חמי טבריא - שארית מן המבול

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
אריה הכהן
הודעות: 169
הצטרף: ה' דצמבר 22, 2016 11:37 pm

חמי טבריא - שארית מן המבול

הודעהעל ידי אריה הכהן » ה' אוקטובר 19, 2017 3:06 pm

מקורם של חמי טבריא
בפרשת השבוע כשהחל המבול (ז' יא') נאמר: ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום רבה וגו' נפתחו כדי להוציא את מימיהן. ואילו בסיום המבול נאמר (ח' ב'): ויסכרו מעינות תהום וגו'. וכאן לא נאמר ויסכרו 'כל' מעינות תהום, ומדוע? שאלה זו שואל רש"י, וביאר (וזה עפ"י מדרש רבה שם לג' ה'), שאכן לא כל המעינות נסתמו, אלא נשתיירו מהם אותן שיש בהם צורך לעולם, כגון חמי טבריא וכיוצא בהן (עי' גמ' שבת לט' ע"א). ואחז"ל (סנהדרין קח' ע"ב), שמי המבול רותחין היו, ע"ש.
ואם תקשי לך, דמשמע מרש"י שחמי טבריא זהו אחד מן המעיינות תהום שהיו פעילים בימי המבול, והוא לא נסתם מפני שלעולם יש צורך בו. והא בגמ' זבחים (קיג' ע"א) מצינו שלפי רבי יוחנן לא היה מבול כלל בארץ ישראל, וטבריא היא בטבורה של א"י? כבר ביאר הרמב"ן (ח' א'), שאכן לא היה בא"י מבול, אך סביב א"י לא היה גדר לעכב המים שלא יכנסו אליה, וכך אמרו בפרקי דר"א (פכ"ג): א"י לא ירד עליה מבול מן השמים, אלא נתגלגלו המים מן הארצות ונכנסו לתוכה. וא"כ לפי"ז אפש"ל שחמי טבריא הם מה שנותר מן מי המבול שנכנסו לא"י, ודו"ק. אולם החזקוני ביאר, שמעיינות תהום יש בכל העולם, וכתוב שבמבול נבקעו כל מעיינות תהום, וגם בא"י משמע, ומשם נשארו חמי טבריא.
מדוע הקב"ה הותיר לנו את 'חמי טבריא'
הבאינו את דברי רש"י שכתב שיש לעולם צורך בחמי טבריא. ומבאר בעץ יוסף (על המדרש שם), שהם מעיינות חמים לרפואה. ומבאר, שלפני המבול לא היה בהם (במעיינות החמים של חמי טבריא) צורך בעולם, מפני שקודם המבול היה להם אויר יפה וממוזג ולא היה חולי מצוי בעולם כלל, ולפיכך מאז המבול נשארו אלו לרפואה, ע"ש. (בחז"ל מצינו בכמה מקומות שהיו רוחצים בחמי טבריא לרפואה, וכמו"כ מצינו בחז"ל כמה הלכות השייכות לחמי טבריא, עי' גמ' פסחים ח' ע"ב. ובגמ' שבת לג' ע"ב. מ' ע"א. ירושלמי סנהדרין פ"ז הי"ג. מכשירין פ"ו מ"ז. ועוד. וע"ע בשו"ע או"ח סי' שכו' סעי' א', ומ"ב ס"ק ח'. ושו"ע סי' שכח' סעי' מד', ומ"ב ס"ק קלז')
וכבר קדם לו הרמב"ן (בראשית ה' ד') שכתב בביאור אריכות ימיו של אדם הראשון (וימיהם של האנשים שקודם המבול) וז"ל: והסיבה באריכות ימיהם, כי אדם הראשון, מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, נעשה בתכלית השלימות בנוי, בכח, בקומה. וגם אחרי שנקנס עליו שיהיה בן מות היה בטבעו לחיות זמן רב. וכאשר בא המבול על הארץ נתקלקל עליהם האויר, והלכו ימותם הלוך וחסור, כי עד המבול היו ימיהם בארך ההוא, ויש מהם שחיו יותר מאדם, ע"ש. (ובדרך אגב אזכיר כאן מה שכתב הרמב"ם בפי' המשניות סנהדרין, בהקדמה לפ' חלק בד"ה ועתה, שלעתיד לבוא יארכו חיי בני האדם ג"כ, לפי שכשיסורו הדאגות והיגונות יארכו ימי האדם, ע"ש).
וכמו"כ מצינו בספורנו (בראשית יא' לא') שביאר, על מה שאחז"ל (ב"ב קנח' ע"ב), שאויר ארץ ישראל מחכים, כיון שלא הוזק אוירה בגשם המבול כאויר שאר כל הארצות.
******************
העץ יוסף (הנ"ל) מבאר, שכל המעיינות החמים שבשאר הארצות נותרו הם מן המבול, אלא שחז"ל הזכירו את חמי טבריא ועוד כמה מקומות כאלו בא"י ובסביבותיה (עי' גמ' סנהדרין שם).
מסופר שהיה פעם אדמו"ר שנסע בקיץ לעיר שיש בה מעיינות מרפא, וראה שם שהציבור מתנהג בפריקת עול ובהוללות ומכלים ומבלים זמנם בחוסר צניעות ועושים כל מה שעולה על לבם, אפי' שבביתם נחשבים הם לשומרי תורה ומצוות. אמר אותו אדמו"ר, עתה אני מבין את מאמר חז"ל שחמי טבריא נותרו מן המבול, דלכאו' מדוע צריך 'זכר למבול'? אלא שזה לצורך הדורות הבאים, שלא יטענו מדוע נענשו דור המבול בצורה כזו קשה, לכך נשארו המעיינות הרותחין, וכשבאין למקומות הללו ורואים איזה מעשים גרועים נעשים שם, מבינים לעונשו של דור המבול...
(נכתב בס"ד ע"י א. פלשניצקי)

