מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

ולא כילתי את בני ישראל בקנאתי - את כל כלל ישראל?!

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
דרופתקי דאורייתא
הודעות: 745
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

ולא כילתי את בני ישראל בקנאתי - את כל כלל ישראל?!

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ו' אוגוסט 09, 2019 3:42 am

האם אפשר שהקב"ה יכלה את כל כלל ישראל ח"ו?

הערה זו העיר הגרי"ח סופר שליט"א בקו' מגיד דבריו ליעקב פרשת פינחס (הועלתה כאן http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f= ... 80#p567260), והניח בצ"ע.

א. בענין שאי אפשר שכל בית ישראל יהי כלים מן העולם ח"ו

במדבר (כ"ה י'): "וידבר ה' אל משה לאמר, פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום, והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל".

והנה מפשוטו של מקרא יוצא שאם ח"ו לא היה פינחס מקנא לה', אזי כלל ישראל היה כלה ונאבד מן העולם ח"ו, וכן כתב להדיא רבינו בחיי ז"ל בביאורו לתורה שם: "המובן ממלת השיב שהחימה היתה ראויה ללכת על ישראל, אלא שפינחס השיבה לגמרי, ויש לדקדק ואיך לא הלכה, והרי מתו מישראל ארבעה ועשרים אלף, אבל זה ראיה שכולן היו משבט שמעון ולא נפקד אחד מישראל משאר השבטים, וזהו השבת החימה משאר ישראל, וזהו ביאור השיב את חמתי מעל בני ישראל, שלא חלה מדת הדין חוץ מן שבט זה ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי, ולא כליתי אחד מישראל, נמצאת למד שהשבת החימה גרמה קיומן של ישראל שאלמלא כן היו כלין", וכן ראיתי שכתב בספר שפתי כהן שמות (ו' כ') שאם לא מעשה פינחס היו כל ישראל כלים ע"ש, ובספר אור החיים דברים (ד' ד') כתב: "אמר הכתוב בפרשת פינחס במעשה פעור ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי, הא למדת שעומדים היו להשמד כולם, וגם שפינחס הוא שמנע מהם הכליון".

ובס"ד נתעוררתי להבין ואיך יתכן כגון דא שח"ו כל בית ישראל היו כלים מן העולם, כנודע וכמפורסם, ואביא מקצת לשונות רבותינו בזה, צא וראה דברי רבינו הגדול הרמב"ם ז"ל באגרת תימן: "הבטיחנו הבורא על ידי נביאיו שלא נאבד ולא יעשה עמנו כליה ולא נסור לעולם מלהיות אומה חסידה. וכמו שאי אפשר שתתבטל מציאותו של הקב"ה כן אי אפשר שנאבד ונתבטל מן העולם, שכן אמר (מלאכי ג' ו'), אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם. וכמו כן בשרנו והאמיץ אותנו יתברך שמו שנמנע אצלו למאוס אותנו בכללנו ואף על פי שנכעיסהו ונעבור על מצותיו. שכן כתוב (ישעיהו ל"א ל"ז) כה אמר ה' אם ימדו שמים מלמעלה ויחקרו מוסדי הארץ למטה גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאם ה'. וכעניין זה בעינו הבטיחנו בתורה על ידי משה רבינו ע"ה שכן כתוב (ויקרא כ"ו מ"ד) ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני ה' אלהיהם" עכל"ק.

ורבינו אברהם סבע ז"ל בספר צרור המור דברים (ל"ג ה') כתב: "ידוע שעם ישראל קשורים בשי"ת ודבקים בו עד שהם כמו חלק ה', וזהו ואתם הדבקים בה' אלהיכם, וכמו שאמרו ויקרא לו אל אלהי ישראל. עד שלסיבת זה אי אפשר שזרע ישראל יכלו מן העולם, כאומרו ואותך לא אעשה כלה (ירמיה מ"ו כ"ח), וכן אמר אני ה' לא שניתי ואתם בני ישראל לא כליתם, מה טעם לא שניתי וגו'. וכן אמר המשורר (תהלים ק"ב כ"ז) המה יאבדו וגו' ואתה הוא ושנותיך לא יתמו, ואם כן אחר שאתה קיים בלי שינוי, בני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון לעד לעולם, כמו שאתה קיים לעולם".

