מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 02, 2018 12:21 am

מצורף בזה דברים שכתבתי לאחר שקראתי שאלה שנשאלה בקובץ עיון הפרשה.
ואני מפרסמם, הן בבחינת אל תמנע טוב מבעליו,
והן בבחינת ברוב יועץ תשועה, אנא הודיעוני במה שגיתי, ומה אפשר להוסיף.
יישר כח מראש.

יש לדון, בהא דאמרינן בגמרא (עבודה זרה ד:), 'בעידנא דחזו [שרי בלק] ליה [לבלעם] דהוה רכיב אחמריה, אמרו ליה, מאי טעמא לא רכבתא אסוסיא. אמר להו, ברטיבא [באחו - רש"י] שדאי ליה [השלכתיו לרעות - רש"י]. מיד, (במדבר כב ל) 'ותאמר האתון הלא אנכי אתונך''. עד כאן לשון הגמרא בשילוב פירוש רש"י. והובא בקצרה בפירוש רש"י על התורה (במדבר כב ל ד"ה ההסכן).
ופירש המהרש"א (שם חידושי אגדות ד"ה בעידנא) וזו לשונו, 'גם שמצינו בחשובים וגדולים שרכבו על חמורים, כמו אברהם, ובכמה מקומות בתלמוד. אלא 'מאי טעמא לא רכבת אסוסיא', למהר דרכך והליכתך, למלא רצון בלק, למהר לבוא שם. והשיב, 'ברטיבא שדאי', כי לא היה מוכן לי אתמול, שלא היה דעתי לילך עמכם עד היום בבוקר, שהותר לי בלילה לילך עמכם, כמפורש בקרא, אבל החמור, היה מוכן בביתי לטעינה לצרכי בית. והשיב לו, דאינו כך, אלא אני מוכן לך לרכיבה מעודך ועד היום הזה, ומטעם דמסיק משום אישות דלילה'. עד כאן לשונו.
וצריך ביאור, והרי דרך ארוכה לפניו, ובודאי שכדי למהר ולעשות רצון בלק עדיף לו להקדיש זמן מועט לילך לאחו להביא את הסוס מאשר לרכב כל הדרך על החמור באיטיות. וביותר ששנאתו קלקלה את השורה כנ"ל והשכים בבוקר לשם כך.

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 02, 2018 12:22 am

ותירץ לי ידידי הר"ר י.י.ע הי"ו, דשמא המקום שבו הסוס רעה היה רחוק, באופן שעד שילך ויביא אותו ויצא לדרך עדיף כבר לרכב באיטיות על גבי החמור, וצ"ת.

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 02, 2018 12:22 am

עוד חשבתי לתרץ, דשקר ענה בפיו, ואליבא דאמת לא היה לו כלל סוס, ומחמת שנתבייש בטעמו האמתי שרכב על אתון תמיד, משום כך אמר להם שסוסו באחו.
ועדיין צריך עיון, מדוע קיבלו השרים את טענתו, ולא שאלוהו כנ"ל, ואפשר דלא הספיקו לשואלו, וכבר פתחה האתון את פיה וחשפה את כל האמת.

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 02, 2018 12:22 am

ובאופן נוסף חשבתי לתרץ, דכיון שקלקלה שנאתו את השורה, לא הבחין בכך ולא חישב היאך יקצר דרכו, אלא נטל את המזומן בביתו והקרוב קרוב קודם.

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 02, 2018 12:23 am

ובדרך שלישית אמרתי ליישב, דכיון שהשכים מוקדם ועדיין אי אפשר להבחין בין תכלת לכרתי, חשש בלעם שאם יצא לאחו לא ידע למצוא את סוסו בין שאר הסוסים ששם, ולכן מיהר ונטל את אתונו.

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 02, 2018 12:23 am

שוב ראיתי בספר דף על הדף (עבודה זרה ד:) בשם ספר פרדס יוסף (החדש פרשת בלק), שהביא את דברי ספר ברכת יעקב (להגאון הנפלא הגאון רבי יעקב שור זצ"ל ברכות נו:) שהאריך להוכיח דהדרך היתה בשנים קדמוניות, שרק שרים ומלכים רכבו על סוסים, והם לא רכבו על בהמות אחרות. ושאר העם רכבו על חמורים. וביאר בזה את שאלת שרי בלק אל בלעם, שהתפלאו איך שר כמוהו רוכב על חמור [כדרך פשוטי העם], ולא על סוס [כדרך השרים]. [ודלא כדברי רבינו המהרש"א הנ"ל.]
והוסיף את מה שכתב בביאורי מהרא"י (לרבי ישראל איסרלן בעל תרומת הדשן, פרשת בלק במדבר כב כב), שבלעם רכב על אתונו ולא על סוסו משום שרצה לבזות את הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא אמר לו 'לך אתם' בקומה זקופה על סוס, שלא תהא זילותא כלפי מעלה שמשרה שכינתו על שפלים. ובלעם מיהר לרכב על אתונו שהיא בריה נמוכה והרכוב עליה נראה כהולך. [ואף בדבריו משמע דלא כהמהרש"א.]
[ובזה יישב מה שחרה אף ה' בו כאמור בפסוק (במדבר כב כב) 'ויחר אף אלקים כי הולך הוא', על אף שהתיר לו ללכת, שאמר לו (במדבר כב כ) 'קום לך איתם'. וכן מיושב בזה מה שראיתי שהקשה הגאון המופלא רבי יצחק יהודה טרונק מקוטנא זצוק"ל בספרו מקרא מפורש (פרשת בלק במדבר כב כב) מדוע נאמר 'כי הולך הוא' והלא רכוב היה, ועיין שם מה שתירץ. ולדברי התרומת הדשן מיושב.]
וכתב הפרדס יוסף לצרף את דברי הברכת יעקב עם דברי המהרא"י, דבלעם רצה רחמנא ליצלן לבזות את השכינה, ולכן רכב על אתונו, להראות לשרי בלק שאין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו דוקא על מלכים וכדומה, שרוכבים על סוסים בדוקא, אלא משרה שכינתו גם על אנשים פחותים, והוא כאילו בזיון לשכינה עפר לפיו.
ומעתה מיושב שפיר מה שלא רכב על הסוס אלא על החמור, וכדי שלא יבינו שרי בלק כוונתו, אמר להם שהוא משום שסוסו רועה באגם.
נערך לאחרונה על ידי טברייני ב ב' יולי 02, 2018 9:52 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 02, 2018 12:24 am

ועוד הביא שם הפרדס יוסף, שכ"ק האדמו"ר מגור בעל ה"פני מנחם" זי"ע, הראה את דברי התרגום יונתן (שמות ט כא) על הפסוקים במכת ברד, לאחר שהתרה משה בפרעה שתבא מכת ברד, והזהירו (שם יט) 'שלח העז את מקנך, ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד עלהם הברד ומתו', ומספרת התורה (שם כ - כא), 'הירא את דבר ה' מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים, ואשר לא שם לבו אל דבר ה', ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה' וגו'.
ותירגם יונתן דבלעם הוא אשר לא שם לבו לדבר ה', וזו לשונו, 'ובלעם דלא שויה לביה לפתגמא דה', ושבק ית עבדוי וית גיתוי בחקלא'.
ולפי זה ביאר הפני מנחם מה שענה בלעם לשרי בלק 'ברטיבא שדאי ליה'. היינו, שהשארתי את הסוס שלי בשהד במכת ברד, והוא מת, ולכן רכבתי כעת על החמור ולא על הסוס, עד כאן דבריו. ודפח"ח.

בקרו טלה
הודעות: 3109
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' יולי 02, 2018 12:29 am

טברייני כתב:ועוד הביא שם הפרדס יוסף, שכ"ק האדמו"ר מגור בעל ה"פני מנחם" זי"ע, הראה את דברי התרגום יונתן (שמות ט כא) על הפסוקים במכת ברד, לאחר שהתרה משה בפרעה שתבא מכת ברד, והזהירו (שם יט) 'שלח העז את מקנך, ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד עלהם הברד ומתו', ומספרת התורה (שם כ - כא), 'הירא את דבר ה' מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים, ואשר לא שם לבו אל דבר ה', ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה' וגו'.
ותירגם יונתן דבלעם הוא אשר לא שם לבו לדבר ה', וזו לשונו, 'ובלעם דלא שויה לביה לפתגמא דה', ושבק ית עבדוי וית גיתוי בחקלא'.
ולפי זה ביאר הפני מנחם מה שענה בלעם לשרי בלק 'ברטיבא שדאי ליה'. היינו, שהשארתי את הסוס שלי בשהד במכת ברד, והוא מת, ולכן רכבתי כעת על החמור ולא על הסוס, עד כאן דבריו. ודפח"ח.

viewtopic.php?f=17&t=31719&p=337630#p338038 עי' שם בשם ספר קנה בסו"ד, ובפני מנחם בשם אביו האמרי אמת
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ב' יולי 02, 2018 3:16 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 02, 2018 12:43 am

יישר כח עצום שמחתני עד למאד.
אגב אינני מוצא כעת את ספר הקנה בהיברו שמא תכוון דרכי?
וכן היכן הוא בפני מנחם בדיוק?

שוב ראיתי שכתבו כן בשם ילקוט האורים, ואיננו תח"י כרגע.

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 02, 2018 1:07 am

עוד חשבתי לתרץ,
שמא כוונת בלעם היתה לחקות את אברהם בהשכמתו, ולכן רכב על חמור ולא על סוס.
וצריך תוספת ביאור.

בקרו טלה
הודעות: 3109
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' יולי 02, 2018 3:46 am

טברייני כתב:אגב אינני מוצא כעת את ספר הקנה בהיברו שמא תכוון דרכי?
וכן היכן הוא בפני מנחם בדיוק?
שוב ראיתי שכתבו כן בשם ילקוט האורים.

קנה - ה"ב ד"ה זה משה האיש
קנה - אוצה"ח עמ' 7
פני מנחם חלק ב עמ' נא ד"ה הירא
ילקוט האורים ד"ה ותאמר האתון בשם ספר קנה שלשה גביעים
קבצים מצורפים
פני מנחם.PDF
(167.39 KiB) הורד 67 פעמים
ילקוט האורים.pdf
(146.75 KiB) הורד 67 פעמים
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ב' יולי 02, 2018 10:13 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

לייטנר
הודעות: 5044
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי לייטנר » ב' יולי 02, 2018 7:09 am

סוס הוא רכב מלחמה

גביר
הודעות: 1218
הצטרף: ה' אפריל 03, 2014 4:33 pm

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי גביר » ב' יולי 02, 2018 7:54 am

אגב דאיירו רבנן בהאי עניינא אעלה את שהוקשה לי על האי דאיתא בדברים רבה בלק - "ההסכן הסכנתי לעשות לך כה" כיון שדברה מתה שלא יהיו אומרים זו שדברה ועושין אותה יראה, ע"כ. ולכאורה מה הועיל שמתה שלא יעשו אותה יראה והרי עדיין יש לחשוש שיעשו יראה מקברה?

לייטנר
הודעות: 5044
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי לייטנר » ב' יולי 02, 2018 10:13 am

קבורת חמור היא השלכת הפגר מעבר לגדר

בקרו טלה
הודעות: 3109
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' יולי 02, 2018 11:01 am

לייטנר כתב:קבורת חמור היא השלכת הפגר מעבר לגדר

סנהדרין דף פב.
אמר האי גולגלתא של יהויקים דכתיב ביה קבורת חמור יקבר סחוב והשלך מהלאה לשערי ירושלים וכו'.
ובמהרש"א חידושי אגדות
סחוב פרש"י מושלך ברחובות עכ"ל וכן ת"י כמה דמשגרין ית נבלת חמראה כו' ע"ש אבל מלשון קבורת חמור יקבר משמע דמיהת קבורה קצת יש לו לחמור והיינו משום טומאת נבלות או משום סרחון אין משליכין אותו ברחובות אלא שאין מקפידין להעמיק קבורתן והכלבים מסחיבין אותן מקבורתן וכו'.

גביר
הודעות: 1218
הצטרף: ה' אפריל 03, 2014 4:33 pm

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי גביר » ב' יולי 02, 2018 11:26 am

בקרו טלה כתב:
לייטנר כתב:קבורת חמור היא השלכת הפגר מעבר לגדר

סנהדרין דף פב.
אמר האי גולגלתא של יהויקים דכתיב ביה קבורת חמור יקבר סחוב והשלך מהלאה לשערי ירושלים וכו'.
ובמהרש"א חידושי אגדות
סחוב פרש"י מושלך ברחובות עכ"ל וכן ת"י כמה דמשגרין ית נבלת חמראה כו' ע"ש אבל מלשון קבורת חמור יקבר משמע דמיהת קבורה קצת יש לו לחמור והיינו משום טומאת נבלות או משום סרחון אין משליכין אותו ברחובות אלא שאין מקפידין להעמיק קבורתן והכלבים מסחיבין אותן מקבורתן וכו'.

יתר על כן - גם אם סתם חמור היו רגילים להשליך, או אפילו לקבור קצת, עדיין איכא למיחש דאתונו של בלעם שאני ויבנו לה קבר עמוק עם ציון ופסל שלה מעלין ויעשו ממנה עבודה זרה, ואולי זו סברת המד"א שמה שהרגו אותה היה משום כבודו של בלעם ואפשר דגם משום הכי הביא רש"י רק דעה זו [ואותה החייתי" - (במ"ר) ועתה מפני שדברה והוכיחתך ולא יכולת לעמוד בתוכחתה כמו שכתוב ויאמר לא הרגתיה שלא יאמרו זו היא שסלקה את בלעם בתוכחתה ולא יכול להשיב שחס המקום על כבוד הבריות וכן (ויקרא כ) ואת הבהמה תהרוגו וכן (שם) והרגת את האשה ואת הבהמה] ולא הביא את הדעה של שמא יעשוה עבודה זרה [מלבד הטעם דניחא ליה לרש"י טפי בפירוש זה דכיוצא בו מצינו בפסוקים שהביא].

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 02, 2018 1:53 pm

בקרו טלה כתב:
טברייני כתב:אגב אינני מוצא כעת את ספר הקנה בהיברו שמא תכוון דרכי?
וכן היכן הוא בפני מנחם בדיוק?
שוב ראיתי שכתבו כן בשם ילקוט האורים.

קנה - ה"ב ד"ה זה משה האיש
קנה - אוצה"ח עמ' 7
פני מנחם חלק ב עמ' נא ד"ה הירא
ילקוט האורים ד"ה ותאמר האתון בשם ספר קנה שלשה גביעים


יישר כח עצום, תבורך מפי עליון.

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 02, 2018 1:54 pm

לייטנר כתב:סוס הוא רכב מלחמה


יבאר מר כוונתו, וכי בשביל שהוא רכב מלחמה לא יקחהו כשצריך להזדרז?
ותו, זאת מנליה?

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 02, 2018 1:55 pm

גביר כתב:אגב דאיירו רבנן בהאי עניינא אעלה את שהוקשה לי על האי דאיתא בדברים רבה בלק - "ההסכן הסכנתי לעשות לך כה" כיון שדברה מתה שלא יהיו אומרים זו שדברה ועושין אותה יראה, ע"כ. ולכאורה מה הועיל שמתה שלא יעשו אותה יראה והרי עדיין יש לחשוש שיעשו יראה מקברה?


אחר בקשת המחילה,
מדוע להסיט את הנושא של האשכול?
יפתח מר אשכול חדש, ויעלה בו את מה שהוקשה לו.
ובפרט שאיננו כלל בהאי ענינא.
נערך לאחרונה על ידי טברייני ב ב' יולי 02, 2018 9:43 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

לייטנר
הודעות: 5044
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי לייטנר » ב' יולי 02, 2018 3:30 pm

טברייני כתב:
לייטנר כתב:סוס הוא רכב מלחמה


יבאר מר כוונתו, וכי בשביל שהוא רכב מלחמה לא יקחהו כשצריך להזדרז?
ותו, זאת מנליה?


השאלה מעיקרה תמוהה. האם כשתגיע ברכבך, אשאל אותך מדוע לא באת בטנק?!

לגבי השאלה 'מנלן', הסוס/ים מוזכר/ים בתנ"ך למעלה ממאה אזכורים שונים, באף אחד מהמקרים לא מדובר על כלי רכב פרטי.

בקרו טלה
הודעות: 3109
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' יולי 02, 2018 5:46 pm

מענין לענין [ברשות הטברייני על הסטת הנושא]
מגילה ט ע"א, אחד מן הדברים ששינו לתלמי המלך במקום הפסוק (שמות ד, כ) וַיִּקַּח משֶׁה אֶת אִשְׁתּוֹ וְאֶת בָּנָיו וַיַּרְכִּבֵם עַל הַחֲמֹר כתבו וירכיבם על נושא בני אדם, וברש"י שם נושא בני אדם - דמשמע גמל, שלא יאמר משה רבכם לא היה לו סוס או גמל. וכבר האריכו המפרשים בעני"ז ואכמ"ל
עוד אי' בסנהדרין צח ע"א אמר ליה שבור מלכא לשמואל אמריתו משיח על חמרא אתי אישדר ליה סוסיא ברקא דאית לי וכו'. וברש"י שם סוסי' ברקא - סוס מסורק ומכוון ונאה שיש לי, דגנאי הוא שיבא על חמור, מלגלג היה. לישנא אחרינא סוסיא בדקא סוס בדוק לרוץ.

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 02, 2018 9:47 pm

לייטנר כתב:
טברייני כתב:
לייטנר כתב:סוס הוא רכב מלחמה


יבאר מר כוונתו, וכי בשביל שהוא רכב מלחמה לא יקחהו כשצריך להזדרז?
ותו, זאת מנליה?


השאלה מעיקרה תמוהה. האם כשתגיע ברכבך, אשאל אותך מדוע לא באת בטנק?!

לגבי השאלה 'מנלן', הסוס/ים מוזכר/ים בתנ"ך למעלה ממאה אזכורים שונים, באף אחד מהמקרים לא מדובר על כלי רכב פרטי.


אם על ידי טנק אגיע מהר יותר, אכן השאלה במקומה,
שים לב! בלעם השכים בבוקר וחבש בעצמו את האתון והכל מחמת השנאה שמקלקלת את השורה.
האם לא יכל לקלקל עוד קצת את השורה, ולקחת כלי מלחמה לצורך זריזות הענין?

וביותר, הריני לדחות דבריכם, דא"כ מה שאלו שרי בלק, והלא לדבריכם אינה שאלה כלל.

ועוד דבכל המפרשים שם נראה שאינו כן, אלא הסוס הוא כלי רכיבה לכל דבר, ויש המפרשים שהוא לאנשים חשובים ויש המפרשים שהוא גם לאנשים פשוטים.

ובאשר למאת האיזכורים, לא מצינו אינה ראיה.

לייטנר
הודעות: 5044
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי לייטנר » ב' יולי 02, 2018 9:51 pm

הדוגמא לטנק היא לא מהירות נסיעתו, אלא חוסר הזמינות שלו אצל אדם פרטי, וכך גם במקרה דנן.

בוודאי שסוס הוא בהמה לרכיבה, השאלה היא למי היה...

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 02, 2018 9:54 pm

בקרו טלה כתב:מענין לענין [ברשות הטברייני על הסטת הנושא]
מגילה ט ע"א, אחד מן הדברים ששינו לתלמי המלך במקום הפסוק (שמות ד, כ) וַיִּקַּח משֶׁה אֶת אִשְׁתּוֹ וְאֶת בָּנָיו וַיַּרְכִּבֵם עַל הַחֲמֹר כתבו וירכיבם על נושא בני אדם, וברש"י שם נושא בני אדם - דמשמע גמל, שלא יאמר משה רבכם לא היה לו סוס או גמל. וכבר האריכו המפרשים בעני"ז ואכמ"ל
עוד אי' בסנהדרין צח ע"א אמר ליה שבור מלכא לשמואל אמריתו משיח על חמרא אתי אישדר ליה סוסיא ברקא דאית לי וכו'. וברש"י שם סוסי' ברקא - סוס מסורק ומכוון ונאה שיש לי, דגנאי הוא שיבא על חמור, מלגלג היה. לישנא אחרינא סוסיא בדקא סוס בדוק לרוץ.


תורף דבריכם:
אדם חשוב רוכב על סוס, ואינו מן הראוי שירכב על חמור.
והוא כדברי הברכת יעקב לעיל, וכדברי המהרא"י, ודלא כהמרש"א.

והנושא לא הוסט כלל וכלל.

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 02, 2018 9:55 pm

לייטנר כתב:הדוגמא לטנק היא לא מהירות נסיעתו, אלא חוסר הזמינות שלו אצל אדם פרטי, וכך גם במקרה דנן.

בוודאי שסוס הוא בהמה לרכיבה, השאלה היא למי היה...וא"כ כיון שהודה בלעם שיש לו סוס רק ששדאי ברטיבא, מאי אהני תשובתו?

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 02, 2018 9:58 pm

שוב ראיתי למרן ראש הישיבה רבינו הגדול בעל האילת השחר זצוקללה"ה שכתב וז"ל:

והנה זה עדיין לא תירוץ מספיק שהרי יכולים לומר לו למה לא הלכת לקחת את הסוס מהאגם, ואולי היה אומר להם דמיהר ללכת ולא רצה להתעכב.


ולא כ"כ זכיתי להבין דבריו ואולי כוונתו למה שכתבתי לעיל:

טברייני כתב:ובאופן נוסף חשבתי לתרץ, דכיון שקלקלה שנאתו את השורה, לא הבחין בכך ולא חישב היאך יקצר דרכו, אלא נטל את המזומן בביתו והקרוב קרוב קודם.

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 02, 2018 10:00 pm

טברייני כתב:ועוד הביא שם הפרדס יוסף, שכ"ק האדמו"ר מגור בעל ה"פני מנחם" זי"ע, הראה את דברי התרגום יונתן (שמות ט כא) על הפסוקים במכת ברד, לאחר שהתרה משה בפרעה שתבא מכת ברד, והזהירו (שם יט) 'שלח העז את מקנך, ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד עלהם הברד ומתו', ומספרת התורה (שם כ - כא), 'הירא את דבר ה' מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים, ואשר לא שם לבו אל דבר ה', ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה' וגו'.
ותירגם יונתן דבלעם הוא אשר לא שם לבו לדבר ה', וזו לשונו, 'ובלעם דלא שויה לביה לפתגמא דה', ושבק ית עבדוי וית גיתוי בחקלא'.
ולפי זה ביאר הפני מנחם מה שענה בלעם לשרי בלק 'ברטיבא שדאי ליה'. היינו, שהשארתי את הסוס שלי בשהד במכת ברד, והוא מת, ולכן רכבתי כעת על החמור ולא על הסוס, עד כאן דבריו. ודפח"ח.


דברים אלו הובאו גם בספר ומתוק האור (במדבר ח"ב עמ' ת"ד כב כב) בעילום שם.

לייטנר
הודעות: 5044
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי לייטנר » ב' יולי 02, 2018 10:18 pm

טברייני כתב:
לייטנר כתב:הדוגמא לטנק היא לא מהירות נסיעתו, אלא חוסר הזמינות שלו אצל אדם פרטי, וכך גם במקרה דנן.

בוודאי שסוס הוא בהמה לרכיבה, השאלה היא למי היה...

וא"כ כיון שהודה בלעם שיש לו סוס רק ששדאי ברטיבא, מאי אהני תשובתו?


יש לדייק, אמנם סוס הוא רכב מלחמה, אבל שרים יכלו להרשות לעצמם סוס, גם אם לא היו "בתפקיד צבאי" (אגב, גם כלכלית, תזונת החמור זולה לאין שיעור מתזונת הסוס, אך לא קשור לעניין). שרי בלק, שאולי אף רכבו בעצמם על סוסים, סברו שבלעם בדרגתו הכלכלית והמקושרת יכל לדאוג לעצמו לסוס, וכששאלו אותו על כך החל למצוא תירוצים.

כל זה כתבתי אליבא דהגמרא הנ"ל.

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 02, 2018 10:33 pm

עתה הבנתי כוונתכם, יישר כחכם.

בקרו טלה
הודעות: 3109
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי בקרו טלה » ג' יולי 03, 2018 5:15 pm

טברייני כתב:וכן היכן הוא בפני מנחם בדיוק?
שוב ראיתי שכתבו כן בשם ילקוט האורים

שוב מצאתי שהפנ"מ כותב בהג' לספר אבן בוחן (רוזנבוים) שהביא זאת בשם ילקוט האורים, שכך שמע בשם האמרי אמת, ואולי הוא אמר זאת בשם איזה ספר.
קבצים מצורפים
הגהות הפנ''מ על ספר אבן בוחן.pdf
(226.44 KiB) הורד 70 פעמים
שולי הגליון.pdf
(167.61 KiB) הורד 62 פעמים
אוצר מכתבים - פני מנחם א.pdf
(206.94 KiB) הורד 70 פעמים
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ד' יולי 04, 2018 3:35 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ג' יולי 03, 2018 10:27 pm

סיכום הדברים עד כה בצורה ערוכה ונאה ככל שידי מגעת.

יישר כח לכל העוזרים והמסייעים, וגם לאלו שקראו למדו וזיכו אותי
ובפרט להרב בקרו טלה שהחכימני רבות מאוצרו הגדול.
ולהרב לייטנר על פירושו הנפלא, ועל כך שנהג עמי בסבלנות רבה...

בתקווה שלא תצא תקלה תח"י.

אשמח לתגובות והערות נוספות.
קבצים מצורפים
מדוע בלעם רכב על סוס.docx
(17.63 KiB) הורד 71 פעמים

כדכד
הודעות: 4367
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי כדכד » ד' יולי 04, 2018 12:28 pm

בענין ההבדל בין הסוס והחמור עד כמה שאני זוכר הסוס טוב יותר לרכיבה מהירה (ולכן במגילה נשלחו הרצים בסוסים) ולרכיבת אנשים עליו ואילו החמור מועיל יותר להטענת משאות על גביו והנעתם.
מ"ש הרב לייטנר על כך שהסוסים לא נזכרו בתנ"ך כשייכם לאנשים פרטיים נסתר מכך שהמצרים שילמו בסוסים עבור האוכל כשנגמר להם הכסף ונדמה לי שיש עוד מקורות שלא כדבריו

לייטנר
הודעות: 5044
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי לייטנר » ד' יולי 04, 2018 12:55 pm

כדכד כתב:בענין ההבדל בין הסוס והחמור עד כמה שאני זוכר הסוס טוב יותר לרכיבה מהירה (ולכן במגילה נשלחו הרצים בסוסים) ולרכיבת אנשים עליו ואילו החמור מועיל יותר להטענת משאות על גביו והנעתם.
מ"ש הרב לייטנר על כך שהסוסים לא נזכרו בתנ"ך כשייכם לאנשים פרטיים נסתר מכך שהמצרים שילמו בסוסים עבור האוכל כשנגמר להם הכסף ונדמה לי שיש עוד מקורות שלא כדבריו


הסוסים במצרים לא היו בדיוק רכוש פרטי (והשווה לדברי בעלי המוסר ביחס ל'יראת שמים מתגוללת ברחובות' ול'טוב שבגויים').
אתה בהחלט מוזמן להציע עוד מקורות שלא כדברי.

כדכד
הודעות: 4367
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי כדכד » ד' יולי 04, 2018 5:29 pm

בעזרת ה' עוד חזון למועד (אני מעדיף לבדוק בפנים במקום לצטט מהזכרון פסוקים שלא קיימים) אבל לא הבנתי איך דחית ראיותיי מהסוסים במצרים. הם שילמו מרכושם הפרטי ש"מ שהסוסים היו רכושם הפרטי אך אולי יש לדחות בדרך אחר שבמצרים היה מוקד גידול הסוסים ולכן יכלו להרשות לעצמם

כדכד
הודעות: 4367
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי כדכד » ד' יולי 04, 2018 6:44 pm

מודה על האמת
בדקתי ואתה צודק.
אין איזכורים במקרא של סוסים בבעלות פרטית אלא או במלחמה או של מלכים ושרים וכיו"ב חוץ מהתשלום על התבואה במצרים וכן גם הסוסים שהיו עלולים למות בדבר אם לא יכניסו אותם אבל שם באמת יכול להיות שהיו של המלכות כי האזהרה נאמרה לפרעה
וטעות היתה בידי

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ד' יולי 04, 2018 11:22 pm

כדכד כתב:מודה על האמת
בדקתי ואתה צודק.
אין איזכורים במקרא של סוסים בבעלות פרטית אלא או במלחמה או של מלכים ושרים וכיו"ב חוץ מהתשלום על התבואה במצרים וכן גם הסוסים שהיו עלולים למות בדבר אם לא יכניסו אותם אבל שם באמת יכול להיות שהיו של המלכות כי האזהרה נאמרה לפרעה
וטעות היתה בידי


וכבר הבאנו לעיל שלבלעם היה סוס במכת ברד, ומת לו.

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » ד' יולי 04, 2018 11:24 pm

טברייני כתב:ועוד הביא שם הפרדס יוסף, שכ"ק האדמו"ר מגור בעל ה"פני מנחם" זי"ע, הראה את דברי התרגום יונתן (שמות ט כא) על הפסוקים במכת ברד, לאחר שהתרה משה בפרעה שתבא מכת ברד, והזהירו (שם יט) 'שלח העז את מקנך, ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד עלהם הברד ומתו', ומספרת התורה (שם כ - כא), 'הירא את דבר ה' מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים, ואשר לא שם לבו אל דבר ה', ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה' וגו'.
ותירגם יונתן דבלעם הוא אשר לא שם לבו לדבר ה', וזו לשונו, 'ובלעם דלא שויה לביה לפתגמא דה', ושבק ית עבדוי וית גיתוי בחקלא'.
ולפי זה ביאר הפני מנחם מה שענה בלעם לשרי בלק 'ברטיבא שדאי ליה'. היינו, שהשארתי את הסוס שלי בשהד במכת ברד, והוא מת, ולכן רכבתי כעת על החמור ולא על הסוס, עד כאן דבריו. ודפח"ח.וכבר ראינו לעיל דתירוץ זה מתבדר בספרי הדרוש כמה וכמה פעמים.
ועתה נתקשתי, וכי בגלל שמת סוסו של בלעם במכת ברד, כבר ארבעים שנה הוא מסתובב עם אתון ולא קנה סוס חדש.

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » א' יולי 08, 2018 11:20 pm

מצאתי באזנים לתורה שכתב שהאתון היתה משונה מכל האתונות שנבראה בער"ש בין השמשות, ובודאי היו בה סימנים מיוחדים, ובחר בה בלעם לרכוב על בריה משונה כזאת שאין דוגמתה, וכך נאה וכך יאה לקוסם קסמים.

טברייני
הודעות: 711
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי טברייני » א' יולי 08, 2018 11:25 pm

ועוד מצאתי להגר"י אייבשיץ שכתב שבלעם היה משרה ע"ע רוח טומאה ע"י רביעת האתון, ולכאורה משום כך לקחה עמו ולא הביא סוס. וע"ש בדבריו באורך.

הרי לן שאותו בלעם הרשע היה שטוף זימה בתכלית.
ועל הא דאיתא בגמרא שקוסם באמתו היה נחלקו המפרשים
י"א שהיה מעלה מתים בזכרותו, וכך היה קוסם. (משמעות לשון רש"י שם)
וי"א שהיה משחית זרעו ועי"ז קסם קסמים. (בן יהוידע)
ועפ"י הרבי רבי יונתן הנ"ל נוכל לפרש פירוש חדש.

ואגב אכתוב, דאיתא, שבלעם נידון בש"ז רותחת,
ופירשו דהוא משום שהחטיא את ישראל בעריות,
ולאור כל הנ"ל אפשר שמשום היותו שטוף זימה נידון בכך.
נערך לאחרונה על ידי טברייני ב ב' יולי 09, 2018 1:46 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

מה שנכון נכון
הודעות: 9332
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' יולי 08, 2018 11:54 pm

.
נערך לאחרונה על ידי מה שנכון נכון ב ב' יולי 09, 2018 3:56 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 12 אורחים