איש גלילי
הודעות: 2243
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: חמי טבריא - שארית מן המבול

הודעהעל ידי איש גלילי » ה' אוקטובר 19, 2017 4:13 pm

מעודי תמהתי, איפה כתוב ברש"י שהמעיינות האלו (חמי טבריא והדומים להם) לא היו לפני המבול. בסך הכל, כתוב בפסוק "ויסכרו מעינות תהום", ורש"י מדייק לומר שלא כולם ממש נסגרו. מהיכי תיתי שלא היו כאלה שכבר היו פתוחים מקודם?

דרומי
הודעות: 4536
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: חמי טבריא - שארית מן המבול

הודעהעל ידי דרומי » ה' אוקטובר 19, 2017 4:33 pm

הרב איש גלילי, ברוך בואך!

לענין שאלתך ראה גם 'לקוטי שיחות' חלק י ע' 35 והערה 45 שנגע בזה

אריה הכהן
הודעות: 169
הצטרף: ה' דצמבר 22, 2016 11:37 pm

Re: חמי טבריא - שארית מן המבול

הודעהעל ידי אריה הכהן » ה' אוקטובר 19, 2017 9:08 pm

איש גלילי כתב:מעודי תמהתי, איפה כתוב ברש"י שהמעיינות האלו (חמי טבריא והדומים להם) לא היו לפני המבול. בסך הכל, כתוב בפסוק "ויסכרו מעינות תהום", ורש"י מדייק לומר שלא כולם ממש נסגרו. מהיכי תיתי שלא היו כאלה שכבר היו פתוחים מקודם?

מסתבר שרש"י כותב זאת עפ"י הגמ' בסנהדרין ששם הלשון: שלשה 'נשתיירו' מהם.

איש גלילי
הודעות: 2243
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: חמי טבריא - שארית מן המבול

הודעהעל ידי איש גלילי » ה' אוקטובר 19, 2017 10:12 pm

אריה הכהן כתב:
איש גלילי כתב:מעודי תמהתי, איפה כתוב ברש"י שהמעיינות האלו (חמי טבריא והדומים להם) לא היו לפני המבול. בסך הכל, כתוב בפסוק "ויסכרו מעינות תהום", ורש"י מדייק לומר שלא כולם ממש נסגרו. מהיכי תיתי שלא היו כאלה שכבר היו פתוחים מקודם?

מסתבר שרש"י כותב זאת עפ"י הגמ' בסנהדרין ששם הלשון: שלשה 'נשתיירו' מהם.

גם מלשון הגמ' אין לעניות דעתי ראיה שלא היו קודם לכן.

אריה הכהן
הודעות: 169
הצטרף: ה' דצמבר 22, 2016 11:37 pm

Re: חמי טבריא - שארית מן המבול

הודעהעל ידי אריה הכהן » א' אוקטובר 07, 2018 1:16 pm

ראה ביאור העץ יוסף ומוכח שחמי טבריא לא היו קודם המבול.

לבי במערב
הודעות: 635
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: חמי טבריא - שארית מן המבול

הודעהעל ידי לבי במערב » ג' אוקטובר 09, 2018 4:22 pm

דרומי כתב:לענין שאלתך ראה גם 'לקוטי שיחות' חלק י ע' 35 והערה 45 שנגע בזה

והרי צילום הדברים:
קבצים מצורפים
ב2.jpg
ב2.jpg (241.49 KiB) נצפה 306 פעמים
א1.jpg
א1.jpg (46.82 KiB) נצפה 306 פעמים


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים