עמוד 1 מתוך 1

האם לפנחס היו ילדים?

פורסם: א' יולי 08, 2018 6:21 pm
על ידי חיים סגל
כתב רבינו חיים פלטיאל מבעלי התוספות בפרשת פנחס:

והייתה לו ולזרעו אחריו. תימא, והלא לא היה לו זרע, לכך דרשו (כתובות י"ג) מי שזרעו מיוחס אחריו.

ותמהני, שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב בדברי הימים א (ה,ל) "אלעזר הוליד את פנחס, פנחס הוליד את אבישוע..."

Re: האם לפנחס היו ילדים?

פורסם: א' יולי 08, 2018 7:26 pm
על ידי בקרו טלה
הע' 34

Re: האם לפנחס היו ילדים?

פורסם: א' יולי 08, 2018 7:33 pm
על ידי חיים סגל
[list=][/list]ישר כח!
לא ידעתי שיש מהדורה עם הערות.
אך לעצם הדבר כמובן שזה כמעט לא מתרץ כלום [מה שמתרץ שם שבשעה זו לא היה לו זרע ונולד אח"כ], כי הרי עיקר דברי הר"ח הם, שבגלל שאי אפשר לפרש הפסוק כפשוטו - היות ולא היה לו זרע - זה הביא את חז"ל לדרוש (כתובות יג) מ'לזרעו אחריו' שרק כהן מיוחס יש לו דין כהונה. ואם בהמשך היו לפנחס ילדים, מדוע אי אפשר לפרש הפסוק כפשוטו - שזרעו אחריו שעתיד להוולד תהיה להם כהונה.
אך שבתי והתבוננתי שבאמת אפשר ליישב זאת, שהרי פשוט שכל הנולדים לכהן שנמשח הרי הם כהנים, ורק פנחס שנולד קודם משיחת אביו היה צריך למתנה מיוחדת, וא"כ לא נצרך הפסוק 'לזרעו אחריו' לילדים שיוליד פנחס אחר שניתנה לו כהונה - דלא גרעו מנולדים למשוחים, ורק אילו היו לו כבר בנים היה נצרך הכתוב ליתן גם להם הכהונה.
אך עדיין הוא מחודש: א. מנין לר' חיים שבשעה זו לא היה לו זרע? ב. היה מקום לומר שאכן מי שנמשח ממילא בניו הנולדים הם כהנים, אך פנחס שניתנה לו הכהונה במתנה יתכן שזו מתנה רק לו ולא לזרעו - אף הנולד אח"כ, ולכן הוצרך הכתוב לפרש זאת. וצ"ע.

Re: האם לפנחס היו ילדים?

פורסם: א' יולי 08, 2018 10:00 pm
על ידי שבענו מטובך
לשיטת 'פינחס הוא אליהו', ידועים דברי ר' אברהם בן הרמב"ם בספר המספיק שאליהו הנביא מעולם לא נשא אשה.
וידועים גם דברי הזוהר חדש רות מב ע"א:
רבי נתן שאל ליה לרבי יוסי ברבי חנינא יומא חד ואמר ליה: אליהו הוה ליה ברא או לאו? אמר ליה: מילתא אחרא הוה ביה, וכתיב: אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו, מאי אל תרעו? אל תעשו עצמיכם רעים וחברים לנביאי, והקב"ה בחר בהם והבדילם מישראל לעבודתו והכניסם בהיכלו, ק"ו מי שהוא מלאך בשמים אתה שואל עליו?!

וראה עוד באשכול זה.
אבל כאמור, כל זה שייך לציין אצל דברי ר"ח פלטיאל, רק לפי שיטת האומרים 'פינחס הוא אליהו'. ועדיין אין זה מיישב את התמיהה מדברי הימים.

Re: האם לפנחס היו ילדים?

פורסם: א' יולי 08, 2018 10:35 pm
על ידי 250
ראה תוספות זבחים (ק"א סע"ב): "ואידך נמי הכתיב וישמע פנחס הכהן ההוא לייחס זרעו אחריו, פירוש מימי משה נתכהן, וכששם שלום נתייחס ליקרא כהן ולייחס זרעו במעלות כהונה להיותם כהנים גדולים שכן מצינו בדברי הימים (א' ה') שלא היו כהנים גדולים אלא מפנחס ובספרי מפיק ליה מאת בריתי שלום שעמדו ממנו שמונים כהנים בבית ראשון, ושלש מאות בבית שני, וכולם נמנו בספרי", ועי' תוסו' יומא ט' א'.[ הראה לי הגריח"ס שליט"א]

Re: האם לפנחס היו ילדים?

פורסם: ה' יולי 12, 2018 12:04 am
על ידי איש גלילי
שבענו מטובך כתב:לשיטת 'פינחס הוא אליהו', ידועים דברי ר' אברהם בן הרמב"ם בספר המספיק שאליהו הנביא מעולם לא נשא אשה.
וידועים גם דברי הזוהר חדש רות מב ע"א:
רבי נתן שאל ליה לרבי יוסי ברבי חנינא יומא חד ואמר ליה: אליהו הוה ליה ברא או לאו? אמר ליה: מילתא אחרא הוה ביה, וכתיב: אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו, מאי אל תרעו? אל תעשו עצמיכם רעים וחברים לנביאי, והקב"ה בחר בהם והבדילם מישראל לעבודתו והכניסם בהיכלו, ק"ו מי שהוא מלאך בשמים אתה שואל עליו?!

וראה עוד באשכול זה.
אבל כאמור, כל זה שייך לציין אצל דברי ר"ח פלטיאל, רק לפי שיטת האומרים 'פינחס הוא אליהו'. ועדיין אין זה מיישב את התמיהה מדברי הימים.

אי אפשר כלל לחבר בין דעת האומרים שאליהו הנביא לא נשא אשה או שלא היו לו בנים עם דעת האומרים דפינחס הוא אליהו, כי לפינחס ודאי היו בנים כדכתיב בדברי הימים, והכהנים המיוחסים והחשובים הם בני צדוק מזרעו. וכיהודה ועוד לקרא, הלא גם בגמ' (ב"ב קיא:) איתא שנשא פינחס אשה ומתה וירשה.

Re: האם לפנחס היו ילדים?

פורסם: ה' יולי 12, 2018 12:17 am
על ידי שבענו מטובך
איש גלילי כתב:אי אפשר כלל לחבר בין דעת האומרים שאליהו הנביא לא נשא אשה או שלא היו לו בנים עם דעת האומרים דפינחס הוא אליהו, כי לפינחס ודאי היו בנים כדכתיב בדברי הימים, והכהנים המיוחסים והחשובים הם בני צדוק מזרעו. וכיהודה ועוד לקרא, הלא גם בגמ' (ב"ב קיא:) איתא שנשא פינחס אשה ומתה וירשה.

ברור שלפינחס היו בנים. אין לי בזה מקום ספק.
בכל זאת רציתי למצוא מקבילה לדברי ר"ח פלטיאל, לכן ציינתי לענין פינחס הוא אליהו, ומה שאמרו לגבי אליהו.
אחרי כל זה דברי ר"ח פלטיאל קשים מאוד בעיני.