עמוד 1 מתוך 1

גימטריא "חדשה"

פורסם: ג' פברואר 13, 2018 7:32 pm
על ידי שמר
בשב"ק עלתה בליבי שהגימטריא של "ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה" - זה עיר מקלט.
ועל פניו מתבקש שקדמני אחר ועדיין לא מצאתי מקור אבקש מחברי עזרה בזה.

Re: בקשת מידע

פורסם: ג' פברואר 13, 2018 9:47 pm
על ידי מה שנכון נכון
אין משיבין על וכו', אבל מסופקני אם קדמוך בזה, כי אין טעם לרמוז בגימ' מה שמפורש בפסוק, ללא כל חידוש ותוספת. וכאן "עיר מקלט" מפורש הרבה פעמים במסעי (ואפי' "עיר מקלטו אשר ינוס שמה").

[וגם ה'מקום אשר נסים אליו' ממילא הוא נקרא 'מקלט', ואם בשביל להוסיף ש'מקום' = 'עיר', הלא אין הפסוק עוסק דוקא בה, כי בא לרבות אפי' מחנה לויה במדבר כמ"ש רש"י, וגם אין כאן חידוש מיוחד. (לא באתי 'להקשות' על הרמז, וכנ"ל דאין משיבין כו', רק לומר שלא כ"כ נראה לי שהקדמונים היו כותבים רמז כעין זה)].

ואגב, רצוי לתת כותרת ברורה לאשכול.

Re: בקשת מידע

פורסם: ג' פברואר 13, 2018 10:10 pm
על ידי דרומי
מה שנכון נכון, אבל מה שכתבת כעת נראה לי לא נכון. יש בקדמונים הרבה רמזים כגון דא, ואכן יתכן מאוד שנמצא רמז כזה בספרי הרמזים.

כדאי לבדוק בבעל הטורים (ובהערות רייניץ), ספר גימטריאות לריה"ח, ש"ך עה"ת - בסוף כל פרשה יש גימטריאות, פענח רזא, וכמובן בספרי 'תוספות השלם'.

Re: בקשת מידע

פורסם: ג' פברואר 13, 2018 10:38 pm
על ידי מה שנכון נכון
דרומי כתב:מה שנכון נכון, אבל מה שכתבת כעת נראה לי לא נכון. יש בקדמונים הרבה רמזים כגון דא, ואכן יתכן מאוד שנמצא רמז כזה בספרי הרמזים.

כדאי לבדוק בבעל הטורים (ובהערות רייניץ), ספר גימטריאות לריה"ח, ש"ך עה"ת - בסוף כל פרשה יש גימטריאות, פענח רזא, וכמובן בספרי 'תוספות השלם'.

עד כמה שיצא לי לקרוא בספרים אלו לא זכור לי שפגשתי רמזים כעי"ז, ועל כן אם אפשר נא ליתן מעט דוגמאות מההרבה.
[הגימ' באפרים ומנשה כראובן ושמעון, אינה דומה כלל לנד"ד].

ואם נפשך לומר: "ינוס שמה" בגימ' (עה"כ) "במדבר למחנה הלוים".

Re: גימטריא "חדשה"

פורסם: ד' פברואר 14, 2018 10:42 am
על ידי ירושלים
מה שנכון נכון כתב:
דרומי כתב:מה שנכון נכון, אבל מה שכתבת כעת נראה לי לא נכון. יש בקדמונים הרבה רמזים כגון דא, ואכן יתכן מאוד שנמצא רמז כזה בספרי הרמזים.

כדאי לבדוק בבעל הטורים (ובהערות רייניץ), ספר גימטריאות לריה"ח, ש"ך עה"ת - בסוף כל פרשה יש גימטריאות, פענח רזא, וכמובן בספרי 'תוספות השלם'.

עד כמה שיצא לי לקרוא בספרים אלו לא זכור לי שפגשתי רמזים כעי"ז, ועל כן אם אפשר נא ליתן מעט דוגמאות מההרבה.
[הגימ' באפרים ומנשה כראובן ושמעון, אינה דומה כלל לנד"ד].

ואם נפשך לומר: "ינוס שמה" בגימ' (עה"כ) "במדבר למחנה הלוים".תמוה, הרי רבינו הגדול ז"ל בס' ברכת פרץ מלא בזה שמרמז דרשות חז"ל בגימ' של הפסוקים, וכך הוא בפירוש בעל הרוקח על התורה עיי"ש.

Re: גימטריא "חדשה"

פורסם: ד' פברואר 14, 2018 10:43 am
על ידי דרומי
אני לא זוכר משהו ספציפי, אבל זוכר בוודאות שראיתי גימטריאות והתפלאתי בסגנון פליאתך: למה צריך גימטריא אם זה בעצם מפורש בפסוק?

