מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

'יד העדים' במסית

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
נוטר הכרמים
הודעות: 7305
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

'יד העדים' במסית

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' ספטמבר 03, 2019 11:57 pm

יז, ז יַ֣ד הָעֵדִ֞ים תִּֽהְיֶה־בּ֤וֹ בָרִאשֹׁנָה֙ לַהֲמִית֔וֹ וְיַ֥ד כָּל־הָעָ֖ם בָּאַחֲרֹנָ֑ה וּבִֽעַרְתָּ֥ הָרָ֖ע מִקִּרְבֶּֽךָ.

כתב בהגהות הרש"ש לנזיר (לא, א), וז"ל,
והנה הופיעו לנו חכז"ל דבר חדש בשמוש הב'. דכשהוא בא בראש מלת ראשון יורה שאינו ראשון מחלט. אלא ראשון למינים הבאים אחריו אף שקדמו אחר שאינו ממינו. ובזה נ"ל הא דבפ' במדבר (ב ט) כתיב בדגל יהודה ראשונה יסעו. ובפ' בהעלותך (י' יד) כתיב ויסע כו' בראשונה. הוא מפני דשם כתיב מקודם נעלה הענן כו'. א"כ הוא היה הראשון בנסיעה. ודגל יהודה איננו ראשון אלא נגד שארי דגלים לכן כתיב בראשונה בבי"ת. והא דכתיב יד העדים תהיה בו בראשונה. י"ל משום דאחד מן העדים דוחפו תחלה (סנהדרין מה במשנה) וא"כ עד השני איננו ראשון אלא נגד כל העם.
ובמסית דכתיב ידך תהיה בו בראשונה. אולי משום דגם בו מצוה בעדים תחלה והניסת אינו אלא ראשון לשאר העם. וכעת ל"מ עדיין ד"ז מפורש.
וק"ק דבמשנה פ"ז דסנהדרין מ"י איתא העומדים כו' מביאין אותו לב"ד וסוקלין אותו ולא בארה דהמצוה בניסת להמיתו תחלה. אולם בספרי איתא הביאו רש"י בנימוקיו וכן הרמב"ם בחבורו. ואולי משום דזיל קרי בי רב הוא. (ועמש"כ בס"ד בס' נת"ע בהשמטה דף קי"א). והא דבארה דין דעדים שם פ"ו מ"ד. הוא לשני דברים א'. לאשמעינן דד"ז נוהג בכל הנסקלין אף שבתורה לא בא אלא בעובד ע"ז. ב'. להורות לנו דא' מן העדים דוחפו כו'.

והנה מאי דמסתברא ליה להרש"ש שגם במסית יד העדים תהיה בו בראשונה, ועוד הם קודמים לניסת, הנה במנחת חינוך (מצוה תסב) פשיטא ליה דבמסית ליכא דין יד העדים כלל, וז"ל,
ונראה דכאן דהתורה כתבה דמצוה ביד המוסת דכתיב ידך כו' אין מצוה ביד העדים כלל רק במוסת. ונ"מ אם הסית לאחד ויש עד דהמוסת והעד מצטרפין כמ"ש לעיל ונקטעה יד המוסת פטור ולא אמרינן דתתקיים יד העדים עפ"י העד השני דכאן הוא המצוה רק במוסת כדכתיב וז"פ.

אולם המנ"ח נקט דבריו בגוונא שהמסית הוא אחד העדים, ואזי דין 'יד העדים' מתקיים רק ע"י הניסת שהוא גם אחד העדים, ולכאורה נשמע מדבריו דבגוונא שהמסית נפסל לעדות מאיזה טעם שיהיה ואינו אחד מן העדים, אזי לא נדחה לגמרי הדין של יד העדים, וצ"ע.

והנה דין 'יד העדים' הוא לעיכובא בביצוע הפס"ד של מיתה, כדאמרינן נקטעה יד העדים פטור, ואילו לגבי נקטעה יד הניסת לא מצינו להדיא שנפטר, ועי' בתוס' יו"ט סוף נגעים (פי"ד מ"ט) ובמנ"ח שם אות א, ובאור שמח (הל' ע"ז פ"ה ה"ד) ובמשך חכמה פר' ראה (יג, י), ובדברי ירמיהו על הרמב"ם פ"ה ה"ד בשם הגהות כנסת הגדולה.

ומטו לבאר בזה ד'יד העדים' הוא לעיכובא משום שזהו מסדר הקיום של מיתת חייבי מיתות המסורה לבית דין, יעויין בלשון הרמב"ם בפירוש המשנה לסנהדרין (פ"ז מ"ג) "וכבר ידעת שהעדים הם שהורגים בידיהם איזה מיתה שתהיה, לפי שאותו הדבר אצלם ברור כיון שראוהו בחושיהם, ואצלינו אינו אלא ספור, לפי שאין לנו ידיעה אלא במה ששמענו מהם, ולפיכך צוה ה' שיהיו העדים עצמם ממונים על הדבר. וזה דבר נפלא", ברם דין ידך תהיה בו בראשונה להמיתו בניסת אינו מסדר קיום מיתת בית דין של מסית, אלא הוא קיום דין שחל על הניסת, וגם בדליכא קיום זה לא בטל דין מיתת המבסית (יעוי' בספר חבצלת השרון עמ' תרעד).

ומעתה נראה פשוט, שדין יד העדים צריך להתקיים בכל גווני, ואינו יכול להידחות מפני דין ידך תהיה בו בראשונה, שהרי זה מעכב בקיום פס"ד מיתה, אלא שלפי המנ"ח זה יכול להתקיים ע"י הניסת לבדו, וכמש"נ.

י. אברהם
הודעות: 1817
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: 'יד העדים' במסית

הודעהעל ידי י. אברהם » ד' ספטמבר 04, 2019 8:36 pm

עי' מגדים חדשים דברים עמ' רפג-רפו שאסף כנ"ל ועוד הרבה.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 17 אורחים