ועוד שם בצרור המור בראשית (ל"ה י') כתב: "ישראל יהיה שמך, להבטיחנו על מעלת ישראל ועל קיומו שלא יאבד לעולם, לפי שהם דבקים בשם בסוד המרכבה, בסוד י"ב שבטים הקשורים במרכבה, וזהו שבטי יה עדות לישראל לעולם. כי כמו ששם יה הוא קיים, כן ישראל יהיה קיים. ולכן אליהו כשהקים י"ב אבנים, אמר למספר שבטי בני יעקב (מלכים א' י"ח ל"א), אמר שם אשר היה דבר ה' אליו לאמר ישראל יהיה שמך, לעולם בהכרח גמור, לפי דבקותם בשם. ולכן אמר ואותך לא אעשה כלה (ירמיה מ"ו כ"ח), ויהושע אמר (יהושע ז' ט') והכריתו את שמינו מן הארץ ומה תעשה לשמך הגדול, הקשור בישראל. ולכן אמר אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם, לפי שה' דבר בקדשו, ישראל יהיה שמך לעולם קיים, כמו ששמי קיים ואני מכלה כל הדברים. וזהו המה יאבדו ואתה תעמוד קיים. וכולם כבגד יבלו וישתנו, ואני השם לא שניתי, ואחר שזה כן בני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון, לעולם, כמו שנכון כסאך מאז. ולכן אמר בכאן כי אם ישראל יהיה שמך, קיים לעולם", ורבות פעמים חזר על כך עיין צרור המור בראשית (כ"ח ט"ו), ושמות (כ"ח י"ג), ובמדבר (ל"ה ב'), ודברים (ה' ה', וכ"ח ס"ח, ול"ג ה') עיין שם.

גם לרבינו יצחק אברבנאל ז"ל ראיתי בביאורו לספר עמוס (ט' ח') שכתב: "מעלת ישראל על יתר האומות לפניו יתברך שבאהבתו אותם מכל העמים ישמרם שמירה מעליא, וזה כי כל אומה שתחטא לפניו יכלה אותה כרגע כי עיני ה' בממלכה החטאה המשרכת דרכיה שגם כן ישגיח בה ובהשחיתה את דרכה ישמיד אותה מעל פני האדמה, הלא תראה כמה מהאומות אשר נזכרו בתורה וגם בספרי דברי היים אשר לגוים, ספו תמו מן בלהות מבלתי השאיר להם שריד, לפי שבאו לידי השמד ואבדון החלטי, אמנם לישראל לא יהיה כן שאף על פי שיחטאו לפניו לא ישמיד אותם, וזהו אומרו אפס כי לא השמיד אשמיד בית יעקב, כלומר אף על פי שימרדו בו תכלית המרד לא יביאם לידי כליה והשמד, וכמו שאמר כן יעמוד זרעכם ושמכם וכן אמרו בתנחומא (פרשת נצבים ס"א) אל תשמחי אויבתי לי כל זמן שהקדוש ברוך הוא מסתכל ומתהפך למעשיהם של רשעים אין בהם תקומה שנאמר הפוך רשעים ואינם, דור המבול וימח את כל היקום, אנשי סדום ויהפוך את כל הערים האל, מצרים לא נשאר בהם עד אחד, בבל והכרתי לבבל שם ושאר, ועל כולם אמר דוד שם נפלו פעלי און דוחו ולא יכלו קום, אבל ישראל אם נופלים עומדים שנאמר אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי, ואומר אני ה' לא שניתי ואתם בני ישראל לא כליתם, אמר רבי חנינא בר פפא אמר הקב"ה מעולם לא הכיתי אומה ושניתי, אבל אתם בני ישראל לא כליתם, שנאמר חצי אכלה בם חצי כלים והם אינם כלים, רצו בזה שהאומה קנתה נצחיות והעמדה מנצחיות אלהיה ולא עשה כן לכל גוי, וכמאמר הנביא הזה אפס כי לא השמד אשמיד, והביא להם ראיה על זה מזמן קיבוץ הגלויות שיהיו ישראל מטולטלין במדבר העמים טלטול מופלא ויתהלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר, ועם כל זה לא יכלו אבל ימותו מהם החוטאים והמורדים, ושאר העם יזכו לגאולה ותשועה", ועוד עיין בביאורו לספר ירמיה (ל' י', ומ"ו כ"ח) ועוד.

