מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

דעת תפילה ופירושה, חקר ועיון בנוסחאות ומנהגי התפילה, לשונם ומקורם של פייטנים
נוטר הכרמים
הודעות: 5764
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' יוני 21, 2017 3:47 pm

בזמירות ליל ש"ק, שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקב"ה.

הנה בפשוטו המכוון הוא שאנו מקדמים בשלום את המלאכים המלוים אותנו בליל שבת קודש, כדאיתא בשבת (קיט, ב),
תניא, רבי יוסי בר יהודה אומר שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע. וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושלחן ערוך ומטתו מוצעת, מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך. ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו. ואם לאו, מלאך רע אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו.

ולכאורה הסיום 'ממלך מלכי המלכים הקב"ה' היינו שהמלאכים הם מלאכי עליון שהוא מלך מלכי המלכים. ולפי"ז אין שום מובן לתוספת המ"ם – ממלך. ועוד, דהשלום שנותן הוא מאת האדם למלאכים ולא מאת ה' למלאכים, ואיך יאמר ממלך וגו'.

וכבר העיר בזה רבי כלפון משה הכהן מג'רבא בשו"ת שואל ונשאל (ח"ב או"ח סי' ב), וכתב, וז"ל,
ולכן הנכון והעיקר לענ"ד לומר רק מלך ותנא והדר מפרש מלאכי עליון הוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וכן אני הורגלתי לפנים בטעות לומר בכלם ממלך ושוב הדרי בי, ואני אומר בכלם מלך, וכאמור. ואם כי בספרי התפילות כתוב ממלך אין לחוש להם דהמדפיסים על הרוב לאו דסמכא הם.

אולם נראה להציע דרך בישוב מנהג העולם לומר 'ממלך', ובהקדם כמה הקדמות.

נוטר הכרמים
הודעות: 5764
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' יוני 21, 2017 3:49 pm

ראשית דבר, יש לברר מה ענינם של שני מלאכים אלו שמלוין לו לאדם, דהנה בכמה דוכתי בדברי חז"ל מבואר שליווי המלאכים אינו מיוחד דווקא בשבת קודש, וכדלהלן.

איתא בתענית (יא, א),
תנו רבנן בזמן שישראל שרויין בצער ופירש אחד מהן, באין שני מלאכי השרת שמלוין לו לאדם, ומניחין לו ידיהן על ראשו, ואומרים פלוני זה שפירש מן הצבור אל יראה בנחמת צבור.
[וכתב מהרש"א בחידושי שם, וז"ל, והם א' מימין שהוא מלאך טוב ואחד משמאל שהוא מלאך רע ומניחים לו ידיהן כו' דהיינו שמלאך טוב עונה בע"כ כמלאך רע וכמבואר בפרק כל כתבי בההיא דשני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת כו' ע"ש].

ובחגיגה (טז, א),
רבי זריקא אמר שני מלאכי השרת המלוין אותו הן מעידין בו, שנאמר כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך.

ובתוספתא שבת (פרק יז הל' ב-ג),
ר' לעזר בנו של ר' יוסי הגלילי או' אם ראית צדיק שיצא לדרך ואתה מבקש לצאת לאותה הדרך הקדים על ידיו שלשה ימים או אחר על ידיו שלשה ימים כדי שתצא לדרך עמו מפני מה מפני שמלאכי שלום מלוין אות ושנ' כי מלאכיו יצוה לך וגו'. ואם ראית רשע שיצא לדרך ואתה מבקש לצאת הדרך הקדים עליו שלשה ימים או אחר עליו שלשה ימים כדי שלא תצא עמו לדרך מפני מה מפני שמלאכי סטן מלוין אותו שנ' הפקד עליו רשע.
וכן הוא במדרש תנחומא פר' וישלח סי' ח.
ובדרכי משה (אורח חיים סימן כה), וז"ל,
וכתב הריקנטי סוף שלח לך (ד"ה מדרש רות) בשם הזוהר (ז"ח רות דפוס מונקאטש מג א) וזה לשונו אמר רבי נהוראי אסהדנא על מאן דנפק מתרע ביתא בעטופא דמצוה ותפילין ברישיה בשעתא דנפיק בין תרין תרעין שכינתא אזדמנא עליה ותרין מלאכים דקיימו עליה חד מימיניה וחד משמאליה כולהו מלוין ליה עד בי כנישתא ומברכין ליה חד מקטרגא דקאים קמיה פתחא דבר נש אזיל אבתרייהו ועל כרחיה אתיב ואמר אמן, עכ"ל.
והובא גם במג"א שם.

נוטר הכרמים
הודעות: 5764
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' יוני 21, 2017 3:51 pm

ואף גם זאת, כתב השולחן ערוך (או"ח סימן ג סעיף א
), כשיכנס לבית הכסא יאמר התכבדו מכובדים וכו', ועכשיו לא נהגו לאומרו.
ומקור אמירה זו מברייתא דמס' דרך ארץ (פרק היוצא הל' יז), והובא בגמ' ברכות (ס, ב). ופירש רש"י אל המלאכים המלוים אותו הוא אומר שנאמר (תהלים צא יא) כי מלאכיו יצוה לך.

וביאר הב"י הטעם שעכשיו אין נוהגין לאומרו, וז"ל,
כתב ה"ר דוד אבודרהם (סדר ברכות השחר לג.) בשם חידושי דב"ש שאין לומר זה אלא ירא שמים וחסיד שהשכינה שורה עליו אבל איניש אחרינא לא משום דמיחזי כיוהרא עד כאן, ונראה שמפני זה נתבטל מלאומרו כלל בדורות הללו.
ומדויק בלשון האבודרהם שליווי המלאכים הוא בכל אדם, אלא שבאדם כזה שאינו יר"ש וחסיד שהשכינה שורה עליו יש כאן מיחזי כיוהרא באמירה שכזו.

ועכ"פ חזינן דענין ליווי המלאכים הוא תדירי בכל ימות החול ולאו דווקא בשבת, וא"כ יש להבין מה רבותא איכא במלאכים שמלוין אותו בערב שבת מבית הכנסת לביתו.

נוטר הכרמים
הודעות: 5764
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' יוני 21, 2017 3:51 pm

ואשר יראה לומר בזה בהקדם דברי השפ"א בשבת שם, וז"ל,
ב' מלאכי השרת כו' אחד טוב כו' נראה דט"ס היא דמלאך רע אינו בכלל מלאכי השרת וכן ברא"ש הביא ב' מלאכים סתם [וכן הוא בשל"ה ע"ש אכן ברי"ף ובטור או"ח (סי' רס"ב) הביאו כגירסא שלפנינו וע"ש בפרישה שהביא בשם הע"י דבמלאכי עליון אין רע, ומפרש דביצ"ט ויצה"ר קאי ע"ש, אבל לפ"ז קשה הא דאמרי' ב' מה"ש מלוין לו לאדם בע"ש מבהכנ"ס לביתו דמשמע שאין מלוין אותו אלא בערבי שבתות],
עכ"ל השפ"א וההג"ה במוסגר.
העולה מדבריהם דיש כאן תמיהה, במה שמחד גיסא נראה שהמלאכים זה יצר הטוב ויצר הרע, ומאידך גיסא משמע דבערב שבת ישנו ליווי מיוחד של מלאכים.

נוטר הכרמים
הודעות: 5764
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' יוני 21, 2017 3:53 pm

והנה דבר זה דהמלאכים המלוים זה יצר הטוב ויצר הרע נתבאר היטב בדברי הגריעב"ץ בספר מור וקציעה שם, ונעתיק לשונו הנכבד,
דעתם ז"ל שאין לנו להחזיק עצמנו חשובים כל כך, שמלאכי השרת ילוו אותנו. ולדידי חזי לי, דאי משו"ה לא היינו רשאין לבטל מנהג הקבוע בתלמוד סתם, דלא פלוג רבנן. ולא מסתבר טעמיה דאבודרהם, דס"ל שאין מלאכים מלוין אלא לחסיד, ויש לי תשובה לדבר זה, מכמה מקומות בתלמוד, דמשמע טובא שלכל אדם מלוין אותו שני מלאכים... וכן משמע ממה שאמרו אחד טוב ואחד רע, שנלע"ד כנגד יצר טוב ויצר רע הדברים אמורים, שהאחד מסיתו לרע, והאחד מלמדו להועיל להיטיב ולפיכך אמר שהן באין כשנכנס האדם בשנת י"ד, שנעשה בר חיובא, ואף על פי שיצר רע מקדים לבוא עמו מבטן אמו [סנהדרין צא, ב], דכתיב לפתח חטאת רובץ, מ"מ לא הופקד עליו יצר רע להשגיח גם הוא על שמירתו, אלא בחברת יצר טוב.
ואין לומר שאלו אחרים הם, ואינם אותם המלוים אותו תדיר. וראיה שהרי כאן לשניהם קורא קדושים משרתי עליון, לפי שי"ל בודאי שניהם כאחד טובים וקדושים בשרשם, שגם יצר רע מלאך טוב הוא בבחינת התכלית, וכמאמרם ז"ל [ב"ר פ"ט ז'] על הפסוק והנה טוב מאד כידוע. ואמרו עוד [ב"ב טז, א] שטן ופנינה לשם שמים נתכונו, שהשטן לטובתו של אדם נמצא, ורצון בוראו הוא עושה, כדי שיקבל האדם שכר טוב עליו אם ינצחהו... לאחר זמן רב שכתבתי כל זה בא לידי ספר מעבר יבק ומצאתי בענין שני המלאכים כדברי.


ולפי דבריו מיושבת ברווחא קושיית הערוך לנר בסוכה (נב, ב) בהא דאיתא שם בגמ' על יצר הרע 'ומעיד עליו לעולם הבא, והקשה הערוך לנר, מדברי הגמ' בחגיגה הנ"ל דמבואר דשני המלאכים מעידין עליו, ולמה לא קאמר דיצה"ר מעיד בו כדאמרינן הכא. ברם לפי האמור הן הן הדברים.

נוטר הכרמים
הודעות: 5764
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' יוני 21, 2017 3:54 pm

ברם, יתכן לומר בזה דזהו יסוד החילוק בין הליווי הקבוע של המלאכים בימות החול לליווי המיוחד בערב שבת, דנראה שהיחוד של ערב שבת הוא שזה מלאכים ממש מלעילא, ולא המלאכים הקבועים – יצר הטוב ויצר הרע, ויסוד הדברים לפי מה שנתבאר בשפת אמת (ויצא תרס"א) ובשם משמואל (חיי שרה, וישלח תרע"ו) בשם אביו האבני נזר דכמו שמצינו בדברי חז"ל שיש לכל מקום מלאכים מיוחדים, מלאכי ארץ ישראל ומלאכי חוצה לארץ (עי' רש"י ריש פר' וישלח מדברי המדרשים שם), כך הוא בבחינת הזמן, יש מלאכים מיוחדים ליום השבת ולימות החול. [ועי' עוד בשו"ת דברי יציב או"ח סי' קכג אות ג].

ויסוד לדבריהם מצינו כבר בדברי הקדמונים, יעויין במהרש"א חידושי אגדות בחולין (צא, ב), וז"ל,
וענין שהיו עולים תרי ויורדים תרי והם מלאכי לויה כמו שמצינו בכ"מ במלאכי לויה כמ"ש פרק כל כתבי ב' מלאכי שרת המלוין לו כו'.

ובריקאנטי סוף פר' ויצא (לב, א),
ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים [לב, א]. המלאכים האלו הם שני המלאכים המלוין את האדם, אחד טוב ואחד רע, וקבלתם מזרועות עולם.

ומעתה כיון שזה מלאכים אחרים, נראה בהכרח דלא מיירי ביצר הטוב וביצר הרע הקבועים בלבו של אדם, אלא הרי זה מלאכים מן שמיא.

נוטר הכרמים
הודעות: 5764
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' יוני 21, 2017 3:55 pm

איברא, דבספר שם משמואל (כי תבוא תער"ב) מצינו תוספת נכבדה לרעיון זה, וז"ל,
יש ליתן טעם מה שאנו אומרים צאתכם לשלום, שלכאורה בלתי מובן מה איכפת לנו אם ישארו בעת הקידוש והסעודה. ונראה דהנה בתיקוני הזוהר כי הנשמה היתירה שבאה בשבת מלוים אותה מלאכים מעולם העליון. ויש לומר כי לאלו המלאכים אנו אומרים שלום עליכם, ושני מלאכי השרת המלוין לאדם המוזכרים בש"ס שבת הם המקבלים הנשמה היתירה מן המלאכים הנ"ל. ובטעמו של דבר הצורך למלאכים, כי לגודל מעלת הנשמה לירד לעוה"ז צריכה לאמצעי, וכמו שכתוב בספר מלכיאל כי הזמן שבבטן האם שנר דלוק על ראשו ומלמדין אותו כל התורה כולה הוא ממוצע בין עולם העליון לעוה"ז, וכ"כ נשמה החוזרת לעולם עליון צריכה לאמצעי והוא גן עדן התחתון, כן יש לומר בנשמה היתירה, שבראשונה נמסרת למלאכי השרת של מעלה, ומלאכים אלו מוסרין אותה למלאכים שלמטה המלוין את האדם עד בואה להאדם. והם בדמיון שלוחי האב עם שלוחי הבעל בש"ס כתובות (מ"ח ב) שמלאכי השרת של מעלה נקראים שלוחי הבעל, והנה במשנה שם הלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל הרי היא ברשות האב, ע"כ אנו אומרים לשלוחי האב צאתכם לשלום, ודו"ק.

ולפי חידושו זה של השם משמואל היה נראה לבאר היטב נוסח הפיוט, שלום עליכם מלאכי השרת... ממלך מלכי המלכים הקב"ה, שאנו באים להדגיש שאנו אומרים שלום ומברכים את אותם המלאכים של מעלה – שלוחי הבעל שבאו ממרום ללוות את הנשמה יתירה, ולא למלאכים הקבועים אצלנו שזה היצר הטוב והיצר הרע.

שערי חכמה
הודעות: 430
הצטרף: א' מאי 07, 2017 11:57 pm

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי שערי חכמה » ד' יוני 21, 2017 7:12 pm

היעב"ץ בסידורו מתנגד לאמירת "שלום עליכם" בטענה שאין פשר למילה "ממלך" [מלבד שאר טענותיו].
הבן איש חי (ש"ב בראשית כט) קיבל את הטענה הזאת, ולכן כתב לומר "מלך" במקום "ממלך", וכן נוהגים הרבה מהספרדים. אך אין חולק שהנוסח המקורי מספר תיקוני שבת הוא "ממלך".
יתכן שמשמעות לשון זו היא שאומרים למלאכים שלום עליכם בבואכם ממלך מלכי המלכים הקב"ה, וכן תברכו אותנו שנתברך ממלך מלכי המלכים הקב"ה.

חוקר ודורש
הודעות: 866
הצטרף: ד' אוגוסט 17, 2016 11:39 am

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי חוקר ודורש » ד' יוני 21, 2017 9:34 pm

ד"א האם יש איזה הערכה מי חיבר את השיר או שזה נשאר בלא נודע?

שערי חכמה
הודעות: 430
הצטרף: א' מאי 07, 2017 11:57 pm

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי שערי חכמה » ד' יוני 21, 2017 10:03 pm

מדובר באחד מגורי האר"י, אך למיטב ידיעתי וחקירתי אין ידוע מי הוא.

יונת אלם
הודעות: 174
הצטרף: ג' יוני 13, 2017 1:58 pm

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי יונת אלם » ד' יוני 21, 2017 10:38 pm

דברים שכתבתי בזה בעבר

בס' "ליקוטי חבר בן חיים" כותב הגאון רבי פייבל פלויט זצ"ל (ח"ג דף א' ב') כי רבו מרן החתם סופר זיע"א לא היה אומר "שלום עליכם" בליל שבת כשהוא מבהיר את הטעם, כי מחמת מיעוט דרגתנו איננו זוכים שמלאכים ילוו אותנו ומאותה סיבה גם איננו יכולים לומר "שלום עליכם".
ומוסיף כי רבו החתם סופר, אמנם אמר 'אשת חיל' ופיוט 'צמאה נפשי' מאבן עזרא.ואמרו משמו, שאמר כי בלי ספק היה רוח הקודש שורה על האבן עזרא בעשותו פיוט זה, כי נמצאו בו דברים עמוקים מיוחדים לליל שבת קודש. ולא השמיט ממנו מאומה".
מרן הכתב סופר, לפי עדות בנו רבי שלמה סופר מברגסאס, "הנהגתו בתפלה לא שינה מנוסח זקנינו, ובאמת כל התנהגותו קיבל מאביו הקדוש זצ"ל... ואשרי מי שראה אותו בליל שבת קודש כשבא לביתו, זיו הדרתו ותואר פניו צהובות ומזמר בנעימת קולו 'אשת חיל' ושיר 'צמאה נפשי'" - אך לא 'שלום עליכם'.
בשו"ת דברי ישראל תמה על כך הגאון רבי ישראל וועלץ זצ"ל, כיצד יתכן שהחת"ס שהתאמץ לקיים כל מנהג, ביטל מנהג כה נפוץ? ומביא עדות מהמהר"ם שיק זיע"א שהעיד כי רבו הגדול אמר "שלום עליכם" בלחש בינו לבין עצמו.
בפירוש "עיון תפילה" לסידור כותב: זכור אני שבסידור מהרי"ט גורס רק "מלך" במ"ם אחת כיון שאומרים "מלאכי עליון" לא שייך לומר אחר כך "ממלך" ונכון, וכן אני נוהג. וכן מוצאים אנו בסידור הותיק עם "דרך החיים" שהגירסא היא: "מלך מלכי המלכים".
מרן הגר"ח מוואלז'ין זצוק"ל כותב ב"כתר ראש" כי את החרוז "ברכוני לשלום" לא אמר רבנו הגר"א משום שאין לבקש מהמלאכים כי אין להם כוח והכול אצלם בהכרח, וכאשר אדם זוכה הם מוכרחים לברכו. בפאת שדך (תפילה ע' כ"ה) כותב הגרש"ד מונק זצ"ל שניתן לגרוס "יברכוני לשלום" ולא בלשון ציווי וממילא לא קשה קושית הגר"ח.
מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל אמר, כי אולי זה הטעם שרק בחרוז הראשון אומרים: "מלאכי השרת", כדי להדגיש בחרוז "ברכוני" שהבקשה שיברכונו לשלום, אינה מפני מעלתם שהם מלאכי השרת, אלא מפני שהם "מלאכי השלום" וזהו תפקידם ואנו אומרים להם לעשות את תפקידם. (הליכות שלמה מועדים ח"א ע' ד' הע' 17)
עיקר הפולמוס בנושא הוא על החרוז "צאתכם לשלום" מדוע משלחים אנו את המלאכים עם סיומו של הזמר, וכמו שתמה היעב"ץ: "על מה זה שלח המלאכים ופטרם לשלום? הלא טוב יותר שיתעכבו וישמחו גם בסעודה. ואם היא כתיקונה כראוי בוודאי תרב שמחתם ויוסיפו לו ברכתם, ולמה ימהר לשלחם?"
מרן החת"ס כותב בספרו (תורת משה ויקרא ע' קכ"ג) על החרוז האחרון של "שלום עליכם" – "אין לומר למלאכים ולכל דבר קודש צאתכם לשלום כי אין להוציאם..."
החיד"א מביא את נוסח הספרדים האומרים: "בצאתכם לשלום" שהכוונה היא שבשעה שהם יצאו אז יברכו את האומר את הזמר. עם זאת היו צדיקים רבים כמו הגה"ק הדברי חיים מצאנז זיע"א ואדמו"רי בית סאטמר שלא נהגו לומר את החרוז "צאתכם לשלום". בארחות רבנו (ח"א ע' ק"ז) כותב שמרן החזו"א זצוק"ל לא אמר "צאתכם לשלום".
בליקוטי מהרי"ח מביא בשם המחצית השקל שהיה אומר "צאתכם לשלום" על משקל "ברוך אתה בצאתך" ולמרות שכעת הוא לא זמן יציאת המלאכים, אומר זאת על זמן יציאתם.
בפירוש "עיון תפילה" על הסידור (הנדפס בסידור הותיק "דרך החיים") כותב: יש האומרים "בצאתכם לשלום" שפירושו כאשר תצאו במוצאי שבת יהיה אז צאתכם לשלום וכמדומה שכן כתב רבי יעקב עמדין בסידורו.

ברוב הסידורים, בין בנוסח אשכנז ובין בנוסח ספרד-חסידי, מודפסת התפילה "ריבון כל העולמים" לאומרה בליל שבת, לאחר שבאים מבית הכנסת, בין "שלום עליכם" ובין "אשת חיל", לפני הקידוש. בספרי הפוסקים התעוררה התנגדות לאמירתה בשבת, שכן מופיעים בה תפילות שאין לאומרן בשבת. כגון: "...וסלח ומחל לנו ולזרעינו על כל פשעינו וחטאתינו ועונותינו... ומתוך מיעוט עונות, והסר ממני... כל מיני חולי וכל מיני מדוה וכל מיני דלות ועניות ואביונות".
רבי יעקב עמדין (בסידורו עמודי שמים, עמ' שמה), כותב: "לא ראיתי לאבי מורי הרב ז"ל שאמר שום תחנה בבואו לביתו אחר תפילת ערבית, גם לא נמצא שום זכר מכל אלו התחנות שנדפסו בתקוני שבת להתפלל ולהתחנן נגד הנרות בשום קונטרס מהאר"י ז"ל. וכן הם שלא כדין ושלא כהלכה להאריך לשון בבקשה, ביום שבת קודש שקצרו חז"ל אפי' בתפילת י"ח שתקנו אנשי כנסת הגדולה, ואסרו לאדם לשאול צרכיו, ואפי' לחולה שאין בו סכנת נפש, ואיך יתכן להתחנן בשבת בסליחת עונות והצלה מן העוני והחולי וכדומה לזה, והרחבת הלשון ושפת יתר על כל הי"ח, מימי תמהתי על זה, היתכן שיצא כזאת מתחת יד חכם מובהק...".
יש המשערים, שכנראה, שמחבר התפילה 'רבון כל העולמים' כתב אותה לאומרה ביום ששי, כשבאים לבית הכנסת להתפלל תפילת מנחה, קודם קבלת שבת. כי רק אז מובנות המלים: "אנא מלך מלכי המלכים, צוה למלאכיך מלאכי השרת משרתי עליון, שיפקדוני ברחמים ויברכוני בבואם לביתי... ובאתי לביתך להפיל תחנתי לפניך, ואעיד (באמירת 'ויכולו' בתפילת לחש) ואשנה (באמירת 'ויכולו' בקול אחרי תפילת לחש) ואשלש (בקידוש על הכוס)". ומכיון שכל התפילה נועדה לכתחילה לאומרה ביום ששי לפני קבלת שבת, ולא בשבת עצמה, מובנת כוונת מחבר התפילה לבקש גם על סליחת עוונות.
ואמנם, בעל אוצר התפילות (נוסח ספרד, עמ' 626) הוסיף לפני התחילה הזאת: "מכאן עד מלאכי השלום שבסוף, היה נוהג הרב הצדיק ר' יוסף מראשקוב ז"ל לומר בביהכ"נ קודם מנחה... וכן נראה מנוסח הרבון". רצונו לומר, אם אומרים את התפילה לפני מנחה, אז מובנים המשפטים "ובאתי לביתך להפיל תחנתי לפניך", "ואעיד... ואשנה" "ואשלש", הכל בלשון עתיד.
לא כן כשהעבירו אמירתה לליל שבת אחרי שבאים מבית הכנסת, בין 'שלום עליכם' ובין 'אשת חיל'. בשבת אין מקום לתפילות מעין אלה. ולכן אנו מוצאים התנגדות בספרי השו"ת ובספרי הפוסקים לאמירתה.
מרן הגה"צ רבי ליב חסמן זצוק"ל סיפר שכאשר התארח בליל שבת בראדין אצל מרן החפץ חיים זצוק"ל כאשר חזרו מהתפילה, החפץ חיים לא אמר "שלום עליכם" אלא מיד קידש. אחר נטילת ידים והמוציא ואכילת הדגים, פתח החפץ חיים ב"שלום עליכם".
שאלו ר' ליב: מדוע שינה ממנהג ישראל? א"ל החפץ חיים: אתה הגעת מהדרך ואני משער שאתה רעב ורציתי שתאכל קודם, לעומת זאת המלאכים אינם רעבים ויכולים להמתין מעט עד שישמעו את ה"שלום עליכם" שלי.
החפץ חיים גם פוסק כך להלכה, במשנה ברורה (רע"א א'): "ואם אינו תאב לאכול יכול להמתין מלקדש עד שירעב, אולם היכא שיש בזה משום שלום בית או שיש לו בביתו משרתים או שאר אורחים ובפרט אורח עני לא יאחר בכל גווני דכיון דהם מוטלים עליו לא יוכל לעכבם בשביל שהוא רוצה לקיים מצוה מן המובחר".
על שבת דומה אצל החפץ חיים סיפר מרן הגה"צ רבי אלי' לאפיאן זצוק"ל. החפץ חיים עשה קידוש ואח"כ נטלו ידיים ואחר כך אמר שלום עליכם ואשת חיל וכשהגיע לפסוק: "נודע בשערים בעלה" התחיל לתרגם באידיש ואמר: "אשת חיל הכוונה על התורה, מיהו הבעל של התורה? תלמיד חכם! יש ת"ח שלא יודע לומר דף על דף...מתי יתוודע בעלה אם הוא תלמיד חכם באמת – בשבתו עם זקני ארץ, עם בית דין של מעלה... ומה דוחקים את עצמם בני הישיבה ללמוד סוגיא אחת לאט, כיצד יתכן שבן תורה יצא מהישיבה בלא לדעת שני סדרים."

