ליתן שכר למביאיהם

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
יזל מדליו
הודעות: 290
הצטרף: א' מאי 07, 2017 6:50 pm

ליתן שכר למביאיהם

הודעהעל ידי יזל מדליו » ו' ספטמבר 15, 2017 9:18 am

גור אריה דברים פרק לא

(יב) ליתן שכר למביאים. דאם [לא] כן, טף למה באו, אלא ליתן שכר למביאים (חגיגה ג.). וקשה, למה הוצרכו לומר כך 'ליתן שכר למביאים', שמא גם כן ללמוד הקטנים, דהא בודאי קטן יכול ללמוד תורה, ומצוה עליו ללמדו. והאי "טף" איירי בקטן שיכול ללמוד, דאי לאו הכי, היכי נאמר 'ליתן שכר למביאים', מאי שכר למביאים יש כאן, דתינוק קטן שאינו יכול להבין מה יעשה שם. ואם כן איירי בקטן שיש לו דעת, ואם כן מאי קשיא 'למה טף באו'. ויראה דלא קשיא מידי, דודאי אין סברא שיהא מחויב ללמד תורה הקטן בחג הסוכות של שמיטה (פסוק י), ואי משום ללמד הקטן - יכול ללמדו כל השנה, ולמה בחג הסוכות. בשלמא אנשים דבני מצוה נינהו, גזירת הכתוב כך הוא המצוה. אבל קטנים, דלאו [בני] מיעבד מצוה נינהו, לא שייך זה בהם גזירת הכתוב. והשתא מתרץ שפיר 'לתת שכר למביאיהם', פירוש אף על גב דאין מצוה בדידהו שיבואו דווקא בחג הסוכות, מכל מקום צוה להביאם, כדי לתת שכר טוב למביאיהם, שהם שייכים במצוה, עכ"ד.

וצ"ע.

א. הרי עכ"פ יוצא שאחר גזה"כ מצווה האב ללמד את בנו ולהביאו להקהל א"כ זה המצווה והתחדש שזה חלק ממצוות שמחויב האב ללמדו תורה ולמה צריך להגיע לטעם להביא שכר למביאהם.

ב. ועוד מה הפירוש ליתן שכר למביאיהם הרי על כל מצווה יש שכר.

ולגבי השאלה השניה אולי הכוונה, שבזה שאדם מביא את ילדיו הקטנים הוא עצמו נהיה שייך יותר למצוות הקהל, וזה כוונת המהר"ל בסוף "מכל מקום צוה להביאם, כדי לתת שכר טוב למביאיהם, שהם שייכים במצוה"

וה' יאיר עיני. [בקיצור כל הסוגיא הזאת עמומה.]

שש ושמח
הודעות: 850
הצטרף: א' דצמבר 13, 2015 3:57 pm

Re: ליתן שכר למביאיהם

הודעהעל ידי שש ושמח » ו' ספטמבר 15, 2017 9:25 am

לא הבנתי מה קשה על הגור אריה שלא קשה על הגמ' בעצמה.

ההבנה המקובלת היא שזו מצוה שאין בה טעם אלא שרצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.
וכעת ראיתי דבר נחמד בנחלת יעקב (לבעל נתיה"מ) כאן
בש"ס פ"ק דחגיגה (ג א) אמרינן: אנשים באו ללמוד, נשים לשמוע, טף למה באין. כדי ליתן שכר למביאיהן. קשה להבין שיהא מצוה שאין בה שום תועלת כי אם לקבל שכר. לכן נראה דודאי יש טעם למצוה זו, אף שהטעם אינו ידוע, דהרבה מצות יש שאין טעמם ידוע. רק שהקושיא היא שאין צריך לצוות על הטף, כיון דהאנשים ונשים עולין לארץ ודאי לא יניחו הטף בביתם, דמי יטריח לזון הטף בביתם, וממילא יקחו עמהם הטף כשילכו. ולזה משני, לכן אמרה התורה בלשון מצוה על הטף - כדי שיקחו הטף מסוג המצוה ויקבלו שכר:

ולכאו' אפשר לומר כעין דבריו, שאע"פ שאין בזה טעם כלל, כיון שממילא יביאו הטף עמהם והכל מכח המצוה, לכן אמרה תורה שזה ג"כ מצוה כדי ליתן שכר ע"ז [וכעין מה שכתוב כמדומני על אכילה בעריו"כ]

בן מלך
הודעות: 224
הצטרף: ד' ספטמבר 15, 2010 9:59 pm

Re: ליתן שכר למביאיהם

הודעהעל ידי בן מלך » ש' ספטמבר 16, 2017 10:07 pm

שש ושמח כתב:ההבנה המקובלת היא שזו מצוה שאין בה טעם אלא שרצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.

ויש להקשות לפי "ההבנה המקובלת", מדוע לא ציווה הקב"ה שכל אדם (או לכה"פ מי שאין לו טף בביתו), יסחב על גבו אבנים במשקל כמה ק"ג, כדי "ליתן שכר למביאיהם", שהרי הרבה להם תורה ומצוות.

עושה חדשות
הודעות: 6955
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ליתן שכר למביאיהם

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' ספטמבר 16, 2017 10:28 pmחזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: חיימקה, תוכן ו־ 9 אורחים