כל מעשי משה רבינו על-פי הגבורה

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
חד ברנש
הודעות: 2445
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

כל מעשי משה רבינו על-פי הגבורה

הודעהעל ידי חד ברנש » ג' ספטמבר 04, 2018 11:14 am

האם גם מעשי משה רבינו, שלא נתפרש עליהם שהקב"ה ציוה אותם (כמו, למשל בעלמא, קריאת שם הושע בן נון - 'יהושע'), עלינו להניח שהוא עשה אותם בציווי הקב"ה?
אשמח ואודה על קבלת מקורות בעניין.
תודה רבה.

סעדיה
הודעות: 1334
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: כל מעשי משה רבינו על-פי הגבורה

הודעהעל ידי סעדיה » ג' ספטמבר 04, 2018 11:24 am

עי' ברש"י במדבר י"ז י"ג.

מה שנכון נכון
הודעות: 8868
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: כל מעשי משה רבינו על-פי הגבורה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' ספטמבר 04, 2018 11:32 am

ראה שבת פז, א ג' דברים עשה משה מדעתו והסכימה וכו'. וע"ע ח' פרקים פ"ד.
[וכמובן יש לחלק בין סוגי המעשים הנדונים, ואין מכ"ז ראיה לקריאת שם יהושע].

דרומי
הודעות: 4536
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: כל מעשי משה רבינו על-פי הגבורה

הודעהעל ידי דרומי » ג' ספטמבר 04, 2018 11:34 am

כל שילוח המרגלים היה לכאורה בבחינת 'לדעתך, אני איני מצוה לך' (כדברי רש"י בתחילת פ' שלח, והאריכו בזה מאוד המפרשים וגם בפ' דברים). וא"כ מסתבר שקריאת שם יהושע בוודאי היתה מדעתו של משה ללא ציווי ממש, לפחות לפי הפשט.

לב האבן
הודעות: 215
הצטרף: ג' אוקטובר 29, 2013 3:03 am

Re: כל מעשי משה רבינו על-פי הגבורה

הודעהעל ידי לב האבן » ג' ספטמבר 04, 2018 11:35 am

עי' משך חכמה פ' חקת בביאור חטא מי מריבה
ועי' ח"ס פ' פנחס עה"פ יפקוד ד' אלקי הרוחות
וכמדו' יש מהאדמור מליובאוויטש למה לא קפץ משה לתוך הים סוף

חד ברנש
הודעות: 2445
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: כל מעשי משה רבינו על-פי הגבורה

הודעהעל ידי חד ברנש » ג' ספטמבר 04, 2018 1:05 pm

תודה רבה לכולם על העזרה!

שייף נפיק
הודעות: 1697
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: כל מעשי משה רבינו על-פי הגבורה

הודעהעל ידי שייף נפיק » ג' ספטמבר 04, 2018 1:13 pm

קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרן.
ואציין
במדרש תנחומא ואתחנן כמדומה מובא שמשה רבינו ביקש סליחה מעם ישראל ואמר הרבה הטרחתי עליכם הרבה הכעסתי אתכם. ונוכחתי פעם בהרצאה של הרב קראם שליט"א שעשה מזה מטעמים כדרכו בקודש והוא לא ציין את המקור. ור' שמואל דויטש שליט''א היה שם והתחיל וויכוחים, הוא טען שזה לא ייתכן כי כל מה שמשה אמר היה מפי הגבורה ומה שייך על זה בקשת מחילה? והיה שם אש... שוב הביא את מקורו מילקוט שמעוני, והגרש אמר שזה צ"ע גדול. אני הצעיר נסיתי ליישב ההדורים שזה קאי על ספר דברים שמשה אמרו, ועל זה הדרך, והגרש מאן גם בדברי. ועכ"פ יש כאן מקום עיון.
ולא באתי אלא להאיר.

חד ברנש
הודעות: 2445
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: כל מעשי משה רבינו על-פי הגבורה

הודעהעל ידי חד ברנש » ג' ספטמבר 04, 2018 6:58 pm

תודה רבה לכל המסייעים,
ואביא את העניין שלשמו נדרשתי לו:

רש"י בבראשית יז ה, כותב:
כי אב המון גוים: לשון נוטריקון של שמו. ורי"ש שהיתה בו בתחלה, שלא היה אב אלא לארם שהוא מקומו ועכשיו אב לכל העולם, לא זזה ממקומה, שאף יו"ד של שרי נתרעמה על השכינה עד שנתוספה ליהושע, שנאמר (במדבר יג טז) ויקרא משה להושע בן נון יהושע.

ועל כך העיר חד מקמאי:
ואם תשיבני, והלא לא מצינו שהוסיפה הק'ב"ה אלא משה, הרי לך תשובה, כל מה שעשה משה, מפי הגבורה עשאו.

ועל דברים אלו כתבתי בהערה (על פי המקורות שהגישו החברים לעיל):
איני יודע מקור ברור לדברי מחברנו. מרהיטת לשונו נראה, שכל מעשיו של משה רבינו היו על-פי הגבורה, אפילו אם לא נזכר בתורה שהקב"ה ציוה אותו עליהם, וממילא גם הוספת היו"ד לשמו של הושע בן נון עשה משה מפי הגבורה. אמנם לכאורה תמוה, שכן ברור שהיו דברים שעשה משה שלא מפי הגבורה. ראה בבלי, שבת פז רע"א: "תניא: שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו: הוסיף יום אחד מדעתו, ופירש מן האשה, ושבר את הלוחות". ובאבות דר"נ, נו"א, פרק ב, עמ' 9, מוסיף עליהם דבר רביעי: "פירש מאהל מועד, והסכימה דעתו לדעת המקום". ועל אלו יש להוסיף את אותם דברים שעשה משה מדעתו ולא הסכים עמו הקב"ה, כמו: שליחת המרגלים לארץ ישראל (עי' בבלי, סוטה לד רע"ב). ושמא אפוא, אין כוונת מחברנו שכל מעשי משה היו על-פי הגבורה, אלא שהמעשה הנוכחי – הוספת יו"ד לשמו של הושע בן נון – נעשה בציווי הקב"ה, וזאת על-פי מדרש לא נודע. וצ"ע.
אמנם בדומה לדברי מחברנו, ש"כל מה שעשה משה, מפי הגבורה עשאו", כותב רש"י בפירושו לבמדבר יז יג, כשאהרן הכהן יצא לעצור את המלאך המשחית בעם: "אחז את המלאך והעמידו על כרחו. אמר לו המלאך: הנח לי לעשות שליחותי. אמר לו: משה צוני לעכב על ידך. אמר לו: אני שלוחו של מקום ואתה שלוחו של משה. אמר לו: אין משה אומר כלום מלבו אלא מפי הגבורה, אם אין אתה מאמין הרי הקב"ה ומשה אל פתח אהל מועד, בא עמי ושאל". את לשון "אין משה אומר כלום מלבו אלא מפי הגבורה" אפשר להבין, שכל דברי משה הם מפי הגבורה ולא רק במקרה המדובר. אבל במקור העניין ליתא הדגשה זו, אלא רק: "אמר לו אהרן: משה שלחני והקב"ה שלחך, והרי הקב"ה ומשה באהל מועד, נלך אצלם" (תנחומא, תצוה, טו; ומשם למדרש הגדול, במדבר יז יב, עמ' רפה), ורק באחד מהמדרשים המאוחרים יותר, מדרש אגדה, במדבר יז יג, מדבר על אמירת משה, אבל גם שם ההקשר מוכיח כי מדובר באמירת משה על עצירת המגיפה ולא על כלל אמירותיו: "אמר לו המלאך: אני אומר לך הקב"ה שלחני, ואתה אומר לי משה?! אמר לו אהרן: כל מה שאמר לי משה, מפי הקב"ה וברצונו של הקב"ה". וצ"ע אפוא מקורו של רש"י, אך סביר להניח שמחברנו כאן שאב את דבריו מפירוש רש"י דלהלן.

אישצפת
הודעות: 579
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: כל מעשי משה רבינו על-פי הגבורה

הודעהעל ידי אישצפת » ג' ספטמבר 04, 2018 7:20 pm

חד ברנש כתב:האם גם מעשי משה רבינו, שלא נתפרש עליהם שהקב"ה ציוה אותם (כמו, למשל בעלמא, קריאת שם הושע בן נון - 'יהושע'), עלינו להניח שהוא עשה אותם בציווי הקב"ה?
אשמח ואודה על קבלת מקורות בעניין.
תודה רבה.

מלשון רש"י שהביאו לא נזכר מי הוסיפה אבל מלשון הירושלמי שלפנינו חזינן להדיא שהקב"ה הבטיח שהוא יוסיף וע"כ שעשאה על ידי עבדו נאמן ביתו.
ר' הונא בשם ר' אחא יו"ד שנטל הקב"ה מאמנו שרה ניתן חציו על שרה וחציו על אברהם תני ר' הושעיה עלה יו"ד ונשתטח לפני הקב"ה ואמר רבון העולמים עקרתני מן הצדקת הזאת אמר לו הקב"ה צא לך לשעבר היית נתון בשם נקיבה ובסוף תיבה חייך שאני נותנן בשם זכר ובראש תיבה הדא הוא דכתיב ויקרא משה להושע בן נון יהושע

חד ברנש
הודעות: 2445
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: כל מעשי משה רבינו על-פי הגבורה

הודעהעל ידי חד ברנש » ג' ספטמבר 04, 2018 7:24 pm

אתה צודק. וכנראה הוא הבין כן מלשון רש"י: "שאף יו"ד של שרי נתרעמה על השכינה עד שנתוספה ליהושע". אבל כמובן זה לא מודגש כמו בירושלמי (ומדרשים אחרים) שהבאת.

דרומי
הודעות: 4536
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: כל מעשי משה רבינו על-פי הגבורה

הודעהעל ידי דרומי » ג' ספטמבר 04, 2018 8:01 pm

הרב חד ברנש, נראה קצת שלא הבנת מספיק את כוונתי לעיל. אם כל המעשה של שילוח המרגלים היה לדעתו של משה בלי שהקב"ה 'יתערב' בכך, לא הגיוני לכאורה שהפרט הזה - שהוא חלק מתוך שילוח המרגלים - כן נעשה 'מפי הגבורה' ממש.

חד ברנש
הודעות: 2445
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: כל מעשי משה רבינו על-פי הגבורה

הודעהעל ידי חד ברנש » ג' ספטמבר 04, 2018 8:06 pm

הבנתי, אך לא שילבתי בהערתי. כעת אתקן. תודה רבה.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים