מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ואת הנפש אשר עשו בחרן

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
מענה איש
הודעות: 801
הצטרף: ה' יולי 06, 2017 12:14 pm

ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי מענה איש » ד' אוקטובר 25, 2017 11:17 pm

וידוע המדרש שהכוונה לכל הגרים שגיירו אברהם ושרה
האם ידוע מה עלה בסופם של אותם גרים? והאם הם נהפכו לחלק מהעם היהודי כיון שהתגיירו?

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי קראקובער » ד' אוקטובר 25, 2017 11:19 pm

לשון מושאל, הכוונה שקירבם לאמונה בה' ולחיות חיים מוסריים מה שגם בן נח מצווה.

יאיר
הודעות: 10406
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי יאיר » ד' אוקטובר 25, 2017 11:22 pm

מענה איש כתב:וידוע המדרש שהכוונה לכל הגרים שגיירו אברהם ושרה
האם ידוע מה עלה בסופם של אותם גרים? והאם הם נהפכו לחלק מהעם היהודי כיון שהתגיירו?

כתוב (כמדומני בפרקי דר"א) שאחרי 2-3 דורות כולם חזרו לסורם...

מה שנכון נכון
הודעות: 9974
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' אוקטובר 25, 2017 11:29 pm

אע"פ שמקובל לומר כך בשם הפדר"א, המעין שם (פכ"ט) יראה שכנראה אין כוונתו על אלו שאברהם ושרה גיירו מרצונם.
ר' יוחנן אומר כל הגרים הבאים בישראל נמולין בטובתם וברצונם וביראת שמים הן נמולין, ואין מאמינין בגר עד ז' דורות שלא ישובו המים למוצאיהם, אבל עבדים נמולין בטובתן ושלא בטובתן ברצונם ושלא ברצונם ואין אמונה בעבדים, כך כל עבדים שנמולו עם אברהם אבינו לא נתקיימו לא הם ולא זרעם עם ישראל, ולא מלן אלא בשביל טהרה שלא יטמאו את אדניהם במאכלם ובמשתיהם.

יאיר
הודעות: 10406
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי יאיר » ד' אוקטובר 25, 2017 11:34 pm

עיין רבינו בחיי בראשית כ"ו ט"ו ד.ה ויש שפי'

מיכאל1
הודעות: 736
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:17 pm

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי מיכאל1 » ה' אוקטובר 26, 2017 2:15 pm

יח. גרים שגייר אברהם אבינו האם הוו גרים גמורים או גרי תושב.
הנה רבות האריכו רבותינו לדון האם לאבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב היה דין כישראל או כבני נח, ולכאורה הצד לומר שדינם היה כישראל משום שהקב"ה בחר באברהם אבינו ע"ה והבדילו משאר העמים, כעין הבחירה שהייתה לעם ישראל במתן תורה, ובחירה זו עברה לזרעו אחריו שהלכו בדרכיו כדכתיב כי ידעתיו למען יצוה וכו'.
אך לכאורה כל זה ניחא באברהם יצחק ויעקב ואחריהם השבטים דאמרינן בהו כיוון שאברהם אבינו היה לו דין ישראל הרי זרעו הוא כישראל, אך יל"ד באמהות הקדושות דבשלמא שרה אמנו יש לומר שכשם שהייתה בחירה באברהם כך הייתה בחירה בשרה להעמיד את האומה ישראלית ע"י שזרעם יקבל דין ישראל אך רבקה שהייתה בת בתואל איך נהיה דינה כישראל, ואפשר לומר שע"י שבאה לביתו של אברהם אבינו קיבלה דין ישראל אולם לאמור לעיל מתבאר שכבר בשעת הקידושין היתה כישראלית ולא היה דינה כבן נח וצ"ל דהוי כעין גיטו וידו באין כאחד, ודוחק.
ולכאורה יש לדון בכל הגירות שמצינו קודם מתן תורה מה היה גדרה דמצינו בחז"ל עה"פ את הנפש אשר עשו בחרן, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים.
הצל"ח (דורש לציון דרוש י"ג) כ' שאף שאברהם אבינו קיים את כל התורה מ"מ בני בית אע"פ שאברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים מ"מ הכי אותן גרים קיימו את כל התורה כולה העתידה להנתן רק הכוונה שהכניסום תחת כנפי השכינה שהפרישום מע"ז וגיירום היינו שקבלו עליהם ז' מצוות בני נח אבל לא היה דינם כישראל.
ומרן בעל איילת השחר שליט"א (בראשית יב,ד) גם כ' שגרים אלו היו גר תושב, והוסיף שמסתמא בנו של גר תושב אינו נעשה גר תושב וצריך קבלה מחדש, אך דייק מהרמב"ם פי"ב מאיסורי ביאה ה"ה שכ' הבא על בת גר תושב וכו' דכן יש לבנותיהם דינים מיוחדים .
מאידך בס' רביד הזהב כ' דהא דקיי"ל ביבמות כב,א שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי למדנו מהאי קרא דאת הנפש אשר עשו בחרן . שו"ר בספר גירות כהלכתה (להגרש"א שטרן שליט"א) סופ"ד שהביא מהראב"ן ביבמות כב,א שקדם לרביד הזהב בזה .
וכן מבואר בפרשת דרכים (דרך צדקה דרוש י"ז) שהק' איך הותר לאברהם אבינו ליטע אש"ל ולעשות צדקה עם העכו"ם הרי לא הותרה הצדקה אלא לישראל , ותי' שאברהם אבינו היה מגיירן לגמרי וכדאמרינן (בבראשית רבה פר' ל"ט סי' י"ד) ואת הנפש אשר עשו בחרן אמר רב הונא אברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים ללמדך שכל מי שהוא מקרב את העכו"ם ומגיירו כאילו בראו, וכ' מהר"ש יפה בעל הלבוש דטעמא דכאילו בראו משום שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי וטעם זה אינו אלא בגר גמור שבא לכלל ישראל וא"כ ע"כ ס"ל לאברהם אבינו שבאותו הגיור היו יוצאים מכלל בני נח לגמרי והיו נקראים בנים ככל הגרים הנקראים בנים .
ולכאורה משמע שהגירות הייתה גירות גמורה מהגמ' ע"ז ט,ב דאלפיים שנות תורה מתחילות מעת שיצא אאע"ה מחרן דכתיב ואת הנפש אשר עשו בחרן, ופי' רש"י דמתרגמינן שעבידו לאורייתא, ולכאורה בגר תושב לא שייך לתורה, ועוד שכבר קודם לכן היו גרים ותושבים כנח ובניו שקיימו ז' מצוות בני נח והיו גרי תושב.
ולדרכו של הצל"ח צריך לומר שעד אברהם אבינו היו גרים תושבים אולם לא היה מצב של לימוד דינים לאנשים ונשים שיהיו גרים תושבים ומאז הנחלת תורה זו של גר תושב התחילו אלפיים של תורה.
ובאופ"א י"ל שהנה איתא בראש השנה יא,א דהמלאכים באו לאאע"ה בסוכות, וכ' מרן בעל טעמא דקרא (ר"פ וירא) שאותו העץ תלוש היה והיה סוכה דהא אאע"ה קיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה, והק' לו במשנת חיים (בראשית סי' נ"ז) ע"ז דהא המלאכים נראו כערביים וא"כ אינם בכלל קיום המצוות, ותי' מרן שליט"א (במכתב בנדפס במשנת חיים שם) שאאע"ה היה מלמד מצוות לאותם נפשות שעשה כמו שמצינו שלימדם בהמ"ז, וכמש"כ ברמב"ם פ"י ממלכים ה"י בן נח שרצה לעשות מצוות התורה כדי לקבל שכר אין מונעין אותו מלעשותה כהלכתו, ולא חילק בין מצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו וממילא אפשר לבאר שאע"פ שהיו גרי תושב מ"מ לימדם אאע"ה את מצוות התורה עד שלא ניתנה כדי שיוכלו לעשותה ולקבל שכר בעשייתם ומאז התחילו אלפיים שנות תורה.
יט. גרים שגייר אאע"ה מה עלה בסופם.
הנה בשלמא אם נאמר שבניו של גר תושב אין מקבלים דינו אחריו אלא צריכים קבלה בפני עצמם מובן שלא נשתייר מאומה מכל אותם אלפים ורבבות שהכניסו אברהם ושרה תחת כנפי השכינה, אבל אם נאמר שבני גר תושב מקבלים ג"כ דין גר תושב לכאורה לאן נעלמו כל אותם גרים ותושבים, ונראה פשוט דאע"פ שבגירות אמיתית א"א לחזור ממנה ולהעשות שוב לגוי מ"מ גר תושב ששב לסורו הרי אין לו יותר גר תושב , וא"כ כל אותם גרים תושבים הם או בניהם חזרו לסורם ולא נשתייר מהם מאומה . אך לפי"ז יל"ע מדברי הרמב"ם מהי ביתו של גר תושב אם היא מקבלת בעצמה עליה ז' מצוות בני נח היא עצמה גר תושב ולא מחמת אביה ואם חזרה לסורה הרי אינה גר תושב אע"פ שאביה גר תושב, וצ"ל שכל עוד לא קיבלה בעצמה ז' מצוות בני נח ולא מרדה בפירוש מקבלת דין אביה וחשיבא בת גר תושב.
שו"ר במשך חכמה (בראשית כא,לג) שהביא מפרקי דר' אליעזר שכל אותם נפשות שעשה אאע"ה חזרו לסורן, ומשו"ה לא נשתייר מהם מאומה. ואם נאמר שאותם הנפשות היו גרי תושב יהיה מוכח כהגרי"ז.
אך לכאורה י"ל דגירות קודם מתן תורה אף לאומרים שהיא גירות גמורה אפשר לחזור ממנה, וכן מצאתי שכ' בחידושי בתרא (שבת אות תרעג-ב) שלכאורה גירות אברהם והנפשות שעשה היתה גירות זמנית שחלה רק כל זמן שנתדבקו לדרכי ה' משא"כ כשעזבוה ונטמאו במ"ט שערי טומאה נתבטלה הגירות הזמנית והוכרחו לעוררה שוב ע"י קבלה חדשה, וכשנתעורר נתחדשה הגירות הישנה , אך לא הביא לזה מקור מהקדמונים.
והיה נראה לי דכל מאי דאמרינן שגירות גמורה שקודם מתן תורה אפשר לחזור ממנה ולבטלה אינו אלא בשאר גרים שבאו מרחוק שבהם אמרינן שרק כאשר מתנהגים בדרך התורה אזי הם גרים ואם מרדו פקעה גירותם, אבל בזרעו של אברהם אבינו אם היה דינו כישראל אזי אע"פ שחטא ישראל הוא, ונ"ל ראייה גדולה לזה שהרי אמרינן בקידושין יז,א מנלן שעכו"ם יורש את אביו דבר תורה ובעי למילף מעשיו ודחי דישראל מומר הוה, ומבואר שעשיו אע"פ שמרד חשיב כישראל והיינו שגירותו עומדת בתוקפה, ולמסקנה יליף מלוט דכתיב כי לבני לוט נתתי את ער ירושה, ולכאורה לוט נמי שמר תורה ומצוות כשהיה אצל אברהם אבינו עד אשר מרד כדפי' רש"י (בראשית יג,יא) עה"פ ויסע לוט מקדם בשם מדרש אגדה שהסיע עצמו מקדמונו של עולם ואמר אי אפשי לא באברם ולא באלוקיו, מכלל דמעיקרא היה תחת כנפי השכינה, ואמאי לא חשבינן ליה כישראל מומר, וע"כ שזרע אברהם גם אם חזר לסורו חשיב ישראל מומר אבל לוט שלא היה מזרע אברהם אלא נתקרב לו מרחוק, אזי חשבינן ליה כגוי כאשר חוזר לסורו ולא כישראל מומר, ועי' עוד לקמן משנ"כ עוד חילוקים בין זרע אברהם לשאר הגרים.

