מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

שאלות בפרשת בראשית

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
אש משמים
הודעות: 1916
הצטרף: ב' אפריל 24, 2017 7:14 pm

שאלות בפרשת בראשית

הודעהעל ידי אש משמים » ד' אוקטובר 18, 2017 9:57 pm

מה היה קורה אילו אדה"ר לא היה חוטא? היה חי לעולם? אז למה נברא 'עץ החיים'? אם היה נצרך למצב שיחטא אז מדוע לא הורשה לאכול ממנו? למה 'עץ החיים' צריך שמירה וא"א לעוקרו ולבטלו? לא היה חי לעולם? הרי מפורש שעונש המיתה בא לעולם בעבור חטאו.

מדוע לא היה צריך 'עץ החיים' שמירה קודם שחטא? הרי יכל לאכול ממנו ואח"כ לחטוא ולחיות לעולם?
עץ הדעת טוב או רע? נראה מהפסוקים שהוא מעלה לאדם וע"י האכילה נתדמה לבורא א"כ מדוע נאסר באכילתו?

הנחש הוא 'רע בעצם' שכך נוצר ללא בחירה כלל או שהוא הרשיע עצמו אם רע בעצם מדוע נענש? ואם היה בעל בחירה אין זה מפורש, וקשה לומר שאף הוא היה כאדם בעל בחירה.

גן העדן נמצא כאן על כדור הארץ במקום כלשהוא או שהוא מקום רוחני? להיכן גורש האדם לעולם שאנו מכירים?

'עץ החיים' הוא גשמי ככל העצים או רוחני? אולי הוא מטאפורה ורק בלשון מושאלת (כמו שעל התורה נאמר 'עץ חיים היא למחזיקים בה')?

פרשת בראשית עלומה ומעניינת מאוד ואשמח לשמוע תשובות לשאלות או קישור לספר טוב שמבאר את הדברים לעומק (קרוב לפשט) בשפה ברורה וקולחת. (מאדם גדול בתורה המקובל על כל לומדיה)

מעט דבש
הודעות: 3350
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: שאלות בפרשת בראשית

הודעהעל ידי מעט דבש » ד' אוקטובר 18, 2017 10:50 pm

תורת האדם שער הגמול
דבר זה עיקרו בתורה ופירושו בדברי סופרים שגן עדן מצוי הוא בעולם הזה במקום ממקומות הארץ, ושארבע נהרות יוצאין משם ואחד מהם פרת הסובב ארץ ישראל, וכל מה שבא בכתוב מפשוטי סדר בראשית הכל אמת אין מקרא מהן יוצא מידי פשוטו, ואנשי המדות עצמן יאמרו שגן עדן תחת קו ההשויה שלא יוסיף היום ולא יחסר, ובספרי הרפואות ליונים הקדמונים וכן בספר אסף היהודי יספרו כי אסקלפינוס חכם מקדוני וארבעים איש מן החרטומים מלומדי הספרים, הלכו הלוך בארץ ועברו מעבר להודו קדמת עדן למצוא קצת עצי הרפואות ועץ החיים למען תגדל תפארתם על כל חכמי הארץ, ובבואם אל המקום ההוא ויברק עליהם להט החרב המתהפכת ויתלהטו כלם בשביבי הברק ולא נמלט מהם איש, ותשבות חכמת הרפואה מן הגוים ההם ימים רבים עד מלוך ארתחששתא המלך, ואחרי כן נתחדשה בהם דעת הרפואה על ידי הנקובים בשם במלאכה ההיא, וכל אלה דברי אמת הם ידועים ומפורסמים גם היום כי רבים מבאי הארץ הלזו ארצה בני קדם יראו מרחוק הלהט המתהפכת.

אבל סוד הענין הזה שהדברים כפולים, כי גן עדן וארבע נהרותיו ועץ החיים ועץ הדעת אשר נטע שם האלהים, וכן הכרובים ולהט החרב המתהפכת גם עלה התאנה והחגורות וכתנות העור, כולם כפשוטם וכמשמעם, אמת הדבר ויציב הענין, ולסוד מופלא הוא כי הם כציורי דבר להבין עוד ענין עמוק במשל כמו ששנינו (ר"ה כ"ד א') דמות צורות לבנות היו לו לרבן גמליאל בעליה בטבלא בכותל שבהן מראה את ההדיוטות כזה ראיתם או כזה ראיתם, כי כן מלאכת הקדש במשכן בשלשת מקומותיו, חצר ואהל ולפנים מן הפרוכת, ובמקדש עזרה והיכל ודביר, וכל אשר בכל מקום ומקום מן הכלים וציורי הכרובים כולם להבין סודות מעשה עולם העליון והאמצעי והשפל, ורמזי הוית כל המרכבה שם, וכל הנבראים עצמם ביצירתן בדמות נבראו, כמו שאמרו בספר יצירה סימן לדבר ועדים נאמנים עולם שנה ונפש.

ואדם הראשון מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא מבחר בני אדם היה בתבונה ובדעת והשכינו הקדוש ברוך הוא במבחר המקומות להנאה ולתועלת הגוף, וצייר במקום ההוא הנכבד כל מעשה העולם העליון הוא עולם הנשמות בציור גשמי, להבין משם יסוד כל נברא גופי ונפשי ומלאכי וכל מה שיש בהשגת הנברא להשיג מן הבורא יתברך, גם המקום ההוא נכבד מכל מקומות העולם השפל מפני המוצק אשר על ראשו מן העולם האמצעי והעליון, ועל כן יראו בו מראות האלהים יותר משאר מקומות הארץ, כאשר אנחנו מאמינים שארץ ישראל וירושלים מקומות נכבדים מיוחדים לנבואה בעצמם מפני מוצקם וכל שכן בית המקדש כסא ה', וכענין שנאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים, תלה נבואתו הבאה אליו מבלתי הקדמת כונה במעלת המקום. על כן שוכני גן עדן שהוא מבחר המקומות, למדים בציורי הדברים כל סודות העליונים ונפשם מתעלית בלימוד ההוא ורואה מראות אלהים בחברת כבוד העליונים מן המקום ההוא, ומשיגים כל מה שיכול הנברא לדעת ולהבין כלימוד משה רבינו ע"ה בסיני, וכענין שכתוב אשר אתה מראה בהר, זהו ענין ידיעתנו בגן עדן.

והדברים מפורשים בדברי חכמים וכבר רמז ר' אליעזר הגדול בפרקים שלו כל הענין הזה שאמרתי בפרק כ"א, דתני ר' זעירא ומפרי העץ אין העץ אלא אדם שנמשל כעץ שנאמר כי האדם עץ השדה, אשר בתוך הגן אין בתוך הגן אלא לשון נקיה ואין גן אלא האשה שנמשלה כגן שנאמר גן נעול אחותי כלה, וכן אמר שהיה סמאל רוכב על הנחש, ואמרו שהיה עץ החיים צווח כשנגעה בו חוה אל תבואני רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני, הנה עשה בכאן הכל משל ורמז, והוא אמר במקום אחר בפרק עשרים, ויגרש את האדם גרשהו ויצא אדם וישב לו חוץ לגן עדן בהר המוריה ששער גן עדן סמוך להר המוריה, עשה אותו גן ממש, וזה אין צריך ראיה מדבריהם שכל האגדות מפורשות הן בגן עדן שהוא גן ממש בארץ, ואמרו (ב"מ קי"ד ב') על רבי אבהו עייליה אליהו לגן עדן ומלי לגלימיה טרפי דאילני כמו שאמרו בפרק המקבל, ובמדרש תהלים בארצות החיים זו ארץ ישראל, דבר אחר זו גן עדן, ובמדרש קהלת אמרו מפני מה ברא הקדוש ברוך הוא גיהנם וגן עדן כדי שתהא זו מצלת מזו וכמה ריוח ביניהם ר' יוחנן אמר כותל ור' אחא אמר טפח ורבנן אמרי שתי אצבעות, ובבראשית רבה בתחלתו שנו והחזירו הדבר פעמים רבות וכן במקומות אחרים שהוא גן ממש נטוע בארץ, אלא הענין כמו שפירשתי, ומה נכבד דברי ר' אברהם בן עזרא ז"ל שכתב בעץ הדעת סוד ינעם גם הדברים כמשמעם, ובבראשית רבה ובמדרש שיר השירים אמרו כן הביאני המלך חדריו מלמד שעתיד הקדוש ברוך הוא להראות לישראל גנזי מרום החדרים שבשמים, ר' יהודה אומר הרי אתה למד מיעקב שאמר לו הקדוש ברוך הוא קום עלה בית אל וכו', מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא עליה למעלה מעליה והראה לו חדרים שבמרום, דבר אחר הביאני המלך חדריו אלו חדרי גן עדן מכאן אמרו כמעשה הרקיע כן מעשה גן עדן וכו', ובמדרש ר' נחוניא בן הקנה הרבה מזה סתום הענין ומבואר הפירוש.

ואם תאמר כיון שהענין על דרך הנזכר ומכל מקום גן עדן בעולם הזה התחתון הוא, מה שכר הנשמות שם והם אין תועלתם בדבר גשמי ולא במקום ממקומות הארץ ועולם התחתונים, כבר פרשנו שהענין כפול, וזה הגן והעדן התחתונים הן ציורין לסודות העליונים, והדברים ההם העליונים הרמוזים באלו גם כן נקראין גן ועדן שאלו התחתונים מהם תופסין השם הזה, כיצד יש בעליונים השגה שנקראת בדברי רבותינו ברמז גן, והשגה למעלה ממנה שהיא הנקראת עדן והוא הנקרא צרור החיים, וסודם עמוק ותפוס ביד מקובלי האמונה, אבל פירשו לנו חכמים ז"ל מקום הנפשות, אמרו במסכת שבת (קנ"ב ב') נפשותיהן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד שנאמר והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה' אלהיך, ואמרו במסכת חגיגה (י"ב א') ערבות שבו צדק ומשפט גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכה ונשמותיהן של צדיקים ורוחות ונשמות העתידין להבראות, ושם אופנים ושרפים וחיות הקודש ומלאכי השרת וכסא הכבוד ומלך אל חי וקיים רם ונשא שוכן עליהם, ואמרו בסוכה (מ"ה ב') ראיתי בני עליה והן מועטין ופירשו הא דמסתכלי באספקלריא המאירה הא דמסתכלי באספקלריא שאינה מאירה, והבין ההסתכלות הזה שאמרו עליו (ויק"ר פ"א י"ד) משה נסתכל באספקלריא המאירה ושאר נביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, הביאו לשון ראיה בהסתכלות השכל ועלוי ההבנה ולפיכך קראום בני עליה, ואמרו כי לא יראני האדם וחי אבל בשעת מיתתן הן רואין, ובספרי אמרו יפקוד ה' אלהי הרוחות לכל בשר מגיד שכל הרוחות אינן יוצאות אלא מלפניו, רבי אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר סימן זה יהא מסור בידך שכל זמן שאדם נתון בחיים נפשו פקודה ביד קונו שנאמר אשר בידו נפש כל חי ואומר בידך אפקיד רוחי, מת נותנה באוצר שנאמר והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, שומע אני בין צדיקים בין רשעים תלמוד לומר ואת נפש אויבך יקלענה בתוך כף הקלע, ובמדרש תהלים אמרו יעלזו חסידים בכבוד באיזה כבוד שהקב"ה עושה לצדיקים בשעה שנפטרין מן העולם והן מקלסין להקב"ה ששם אותן בצרור החיים שנאמר והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, ובמדרש שיר השירים אמרו תוכו רצוף אהבה אלו נפשות הצדיקים שהם נתונות עמו במרום, שלשה נכנסו זה לפנים מזה שנאמר ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים, לפנים ממנו צדק ומשפט שכן כתוב צדק ומשפט מכון כסאך, לפנים מהם נפשות הצדיקים שנאמר אשר בידו נפש כל חי ואומר והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים והוא הרמוז בתורה ולדבקה בו, ועוד נדבר בזה לפנינו בעזרת האל.

אבל עוד יאמינו רבותינו ז"ל לפי דבריהם בהגדות, שזה הגן עדן התחתון שהזכרנוהו יש לנשמות בו חלק בשכר ועונג ואף על פי שאינן גוף, וכבר שמו להם מקום עם העליונים, ותקון הענין הזה כך הוא, לפי שאמרו חכמים (שבת קנ"ב ב') עד י"ב חדש גופו קיים ונשמתו עולה ויורדת לאחר י"ב חדש גופו בטל ונשמתו עולה ושוב אינה יורדת, ופירוש הקבלה הזו כי כל י"ב חדש עדיין כח הגוף קיים והנשמה נוטה לדעתה ולמעשיה כאשר היתה באמנה אתו בהצטיירות מחשבות גשמיות, ואף על פי שעולה לידיעת עולם הנשמות יורדת היא לענין שהיתה כבר, לאחר י"ב חדש נתעלית מדעות גשמיות ולבשה מלאכות ונתעטרה בעטרה של עולם הבא, ואין הכוונה במה שאמרו גופו קיים בין שיהא הגוף נשרף לסיד או שיהא מן החנוטין שגופם מתקיים אלא הכוונה למה שכתבנו, ובאותן י"ב חדש חלק הנשמה בגן עדן להיות בעונג העולם העליון להם כענין נוטה לגשמיות, ואין כוונת רבותינו ז"ל שיתעדנו הנשמות בפירות הגן ההוא או שירחצו בנהרות, אלא הכוונה מפני שהוא שער השמים לאור באור החיים, כאשר תאמר על העומד בירושלים שתתלבש נפשו רוח הקודש ומלאכות נבואה בחפץ עליון בין בחלום בין במראה יותר מן העומדים בארץ טמאה ומן ההשגה ההוות אל הנפש במקום ההוא מתעלית לדבקות העולם העליון והשגת העונג הרוחני, וזהו מה שמספרים רבותינו באגדה (ב"מ פ"ה ב') בצדיקים דסלקי ונחתי למתיבתא דרקיעא, העליה היא השגת הנפש ודבקותה בעליונים והירידה היא להשגת מה שיגיעו סגולת התחתונים בחייהם כגון הנביאים.

אבל היות הנפש נגדרת במקום, אם יתקשה למתחכמים על תורת ה' נשיב להם בזה האפשרות ששמנו לפניהם בחוטאי גיהנם, ואי אפשר לפרש יותר מזה בגן ועדן העליונים הנרמזים למעלה, אבל כוונתנו שיתבאר מדברינו לתלמידים שאין דברי תורה בגן ועדן וענינו משל שאינו אמת, ואין דברי רבותינו וקבלת האבות נוחי הנפש באלו הענינים דברי הבאי או משל בגדר (נ"א: בטל) המליצה, אלא הכל אמת ואמונה חיצון ופנימי מן מעלה למעלה ומן רוממות לרוממות, וזוכה בו כל אחד למקום מעלתו ומשיג ממנו כפי הראוי לגמול שלו, ולפיכך אמרו בויקרא רבה (פכ"ז א') אמר ר' אלעזר בר' מנחם ונחל עדנך תשקם אין כתיב כאן אלא ונחל עדניך תשקם מלמד שכל צדיק וצדיק יש לו עדן בפני עצמו.

ובאמת כי המקום הזה גן עדן משמש עוד בגמול גשמי ממש לזמן התחיה, והוא מה שאמרו רבותינו ז"ל (במדב"ר י"ג, ב') עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים בגן עדן וכו', וכן יאמרו עוד (תענית ל"א א') עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים בגן עדן הוא יושב ביניהם וכל אחד ואחד מראה עליו כאילו באצבע שנאמר הנה אלהינו זה, וזה עונג ושכר עתיד בזמן התחיה, והראות השכינה כאלו מראה באצבע מתוך המחול השגת המעלות ועונג התיחדות מתוך שמחה גופית, לומר כי יגיעו אנשי העולם ההוא למעלת משה רבינו, שנתעלית נפשו על גופו עד שבטלו כחותיו הגופיות והיה מלובש בכל שעה ברוח הקדש כאלו ראיתו ושמיעתו בעין הנפש בלבד לא במצועי העין הגופי, כאשר יעשו שאר הנביאים בהתבטל הגוף והתפשט הנפש מכחותיו שיאצל עליה רוח הקודש ותראה בראות עצמה כאשר יראה מיכאל או גבריאל, והיא הראיה האמתית והשמיעה הנכונה, כי אין למתפלספים מבטלי התורה כפי רצונם טענות מוכרחות עלינו שיכחישו אמונתנו זאת שאנחנו מאמינים שיש לגבריאל ראיה או שמיעה, ותקרא אותה השגה שהיא מגעת אליו מן מיכאל על דרך משל. וכן הנשמות מספרות זו עם זו כמו שזכרו רבותינו ז"ל (ברכות י"ח ב') ואין הכוונה לספור שפה וחתוך לשון אך שיש הודעה והשגה לנפשות זו מזו. והנה יצאנו מענינינו ובאנו לגעת בסודות הנבואה וראית החסידים שרואין המלאכים. ואמרו באגדה במדרש מה רב טובך וכו'.

(קכד) והנה כבר נתבארה אמונתנו בגן עדן ונרמזה כפי הראוי.

אש משמים
הודעות: 1916
הצטרף: ב' אפריל 24, 2017 7:14 pm

Re: שאלות בפרשת בראשית

הודעהעל ידי אש משמים » ד' אוקטובר 18, 2017 11:35 pm

יש"כ.
לא הבנתי את כל דבריו אך לא נראה שיש תשובות לרוב השאלות.
היכן היה אדה"ר בג"ע כאן או שם?
מה היה אילו לא חטא?
לאן גורש?
מה טבעם של העצים?
דעת, טוב או רע?
נחש, רע או בוחר?
כוונתי היתה לספר ברור ופשוט עד כמה שניתן מגדולי התורה במאה האחרונה.

מענה איש
הודעות: 774
הצטרף: ה' יולי 06, 2017 12:14 pm

Re: שאלות בפרשת בראשית

הודעהעל ידי מענה איש » ד' אוקטובר 18, 2017 11:57 pm

יש באוצר ספר הנקרא אדם הראשון ב' כרכים והוא ליקוט על כל הנושא של אדם הראשון
וראה גם אספקלריא כרך ב' ובו ג''כ ליקוט על אדם הראשון

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: שאלות בפרשת בראשית

הודעהעל ידי יאיר » ה' אוקטובר 19, 2017 12:28 am

אש משמים כתב:יש"כ.
לא הבנתי את כל דבריו אך לא נראה שיש תשובות לרוב השאלות.

היכן היה אדה"ר בג"ע כאן או שם?

כאן בג"ע תחתון

מה היה אילו לא חטא?

בכניסת השבת היה נכנס לעוה"ב, הוא האלף השביעי העתיד לבוא ולמעשה אנו מתקנים ב-6000 שנה את חטא אדה"ר

לאן גורש?

להר המוריה ושם הקריב קרבן לה' (חולין ס.)

מה טבעם של העצים?

העצים גשמיים כמובן (מלבד עניינים הרוחני)

דעת, טוב או רע?

רע. הרי היה נגד ציווי ה'. ע"י אכילת פריו נכנס הרע לאדם ומעתה עליו להבחין בין טוב ורע משא"כ קודם לכן שהכל היה טוב ולא התבוששו כי האיברים היו כולם שוים בפניהם כפי האמת

נחש, רע או בוחר?

הרשיע וע"י סמאל שרכב עליו (וי"א שהוא זה שדיבר)

כוונתי היתה לספר ברור ופשוט עד כמה שניתן מגדולי התורה במאה האחרונה.

שבע
הודעות: 1401
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: שאלות בפרשת בראשית

הודעהעל ידי שבע » ה' אוקטובר 19, 2017 1:09 am

לרבינו הרמ"ק משנה סדורה בכל אלה וכיוצא באלה
והיא לו נדפס'ה בספר "אור יקר" (כרך ב') - בפירוש שלו על פ' בראשית.

וראה לדוגמה בעמ' קפא:
ויקח ה' אלקים את האדם ויניחהו בגן עדן
עד כאן פירשתי כל הפרשה בסוד הספירות ולא חששתי אל פשוטי העניינים מפני שפשוטי הענין ידוע, והרמז הוא הנסתר.
מכאן ואילך נפרש בפשט הענין באדם והרמז הגורם למעלה.


ובעמ' קצ:
והנחש היה ערום וכו',
הנה סוד ענין זה פירשתי בכמה מקומות והרחבתיו,
אמנם מה שיקשה לי בענין זה מאד הוא
כי המשל הגשמי הנאמר בתורה בכל העניינים ראוי שיצדק,
שאין דברי תורתינו משל ונמשל אלא צודק.
כי ענין הפשט במקומו עומד, והסוד לא יכחישו הפשט כלל.

וכאשר נבא להבין ענין הפשט,
ראינו הנחש בריה אחת מן הבריות היאך נייחס בו הדיבור ושכל המעשה כלו.

וכן משל האילן לכל הפירושים,
יש מי שפירש חטה, ויש מי שפירש תאנה, ויש מי שפירש רימון, ויש מי שפירש אתרוג,
כמו שהביאו במדרשי אגדה.
יש לדקדק בו, האילן הזה מה היה בו קודם שנאסר, ולמה הותר לנו עתה,
שהרי לא מצינו שום אילן שנצטוינו בתורה עליו.

ולומר שהיתה מצותו מצות שעה לנסיון -
קשה מאד, שלא יגזור הקב"ה מיתה על האדם על אסור הנעשה בניסיון, ח"ו,
אלא שממש באמת היא שליטת החיצוני בו, ומחלקו.

וכן היותו ידיעת הטוב והרע - סגולה זו באילן הזה מה היא אז שאינו עתה בכיוצא.

והיה עולה בדעתי לומר בענין העץ -
שהכל משל ממש נעלם,
ולכבוד אדם הראשון יציר כפיו של הקב"ה הלביש הקב"ה המציאות והעלימו.

וכן פירשו בזוהר, שסיפר ר' שמעון שאמר לו אדם הראשון (= שלא יגלה את סוד חטאו), כדאיתא בפ' האזינו
[= ראה זוהר ח"ג, דף שט, א: "ובעא דלא אתגלי חוביה לכל עלמא בר ההוא דאמר אורייתא בגיניה ואתכסי בההוא אילנא דגנתא דעדן"]

אמנם מאד קשה לי,
שנעשה דברי תורה משל ונמשל, ח"ו,
שכל דברי תורה פשטן במקומן עומד תמיד.

ולזה אני אומר,
שהמציאות הזה אשר לפנינו אין ממנו ראיה כלל,
מפני שהמציאות הקודם אל חטא אדם הראשון היה סוד גן עדן,
וענין גן עדן הוא עולם החיים...

כאן מאריך הרמ"ק לבאר את כל פרשה זו - הפלא ופלא - לאורך דפים רבים, מלאים וגדושים
והמשכילים יבינו מעט, בס"ד!

וראה עוד בספרו הנורא "אלימה" - מעין עין אדם, תמר א', פרק לד (י-ם תשע"ג, עמ' תשסו): "ולא ידין עניני המציאות הקודם מתוך המציאות הזה", עיין שם בארוכה.

כח עליון
הודעות: 481
הצטרף: ה' דצמבר 08, 2016 8:08 pm

Re: שאלות בפרשת בראשית

הודעהעל ידי כח עליון » ה' אוקטובר 19, 2017 1:21 am

יאיר כתב:
בכניסת השבת היה נכנס לעוה"ב, הוא האלף השביעי העתיד לבוא ולמעשה אנו מתקנים ב-6000 שנה את חטא אדה"ר


אתה נוקט את זה כמו שברור שאדה"ר היה כאן על הכדור (ברור!).
סתם מענין אותי עוד 221 שנה עבר עליך כ"ט אולול, ו.... עולם כמנהגו נוהג!! אתה מוריד את הכיפה??
אם לא, זאת אומרת שאתה מסוגל להפוך את ה'6000' ל'דברי אגדה' 'בחינה מסויימת במחזריות' וכדו', אז בבקשה אל תעמיד את זה ב'פשוטו של מקרא' באופן כ"כ יסודי.

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: שאלות בפרשת בראשית

הודעהעל ידי יאיר » ה' אוקטובר 19, 2017 1:44 am

כח עליון כתב:
יאיר כתב:
בכניסת השבת היה נכנס לעוה"ב, הוא האלף השביעי העתיד לבוא ולמעשה אנו מתקנים ב-6000 שנה את חטא אדה"ר


אתה נוקט את זה כמו שברור שאדה"ר היה כאן על הכדור (ברור!).
סתם מענין אותי עוד 221 שנה עבר עליך כ"ט אולול, ו.... עולם כמנהגו נוהג!! אתה מוריד את הכיפה??
אם לא, זאת אומרת שאתה מסוגל להפוך את ה'6000' ל'דברי אגדה' 'בחינה מסויימת במחזריות' וכדו', אז בבקשה אל תעמיד את זה ב'פשוטו של מקרא' באופן כ"כ יסודי.

מה שתגיד

אש משמים
הודעות: 1916
הצטרף: ב' אפריל 24, 2017 7:14 pm

Re: שאלות בפרשת בראשית

הודעהעל ידי אש משמים » ה' אוקטובר 19, 2017 3:31 pm

יאיר כתב:
אש משמים כתב:יש"כ.
לא הבנתי את כל דבריו אך לא נראה שיש תשובות לרוב השאלות.

היכן היה אדה"ר בג"ע כאן או שם?

כאן בג"ע תחתון
ג"ע תחתון הוא מקום גשמי כשאר המקומות?
הוא עדיין כאן?


מה היה אילו לא חטא?

בכניסת השבת היה נכנס לעוה"ב, הוא האלף השביעי העתיד לבוא ולמעשה אנו מתקנים ב-6000 שנה את חטא אדה"ר
היה חי לעולם? אז למה נצרך 'עץ החיים'?

לאן גורש?

להר המוריה ושם הקריב קרבן לה' (חולין ס.)
הר המוריה קרוב לג"ע תחתון? מדוע איננו רואים אותו?

מה טבעם של העצים?

העצים גשמיים כמובן (מלבד עניינים הרוחני)

דעת, טוב או רע?

רע. הרי היה נגד ציווי ה'. ע"י אכילת פריו נכנס הרע לאדם ומעתה עליו להבחין בין טוב ורע משא"כ קודם לכן שהכל היה טוב ולא התבוששו כי האיברים היו כולם שוים בפניהם כפי האמת
נראה מלשון הפסוקים שהוא טוב שהרי ע"י נעשה כאלוקים יודעי טוב ורע?
(קודם שהיה בעל דעה היה חכם ומה חילוק בין החכם לבעל דעת?)

נחש, רע או בוחר?

הרשיע וע"י סמאל שרכב עליו (וי"א שהוא זה שדיבר)
סמאל, הוא 'רע בעצם' ללא בחירה? הנחש היה בעל בחירה ובחר לשמוע לסמאל?
כוונתי היתה לספר ברור ופשוט עד כמה שניתן מגדולי התורה במאה האחרונה.

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: שאלות בפרשת בראשית

הודעהעל ידי יאיר » ה' אוקטובר 19, 2017 6:44 pm

אש משמים כתב:
יאיר כתב:
אש משמים כתב:יש"כ.
לא הבנתי את כל דבריו אך לא נראה שיש תשובות לרוב השאלות.

היכן היה אדה"ר בג"ע כאן או שם?

כאן בג"ע תחתון
ג"ע תחתון הוא מקום גשמי כשאר המקומות?
הוא עדיין כאן?

כן. כמובא בציטוט לעיל.

מה היה אילו לא חטא?

בכניסת השבת היה נכנס לעוה"ב, הוא האלף השביעי העתיד לבוא ולמעשה אנו מתקנים ב-6000 שנה את חטא אדה"ר
היה חי לעולם? אז למה נצרך 'עץ החיים'?
היה מזדכך גופו, עץ החיים נברא ע"מ שלא לאוכלו (אחר החטא) כשם שחזיר נברא ע"מ שלא לאוכלו
(זכור לי שיש מי שאומר שאם לא היה חוטא, היה אוכל מעץ החיים וחי לעולם או משהו מעין זה)


לאן גורש?

להר המוריה ושם הקריב קרבן לה' (חולין ס.)
הר המוריה קרוב לג"ע תחתון? מדוע איננו רואים אותו?
כי כך ה' רוצה (בחירה, סיבות אחרות) ועיין בציטוט לעיל שהיו מי שראו להט החרב וכו'

מה טבעם של העצים?

העצים גשמיים כמובן (מלבד עניינים הרוחני)

דעת, טוב או רע?

רע. הרי היה נגד ציווי ה'. ע"י אכילת פריו נכנס הרע לאדם ומעתה עליו להבחין בין טוב ורע משא"כ קודם לכן שהכל היה טוב ולא התבוששו כי האיברים היו כולם שוים בפניהם כפי האמת
נראה מלשון הפסוקים שהוא טוב שהרי ע"י נעשה כאלוקים יודעי טוב ורע?
(קודם שהיה בעל דעה היה חכם ומה חילוק בין החכם לבעל דעת?)
שאלה
נחש, רע או בוחר?

הרשיע וע"י סמאל שרכב עליו (וי"א שהוא זה שדיבר)
סמאל, הוא 'רע בעצם' ללא בחירה?
אפשר לומר
הנחש היה בעל בחירה ובחר לשמוע לסמאל?
לפי מה שהבנתי זה נעשה בע"כ של הנחש אלא שאז יש לשאול מדוע נענש
כוונתי היתה לספר ברור ופשוט עד כמה שניתן מגדולי התורה במאה האחרונה.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 15 אורחים