלאכתן?

לעמל יולד
הודעות: 678
הצטרף: א' יולי 07, 2019 11:36 pm

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

הודעהעל ידי לעמל יולד » ד' פברואר 24, 2021 8:05 pm

רציני כתב:
לעמל יולד כתב:
רציני כתב:
לעמל יולד כתב:תצוה
עוד יש להקשות מהגמ' ביומא כה.
כדתני רב יהודה ואיתימא רב שמואל בר יהודה כהן שעשתה לו אמו כתונת עובד בה עבודת יחיד, מבואר שכהן עובד עבודת יחיד בבגד שלא נעשתה לשמה.

לכאורה אפשר לבאר את הגמרא שעשתה לשמה


ז"ל רש"י שם "כדקתני רב שמואל בר יהודה - לקמן בפרק ג' (דף לה:) שהיו אמותיהן של כהנים עושות לבניהם משלהם כמין בגדי כהונה להראות תפארת עושרן ונוי מלאכתן וכמה הן מהדרות מצות דקתני כהן שעשתה לו אמו כתונת לובשה ועובד בה עבודת יחיד:"

והיינו שעשו את הבגדים לבניהם לצורך הדיוט, וכהן שרוצה יוכל לעבוד בה עבודת יחיד, וע"ש עבודתו מקדש את הבגדים.

סליחה על אי הבנתי.
מאיפה כת"ר מביא ראיה? ממה שכתוב שלהראות עושרן ונוי מלאכתן?


הגמ' מקשה שם ע"פ מה שהביא ברייתא שהכהנים היו לבושים מצנפות בעת הפייס, ואי סלקא דעתך בבגדי חול מצנפת בבגדי חול מי איכא וע"ז הגמ' עונה אין, כדתני רב יהודה ואיתימא רב שמואל בר יהודה כהן שעשתה לו אמו כתונת עובד בה עבודת יחיד 
והיינו שאכן היו לבושים בבגדי חול, כי אמותיהם של הבנים היו עושות בגדים עבור בניהם כעין בגדי קודש, אבל עכ"פ היו בגדי חול.

הרי מפורש שהיו עושות את הבגדים כבגדי חול.

רציני
הודעות: 235
הצטרף: ד' יולי 30, 2014 5:28 am

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

הודעהעל ידי רציני » ד' פברואר 24, 2021 8:08 pm

בגדי חול זה משום שלא תרמו אותם לבית המקדש או בגלל הלא לשמה?

לעמל יולד
הודעות: 678
הצטרף: א' יולי 07, 2019 11:36 pm

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

הודעהעל ידי לעמל יולד » ד' פברואר 24, 2021 9:13 pm

רציני כתב:בגדי חול זה משום שלא תרמו אותם לבית המקדש או בגלל הלא לשמה?


האמהות עשו את הבגדים שבניהם ילבשו אותם כבגדי חול, ולא כבגדי כהונה, מה שייך לשמה בזה? הרי לא עשו את הבגדים בכלל כבגדי כהונה.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 35 אורחים