יבנה
הודעות: 1775
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי יבנה » ה' יוני 22, 2017 12:13 am

חוקר ודורש כתב:ד"א האם יש איזה הערכה מי חיבר את השיר או שזה נשאר בלא נודע?

נדפס לראשונה בתיקוני שבת, ובחמדת ימים מהדורת תשע"א בהקדמה עמ' 107 משער שמחברו הוא ר' בנימין הלוי ושחיבר ג"כ חמדת ימים.

שערי חכמה
הודעות: 430
הצטרף: א' מאי 07, 2017 11:57 pm

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי שערי חכמה » ה' יוני 22, 2017 12:18 am

יבנה כתב:
חוקר ודורש כתב:ד"א האם יש איזה הערכה מי חיבר את השיר או שזה נשאר בלא נודע?

נדפס לראשונה בתיקוני שבת, ובחמדת ימים מהדורת תשע"א בהקדמה עמ' 107 משער שמחברו הוא ר' בנימין הלוי ושחיבר ג"כ חמדת ימים.

כשם שההשערתו על מחבר החמדת ימים הופרכה, סביר להניח שגם להשערה זו אין שום בסיס.

כדכד
הודעות: 3969
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי כדכד » ה' יוני 22, 2017 11:56 am

שערי חכמה כתב:
יבנה כתב:
חוקר ודורש כתב:ד"א האם יש איזה הערכה מי חיבר את השיר או שזה נשאר בלא נודע?

נדפס לראשונה בתיקוני שבת, ובחמדת ימים מהדורת תשע"א בהקדמה עמ' 107 משער שמחברו הוא ר' בנימין הלוי ושחיבר ג"כ חמדת ימים.

כשם שההשערתו על מחבר החמדת ימים הופרכה, סביר להניח שגם להשערה זו אין שום בסיס.


א. מנין שהשערתו הופרכה?
ב. גם אם אכן הופרכה מדוע זה אומר שלהשערות אחרות שלו אין בסיס? אולי ההשערה ההיא כן נכונה, וגם אם לא - הרי עדיין יתכן שיש לה בסיס (גם אם אינה נכונה)

איש גלילי
הודעות: 2409
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי איש גלילי » ה' יוני 22, 2017 2:25 pm

כדכד כתב:א. מנין שהשערתו הופרכה?

נכב"ב

ארזי ביתר
הודעות: 2012
הצטרף: ב' פברואר 04, 2013 2:25 pm

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי ארזי ביתר » ה' יוני 22, 2017 4:25 pm

לתומי פירשתי לעצמי תמיד:

שלום עליכם מלאכי וכו', אשר אתם באים ממקום מושבו של מלך מלכי המלכים הקב"ה.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4756
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי מיללער » ה' יוני 22, 2017 4:32 pm

ארזי ביתר כתב:לתומי פירשתי לעצמי תמיד:

שלום עליכם מלאכי וכו', אשר אתם באים ממקום מושבו של מלך מלכי המלכים הקב"ה.

גם אני לתומי פירשתי כן ועוד יותר, מלאך היינו שליח, מלאכי השרת מלאכי עליון הם התוארים, והם נשלחו ממלך ממלכי המלכים הקב"ה, מה רע בכל זה?

איש גלילי
הודעות: 2409
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי איש גלילי » ה' יוני 22, 2017 5:34 pm

מיללער כתב:
ארזי ביתר כתב:לתומי פירשתי לעצמי תמיד:

שלום עליכם מלאכי וכו', אשר אתם באים ממקום מושבו של מלך מלכי המלכים הקב"ה.

גם אני לתומי פירשתי כן ועוד יותר, מלאך היינו שליח, מלאכי השרת מלאכי עליון הם התוארים, והם נשלחו ממלך ממלכי המלכים הקב"ה, מה רע בכל זה?

זה אכן נראה הפשט האמתי.

שערי חכמה
הודעות: 430
הצטרף: א' מאי 07, 2017 11:57 pm

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי שערי חכמה » ה' יוני 22, 2017 7:52 pm

כדכד כתב:גם אם אכן הופרכה מדוע זה אומר שלהשערות אחרות שלו אין בסיס? אולי ההשערה ההיא כן נכונה, וגם אם לא - הרי עדיין יתכן שיש לה בסיס (גם אם אינה נכונה)

לא התכוונתי לומר שהשערתו שרבי בנימין הלוי חיבר את "שלום עליכם" מופרכת, רק לומר שהשערותיו אינן מבוססות דיין, וגם השערה זו אינה יותר מהשערה סתמית, כיון שלא הביא הוכחות לזה.

שייף נפיק
הודעות: 2038
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' יוני 25, 2017 12:37 am

מתי חובר שלום עליכם.
עיין בעיון תפילה שעל אוצר התפילות, שם כותב שחובר לפני כמאה ושמונים שנה, והוא היה לפני כ130 שנה כמדומה.
ולא ידעתי מקורו, ועם כל זאת ציינתיו. והיה לאות.

משה ובני ישראל
הודעות: 522
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 7:27 pm

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי משה ובני ישראל » א' יוני 25, 2017 12:48 pm

ברצוני להזכיר גם את חילוקי הגירסאות לגבי המילים "מלאכי השרת" שיש אומרים רק בחרוז הראשון, ויש בכל החרוזים.
מאלה האומרים רק בחרוז הראשון, יש האומרים זאת במקום המילים "מלאכי השלום" ויש האומרים את שניהם.

כדכד
הודעות: 3969
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי כדכד » א' יוני 25, 2017 5:02 pm

האדמו"ר מקאמרנא מסביר שהפניה "שלו' עליכם" היא לכלל המלאכים פמליא של מעלה המכונים "מלאכי השרת" אולם החרוזים שאח"כ הפונים אל המלאכים המלווים אותנו הם ל"מלאכי השלום" שכך נקראים המלאכים המלווים בלבד משום שאיננו מחזיקים עצמנו שכל פמליא של מעלה באה ללוותנו

שערי חכמה
הודעות: 430
הצטרף: א' מאי 07, 2017 11:57 pm

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי שערי חכמה » א' יוני 25, 2017 6:41 pm

שייף נפיק כתב:מתי חובר שלום עליכם.
עיין בעיון תפילה שעל אוצר התפילות, שם כותב שחובר לפני כמאה ושמונים שנה, והוא היה לפני כ130 שנה כמדומה.
ולא ידעתי מקורו, ועם כל זאת ציינתיו. והיה לאות.

ספר תיקוני שבת נדפס בונציה בשנת שנ"ו, ושם כבר הובא השיר.

עושה חדשות
הודעות: 7961
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' אוגוסט 17, 2017 10:24 am

מענין לענין.
זמן אמירת שלום עליכם.
חוו דעתכם:
שלום עליכם - פלג המנחה.PDF
(192.87 KiB) הורד 182 פעמים

שברי לוחות
הודעות: 1922
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי שברי לוחות » ד' אוקטובר 17, 2018 8:14 pm

ראיתי היום במחזור מעגלי צדק לערב ראש השנה דף רכג. לומר הפיוט שלום עליכם ורבון כל העולמים בערב ראש השנה, עיי"ש, ומסתמא כבר ציינו לזה

לב האבן
הודעות: 276
הצטרף: ג' אוקטובר 29, 2013 3:03 am

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי לב האבן » ד' אוקטובר 17, 2018 9:05 pm

עושה חדשות כתב:מענין לענין.
זמן אמירת שלום עליכם.
חוו דעתכם:
שלום עליכם - פלג המנחה.

ערב שבת הכוונה לילי שבת

אישצפת
הודעות: 808
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי אישצפת » ה' אוקטובר 18, 2018 4:52 am

מצורף בזה מאמר שפרסמתי לפני 3 שנים בקובץ משנת יוסף גליון י"א (סיון תמוז תשע"ה). אולי יהיה לתועלת הקוראים.
קבצים מצורפים
המקור לאמירת שלום עליכם ונוסחאותיו.PDF
(1.34 MiB) הורד 156 פעמים

מקורות
הודעות: 274
הצטרף: ה' אוגוסט 22, 2013 11:30 am

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי מקורות » ו' אוקטובר 19, 2018 10:39 am

למה לא נפרש שהשלום הוא ממלך מלכי המלכים הקב"ה?

אומר אני
הודעות: 46
הצטרף: ו' ספטמבר 14, 2018 11:04 pm

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי אומר אני » ג' אפריל 16, 2019 5:02 am

מה שהחתם סופר לא אמר שלום עליכם כמו שלא אומרים התכבדו מכובדים בגלל שאנחנו לא בהמדריגה שמלאכים ילווה אותנו כמו שמבואר בסי ג .
יש לציין דבמור וקציעה חולק על המחבר ומביא מהרבה מקומות בגמ שהמלאכים מלווים אותנו וא מהמקומות הוא מביא מהגמ בשבת שהמלאכים מלווים אותנו בליל שבת וכן הקשה בארצות החיים מהגמ בשבת

שים-שלום
הודעות: 335
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 10:09 pm

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי שים-שלום » ג' אפריל 16, 2019 12:02 pm

ויאמר מלך מלכי המלכים, ולא יאמר ממלך וכו' וכנזכר בסידור רב יעב"ץ ז"ל, ועיין כף החיים (בא"ח בראשית כט).

יוצא פוניבז'
הודעות: 678
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ד' אפריל 17, 2019 1:12 am

המקור הקדום בס' מנהג טוב מאיטליה שנת ה'ל"ג לערך.
מנהג טוב.JPG
מנהג טוב.JPG (28.92 KiB) נצפה 2242 פעמים

לענין
הודעות: 2344
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי לענין » ד' אפריל 17, 2019 1:33 am

אני רואה שלא מוזכר שציטוט זה את הפיסקה האחרונה 'צאתכם לשלום'.
וראיתי לגאון א' שליט"א שאינו אומרה [שמעתיו פעם אומר לעצמו בלחישה 'אצלנו המלאכים לא הולכים'...].

ממזרח שמש
הודעות: 27
הצטרף: ג' מאי 07, 2019 2:47 pm

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי ממזרח שמש » ג' מאי 07, 2019 3:10 pm

בספר מנהגי בלז שאמרו צאתכם וכו'
נערך לאחרונה על ידי ממזרח שמש ב ו' מאי 17, 2019 8:42 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

מוטוש
הודעות: 54
הצטרף: ג' פברואר 19, 2019 12:07 am

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי מוטוש » ד' מאי 15, 2019 12:01 am

ממזרח שמש כתב:בספר מנהגי בלז שלא אמרו צאתכם וכו'

גם הרב מרדכי שרעבי לא אמר!

אישצפת
הודעות: 808
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: שלום עליכם... מלאכי עליון ממלך...

הודעהעל ידי אישצפת » ד' מאי 15, 2019 7:09 am

מוטוש כתב:
ממזרח שמש כתב:בספר מנהגי בלז שלא אמרו צאתכם וכו'

גם הרב מרדכי שרעבי לא אמר!

אשמח אם תביא מקור לכך שהוא עצמו לא אמר.
אני זוכר שהוא יעץ למי שיש לו בעיות בשלום בית לא לומר קטע זה.


חזור אל “עיון תפילה וחקר פיוט”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים