מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

גליונות שבועיים להורדה. עצה ותושיה בעניינים טכניים
אהרן תאומים
הודעות: 1257
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' נובמבר 09, 2018 6:47 pm

ארבעה ענינים מלוקטים מתוך ספרי בעריכה אל"ף בי"ת רש"י על הש"ס, שמהותו לדייק בלשון רש"י ולהעלות פנינים ומרגליות
א. אברהם אבינו ע"ה קיים אפילו עירוב תבשילין.
ב. הבארות ומשמעותם "טמנון פלשתאי".
ג. בין איש שעיר לאיש חלק, למי כיוון בן עזאי חוץ מן הקרח הזה, ומה הוא יופי.
ד. משמני הארץ איטליא של יוון התהוות בתהליכים
קבצים מצורפים
תולדות.pdf
(784.23 KiB) הורד 189 פעמים

אהרן תאומים
הודעות: 1257
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » א' נובמבר 11, 2018 8:44 pm

ארבעה ענינים מלוקטים מתוך ספרי בעריכה אל"ף בי"ת רש"י על הש"ס, שמהותו לדייק בלשון רש"י ולהעלות פנינים ומרגליות, ערוך מחדש בתוספת מרובה
א. תפילה במקום לינה פסחים מו ע"א
ב. הפעם אודה את ה' ברכות ז
ג. התחת אלקים - חרון אף זבחים קב
ד. מקלות יעקב הנחת תפילין מנחות לה

תוספת שלוש דיוקים מדף היומי מנחות
א. את והב שני מצורעים צה ע"א
ב. זד"ד יה"ז צו ע"א
ג. שולחנו של אדם מכפר, איך? צז ע"א

ערוך מחדש, מחכה לתגובות ולשאלות ודיוקים בלשון רש"י
קבצים מצורפים
ויצא.pdf
(810.67 KiB) הורד 147 פעמים

אהרן תאומים
הודעות: 1257
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' נובמבר 30, 2018 2:59 pm

במסכת שבת דף כא ע"א הגמרא מביאה גבי דיני נר חנוכה את מימרת רבי תנחום נר של חנוכה שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה כסוכה וכמבוי, מימרא זו היא המסיימת את פרק הכונס במסכת בבא קמא ששם הוא המשנה היחידה שמוזכר בה חנוכה ודין זה בלבד משמו של רבי תנחום מובא שם בגמרא,
מיד לאחר מימרא זו במסכת שבת מובאת מימרא נוספת של רב תנחום - ואמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום מאי דכתיב {בראשית לז-כד} והבור רק אין בו מים ממשמע שנאמר והבור רק איני יודע שאין בו מים אלא מה תלמוד לומר אין בו מים מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו.
הגר"א ועוד דרשו את הקשר בין הדברים שטעמם אחד דהרי קשה איך ראובן חשב להצילו בבור שיש בו נחשים ועקרבים, ותירצו דכמו שמעל עשרים אמא לא שלטא ביה עינא ואין כאן פירסומי ניסא, כ"ש בעומק הבור אף בפחות מכך לא שלטא עינא ולא ידעו שנחשים ועקרבים אין בו, ורמזו בכך את הקשר של פרשת וישב הסמוכה תמיד לחנוכה, וכמו דאיתא בבני יששכר ובספרי רבי צדוק הכהן המיוסדים על דברי הטור שהקריאה בתורה בפרשה המקדימה את המועדות נרמז המועד הבא,
והנה במסכת חגיגה דף ג עמוד א, שבגמרא שם מובאת מימרתו זו של רבי תנחום והבור רק אין בו מים, בסמיכות למימרא נוספת על פטור חרש וחיגר מעולת ראייה ברגל, מפרש רש"י ד"ה והבור רק. משום דרבי תנחום אמרה נקט לה הכא גבי שמעתתא דרבי תנחום:
וכן רואים במקומות נוספים שרש"י מפרש כעין זה, ומכאן ראיה שסיבת הסמיכות כאן במסכת שבת ברורה ופשוטה ולכך רש"י לא כותב זאת, ונראה שהמקומות בהם רש"י כתב זאת, הם כשאין שום קשר אחר ובמסכת חגיגה המימרא הראשונה היא לגבי חיוב חיגר בעולת ראיה בשלוש רגלים, והשניה כמו כאן ביאור על והבור רק וכו',
ובהשקפה ראשונה בפשיטות נראה שכאן יש הקשר בין המימרות שהם קשורים לאותו תקופת זמן , לחנוכה ולפרשת השבוע - וישב - הנקראת בדרך כלל בשבוע שחל בו חנוכה, אלא שדברי רש"י המדויקים עד דק בכל מקום ומקום המלמדים על עומק דבריו, כך גם כשסותם דבריו ואומר במקום אחד ואינו אומר במקום אחר מצריכים תלמוד והתבוננות, והנה נראה שמימרות אלו רומזים למימרות הנוספים של רבי תנחום בש"ס, ויעלה מכך הסבר נפלא שבעיניו של פרשנדת"א מרא דתלמודא היה פשוט וגלוי.
וראשונה היא המימרא במסכת ברכות ס"ב ע"א א''ר תנחום בר חנילאי כל הצנוע בבית הכסא נצול משלשה דברים מן הנחשים ומן העקרבים ומן המזיקין ויש אומרים אף חלומותיו מיושבים עליו, ובכך נבין יותר את דרשתו של רבי תנחום על הפסוק והבור רק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו והקשר להמשך הפסוק ונראה מה יהיו חלומתיו,
ואיתא בירושלמי במסכת מועד קטן פרק ג הלכה ט גמרא: רבי תנחום בר עילאי דמך בחנוכתא, ומכאן נראה שהגמרא כאן מקיימת מילתא דהספידא לרבי תנחום והקשר שלו המיוחד לחנוכה, שזהו מהדינים היחידים שנאמרו משמו של רבי תנחום שרוב אמרותיו הם באגדתא מדברי רבו רבי יהושע בן לוי, וכמו שרואים שזה הגמרא היחידה המוסבת על משנה בעניני חנוכה זה מימרתו של רבי תנחום, ומהותו היה שחיבר והשווא את חנוכה מדרבנן המאוחרים יותר לדברי תורה סוכה ולדברי קבלה עירובין, והמשך מילי דהספידה היה המאמר על והבור רק ששייך לפרשת וישב הסמוך לחנוכה אבל לא רק ענין הסמיכות נדרש כאן אלא מהות הדברים ומהות הספד של תלמיד חכם כפי שנאמר שם בגמרא בברכות בדף סב ההוא ספדנא דנחית קמיה דרב נחמן אמר האי צנוע באורחותיו הוה א''ל רב נחמן את עיילת בהדיה לבית הכסא וידעת אי צנוע אי לא דתניא אין קורין צנוע אלא למי שצנוע בבית הכסא ורב נחמן מאי נפקא ליה מיניה משום דתניא כשם שנפרעין מן המתים כך נפרעין מן הספדנין ומן העונין אחריהן,
ועל רבי תנחום עצמו לאחר שאמרו את מימרתו לחנוכה ועל צדקותו שהשווה דרבנן לדאורייתא המשיכו והספידו דהוי צנוע, וידעו שהוא צנוע על פי הסימן משני מאמריו שכל הצנוע בבית הכסא ניצול מן הנחשים והעקבים וחלומתיו מיושבים , וכפי שנתקיימו ביוסף הצדיק שניצול מן הנחשים והעקרבים שבבור ונתקיימו חלומתיו, ואף רבי תנחום ניצול כיוסף כדאיתא בסנהדרין דף ל"ט ע"א אמר ליה קיסר לרבי תנחום תא ליהוו כולן לעמא חד אמר לחיי אנן דמהלינן לא מצינן מיהוי כוותייכו אתון מהליתו והוו כוותן א''ל מימר שפיר קאמרת מיהו כל דזכי למלכא לשדיוה לביבר שדיוה לביבר [מקום חיות רעות של מלכות (רש"י)]לא אכלוה א''ל ההוא מינא האי דלא אכלוה משום דלא כפין הוא שדיוה ליה לדידיה ואכלוה, (והן הן גם דברי שמעון ולוי לאנשי שכם שיוסף הצדיק נישא לאסנת בת דינה).

אהרן תאומים
הודעות: 1257
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' נובמבר 30, 2018 8:17 pm

לחברי הפורום הנכבדים, קבלו את החוברת לשבוע זה, והנה בקשתי שטוחה אנא העירו והאירו, וכמו כן מי שיש לו שאילות בדיקדוקי לשון רש"י מוזמן להציגם
קבצים מצורפים
וישב.pdf
(961.02 KiB) הורד 160 פעמים

דרומי
הודעות: 6977
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

הודעהעל ידי דרומי » א' דצמבר 02, 2018 12:17 am

ייש"כ, לא קראתי עדיין הכל אולם מהמעט שראיתי נראה נפלא

אהרן תאומים
הודעות: 1257
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' דצמבר 07, 2018 3:41 pm

לחברים הנעלים קבלו שוב את החוברת של שבוע זה, ועניני חנוכה
מהנושאים שבחוברת?
אברך - אריוך (רב ושמואל)\ מופים\כבתה\כסוכה וכמבוי-תירוץ קושית הבית יוסף\רבי תנחום - נח, יוסף, ראובן, אנטיוכוס, יון, ולריאס\צפון - מזרח מזוזה נר טלית\נשים היו באותו הנס\חולין - כפורי זהב

אני מצפה להארות והערות, וכן שאלות נוספים ודיוקים ברש"י
קבצים מצורפים
מקץ.pdf
(844.66 KiB) הורד 143 פעמים

אהרן תאומים
הודעות: 1257
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' דצמבר 14, 2018 7:45 am

והשבוע : טוב מצרים , מקוה קרה, כסיפותא, שוגג שאינו שוגג, חלומו של נבוכדנצר
שתי גירסאות הדפסה - ויגש לאוצר A4. ויגש להדפסה A5
קבצים מצורפים
ויגש להדפסה.pdf
(655.75 KiB) הורד 132 פעמים
ויגש לאוצר.pdf
(722.22 KiB) הורד 111 פעמים

אהרן תאומים
הודעות: 1257
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' דצמבר 21, 2018 9:47 am

והשבוע בפרשה א. יקהת עמים ויבום, תמר רות עורב ונשר ב. בן אפריון יוסף ושבור מלכא, חלום נחש וקבר,
במסכת חולין , קינוח בבית הכסא
קבצים מצורפים
ויחי להדפסה.pdf
(698.42 KiB) הורד 157 פעמים
‏‏ויחי a4.docx
(40.94 KiB) הורד 130 פעמים

אהרן תאומים
הודעות: 1257
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' דצמבר 28, 2018 3:34 am

והשבוע "פועה" צעקה חרישית - או צעקה קולנית?, מרעה טוב שמן וטוב, ואחרון ממסכת חולין מתקשר גם על יד היאור בירור פירוש "על-יד"

אני כבר לא מבקש חוו"ד כי כנראה אין זמן ובשבת המחשב לא פתוח
קבצים מצורפים
‏‏שמות a4.pdf
(483.67 KiB) הורד 128 פעמים
‏‏שמות a4.docx
(33.72 KiB) הורד 114 פעמים

אהרן תאומים
הודעות: 1257
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' מרץ 01, 2019 6:17 am

1) מנין ל"ט מלאכות מגמטריה,
2) שש תת חח
באם אספיק אוסיף לכבוד שבת מברכין חודש העיבור , מאמר על יעקב הקטן שמואל הקטן דוד הקטן
קבצים מצורפים
ויקהל לאוצר.pdf
(916.18 KiB) הורד 120 פעמים

אהרן תאומים
הודעות: 1257
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' אפריל 04, 2019 8:16 pm

1)בא כהן והציץ לרות אם זכר 2)מראה לשון זכר 3) הואיל ונאמרו בגדים
גרגירים מדף היומי חולין
קבצים מצורפים
תזריע לאוצר.pdf
(737.5 KiB) הורד 98 פעמים

אהרן תאומים
הודעות: 1257
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ש' יולי 20, 2019 3:04 am

פרשת בלק
ועוד למסכת ערכין לכבוד הסיום
קבצים מצורפים
פרשת בלק.docx
(17.27 KiB) הורד 115 פעמים

אהרן תאומים
הודעות: 1257
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ד' אוגוסט 07, 2019 1:54 am

אני מתעתד בקרוב להגיע לארץ ישראל האם יש מי שמעוניין לשמוע שיעור ולערוך דיון על שיטת הלימוד שלי ברש"י על הש"ס?
אשמח לקבל הצעות לכך באישי

אהרן תאומים
הודעות: 1257
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ד' נובמבר 27, 2019 9:01 am

תולדות תש"פ עידכון נוסף
קבצים מצורפים
תשפ תולדות.pdf
(889.62 KiB) הורד 67 פעמים
תשפ תולדות.docx
(87.84 KiB) הורד 76 פעמים
נערך לאחרונה על ידי אהרן תאומים ב א' דצמבר 01, 2019 6:12 am, נערך 3 פעמים בסך הכל.

אהרן תאומים
הודעות: 1257
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ד' נובמבר 27, 2019 7:41 pm

בקשה לי אליכם!
אם יש מי מהחברים כאן שיש לו פנאי וידע בעימוד ועריכה שמוכן לטובת הכלל לעמד את זה בצורה יפה ובאופן שיוכלו בקלות להדפיס את זה כקונטרס נוח לקריאה, ויוכל להעלות את זה כאן שוב בpdf אשמח מאוד כי אוכל ג"כ להדפיס את זה לכבוד שבת ולהפיץ באזור מגורי
תודה רבה מראש

אהרן תאומים
הודעות: 1257
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' דצמבר 06, 2019 9:11 am

א. תפילה במקום לינה פסחים מו ע"א
ב. הפעם אודה את ה' ברכות ז
ג. התחת אלקים - חרון אף זבחים קב
ד. מקלות יעקב הנחת תפילין מנחות לה

דף היומי נידה
מב כולכו ברוקא חדא תפיתו
מג לשם גירות לשם יהודית
קבצים מצורפים
תשפ ויצא.pdf
(838.74 KiB) הורד 74 פעמים
תשפ ויצא.docx
(73.47 KiB) הורד 66 פעמים

אהרן תאומים
הודעות: 1257
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' דצמבר 20, 2019 8:30 am

לפרשת וישב - מקץ וחנוכה , חלק מהדברים פורסמו בעבר אבל ישנם תוספות מקווה שתהנו ואשמח בהערותיכם
תוכן החוברת (מספרי העמודים הם לחוברת בגודל קטן) אני מצרף גם בפורמט a4 לנוחותכם, וגם וורד
 פרשת וישב – ואביו שמר את הדבר ברכות ג. 1
 פרשת וישב – והבור רק – חנוכה 4
 פרשת מקץ – אברך אריוך רב ושמואל 5
 פרשת מקץ – וטבוח טבח והכן – חנוכה 9
 פרשת מקץ – יוסף ושמות בני בנימין סוטה לו: 11
 מאי חנוכה מסכת שבת דפים כא – כד 11
 רבי תנחום 17
 צפון ומזרח (בית עם שני פתחים) 25
 בין השמשות דרבי יהודה נידה נג. (ברכות ב:) 32
קבצים מצורפים
וישבa4.docx
(89.22 KiB) הורד 70 פעמים
וישבa4.pdf
(921.97 KiB) הורד 71 פעמים
וישב.pdf
(760.81 KiB) הורד 79 פעמים

אהרן תאומים
הודעות: 1257
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: גליון אלף בית רש"י - על הפרשה (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' אפריל 24, 2020 10:23 pm

פרשת תזריע , ר"ח, דף היומי
קבצים מצורפים
תזריע מצורע.docx
(42.83 KiB) הורד 44 פעמים


חזור אל “עזר אחים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 12 אורחים