מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

שונא מה הוא? (פ' נצבים)

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
זקן ששכח
הודעות: 2640
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

שונא מה הוא? (פ' נצבים)

הודעהעל ידי זקן ששכח » א' ספטמבר 25, 2011 10:18 pm

דברים ל ז: וְנָתַן יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ אֵת כָּל הָאָלוֹת הָאֵלֶּה עַל אֹיְבֶיךָ וְעַל שׂנְאֶיךָ . ותרגם אונקלוס שהאויב הוא בעל דבבו, היינו איש ריבו, ואילו שונא הוא זה ששונאו בלבו. וכן כתב הספורנו: "על הקמים עליך ועל השונאים בלבבם".
אולם לכאורה הכתוב מכחישו, שהרי סיים הכתוב ואמר 'אשר רדפוך', משמע שגם השונאים רדפוהו, ומעתה מהו ההבדל שבין אויב לשונא?

אדג
הודעות: 1517
הצטרף: ה' מאי 13, 2010 11:11 am
מיקום: צפת, אה"ק תובב"א
יצירת קשר:

Re: שונא מה הוא?

הודעהעל ידי אדג » ב' ספטמבר 26, 2011 2:42 am

בפשטות: אף שהשונא רודפו, אבל לא בגלוי כי אם בסתר ובהעלם דבר, משא"כ האוייב בגלוי ובקול גדול. וזהו שאמרה תורה, שאפילו אלה שלא ידעת שהם מאויביך, מחמת שרדפך בסתר, הרי ה' הרואה ללבב יעשה בו דין ומשפט כראוי. כך נראה בהשקפה ראשונה (וכל השקפה לרעה...)

אורייתא!
הודעות: 546
הצטרף: ו' אפריל 29, 2011 4:31 pm

Re: שונא מה הוא?

הודעהעל ידי אורייתא! » ב' ספטמבר 26, 2011 9:35 pm

האלשיך (אסתר פ"ט פ"ה) כתב: הנה יקרא אויב אשר האיבה בלבו גם שלא יפעל פעולת האיבה, אך שונא יקרא אשר גם יורה השנאה ויפעול הצרה, כעמלקים ודומיהם. ורבינו בחיי כתב: על אויביך ועל שונאיך. "אויביך" ישמעאל, "שונאיך", עשו. וכן מיכה התנבא עליהן לעתיד ואמר: "תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו" (מיכה ה, ח), והן שתי האומות שאנחנו משועבדים תחתיהם ומפוזרים ביניהם. ועל כן הביאו רז"ל משל מתרי אווזי, והוא שאמרו: (בבא בתרא עג ב) אמר רבה בר בר חנה זמנא חדא הוה אזילנא במדברא וחזינן להנהו תרי אווזי דשמטי גדפיהו משמניהו וקא נגיד חוטא דדובשא מיניהו, אמינא להו: אית לן בגויהו לעלמא דאתי. חד דלי גפיא וחד דלי אטמא. כי אתא לקמיה דרבי אלעזר אמר ליה: עתידין ישראל ליתן את הדין, עד כאן. ובאור הענין: כי ראה החכם הזה ברוח הקדש במדבר שהוא מקום התבודדות מעלת שני מלכיות הללו השמנות והמלאות כל טוב אשר מלאו כרסם מעדנות, ושאל להם: כלום יש לנו חלק בשפע טובכם לעתיד, חד דלי לי גפא, האחד הגביה הכנפים, זה ישמעאל, והיה סימן שעתידין לעוף ולברוח אלינו ולשבת בצלנו ושיתנו לנו בהמות שלהם להקריב מהן קרבן, הוא שכתוב: "כל צאן קדר יקבצו לך" וגומר (ישעי' ס, ז), ועוד סימן שיתגיירו ויחזיקו במצות תפילין שהם דומים לכנפים (שבת מט א), וזה היה הגבהת הכנפים. וחד דלא לי אטמא, זה אדום שהגביה לו הירך, והוא סימן למצות מילה שיתגיירו ויבאו בברית אתנו. והכוונה כי כיון שהן עתידין להתחבר עמנו ולהתגייר ולהיות לעם אחד, אין צריך לומר שתחזור השררה והמלכות אלינו, שהוא כנוי לשומן שלהם ולדבש הנוטף ממנו. ומה שישראל עתידין ליתן את הדין, לפי שאינן חוזרין בתשובה, והן מתאחרין מלהתגייר. ומה שהזכיר "אויביך" על ישמעאל ו"שונאיך" על עשו, מפני שהאויב גדול מן השונא, כי השונא אף על פי שיריע לו יעשה על דרך הרחמנות, אבל האויב הוא שבלבו איבה עולמית, לא ישים לו רחמים, על זקן יכביד עולו מאד, וזה מסוד הלשון ודקדוקו, כי "אויב" הוא מלשון אבוי, ואותיותיהם שוות, ועל שם שהנופל בידו צועק "אוי ואבוי". ומה שהתחיל ב"אויביך" כדי שיסמוך הרדיפה אל השונאים שהם בני עשו, שעקר גלותנו בכל מקום שהוא לבני אדום הוא, וקראן "שונאיך" כענין שכתוב: "ואת עשו שנאתי" (מלאכי א, ג). וכן אמרו במדרש משלי: "תחת שנואה כי תבעל" (משלי ל, כג), זה עשו, שנאמר: ואת עשו שנאתי. "ושפחה כי תירש גברתה", זה ישמעאל הבא מהגר. ומפני שבני ישמעאל קשין לישראל יותר מבני עשו, לכך קראן הכתוב "אויביך". וכן אמרו: תחת אדום ולא תחת ישמעאל. וכן מצינו בהקב"ה שאמר: "על רבעים לשונאי" (שמות ב, ה), אבל באויביו נאמר: "ואיבי ה' כיקר כרים כלו בעשן כלו" (תהלים לז, כ). למדך כי האויבים אין להם השארות כלל, ולכך ימשילם לחלב הכבשים, שהכל כלה בעשן. ושתי האומות האלה קראן שלמה "שתי בנות", והזכיר שהן מזומנות לגיהנם, הוא שאמר: "לעלוקה שתי בנות הב הב" (משלי ל, טו), כי המשיל גיהנם שהוא מקום הדין והמשפט לנפשות הרשעים לעלוקה שמוציאה הדם. ועליהם אמר ישעיה ע"ה: "המתקדשים והמטהרים אל הגנות" (ישעי' סו, יז). "המתקדשים" אלו בני אדום שדרכן לנענע אצבעותיהן לכאן ולכאן, "והמטהרים" אלו בני ישמעאל שדרכן לרחוץ ידיהם ורגליהם ולא לבם שהוא העקר. "אחר אחת בתוך" (שם), ירמוז לשתי וערב של אדום שהם מתקדשים בו, או יאמר: אחר אחת בתוך, על יום אידם הקבוע להם, אלו ביום ששי קודם השבת ואלו אחר השבת ומניחים אותנו בתוך. "אוכלי בשר החזיר" (שם), אלו בני אדום, השקץ והעכבר (שם), אלו בני ישמעאל. "יחדו יסופו נאם ה'".
ובמלבי"ם (במדבר פ"י פל"ה) כתב: ויש הבדל בין אויב ובין שונא, שאויב איבתו גלויה והם המקובצים למלחמה וכשיקום ה' יפוצו אויביך והשונאים אינם מקובצים למלחמה רק שומרים שנאה בלב והם לא יתחילו כלל להכין צבא מלחמה רק ינוסו תיכף כגרגשי שפנה והלך לו:
ובתהלים כתב המלבי"ם: יש הבדל בין צר אויב שונא, הצר הוא המציר בפעל, אם מחמת איבה, או לפעמים יהיה להנאתו, עד שיצויר צר שאינו אויב, והאויב אינו מציר בפעל רק נוטר איבה עליו, ויש הבדל בין אויב לשונא, האויב איבתו גלויה והשונא הוא בלב, סבת האיבה יהיה לרוב קנאה או מריבה או רעה שעשה לו, וסבת השנאה יהיה שמואס בו, או מפני מדותיו הפחותים או בלא טעם, עד שימצא שונא שאינו אויב דורש רעה, כי מצאנו שנאה גם על דברים הגיונים, שונא שקר, שונא בצע, ולא יתכן בם שם איבה וימצא איבה בלא שנאה שישמור איבה על איש חמודות, שלולא האיבה לא היה גועל אותו, ויש הבדל בין שונא בקל ובין משנא בפועל, שמשנא מורה שמשניאו בעיני אחרים וממאיס מעשיו ומדותיו, ותחלה אמר שהאויב לא ישיא בו, שדרך האויב שלא לצור בעצמו ולא להשניאו, שזה נקא צר או משנא, רק להודיע איבתו הגלויה ולהשיא בו משאת שוא ומדוחים, ונמצא אויב ובן עולה, האויב משיא בדבור, ובן עולה יעננו בענוים בפעל, עפ"ז אמר ששני אלה לא יריעו לו, חוץ מזה גם אנכי אריב ריבו:
ויש עוד אריכות דברים ואכמ"ל

אדג
הודעות: 1517
הצטרף: ה' מאי 13, 2010 11:11 am
מיקום: צפת, אה"ק תובב"א
יצירת קשר:

Re: שונא מה הוא?

הודעהעל ידי אדג » ב' ספטמבר 26, 2011 11:46 pm

ברוך שכיוונתי.

זקן ששכח
הודעות: 2640
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: שונא מה הוא?

הודעהעל ידי זקן ששכח » ג' ספטמבר 27, 2011 1:20 am

אורייתא,
אם הארכת בשביל לבלבל את האויב - עלתה בידך.
בכל אופן, הבאת ביאור שונה מהת"א והספורנו, כך שלא הועלת מאומה.

אורייתא!
הודעות: 546
הצטרף: ו' אפריל 29, 2011 4:31 pm

Re: שונא מה הוא?

הודעהעל ידי אורייתא! » ג' ספטמבר 27, 2011 1:54 am

זקן ששכח כתב:דברים ל ז: וְנָתַן יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ אֵת כָּל הָאָלוֹת הָאֵלֶּה עַל אֹיְבֶיךָ וְעַל שׂנְאֶיךָ . ותרגם אונקלוס שהאויב הוא בעל דבבו, היינו איש ריבו, ואילו שונא הוא זה ששונאו בלבו. וכן כתב הספורנו: "על הקמים עליך ועל השונאים בלבבם".
אולם לכאורה הכתוב מכחישו, שהרי סיים הכתוב ואמר 'אשר רדפוך', משמע שגם השונאים רדפוהו, ומעתה מהו ההבדל שבין אויב לשונא?

אפשר שאשר רדפוך קאי אאויבים בלבד שכן "אֹיְבֶיךָ" - רבים הן.

זקן ששכח
הודעות: 2640
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: שונא מה הוא?

הודעהעל ידי זקן ששכח » ג' ספטמבר 27, 2011 9:13 pm

אורייתא! כתב:
זקן ששכח כתב:דברים ל ז: וְנָתַן יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ אֵת כָּל הָאָלוֹת הָאֵלֶּה עַל אֹיְבֶיךָ וְעַל שׂנְאֶיךָ . ותרגם אונקלוס שהאויב הוא בעל דבבו, היינו איש ריבו, ואילו שונא הוא זה ששונאו בלבו. וכן כתב הספורנו: "על הקמים עליך ועל השונאים בלבבם".
אולם לכאורה הכתוב מכחישו, שהרי סיים הכתוב ואמר 'אשר רדפוך', משמע שגם השונאים רדפוהו, ומעתה מהו ההבדל שבין אויב לשונא?

אפשר שאשר רדפוך קאי אאויבים בלבד שכן "אֹיְבֶיךָ" - רבים הן.


האם לדעתך שׂנְאֶיךָ לשון יחיד?! לדעתי העניה: לא ולא. מה עוד שהכתוב אומר 'ועל שנאיך אשר רדפוך'.

אגב, היום ראיתי בספר 'ביאור שמות נרדפים' לרש"א וורטהיימר שמביא ראיות נפלאות מהפסוקים שאכן שונא הוא בלב. ומ"מ סיום הכתוב בעי ביאור.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 16 אורחים