והיינו אומרם ז"ל במסכת בבא בתרא (קט"ו רע"ב): "אמר אביי גמירי דלא כלה שבטא", ופירש רשב"ם ז"ל: "אמר אביי, אם כן נמצא שבט אחד כלה מישראל, וגמירי דלא כלה שבטא, וראיה לדבר בספר מלאכי (ג' ו') כי אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם", ועיין לגאון הנצי"ב ז"ל בהעמק דבר דברים (כ"ט כ') ועוד לו בהעמק דבר בראשית (ל"ב ח' וכ"ג, ושמות (ל"ד י'), ולגאון המובהק רבי מאיר שמחה ז"ל בספר משך חכמה בראשית (מ"ט כ"ח), ובמדבר (ד' י"ח, ו"ט י' וי"ג) ודברים (כ"ט כ') ועוד.

ואחר כל הדברים האלה שכמו שאי אפשר שתתבטל מציאותו יתברך כך אי אפשר שבית ישראל יאבד ויתבטל מן העולם כנ"ל מהו "ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי" ועיין. ורשמתי למזכרת.

לעמל יולד
הודעות: 44
הצטרף: א' יולי 07, 2019 11:36 pm

Re: ולא כילתי את בני ישראל בקנאתי - את כל כלל ישראל?!

הודעהעל ידי לעמל יולד » ו' אוגוסט 09, 2019 2:45 pm

עי' רמב"ן פרשת האזינו ז"ל
אשביתה מאנוש זכרם, גלותנו בין העמים אנחנו יהודה ובנימין שאין לנו זכר בעמים ולא נחשב לעם ואומה כלל והנה יאמר הכתוב כי היה במדת הדין להיותנו כן בגלות לעולם לולי כעס אויב ויורה זה כי בגלותנו עתה תמה זכות אבות ואין לנו הצלה מיד העמים רק בעבור שמו הגדול ית' כענין שאמר ביחזקאל (כ מא מד) וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם ונקדשתי בכם לעיני הגוים וידעתם כי אני ה' בעשותי אתכם למען שמי לא כדרכיכם הרעים וכעלילותיכם הנשחתות בית ישראל וכן נאמר עוד (שם פסוק ט) ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגוים וגו' ולכך הזכיר משה בתפלתו (במדבר יד טו) ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר וגו' והשם יתברך הודה לו בזה (שם פסוק כ) ויאמר ה' סלחתי כדברך והטעם בטענה הזאת איננו כרוצה להראות כחו בין שונאיו כי כל הגוים כאין נגדו מאפס ותוהו נחשבו לו אבל השם ברא את האדם בתחתונים שיכיר את בוראו ויודה לשמו ושם הרשות בידו להרע או להטיב וכאשר חטאו ברצונם וכפרו בו כולם לא נשאר רק העם הזה לשמו ופרסם בהם באותות ובמופתים כי הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים ונודע בזה לכל העמים והנה אם ישוב ויאבד זכרם ישכחו העמים את אותותיו ואת מעשיו ולא יסופר עוד בהם ואם אדם יזכיר כן יחשבו כי היה כח מכחות המזלות והכוכבים וחלף ועבר והנה תהיה כוונת הבריאה באדם בטלה לגמרי שלא ישאר בהם יודע את בוראו רק מכעיס לפניו ועל כן ראוי מדין הרצון שהיה בבריאת העולם שיהיה רצון מלפניו להקים לו לעם כל הימים כי הם הקרובים אליו והיודעים אותו מכל העמים וכו'

מבואר שאכן אי אפשר שעם ישראל יתבטל כי אנחנו כוונת הבריאה והבורא ית' לא יבטל את סיבת הבריאה כולה.
וכן מבואר שיתכן שתי טעמים שיצילו את ישראל, האחד, בזכות, והשני למען שמו. כי אף אם תמו זכות אבות יציל אותנו למען שמו. (וזה מה שאומרים בברכה ראשונה וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, ע' בטור ועוד ראשונים שביארו את התפילה ממש על דרך זה).

הנה פנחס הוא אשר הציל את ישראל בזכותו לבד, ואם לא כן ח"ו היה גזירת כליון, אף אם נאמר שפועל רווח והצלה יעמיד לנו ה' למען שמו הגדול כי הוא ית' ברוב רחמיו לא יבטל את כוונתו לא יטוש ה' ונחלתו לא יעזוב, סוף סוף פנחס הוא זה שהצילנו בזכותו בלבד.
וזה כמו שנאמר שלולי תפילת משה במעשה העגל היה כליון ח"ו. הנה סלל לנו רבינו הרמב"ן את הדרך אשר נלך בו.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: ביקורת תהיה, יאיר אתמר ו־ 6 אורחים