עמוד 1 מתוך 1

פשר פרשה - פרשת בא

פורסם: ג' ינואר 16, 2018 10:26 am
על ידי אורי ויל
והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים (שמות יב, ו).

"לא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר ואת ערום ועריה, ונתן להם שתי מצוות דם פסח ודם מילה, ומלו באותו הלילה שנאמר מתבוססת בדמייך בשני דמים" (רש"י).

מבואר דבנ"י מלו את עצמם בלילה.

וצ"ע, דהלא בפירוש אמרה תורה (להלן פסוק מח) "כל ערל לא יאכל בו", ודרשו ביבמות (עא.) שמי שהיה ערל בשעת שחיטת הפסח שוב אינו יכול לאכול את הפסח, וכיוון שישראל היו ערלים בשעת שחיטת הפסח ורק בלילה מלו את עצמם, כיצד זה הותרו באכילתו?

[העתקתי השאלה מכאן https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=57&t=1780. יש למישהו פרטים נוספים אודות ההגרלה המדוברת?].