עמוד 1 מתוך 1

בענין קורח ודתן ואבירם ור"נ מקטירי הקטורת. מה היה חלק כל אחד במחלוקת.

פורסם: ד' יוני 13, 2018 10:53 am
על ידי שייף נפיק
הנה כאן מחלוקת קורח ועדתו, היו ג' חלקים, קורח, ר"נ ראשי סנהדראות, דתן ואבירם, צריך לברר כאן מה היה חלקו של כל אחד,
וראשית נברר חלקם של דתן ואבירם במחלוקת זו, רש"י כאן כתב "דתן ואבירם - בשביל שהיה שבט ראובן שרוי בחנייתם תימנה,וושכן לקהת ובניו החונים תימנה, נשתתפו עם קרח במחלוקתו.." מבואר שהיו שותפים שווים למחלוקת.
אמנם, בפרשת במדבר כתב (ג' כ"ט) משפחת בני קהת יחנו וגו' תימנה - וסמוכין להם דגל ראובן החונים תימנה,שאוי לרשע ואוי לשכנו, לכך לקו מהם דתן ואבירם ומאתים וחמשים איש עם קרח ועדתו, שנמשכו עמהם במחלוקתם: משמע שלא באה להם מחלוקת זו אלא מקורח ועדתו שדתן ואבירם נמשכו אחריו.
ובפרשת פנחס (כו ט') וּבְנֵי אֱלִיאָב נְמוּאֵל וְדָתָן וַאֲבִירָם הוּא דָתָן וַאֲבִירָם קרואי קְרִיאֵי הָעֵדָה אֲשֶׁר הִצּוּ עַל מֹשֶׁה וְעַל אַהֲרֹן בַּעֲדַת קֹרַח בְּהַצֹּתָם עַל יְקֹוָק: כאן מבואר ב' דברים, דתן ואבירם הצו על משה ואהרן, כשעדת קורח הצו על ה'. והאור החיים הק' מפרש (שם) שבעצם דתן ואבירם היו עיקר סיבת מעשה קורח ומחלוקתו, וגם את קרח הם החטיאו, והגם שאמר הכתוב ויקח קרח שנראה שמעצמו עשה, אפשר שהיה אחרי מה שקדם לו מהם אבל בעצם הם הצו אותו, ולולי הם למרות המחלוקת היו בני ישראל חוזרין בהם, ורק מחמתם נשארה המחלוקת. וע"ש עוד. אמנם לכאורה תמוה, שמדברי רש"י בפרשת במדבר נראה שהם נמשכו אחריו, ובגללו באו למחלוקת?
ונראה להציע, שקורח תמיד היה מלא בטרוניא כלפי משה ואהרון, וזה אשר שמעו ממנו שכניו – דתן ואבירם בני ראובן ונמשכו אחריו בדעותיו, אלא, שקורח לא העיז להוריד את המחלוקת ל'פסים מעשיים' ורק מחמת דתן ואבירם באה המחלוקת למה שבאה, נמצא שבעצם הם נגררו אחרי דעותיו, ונשתתפו איתו, ובפועל הם גרמו את כל מה שנעשה בפועל.
וענין הר"נ ראשי סנהדראות שרצו להקטיר קטורת ביאר הנצי"ב (בתחילת הפרשה ובפנחס) שמהנצטרפו למחלוקת זו היה רצונם מצד דברים שבקדושה, שרצו להשיג ענינים קדושים, ומשא"כ דתן ואבירם לא היה רצונם אלא לריב עם משה, ולכן לא היה אצלם ענין כלל להקטיר בעצמם.
לפי"ז יל"פ דברי חז"ל (במגילה יא א') 'הוא דתן ואבירם – הם ברשעתם מתחילתם ועד סופם', לכאורה מה מקום יש לחשוב שלא היו ברשעם? ולפי"ז מובן, שבא ללמדנו שלא נאמר שהיו כמו ר"נ מקטירי הקטורת שבעצם היה רצונם טוב, אלא סתם ברשעם היו, לריב ולעורר מחלוקת, ולא רצון להשיג השגות.
וענין קורח עצמו יש לברר, שבתחילה כתב רש"י: "ויקח קרח - לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה" משמע שהיה ענינו כעין הר"נ ראשי סנהדראות, שעוררו על הכהונה ורצו לזכות בה, (וכן לק' פסוק יט) מאידך כתב רש"י: "ומה ראה קרח לחלוק עם משה, נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני קהת...". ובברכת פרץ כתב שעיקר הענין היה מחמת הקנאה, ורק לאחרים סיפר שהוא משום הכהונה. ע"ש.

Re: ענין קורח ודתן ואבירם ור"נ מקטירי הקטורת. מה היה חלק כל אחד במחלוקת.

פורסם: ד' יוני 13, 2018 11:55 am
על ידי דרומי
בשל"ה פרשתנו מאריך בהבדל שבין קרח, דתן ואבירם לבין ר"נ המקטירים. וכמדומה שהיה אשכול שדן בענין זה.

וראה כאן ביאור מעניין, שמשה ואהרן סברו שרק קרח הוא האשם, ואילו על דתן ואבירם לימדו זכות

Re: בענין קורח ודתן ואבירם ור"נ מקטירי הקטורת. מה היה חלק כל אחד במחלוקת.

פורסם: ד' יוני 13, 2018 9:41 pm
על ידי בינוני
ארשום אריכות קצת ממה שרשמתי לעצמי לפני שנים רבות.

א. זה שהיה חילוק בין החלקים, מוכח מזה שהיה חילוק במבחן ובעונש. דתן ואבירם - בלועים. ר"נ נשיאי העדה - שרופים. קורח - שרופים ובלועים (לפי השיטה המרכזית במפרשים).

ב. טענות דתן ואבירם על משה לא התחילו בפרשת קורח. בחז"ל מצאנו ארבע התנגשויות בין דתן ואבירם למשה: ראשונה, ביציאת משה מבית פרעה [שם טענו: 'מי שמך לאיש שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי']. שניה, בהתעכבותם לצאת ממצרים. שלישית, עם המן - הן בהשארת מן למחר הן בחיפוש בשבת. רביעית ואחרונה, בפרשת קורח.
ויש לשים לב שלא מצאנו עבירות נוספות לדתן ואבירם זולת אלו, ז"א שבכל חטאי ישראל במדבר הם לא היו שותפים אלא רק בעבירות פרטיות כנ"ל. עוד מצאנו בחז"ל שהיו אנשים חשובים, "נמנו ישראל במדבר למנות דתן במקום משה ואבירם נמי במקומו של אהרן" (ילקו"ש שלח).
ג. גם בתורה יש הבחנה ברורה בין דתן ואבירם לבין קורח ועדתו. כל המבחן עם המחתות לא היה עם דתן ואבירם, שהרי משה אמר אל קורח "רב לכם בני לוי" "שמעו נא בני לוי". חוץ מזה דתן ואבירם לא נכחו כלל במקום, שהרי משה הוצרך לשלוח לקרא להם. עוד מדויק כך בתורה, שכתוב: "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן. ויקמו לפני משה, ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרן", ומדויק מאוד שקורח ודתן ואבירם קמו לפני משה, ור"נ נשיאי העדה נקהלו בנוסף גם על אהרן.
גם טענת דתן ואבירם: "המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו גם השתרר" אין מסתבר כלל שנשיאי העדה טענו כך ודיברו כך [החלק הראשון בטענה כבר טענו בזמן יציאת מצרים, החלק השני כבר טענו קודם לכן "מי שמך"].
ד. ומוכרח מכל הנ"ל שדתן ואבירם לא היו סתם ארחי פרחי קלי דעת, ולכן לא באו אף פעם בטענות על ה' כמו בשאר חטאי ישראל במדבר, אלא הייתה להם בעיה אישית עם משה. וכיון שהפסוק מדגיש תמיד שהיו משבט ראובן, מסתבר לומר שטענתם על משה הייתה שאין זה נכון ששבט לוי יקח את ההנהגה במקום ראובן הבכור, ולכן כל דבר שלא שמעו מה' עצמו אלא רק מפי משה התנגדו אליו, (כך היה ביציאת מצרים שהתכחשו להנהגת משה, וכך היה עם המן שלא שמעו זאת מפי הגבורה, אלא כשבאו זקני ישראל בתמיהה אמר להם משה "ראו כי ה' נתן לכם את השבת"), ולמה דווקא הם מכל שבט ראובן? אולי כי הם היו חשובים כנ"ל, וכך מפורש באוה"ח "ואומרו ודתן ואבירם וגו' פירוש גם אותם לקח כדי לערער גם מכחם שהם גדולי שבט ראובן הבכור ליעקב", וכ"כ במלבי"ם.

ה. טענות ר"נ נשיאי העדה הייתה רק על הכהונה, וכמו שמוכח במבחן הקטורת, וכמו שמשה טען להם: "ובקשתם גם כהנה", ולכאו' לא הייתה להם בעיה עקרונית עם הנהגת משה, ולא מצאנו בחז"ל רמז לטענה ספציפית על הנהגת משה, וכך מדויק בתורה: "ואהרן מה הוא כי תלינו עליו", וכל טענתם הייתה רק שגם הם קדושים [בין השרופים נמנה גם נחשון בן עמינדב! כמפו' בבמד"ר בפרשת הנשיאים].
[ואולי ההגיון בזה הוא, שהרי מלך יש רק אחד, וא"כ גם אם יקחו את התפקיד ממשה, מ"מ לא הם יקבלו את התפקיד אלא החשוב משבט ראובן, ומשאי"כ הכהונה שיש בה מקום לכהונת הרבה אנשים, ולכן נחלקו עליה, ובפרט קורח שלכאורה הסכים לבחירת שבט לוי, וא"כ לא יוכל לקחת המלכות כיוון שמשה קודם לו במשפחה, אך הכהונה רצה לקבל כבן הבן השני של הבן הראשון של לוי.]

ו. טענת קורח הייתה על הכהונה גדולה כמפורש בחז"ל, וכמדויק בתורה: "היו לפני ה' אתה והם ואהרן מחר", "והקרבתם לפני ה' איש מחתתו, חמשים ומאתים מחתת, ואתה ואהרן איש מחתתו". ומסתבר שר"נ נשיאי העדה לא טענו על הכהונה הגדולה אלא על הכהונה בכלל.

ז. נמצא שר"נ נשיאי העדה לא רצו לגרוע מהמנויים של ה', אלא רק להוסיף כהנים נוספים, משאי"כ קורח ודתן ואבירם שרצו לבטל את המינויים של ה', ולכן דתן ואבירם וקורח נשפטו בחומרה - חיים שאולה. ור"נ נשיאי העדה נשפטו כמו כל המתקרב אל הקודש שלא כראוי - באש. וקורח שהתקרב גם הוא אל הקדושה נשרף ג"כ, משא"כ דתן ואבירם שלא התעסקו כלל עם הכהונה והקטורת.

יסודות כמעט כל המהלך כתובים במלבי"ם.