עד שהבנתי שזה הדרך וזה הסגנון אצל כמה קדמונים

Re: גימטריא "חדשה"

פורסם: ד' פברואר 14, 2018 10:44 am
על ידי מה שנכון נכון
ירושלים כתב:תמוה, הרי רבינו הגדול ז"ל בס' ברכת פרץ מלא בזה שמרמז דרשות חז"ל בגימ' של הפסוקים, וכך הוא בפירוש בעל הרוקח על התורה עיי"ש.

במחילה, מה זו טענה על דברי?? אדרבה!

Re: גימטריא "חדשה"

פורסם: ד' פברואר 14, 2018 6:05 pm
על ידי דמשק
במחילה, מה זו טענה על דברי??

בגימטריא ירושלים..

Re: גימטריא "חדשה"

פורסם: ד' פברואר 14, 2018 6:32 pm
על ידי כדכד
עתידה ירושלים שתתפשט עד דמשק

Re: גימטריא "חדשה"

פורסם: ד' פברואר 14, 2018 7:38 pm
על ידי דמשק
וחומותיה יהיו עשויין כדכד (ב"ב עה.)

Re: גימטריא "חדשה"

פורסם: ד' פברואר 14, 2018 8:37 pm
על ידי איש בער
שם בעל השמועה הרב "שמר" בגי' "לנוס שמה כל", חושבנא דדין כדין..
#ליכא מידי דלא רמיזא..

Re: גימטריא "חדשה"

פורסם: ד' פברואר 14, 2018 8:55 pm
על ידי שמר
איש בער כתב:שם בעל השמועה הרב "שמר" בגי' "לנוס שמה כל", חושבנא דדין כדין..
#ליכא מידי דלא רמיזא..

לנוס שמה כל ......???
ואולי זו הזדמנות לפתוח אשכול גימטריות "לע"נ רבינו בעל הטורים"

Re: גימטריא "חדשה"

פורסם: ד' פברואר 14, 2018 9:08 pm
על ידי דמשק
'בער' בגי' 'גימטריא' חושבנא דדין כדין..

Re: גימטריא "חדשה"

פורסם: ה' פברואר 15, 2018 12:03 am
על ידי מה שנכון נכון
את הכל אפשר לרמוז בגימ', כי "ליכא מידי דלא רמיזא" = "על ידי זו הגימטריה".
אם כי הרבה מ"הרמזים שעל ידי גימטריה" = "אין להן משמעות".

Re: בקשת מידע

פורסם: ש' פברואר 17, 2018 9:37 pm
על ידי שמר
דרומי כתב:
כדאי לבדוק בבעל הטורים (ובהערות רייניץ), ספר גימטריאות לריה"ח, ש"ך עה"ת - בסוף כל פרשה יש גימטריאות, פענח רזא, וכמובן בספרי 'תוספות השלם'.


שלחתי להרב הנ"ל ונהנה מזה.

Re: גימטריא "חדשה"

פורסם: ד' פברואר 21, 2018 5:02 pm
על ידי שמואל דוד
ציץ בגימטריא כמין טס

Re: גימטריא "חדשה"

פורסם: ד' פברואר 21, 2018 5:08 pm
על ידי מה שנכון נכון
שמואל דוד כתב:ציץ בגימטריא כמין טס

א"נ "כמו טס מזהב".

Re: גימטריא "חדשה"

פורסם: ד' אוגוסט 08, 2018 5:30 pm
על ידי נטיעות
שם הגדולים להחיד"א ז"ל
(ב) גימטריאות - הראשונים נ"נ היה רצונם בגימטריאות וזמנין דמשכחת בש"ס ובמדרשים כמה גימטריאות. ורבינו אליעזר מגרמיזא הפליא לעשות בשערי בינה על מגילת אסתר כ"י ומביאו הרב עיר וקדיש הרשב"א הלוי ז"ל בספר מנות הלוי. גם ראיתי על התורה מרבינו אלעזר הנז' ורבינו אפרים כ"י שרומזים כמעט כל מדרשי רז"ל בגימטריאות. גם רבינו יעקב בעל הטורים בפרפראותיו זה דרכו דרך הקדש. וגם יש קונטרס מהרב המג"ן ז"ל בסוף ספר קרבן חגיגה מגימטריאות שרמז הרב דברי רז"ל בפסוקים:
ודבר פשוט שאין לאבד הזמן ולטרוח בגימטריאות רק אם יבא בנקל בעת מן העתים הנה מה טוב. וכמ"ש הרב מהר"ם חאגיז ז"ל בתחלת הקונטרס שבסוף ספר קרבן חגיגה הנז'. וכבר כתבתי שראיתי קונטרס על קלף כ"י מתלמידי רבינו יהודה החסיד ז"ל שקבלו ממנו כלו גימטריאות (ועיין רמזים וכו' בקונטרס אחרון):
והרב שפתי כהן ז"ל על התורה בסוף כל פרשה מביא גימטריאות בפ' ההיא מרבינו שמשון וכמ"ש בשם הגדולים ח"ב (עיין גימטריאות השני) ויש ספר אחד שמו חות יאיר מודפס כולו גימטריאות: