מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
תם מה הוא אומר
הודעות: 1336
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ש' דצמבר 15, 2018 8:48 pm

בפסוק לא נתפרש אלא "עוד יוסף חי",
ולכאורה לפי המבואר במדרש תנחומא, כי צירפו בחרם עם הקב"ה על ענין המכירה, ולכן גם לא גילה יצחק וכו', אם כן אף יוסף היה אסור לו לגלות, ונמצא שלעולם לא נודע ליעקב פשר דבר שבאו אליו עם הכותונת "הכר נא..".

ובשב"ק חיפשתי ומצאתי בכלי יקר שאכן כן כתב (מה, ד) וז"ל,

גשו נא אלי ויגשו. הראה להם שהוא מהול, רצה בזה להראות צדקתו שהיה בין שטופי זימה ולא נכשל בעריות כי הבועל ארמית משכה ערלתו (עירובין יט א). ומצינו (במדרש תהלים קיד ד) שישראל נגאלו ממצרים בזכות ארבעה דברים, שלא שינו את שמם, ולא שינו את לשונם, ולא היו בהם בעלי לשון הרע, והיו גדורים מעריות, וטעמו של דבר יתבאר בפרשת שמות (א א) בעזר ה'. וכמו כן כאן ששלח יוסף אחר אביו ואחיו הודיע להם באיזה זכות יעלו משם ורמז להם ארבע אלו שהיה יוסף שלם בכולם, שלא שינה שמו שאמר להם אני יוסף, אף על פי שפרעה קרא שמו צפנת פענח מכל מקום אני יוסף זה שמי לעולם, ושלא שינה לשונו שאמר כי פי המדבר אליכם בלשון הקודש, ולא היה פרוץ בעריות שנאמר גשו נא אלי הראה להם שהוא מהול, ושלא היה בעל לשון הרע שנאמר גשו אלי כי לא רצה שישמע בנימין אחיו ענין המכירה ואפילו לאביו לא הגיד כלום, כי אילו היה מגלה ודאי היה מצוה לו קודם מותו שא נא פשע אחיך. ורמז להם יוסף כי בעוון המכירה ישלמו שטר חוב כי גר יהיה זרעך וגו', כמו שאמר ועתה אל תעצבו, דוקא עתה אבל לעתיד תעצבו, על כן רמז להם גם הגאולה והדברים המסבבים הגאולה. ויש אומרים ועתה רמז לעשרה הרוגי מלכות שלעתיד יעצבו על המכירה.

אולם כמה פסוקים אחר כך מצאתי באוה"ח הק' להיפך (שם ח), וז"ל:
ועתה לא אתם וגו'. פי' לתת טעם להסיר מלבם חשש השנאה לבל יחשבו כי יוסף ישטום אותם וישנאם על אשר נתאכזרו עליו ויהיה בעיניהם דבר רחוק שיהיה לב יוסף נכון עמם, לזה אמר להם הן אמת כי בשעת מעשה אשר מכרוהו היו הדברים זרים בעיניו איך יהיה כל האכזריות בלב אחים על אחיהם וראוים הם להיות שנואים אצלו:
אכן עתה אחר ראותו כל הנמשך מירידתו מצרים ידע כי המעשה היה מאת ה' והם שליחותו יתברך עשו ולא שליחות עצמם ובזה אין מקום לשמור להם איבה ולא להרחיק מדת האחוה מהם:
ואולי כי בזה היה להם פנים לעמוד לפני אביהם כשנגלה הדבר כי הם הגורמים לו אבל ובכי כ"ב שנה ועשו המעשה המופלא במכר אחיהם ורואני שגם בוש לא יבושו מאביהם, והיה נראה לומר כי יעקב לא ידע גוף המעשה, וזה דרך רחוק, כי פשיטא שלא ימנע מחקור זאת היאך נתגלגלו הדברים עד שירד יוסף למצרים וגם מעשה כתונת הפסים המובא אליו מוטבל בדם, אלא ודאי כי בטענת לא אתם שלחתם וגו' שאמר יוסף הוכר הדבר כי מאת ה' היתה זאת ואין להרהר אחר מדותיו, והוא אומרם ז"ל (ב"ר פ' פ"ז) ראוי היה יעקב לירד בשלשלאות וכו'.

ולכאורה יש להעיר ע"ד האוה"ח הק' כנ"ל, שהרי היו באיסור שבועה וחרם על מעשה מכירת יוסף.

דרומי
הודעות: 6376
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי דרומי » ש' דצמבר 15, 2018 8:52 pm

הרבה דיברו בזה. ומדברי רש"י בפ' ויחי עה"פ שמעון ולוי אחים וגו' מבואר שלדעתו כן ידע לבסוף.

תם מה הוא אומר
הודעות: 1336
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ש' דצמבר 15, 2018 8:55 pm

העירני כי ברמב"ן מוכח שלא ידע יעקב אבינו ע"ה את מעשה מכירת יוסף. [איני יודע המקור ברמב"ן].

בקרו טלה
הודעות: 3259
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי בקרו טלה » ש' דצמבר 15, 2018 8:57 pm

תם מה הוא אומר כתב:העירני כי ברמב"ן מוכח שלא ידע יעקב אבינו ע"ה את מעשה מכירת יוסף. [איני יודע המקור ברמב"ן].

רמב"ן על בראשית פרק מה פסוק כז
וידברו אליו את כל דברי יוסף יראה לי על דרך הפשט שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי אחיו מכרו את יוסף, אבל חשב כי היה תועה בשדה והמוצאים אותו לקחוהו ומכרו אותו אל מצרים, כי אחיו לא רצו להגיד לו חטאתם, אף כי יראו לנפשם פן יקצוף ויקללם, כאשר עשה בראובן ושמעון ולוי (להלן מט ג - ז) ויוסף במוסרו הטוב לא רצה להגיד לו, ולכך נאמר ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר וגו', ואלו ידע יעקב בענין הזה היה ראוי להם שיחלו פני אביהם במותו לצוות את יוסף מפיו, כי ישא פניו ולא ימרה את דברו, ולא היו בסכנה ולא יצטרכו לבדות מלבם דברים:

שייף נפיק
הודעות: 2642
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי שייף נפיק » ש' דצמבר 15, 2018 9:12 pm

אני הקטן שאלתי שהלא היה לו רוח הקודש כבר ונבואה, ואם כן ידע בנבואה.
ובראשונים כתוב שיוסף לא היה בא הרבה אל אביו וגם לא מתייחד עם אביו לבד אלא עם אחרים כדי שלא ישאלנו מה עשו לו השבטים. ואם היה לו נבואה ורוה"ק הלא ידע מעצמו.

תם מה הוא אומר
הודעות: 1336
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ש' דצמבר 15, 2018 9:24 pm

שייף נפיק כתב:אני הקטן שאלתי שהלא היה לו רוח הקודש כבר ונבואה, ואם כן ידע בנבואה.
ובראשונים כתוב שיוסף לא היה בא הרבה אל אביו וגם לא מתייחד עם אביו לבד אלא עם אחרים כדי שלא ישאלנו מה עשו לו השבטים. ואם היה לו נבואה ורוה"ק הלא ידע מעצמו.

ברש"י מחז"ל בפ' וישב עה"פ חיה רעה אכלתהו, כתב, כי נצנצה בו רוה"ק סופו שתתגרה בו אשת פוטיפר. ואז הוקשה לרש"י, אם אכן הי"ל רוה"ק, היאך לא ידע, ולכן אח"ז כתב רש"י שהיה חרם ושבועה.
והיינו שהקב"ה הסתיר ממנו.

רוה"ק אינה לדעת הכל. יש כמה מדרגות ובחינות בזה ואכמ"ל.

ועיין בדברי הגרי"ח סופר שליט"א בקונטרס מגיד דבריו ליעקב פרשת תולדות בסופו וז"ל:
ואכן כבר ידוע שגם נביא מובהק אינו יודע הכל, אלא רק מה שהשי"ת מודיע ומגלה לו, כי אין מתנאי הנביא שידע כל הנסתרות ויצפה כל העתידות להיות, והא ראיה שיעקב אבינו עם שהיה נביא כמאמר רז"ל בסדר עולם הביא הדברים רש"י מגילה (י"ד א') והמקראות מלאים שהקב"ה דיבר עם יעקב, מכל מקום כתוב עליו (בראשית ל"א ל"ב) שלא ידע יעקב כי רחל גנבתם לתרפים של אביה לבן ודוק.
וכן הנביא אלישע איש האלהים אמר בעצמו בספר מלכים ב' (ד' כ"ז): "ויאמר איש האלהים הרפה לה כי נפשה מרה לה, וה' העלים ממני ולא הגיד לי", ופירש במצודות דוד: "לא ידעתי מה היא, כי ה' העלים ממני בעת נהיתה, וגם עתה לא הגיד לי", ועיין בדברי הגאון מלבי"ם ז"ל שם.
והאידנא שנת תשס"ו יצא לאור העולם ובא לידי ספר "עבד שלמה" על פירוש רש"י לתורה, חיברו אחד מרבותינו הראשונים נ"ע, רבינו משה גבאי ז"ל שהיה תלמיד חבר לריב"ש ז"ל, ושם בראשית (י"ח ל"ב דף צ"ט) כתב: "אברהם אבינו היה סבור שיש עשרה צדיקים בסדום, כי אין מתנאי הנביא לידע כל דבר, כמו שמבואר באלישע וה' העלים ממני ולא הגיד לי", ועוד לו שם (כ"ב כ"ג דף ק"ז) כתב: "יתכן כי אברהם חשב שישמעאל לא חזר בתשובה, ולא ידע בתשובתו כשנזדמן לו מעין המים בנס, כי אין מתנאי הנביא שידע כל דבר כי מצאנו באלישע כתוב וה' העלים ממני", ומצאתי שכבר כתב כן הראב"ע ז"ל בראשית (ל"ב ט'): "הנה יוסף כאשר נמכר היה יעקב חי, והוא לא ידע, כי אין הנביא יודע הנסתרות, אם לא יגלה לו השי"ת, ואלישע אמר וה' העלים ממני" ע"ש.
וגדולה מזו ראיתי לו בעבד שלמה שם שמות (ל"ב כ"א) שכתב: "אפשר שמשה רבינו לא ידע שהרגו את חור עד שאהרן פחד שיהרגו גם אותו, כי אין מתנאי הנביא שידע כל דבר אלא מה שיודיענו השי"ת, ולזה שאל משה לאהרן מה עשה לך העם הזה וגו'" ע"ש, ונתבאר ענין זה דנבואה במקומו בס"ד. [ולדרכו אתי שפיר הערת הגאון משכיל לדוד שמות (י' כ"ט) עיין שם ותבין].


ועע"ש.

דרומי
הודעות: 6376
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי דרומי » ש' דצמבר 15, 2018 10:11 pm

מי לנו גדול מיצחק אבינו, שידע - לכאורה ברוה"ק - שיוסף חי (כדברי רש"י בפ' וישב), אך מצד שני לא ידע מיהו הנמצא מולו בעת שבירך ויתן לך האלקים וגו'.

בקרו טלה
הודעות: 3259
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' דצמבר 16, 2018 5:47 am

רש"י (בראשית מב, לו) אותי שכלתם, מלמד שחשדן שמא מכרוהו כו' כיוסף. ובדברי דוד לט"ז כתב פירוש כמו שאני חושד אתכם ביוסף כך אני חושד אתכם בבנימין, אבל לא היה יודע בודאי ממכירת יוסף:
באוצר מפרשי התורה פרשת ויחי פרק נ' הע' 327
מביאים מלקח טוב ועי' עו"ש
פסיקתא זוטרתא - לקח טוב בראשית פרשת ויחי פרק מח
וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי, כשם שידעתי במכירתך אף על פי שלא הגדת לי, כך אני יודע שמנשה הבכור:

ביקורת תהיה
הודעות: 2080
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » א' דצמבר 16, 2018 10:57 am

דרומי כתב:מדברי רש"י בפ' ויחי מבואר שלדעתו כן ידע לבסוף.

א. 'שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִים' - בְּעֵצָה אַחַת עַל שְׁכֶם וְעַל יוֹסֵף.
ב. 'וּבִרְצֹנָם עִקְּרוּ שׁוֹר' – רָצוּ לַעֲקֹר אֶת יוֹסֵף שֶׁנִּקְרָא שׁוֹר.
ג. 'מִטֶּרֶף' - מִמַּה שֶּׁחֲשַׁדְתִּיךָ בְּ'טָרֹף טֹרַף יוֹסֵף חַיָּה רָעָה אֲכָלָתְהוּ', וְזֶהוּ יְהוּדָה שֶׁנִּמְשַׁל לְאַרְיֵה, 'בְּנִי עָלִיתָ' - סִלַּקְתָּ אֶת עַצְמְךָ, וְאָמַרְתָּ 'מַה בֶּצַע' וְגוֹמֵר.

ולפי דברי הרמב"ן 'שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי אחיו מכרו את יוסף', צריך להבין מה זאת שאמרו האחים ליוסף בשם אביהם 'שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך' – לאיזה פשע ולאיזו חטאה הכוונה?

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי יאיר » א' דצמבר 16, 2018 12:40 pm

כמדומני שהדיעה הרווחת היא, שהם אמרו דבר לא אמת משום שחששו על נפשם.
[גם לחלק מהדיעות שיעקב ע"ה ידע]

ביקורת תהיה
הודעות: 2080
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » א' דצמבר 16, 2018 6:29 pm

ובכן, מה בדו ליוסף?
אם אבא איננו יודע כלום מן המכירה, איזה פשע ואיזו חטאה ביקש שיסלח יוסף לאחיו?

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי יאיר » א' דצמבר 16, 2018 6:45 pm

או שחשבו שסיפר לו או שחשבו שיוסף חושב שיעיקב יודע והבין מעצמו או שחשבו שיוסף חושב שהם סיפרו לו וכיו"ב.

ביקורת תהיה
הודעות: 2080
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » א' דצמבר 16, 2018 8:58 pm

אם כך, שאין אתה מוצא שום פשע שפשעו האחים ביוסף מלבד מכירתו, יש לצרף קטע נוסף מדברי רש"י בפרשת ויחי, שממנו עולה כי לדעתו ידע יעקב ממכירת יוסף.
ד. 'אָבִיךָ צִוָּה' – שִׁנּוּ בַדָּבָר מִפְּנֵי הַשָּׁלוֹם, כִּי לֹא צִוָּה יַעֲקֹב כֵּן, שֶׁלֹּא נֶחְשַׁד יוֹסֵף בְּעֵינָיו.
'שלא נחשד' דייקא, ולא 'שלא ידע'.

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי יאיר » א' דצמבר 16, 2018 9:31 pm

גברא אגברא קרמית?!

הרי דיברנו לשיטת הרמב"ן שיעקב לא ידע ואתה מקשה מרש"י שסובר שיעקב כן ידע.

ביקורת תהיה
הודעות: 2080
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » א' דצמבר 16, 2018 10:22 pm

מעיקרא סברתי כי מדברי רש"י אלו אין להביא ראיה לנידון דידן, כי אולי יש מקום לומר שהפשע המדובר הוא פשע אחר ולא מכירת יוסף; השתא דאמרת ברי שהפשע הוא מכירת יוסף, נמצא שיש לנו מקור רביעי בדברי רש"י.

ביני
הודעות: 41
הצטרף: ג' יולי 11, 2017 8:38 pm

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי ביני » ב' דצמבר 17, 2018 2:42 am

עיין בפסיקתא רבתי פ"ג (יב: בדפוס וגשל) "וימאן אביו וג"ו, אלא מה אמרת זה ידעתי, אלא מה אתה סבור מפני שהייתי שואלך בכל עת מה עשו בך אחיך ולא היית אומר לי, מה אתה סבור שלא הייתי יודע, ידעתי בני ידעתי" עכ"ל. ויותר מפורש בפסיקתא זוטרתא- לקח טוב- פרק מ"ח אות י"ט "וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי, כשם שידעתי במכירתך אע"פ שלא הגדת לי כך אני יודע שמנשה הבכור" עכ"ל. והדברים מפורשים.

עזריאל ברגר
הודעות: 8037
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' דצמבר 19, 2018 12:25 pm

ביני כתב:עיין בפסיקתא רבתי פ"ג (יב: בדפוס וגשל) "וימאן אביו וג"ו, אלא מה אמרת זה ידעתי, אלא מה אתה סבור מפני שהייתי שואלך בכל עת מה עשו בך אחיך ולא היית אומר לי, מה אתה סבור שלא הייתי יודע, ידעתי בני ידעתי" עכ"ל. ויותר מפורש בפסיקתא זוטרתא- לקח טוב- פרק מ"ח אות י"ט "וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי, כשם שידעתי במכירתך אע"פ שלא הגדת לי כך אני יודע שמנשה הבכור" עכ"ל. והדברים מפורשים.

מפורשים שלא נודע ליעקב מפי בשר ודם אלא רק ברוח הקודש.

ירושלים
הודעות: 111
הצטרף: ד' אוגוסט 19, 2015 10:58 am

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי ירושלים » ד' דצמבר 19, 2018 11:24 pm

זכור אני שהגה"צ רבי מרדכי הריס צ"ל בספריו הביא דעות בזה.

אולי בקרו טלה יביא ויעלה מדבריו. תודה מראש.

תם מה הוא אומר
הודעות: 1336
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ד' דצמבר 19, 2018 11:26 pm

לגבי השבועה והחרם שנשבעו, שמעתי כי במדרש פדר"א מבואר שהתירו את החרם.
ואם זה נכון, הרי שמסתבר שאכן יעקב ידע.

ירושלים
הודעות: 111
הצטרף: ד' אוגוסט 19, 2015 10:58 am

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

הודעהעל ידי ירושלים » ה' דצמבר 20, 2018 12:04 am

תם מה הוא אומר כתב:לגבי השבועה והחרם שנשבעו, שמעתי כי במדרש פדר"א מבואר שהתירו את החרם.
ואם זה נכון, הרי שמסתבר שאכן יעקב ידע.


ראה
viewtopic.php?f=46&t=43492&p=509566&hilit=%D7%97%D7%A8%D7%9D#p509566


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 38 אורחים