יאיר
הודעות: 10406
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי יאיר » ה' אוקטובר 26, 2017 7:39 pm

שו"ר במשך חכמה (בראשית כא,לג) שהביא מפרקי דר' אליעזר שכל אותם נפשות שעשה אאע"ה חזרו לסורן
ה'משך חכמה':
וכמו שאמרו במדרש שהנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורן

אותה אבקש
הודעות: 395
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי אותה אבקש » ה' אוקטובר 26, 2017 8:26 pm

כמדומני שהגראי"ל שטיינמן שליט"א היה מרבה לומר בשיחותיו שהראיה שללא חינוך טוב אין המשכיות
מהא דלא שמענו מה נשאר מאותם גרים שעשה אאע"ה.

אשר ברא
הודעות: 209
הצטרף: ג' יולי 12, 2016 9:26 pm

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי אשר ברא » ה' אוקטובר 26, 2017 8:57 pm

מענה איש כתב:וידוע המדרש שהכוונה לכל הגרים שגיירו אברהם ושרה
האם ידוע מה עלה בסופם של אותם גרים? והאם הם נהפכו לחלק מהעם היהודי כיון שהתגיירו?

קראקובער כתב:לשון מושאל, הכוונה שקירבם לאמונה בה' ולחיות חיים מוסריים מה שגם בן נח מצווה.

ברמב"ם משמע שמדובר באמונת מציאת השם והמסתעף, ונאבדו בגלות מצרים.
בימי אנוש טעו... וכיון שארכו הימים נשתכח השם... אלא יחידים... ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל* עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו.

כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו... עד שהשיג דרך האמת... וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו... כיון שהכיר... התחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם...

והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען... ו...היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם

ושתל בלבם העיקר הגדול הזה וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו וישב יצחק מלמד ומזהיר ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד וישב מלמד ומחזיק כל הנלוים אליו ויעקב אבינו למד בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישבה ללמד דרך השם ולשמור מצות אברהם וצוה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח הלמוד

והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את ה' עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהן... חוץ משבט לוי...
וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר... ומאהבת ה' אותנו... עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים ושלחו... ובחר ה' ישראל לנחלה... והודיעם דרך עבודתו.. (רמב"ם ע"ז א', א-ג).


* אגב האם ידוע למישהו מקור קדום יותר לביטוי זה - לא גלגל הוא שחוזר בעולם אלא העולם בעצמו מתגלגל - לפני שהסכימו שהאמת הוא כן.

אותה אבקש
הודעות: 395
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי אותה אבקש » ד' נובמבר 01, 2017 2:36 pm

מעניין לציין ללשון תרגום אונקלוס עה"פ ואת הנפש אשר עשו בחרן - דשעבידו לאורייתא.

מיכאל1
הודעות: 736
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:17 pm

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי מיכאל1 » ד' נובמבר 01, 2017 10:29 pm

אותה אבקש כתב:כמדומני שהגראי"ל שטיינמן שליט"א היה מרבה לומר בשיחותיו שהראיה שללא חינוך טוב אין המשכיות
מהא דלא שמענו מה נשאר מאותם גרים שעשה אאע"ה.


ומרן בעל איילת השחר שליט"א (בראשית יב,ד) גם כ' שגרים אלו היו גר תושב, והוסיף שמסתמא בנו של גר תושב אינו נעשה גר תושב וצריך קבלה מחדש, אך דייק מהרמב"ם פי"ב מאיסורי ביאה ה"ה שכ' הבא על בת גר תושב וכו' דכן יש לבנותיהם דינים מיוחדים .

יאיר
הודעות: 10406
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי יאיר » ה' אוקטובר 25, 2018 9:41 am

יאיר כתב:עיין רבינו בחיי בראשית כ"ו ט"ו ד.ה ויש שפי'

ויש שפי' כי הבארות הללו רמז לגרים שנתגיירו בימי אברהם כי הם קלים לקבלת האמונה כמו הבארות שהם קלים לקבלת המים ופתיחת הלב הסתום באמונה יכנה הכתוב חפירה, ולכך יאמר מצד הקנאה סתמום פלשתים כלומר סתמו את לבם והחזירום לסורם, וזהו וימלאום עפר, כי תחת שמלאם אברהם חכמה ודעת את ה' באמונת היחוד מלאום פלשתים אמונתם הרעה, כי יכנה הכתוב האמונה הרעה או העצה הרעה לעפר, וזהו שאמרו עפרא לפומיה, ואח"כ נתגבר עליהם יצחק והחזירן למוטב, הוא שכתוב וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שמות כשמות וגו', כי כן דרך המתגיירים, וכענין שכתוב (ישעיה סה) ולעבדיו יקרא שם אחר.

טוב וחסד
הודעות: 286
הצטרף: ג' יוני 16, 2015 9:30 am

היכן כל אותן אלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו?

הודעהעל ידי טוב וחסד » ג' נובמבר 20, 2018 7:27 am

על דברי הפסוק (בראשית יב, ה): "וַיִּקַּח אַבְרָם אֶת שָׂרַי אִשְׁתּוֹ... וְאֶת הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר עָשׂוּ בְחָרָן", מפרש רש"י: "אשר עשו בחרן - שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת הנשים". ובמדרש (ב"ר פרשה לט סימן כא): "ואת הנפש - אלו הגרים שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם היה מגייר האנשים ושרה מגיירת את הנשים".
לפי הרמב"ם מדובר על "אלפים ורבבות". לא מובן כלל התורה מעידה "בְּשִׁבְעִים נֶפֶשׁ יָרְדוּ אֲבֹתֶיךָ מִצְרָיְמָה" (דברים י, כב), רבש"ע לאן נעלמו כולם?!!!
נערך לאחרונה על ידי טוב וחסד ב ג' נובמבר 20, 2018 11:23 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: היכן כל אלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' נובמבר 20, 2018 7:30 am

הם לא הפכו להיות יהודים. הם הפכו להיות גויים מאמינים בה' ומקיימי שבע מצוות.

מה שנכון נכון
הודעות: 9974
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: היכן כל אלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' נובמבר 20, 2018 7:33 am

שאלות כאלו סביר שנכבב"ו, לפחות פעם אחת.
viewtopic.php?t=37068#p411101
נערך לאחרונה על ידי עזריאל ברגר ב ג' אוקטובר 27, 2020 9:37 am, נערך פעם 1 בסך הכל.
סיבה: איחוד אשכולות

בקרו טלה
הודעות: 3367
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי בקרו טלה » ג' נובמבר 20, 2018 9:18 am

-
קבצים מצורפים
חשבה לטובה - אלכסנדר.PDF
(129.91 KiB) הורד 142 פעמים

עובר ושב
הודעות: 2089
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: היכן כל אלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו?

הודעהעל ידי עובר ושב » ג' נובמבר 20, 2018 10:37 am

ל"ערכים" יש מחלקת טיפול המשך. לולא מחלקה זו, כל החילוניים שעלו לבמה בסימפוזיון וקבלו עליהם עול מלכות שמים, היו נופלים אחרי תקופה קצרה, עם ההתמודדות הרבה שיש להם.

לאחר שכתבתי זה, קראתי את האשכול המופנה בתגובה הקודמת, וברוך שכיוונתי למשך חכמה: "וכמו שאמרו במדרש שהנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורן".

להמחשת ההתמודדות מספרים על רווקה שהתחזקה ורצתה לעבור מתל אביב לבני ברק.

לאחר שהעבירה כל הדירה, נוכחה לדעת שאי אפשר להעביר את הכלב - בבני ברק לא מגדלים כלבים.

התקשרה לרבנית שלה, והרבנית עודדה אותה לזרוק את הכלב ("את הקב"ה את יותר אוהבת").

לאחר מכן הרגישה צער ודיכאון ושעמום, התקשרה לרבנית וזו יעצה לה לקנות תוכי מדבר.

הלכה וקנתה תוכי מדבר בתל אביב, ובהמשך התברר שהתוכי התגורר במשפחה חילונית שלא התברכה ב"שלום בית" בלשון המעטה, והתוכי בירך אותה כל היום "הלוואי שתמותי".

התקשרה לרבנית, ויעצה לה לחפש תוכי בבני ברק, אחד כזה שלמד ברכות.

הלכה ומצאה בבני ברק את מבוקשה, העמידה את התוכי ליד הקודם (לא הספיקה למכור), והתפתח ביניהם דיאלוג. האחד אמר "הלוואי שתמותי", והשני אמר "אמן".

צורבא מדרבנן
הודעות: 22
הצטרף: ג' פברואר 21, 2017 5:41 pm

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי צורבא מדרבנן » ג' נובמבר 20, 2018 10:40 am

נערך לאחרונה על ידי עזריאל ברגר ב ג' אוקטובר 27, 2020 9:38 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.
סיבה: איחוד אשכולות

גם זו לטובה
הודעות: 2415
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ג' נובמבר 05, 2019 12:35 am

נתבקשתי לברר היכן דיבר בזה החת"ס
מחיפוש קל מצאתי רק מה שכתב בב"ב טז.

איצטגנינו וכו' תלאה בגלגל חמה פי' הראשוני' דאאע"ה המשיך רבי' לעבודת ה' בחכמות לבו שפרסם אלהותו ברבי' וריפא מדוה הנפשות ומיד נתרפאו כל הנפשות אשר עשו בחרן וכשמת תלאן בגלגל חמה רוצה לא נשאר אלא להתבונן בגלגלי שמים כדכתיב השמי' מספרי' כבוד אל אבל יותר טוב תורת ה' תמימה משיבת נפש על זה סובב כל המזמור ההוא וכאשר תקנו מסדרי התפלה יוצר אור העולם הזה ואח"כ ברכת אהבה רבה על תורת ה' תמימה ומי שלא זכה לתורה רפואתו עדיין תלוי בגלגל חמה ולהביט ולבחון טוב ה':

עושה חדשות
הודעות: 9618
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' נובמבר 05, 2019 12:54 am

עצם הענין שהתליה בגלגל חמה היינו בהתבוננות ב'השמים מספרים', מופיע כבר באברבנאל פרשת לך לך, וברבינו בחיי פ' יתרו, בינה לעיתים דרוש עז, רשב"ץ במגן אבות, בעל העקידה, ועוד.


גם זו לטובה כתב:
חת"ס כתב:איצטגנינו וכו' תלאה בגלגל חמה פי' הראשוני' דאאע"ה המשיך רבי' לעבודת ה' בחכמות לבו שפרסם אלהותו ברבי' וריפא מדוה הנפשות ומיד נתרפאו כל הנפשות אשר עשו בחרן וכשמת תלאן בגלגל חמה רוצה לא נשאר אלא להתבונן בגלגלי שמים כדכתיב השמי' מספרי' כבוד אל אבל יותר טוב תורת ה' תמימה משיבת נפש על זה סובב כל המזמור ההוא וכאשר תקנו מסדרי התפלה יוצר אור העולם הזה ואח"כ ברכת אהבה רבה על תורת ה' תמימה ומי שלא זכה לתורה רפואתו עדיין תלוי בגלגל חמה ולהביט ולבחון טוב ה':

לכאו' המכוון לזה -
אבודרהם כתב:וכתב בעל המנהגות מה שסמכו אהבת עולם ליוצר המאורות לפי שבה מזכיר יחוד שמו של הקדוש ברוך הוא ונתינת התורה המאירה מכל המאורות שהשמש אינו מאיר אלא ביום והתורה ביום ובלילה. ואחזו דרך המשורר במזמור השמים מספרים כבוד אל שהזכיר יצירת המאורות וסמך לזה (יט, ח) תורת ה' תמימה משיבת נפש ואח"כ עדות ה' נאמנה שאנו חייבים להעיד על יחודו האמתי ולפי' קורא מיד ק"ש שהוא יחוד הקדוש ברוך הוא ע"כ וטעם נכון אמר. אבל קשיא לי לדבריו מה יאמר באהבת עולם של ערבית שהיא סמוכה למעריב ערבים.


והחת"ס כ"כ גם בתש', א,טו. ז"ל - "אבל ברכות ק"ש אינם שייכים למצות ק"ש והיא דרבנן לברך על אור עולם הזה ועל אור האמתי התורה הקדושה בברכת אהבה כאשר סמכם דהע"ה השמים מספרים וגו' שמש שם אהל בהם ושוב סמך לזה תורת ה' תמימה, אבל איננו ברכה על ק"ש אקב"ו לקרות שמע".

עליך עיננו
הודעות: 328
הצטרף: ג' יוני 16, 2020 9:54 pm

הנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורן?

הודעהעל ידי עליך עיננו » ב' אוקטובר 26, 2020 12:20 pm

ראיתי במשך חכמה פ"כא שהביא בשם פדר"א שחזרו לסורן ולא מצאתי שם שמדבר עליהם..
ובכלל קשה לומר כך שהרי הגמ' בע"ז מונה אלפיים שנות תורה מואת הנפש אשר עשו בחרן..
היתכן לומר שמונים שנות תורה ממה שלא החזיק מעמד כלל?

בקרו טלה
הודעות: 3367
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: הנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורן?

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' אוקטובר 26, 2020 12:34 pm

מציינים לפרק כט [נ"א פכ''ח] שם נאמר: אבל עבדים נמולים בטובתם ושלא בטובתם ואין אמונה בעבדים, כך כל העבדים שנמולו עם אברהם אבינו לא נתקיימו לא הם ולא זרעם בישראל

עליך עיננו
הודעות: 328
הצטרף: ג' יוני 16, 2020 9:54 pm

Re: הנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורן?

הודעהעל ידי עליך עיננו » ב' אוקטובר 26, 2020 12:39 pm

האם גייר רק עבדים?

בקרו טלה
הודעות: 3367
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: הנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורן?

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' אוקטובר 26, 2020 12:50 pm

זוהר חדש פר' תולדות
אברהם כרי לה להאי בירא, בגין דאיהו אוליף לכל בני עלמא, דיפלחון לקב"ה. וכיון דכרי לה, אפיק מיין נבעין דלא פסקין לעלמין
וכיון דמת אברהם, מה כתיב. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם. בארת כתיב, וחד הוה, דכתיב באר שבע, וקרו ליה בארות, דמשמע דסגיאין הוו. בגין דהאי בירא, מתחזי לון לאבהן בכל דוכתא דהוו אזלין, והוה מתחזי לון כבירין סגיאין. כיון דמילאו פלשתים עפרא, רזא דאהדרו בני עלמא לע"ז, הוה עלמא שמם, דלית דידע לקב"ה.

עליך עיננו
הודעות: 328
הצטרף: ג' יוני 16, 2020 9:54 pm

Re: הנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורן?

הודעהעל ידי עליך עיננו » ב' אוקטובר 26, 2020 12:54 pm

בקרו טלה כתב:
זוהר חדש פר' תולדות
אברהם כרי לה להאי בירא, בגין דאיהו אוליף לכל בני עלמא, דיפלחון לקב"ה. וכיון דכרי לה, אפיק מיין נבעין דלא פסקין לעלמין
וכיון דמת אברהם, מה כתיב. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם. בארת כתיב, וחד הוה, דכתיב באר שבע, וקרו ליה בארות, דמשמע דסגיאין הוו. בגין דהאי בירא, מתחזי לון לאבהן בכל דוכתא דהוו אזלין, והוה מתחזי לון כבירין סגיאין. כיון דמילאו פלשתים עפרא, רזא דאהדרו בני עלמא לע"ז, הוה עלמא שמם, דלית דידע לקב"ה.

יישר כח!

גיזונטע קאפ
הודעות: 603
הצטרף: ד' אוקטובר 18, 2017 5:47 pm

Re: הנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורן?

הודעהעל ידי גיזונטע קאפ » ב' אוקטובר 26, 2020 3:32 pm

רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א
וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד וישב מלמד ומחזיק כל הנלוים אליו, ויעקב אבינו למד בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצות אברהם, וצוה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח הלמוד, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את ה', עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן חוץ משבט לוי שעמד במצות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים, וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב לטעות העולם ותעיותן,

עליך עיננו
הודעות: 328
הצטרף: ג' יוני 16, 2020 9:54 pm

Re: הנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורן?

הודעהעל ידי עליך עיננו » ב' אוקטובר 26, 2020 3:47 pm

גיזונטע קאפ כתב:רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א
וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד וישב מלמד ומחזיק כל הנלוים אליו, ויעקב אבינו למד בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצות אברהם, וצוה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח הלמוד, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את ה', עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן חוץ משבט לוי שעמד במצות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים, וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב לטעות העולם ותעיותן,

כונת הרמב"ם על כל כלל ישראל ואין מדבריו ראיה לנידון הנ"ל שמשמע שחזרו לסורן עוד לפני שירדו למצרים..

גיזונטע קאפ
הודעות: 603
הצטרף: ד' אוקטובר 18, 2017 5:47 pm

Re: הנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורן?

הודעהעל ידי גיזונטע קאפ » ב' אוקטובר 26, 2020 3:52 pm

עליך עיננו כתב:
גיזונטע קאפ כתב:רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א
וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד וישב מלמד ומחזיק כל הנלוים אליו, ויעקב אבינו למד בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצות אברהם, וצוה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח הלמוד, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את ה', עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן חוץ משבט לוי שעמד במצות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים, וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב לטעות העולם ותעיותן,

כונת הרמב"ם על כל כלל ישראל ואין מדבריו ראיה לנידון הנ"ל שמשמע שחזרו לסורן עוד לפני שירדו למצרים..

ברמב"ם מבואר שעד שירדו למצרים עדיים הייתה אומה שלימה שנעשית מן הנלווים עליהם,

נשגב שמו
הודעות: 6
הצטרף: ו' יולי 24, 2020 2:33 am

Re: הנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורן?

הודעהעל ידי נשגב שמו » ב' אוקטובר 26, 2020 11:28 pm

עליך עיננו כתב:ראיתי במשך חכמה פ"כא שהביא בשם פדר"א שחזרו לסורן ולא מצאתי שם שמדבר עליהם..
ובכלל קשה לומר כך שהרי הגמ' בע"ז מונה אלפיים שנות תורה מואת הנפש אשר עשו בחרן..
היתכן לומר שמונים שנות תורה ממה שלא החזיק מעמד כלל?


ראה עוד בדברי רבי צדוק הכהן [בבחינת כהנא מסייע כהנא למש"ח] בפרי צדיק שמיני ס"ג, ולראש השנה ס"ג, ובמחשבות חרוץ סי"ט, ובישראל קדושים ס"ז ודו"ק

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 2380
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: הנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורן?

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ג' אוקטובר 27, 2020 12:37 am

ספר פרי צדיק פרשת חקת - אות ד
ומה שנאמר בעוג אל תירא אותו ואיתא בזוהר הקדוש סוף פרשה זו ביה שעתא דחיל משה היאך יכיל לאעקרא רשימא דרשים אברהם וכו' דהא הוא פגים רשימא דיליה וכו', היינו כיון שבאמת לא נתגייר שיהיה בשם ישראל יכנה רק שנימול בין אנשי ביתו דאברהם וכמו שכתב בזוהר הקדוש, והיינו שלא היה מקנת כספו שיהיה מחויב למולו רק מל אותו ככל הנפש אשר עשו בחרן והוא לא נתגייר ונחשב כמולי אומות העולם שהם נקראו ערלים שאין הערלה קרויה אלא לשמם (כמו שאמרו נדרים ל"א ע"ב) וזה שאמר דהא הוא פגים רשימא דיליה שאחר פטירת אברהם אבינו ע"ה כל הנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורם.

