עמוד 1 מתוך 1

חלוקת המזמורים קיז-קיח

פורסם: ו' אפריל 21, 2017 9:00 am
על ידי קאצ'קלה
בחלוקת ספר תהלים רואים ש'מן המצר' אינו מזמור חדש, כי אם המשך למזמור 'הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו'. הכל במזמור קיח. ואילו במזמור קיז 'הללו את ה' כל גוים' ישנם רק שני פסוקים.
אולם באור זרוע חלק א סי' מג כתוב:
והכי איתא במסכת סופרים: וגומרין את הלל כל שמנת ימי חנוכה. בג' פרקים הראשונים אין מסיחין, ואין צריך לומר לשאול, ובשנים אחרונים שואלין מפני הכבוד ומפני היראה. ג' ראשונים: הללו עבדי ה'. בצאת ישראל. אהבתי. שתים אחרונים: הללו את ה'. מן המצר.

וכן כתב ר"ד אבודרהם בסדר ראש חודש:
ואלו הן הפרקים: הללויה הללו עבדי ה'. בצאת ישראל. לא לנו. אהבתי. הללו את ה' כל גוים. מן המצר. והחכם ר' דוד קמחי ז"ל כתב: מן המצר אינו תחלת המזמור, אלא תחלת המזמור הוא מהודו לה' כי טוב שהוא קודם מן המצר.

במקור הדברים, מסכת שמחות פרק כ, מובא (בנדפס, וכן במהדורת היגר):
ואילו הן שלשה ראשונים: הללו עבדי י"י. בצאת ישראל. אהבתי. שנים האחרונים: הללו את י"י. הודו לי"י.

וכן העתיקו כמה ראשונים.
ובתוספות פסחים קיז ע"א:
ולפי זה אנו צריכין לומר בו הללויה הללו את שם ה' הללו עבדי ה' שעומדים בבית ה' וגו' שלמעלה מזה אינו תחלת המזמור דלא יתכן שיהיה המזמור שני פסוקים.

האם מישהו יכול להחכימני בנושא חלוקת מזמורים קיז-קיח?

Re: חלוקת המזמורים קיז-קיח

פורסם: ו' אפריל 21, 2017 9:06 am
על ידי קאצ'קלה
באשכול ששמו 'ילקוט המכירי' כתב הרב ושא נס:
החלוקה השונה בכ"י אוקספורד של המכירי לתהלים היא ממזמור קי"ח.
את מזמור קיח בחלוקה הרגילה הוא מפצל לשני מזמורים (פסוק מן המיצר מתחיל מזמור קיט), ומשם עד הסוף יש הבדל של מזמור אחד.

Re: חלוקת המזמורים קיז-קיח

פורסם: ו' אפריל 21, 2017 9:40 am
על ידי מרן המשגיח
ידוע שספר תהלים צריך להיות נחלק לקמז מזמורים. מבואר בגמרא בברכות שעד פרק קה אין הבדל במספר המזמורים בין חלוקת הפרקים שבידינו לחלוקתם מלבד זה שהגמרא שם אומרת שאשרי האיש ולמה רגשו גוים חדא פרשתא.
נמצא א"כ שמפרק קה ואילך יש ב' מקומות שמחולק אצלינו מזמור לב' פרקים. המעיין יראה שרוב הפרקים מתחילים ומסתיימים בצורה ברורה כך שאם לא נאמר כהתוספות בפסחים צ"ע איפה נוכל למצוא עוד שני מקומות לחבר בהם את הפרקים למזמור אחד.

Re: חלוקת המזמורים קיז-קיח

פורסם: ו' אפריל 21, 2017 11:04 am
על ידי בקרו טלה