מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

פרשת ויצא- פרשה סתומה?

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12970
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

פרשת ויצא- פרשה סתומה?

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' נובמבר 28, 2011 4:37 pm

בפירוש בעלי התוספות ובפירושים הקרובים אליו כמו "מושב זקנים", פירושי התורה לר' חיים פלטיאל ועוד, נאמר על פרשתנו כי היא 'סתומה' ונתנו לכך כמה טעמים. מן הטעמים הללו מתברר שהם סברו שפרשת ויצא מחוברת לסוף פרשת תולדות ללא כל הפסקה, כמו שפרשת ויחי מחוברת לסוף פרשת ויגש (מה שהביא את חז"ל במדרש (בראשית רבה צ"ו, א) ואת רש"י לדון ביחס לפרשת ויחי בשאלה "למה פרשה זו סתומה?"). אולם באמת בין סוף תולדות לתחילת ויצא קיים הפסק של פרשה סתומה, ואין כל עדות להבדלים בין כתבי היד בעניין זה, וגם חז"ל במדרשיהם לא שאלו כזאת. ראה על כך בהגהות מיימוניות לרשימת הפרשות הפתוחות והסתומות שברמב"ם פרק ח מהלכות ספר תורה אות ג.

אפשר שבמקור הדברים כינו את פרשת ויצא פרשה "סתומה" על שום היותה פרשת מסורה רצופה ללא כל הפסק, כפי שהציע לבאר את כינויה זה של פרשתנו בעל מנחת שי בראש הפרשה (אף שהפרשנים שהזכרנו לא הבינו כך, כפי העולה מטעמיהם להיותה פרשה "סתומה", וראה בייחוד את דברי החזקוני המציין גם את היותה פרשה סתומה וגם את היותה פרשה אחת).

מקור http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet/b7-2.htm

חוקר
הודעות: 282
הצטרף: א' יולי 24, 2011 3:44 pm

Re: פרשת ויצא- פרשה סתומה?

הודעהעל ידי חוקר » ב' נובמבר 28, 2011 5:01 pm

אם כינו אותה סתומה בשל שהיא רציפה, היו צריכים לכנות כך את מקץ, האם גם שם הם תמהים כך?

קלונימוס הזקן
הודעות: 965
הצטרף: ג' דצמבר 28, 2010 7:22 pm

Re: פרשת ויצא- פרשה סתומה?

הודעהעל ידי קלונימוס הזקן » ב' נובמבר 28, 2011 5:12 pm

לכאורה הנדון על 'פרשה זו סתומה' אמור להיות על פרשה ספציפית ולא על 'פרשת שבוע' שלמה, שהיא חלוקה מאוחרת, שלא כמו פתוחות וסתומות שהיו כן מעיקרא

אברהם
הודעות: 1341
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: פרשת ויצא- פרשה סתומה?

הודעהעל ידי אברהם » ד' נובמבר 30, 2011 12:11 am

לעצם שאלת הראשונים מדוע פרשת ויצא סתומה, שמעתי רעיון נפלא מזקני החכם הר"ר דוד סומפולינסקי שמכיון שבפרשת תולדות יצא יעקב מארץ ישראל על דעת לשוב אליה מיד כשאפשר, לא רצתה התורה להפסיק בזה בהפסק פרשיות בין יציאתו לשיבתו, שלא להפסיק הפרשה הקודמת בעוד יעקב אבינו עדיין לא שב.

ולפי"ז אמר ליישב בדרך זו גם את סתימת פרשת ויחי, שמכיון שבפרשת ויגש יצא יעקב מארץ ישראל על דעת לשוב אליה, כמו שאמר לו הקב"ה ואנוכי אעלך גם עלה, לא רצתה התורה להפסיק בין יציאתו לשיבתו בפרשת ויחי כשהעלו את עצמותיו לארץ ישראל, ודפח"ח.

אינני יודע אם הביאור הזה מקורי או שראהו באיזה ספר, אבל רגשות האהבה לארץ ישראל שהתלוו לאמירת הדברים היו שלו ומנפשו.

יאיר
הודעות: 10470
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: פרשת ויצא- פרשה סתומה?

הודעהעל ידי יאיר » ד' נובמבר 30, 2011 12:22 am

מי יודע לבאר מהו ההבדל המהותי בין פרשה פתוחה לסתומה ומה מסמלת כל אחת?

נוטר הכרמים
הודעות: 8022
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: פרשת ויצא- פרשה סתומה?