מענה איש
הודעות: 801
הצטרף: ה' יולי 06, 2017 12:14 pm

Re: הנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורן?

הודעהעל ידי מענה איש » ג' אוקטובר 27, 2020 1:02 am

נערך לאחרונה על ידי עזריאל ברגר ב ג' אוקטובר 27, 2020 9:40 am, נערך פעם 1 בסך הכל.
סיבה: איחוד אשכולות

נשגב שמו
הודעות: 6
הצטרף: ו' יולי 24, 2020 2:33 am

Re: הנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורן?

הודעהעל ידי נשגב שמו » ג' אוקטובר 27, 2020 1:33 am

נשגב שמו כתב:
עליך עיננו כתב:ראיתי במשך חכמה פ"כא שהביא בשם פדר"א שחזרו לסורן ולא מצאתי שם שמדבר עליהם..
ובכלל קשה לומר כך שהרי הגמ' בע"ז מונה אלפיים שנות תורה מואת הנפש אשר עשו בחרן..
היתכן לומר שמונים שנות תורה ממה שלא החזיק מעמד כלל?


ראה עוד בדברי רבי צדוק הכהן [בבחינת כהנא מסייע כהנא למש"ח] בפרי צדיק שמיני ס"ג, ולראש השנה ס"ג, ובמחשבות חרוץ סי"ט, ובישראל קדושים ס"ז ודו"ק


נשמט מלעיל ויש להוסיף: פרי צדיק מאמר קדושת השבת ס"ד, ופרשת לך לך ס"ט, פרשת בחקתי סי"ד, פרשת חקת ס"ד, פרשת עקב ס"ג

יאיר
הודעות: 10406
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי יאיר » ג' אוקטובר 27, 2020 2:09 am


עזריאל ברגר
הודעות: 9124
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: היכן כל אלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' אוקטובר 27, 2020 9:41 am

מה שנכון נכון כתב:שאלות כאלו סביר שנכבב"ו, לפחות פעם אחת.
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=37068#p411101

אוחדו כאן כמה אשכולות

עזריאל ברגר
הודעות: 9124
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: הנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורן?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' אוקטובר 27, 2020 9:46 am

עליך עיננו כתב:ראיתי במשך חכמה פ"כא שהביא בשם פדר"א שחזרו לסורן ולא מצאתי שם שמדבר עליהם..
ובכלל קשה לומר כך שהרי הגמ' בע"ז מונה אלפיים שנות תורה מואת הנפש אשר עשו בחרן..
היתכן לומר שמונים שנות תורה ממה שלא החזיק מעמד כלל?

מדוע "לא החזיק מעמד כלל"?
היתה התחלה בימי אברהם, והיא המשיכה עד ימינו...

עליך עיננו
הודעות: 328
הצטרף: ג' יוני 16, 2020 9:54 pm

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי עליך עיננו » ג' אוקטובר 27, 2020 10:09 am

אותה אבקש כתב:כמדומני שהגראי"ל שטיינמן שליט"א היה מרבה לומר בשיחותיו שהראיה שללא חינוך טוב אין המשכיות
מהא דלא שמענו מה נשאר מאותם גרים שעשה אאע"ה.

ראיתי דוקא באילת השחר שלומד מכאן דבר נפלא שעל אף שאברהם השקיע את כל ימיו בהפצת האמונה וקיום המצוות וכולם חזרו לסורן מ"מ נקראים על שמו...
ומביא בשם הגרי"ז שגם אם אדם כל תלמידיו יצאו לתרבות רעה מ"מ יש ריוח מזה שלפני שפרשו עשו מצוות.וכן בשם הגרי"ס שעל האדם מוטל לעשות לא לפעול..
ואפשר להוסיף שהרי מונים אלפיים שנות תורה מאברהם אפי' שחזרו לסורן כי עצם מה שלימד אותם זה כבר מתן תורה אפי' שלא עמדו בזה..

לבי במערב
הודעות: 5127
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

הודעהעל ידי לבי במערב » ג' אוקטובר 27, 2020 12:30 pm

הרי יצחק אבינו נולד (ונתחנך אצל אאע"ה) אחר תחלת ב' אלפים של תורה, ובקרב זרעו נשתמרה עד עצם היום הזה. ומאי קושיא קא איכא?!


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 40 אורחים