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' דצמבר 04, 2016 7:53 am

משו"ת יד חנוך סימן ד

הנה בהגהות מיימוני (פרק שמיני מהלכות ספר תורה אות ג'), כתב וזה לשונו, מה שכותבין קצת נקדנים פרשת ויצא בלי פיסקא בתחלתה, לא כיוונו יפה, כי בפרשה זו יש פיסקא כמ"ש הרמב"ם (שם הל' ד'), רק בפרשת ויחי אמרו פרשה זו סתומה, וכן בדקתי בספרי אספמיא אשר יצא להם שם במעלותם, ומצאתי שבריש ויצא יש פרשה ורווח, עכ"ל:

אמנם ברמזי רבינו יעקב בעל הטורים ז"ל (ריש פ' ויצא) כתב, וזה לשונו, ויצא יעקב יש אומרים שפרשה זו סתומה וכו', עכ"ל. והנה מקור דברי האומרים שפרשה זו סתומה הוא מברייתא דספר התגין, שהוא ספר עתיק יומין מאוד, אך בספר מנחת שי ביאר כוונת המאמר שפרשת ויצא היא סתומה היינו שאין בכל הסדרה של ויצא שום פיסקא ורווח בין ענין לענין, מה שלא נמצא כן בשאר פרשיות, אבל אין כוונת המאמר על ריש הסדרה:

אכן נהירנא שבילדותי שמעתי מפי הישיש החסיד רבי יוסקי מבראד ז"ל (שהוא היה בן ביתו של הרבי המפורסם איש פלאי רבי מאיר מפרעמישלאן ז"ל), ההוא סיפר לי בתוך אחד השיחים, שפעם אחת בהיותו מסתופף בצל זקני הגאון הצדיק רבי שלום רוקח מבעלזא ז"ל נפל מילתא דא בפומיה מענין המאמר שבספר התגין שהביא בעל הטורים שפרשת ויצא היא סתומה, ואמר ר' יוסקי הנ"ל לפני זקני הנ"ל שלפי דעתו ביאור המאמר פרשה זו סתומה הכי פירושא, שהנה מתחלת התורה מן סידרא דבראשית עד סידרא דויצא, אין בנמצא שום סידרא שתהיה סתומה בתחלתה בריש הסידרה שמתחילין לקרות שם בציבור, אלא כולן הן פתוחות אבל לא סתומות, כלומר שבכל הפרשיות האלה נמסר להניח ריווח כשיעור פתוחה ולא כשיעור סתומה, כאשר תראה שבין פרשת בראשית לפרשת נח יש פתוחה, וכן בין פרשה נח לפרשה לך, ובין לך לוירא, ובין לחיי, ובין חיי לתולדות, בכולן יש פתיחות בריש התחלת הקריאה בציבור, אך הסתומה הראשונה בהתחלת הפרשה אנחנו מוצאים בראשונה בתחלת פרשת ויצא, כי שם כבר יש סתומה ולא פתוחה, וזהו כוונת המאמר ויצא יעקב פרשה זו סתומה. והוטבו הדברים בעיני זקני הגאון הנ"ל.

ואני שמעתי מהחסיד ר' יוסקי הנ"ל הרבה דברים יקרי ערך ופשטים מתוקים לחיך, כי היה פה מפיק מרגליות, ורוח חן הוצק בשפתיו.

ואני מצאתי בספר חזקוני (שמחברו חי בתחלת אלף הששי) שמשמע להדיא כפירוש ר' יוסקי ז"ל ולא כפירוש הרב מנחת שי, דאיתא התם בזה הלשון, ויצא יעקב למה פרשה זו סתומה וגם לא תמצא בכל הסדר שום פרשה, עכ"ל. מבואר מזה דתרי מילי נינהו, כי מה שכתב בתחלה פרשה זו סתומה אין כוונתו כדברי הרב מנחת שי שאין בפרשה זו פיסקא בין ענין לענין, שהרי כתב אחר כך, גם בכל הסדר לא תמצא שום פרשה, ודוק:

אך הוגד לי שבסדר רבינו מאיר הלוי מטולטולא ז"ל שם נמצא שפרשה ויצא צריכה להיות סתומה לגמרי כמו פרשת ויחי, אך אין הספר הזה של הרמ"ה ז"ל לפני. אך כבר קבלנו אנחנו לכתוב כרבינו הרמב"ם ז"ל שהגיה מספר בן אשר כידוע, אכן ספר תורה ישן נושן שנכתב בו פרשת ויצא סתום לגמרי מסתפינא לשלוח בו יד.חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 18 אורחים