עמוד 1 מתוך 1

השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה

פורסם: ו' ינואר 12, 2018 12:08 am
על ידי הבוחר בעלום
פסק השו"ע (סי' נ"ב ס"א) שאם לא אמר כלל פסוד"ז ישלימם אחר התפלה בלא ברכה שלפניהם וכו'
ולפי כל הטעמים לא נמצא כל עניין להשלים הפסוד"ז מיד אחר שחרית, הן לר"ש (ברכות לב.)דדרש רבי שמלאי לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל, הן לר"י (שבת קיח:) דאמר יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום וכו' ובוודאי למחמירים שאין לאומרם כלל (ב"י וב"ח בשיטת קמאי) ולשיטת הקבלה הרי"ז מהפך הצינורות.
ושמא, אדרבה הו"ל להשלימם קודם מנחה משום מש"כ במטה משה (הו"ד בא"ר סי' נ"ד סק"ב ומ"ב שם) ש"הקליפות המבטלים לעלות התפלה, ע"י פסוד"ז מכריתין אותן", וא"כ ודאי עדיף לאומרם קודם תפילה אחרת בכדי להכרית הקוצים (חת"ס פ' וזאת הרכה) שנמצאים בתפילה זו.
דעת ת"ח דכאן?

Re: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה

פורסם: ו' ינואר 12, 2018 1:40 am
על ידי חיימקה
לפני כ-20 שנה ענה לי הגר"ח קניבסקי שליט"א במענה לשאלה "עד מתי צריכים להשלים פסוקד"ז" - "עד השקיעה".

כמובן אין זה סותר את דבריך - ונראים הם.

Re: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה

פורסם: ו' ינואר 12, 2018 9:19 am
על ידי עושה חדשות
אדרבה, הרי הפוס' שדו נרגא בענין ההשלמה, משום דהוי סידור השבח אחר בקשת הצרכים, ותירצו תירוצים וכו', ויש שכ' מה"ט לא להשלים, ואם כד' הגרח"ק שליט"א דהענין להשלים מתקיים עד השקיעה, למה לא נתנו את העיצה של הבוחר בעלום? ובמה זה ייחשב סידור השבח אחרי בקשת הצרכים אם משלים את הזמירות כי פנה יום?

Re: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה

פורסם: ו' ינואר 12, 2018 9:28 am
על ידי סגי נהור
לכאורה תקנת פסוקי דזמרה אינה תקנה בפ"ע אלא חלק מתקנת תפילת שחרית, וממילא בכל שעה שייאמרו אין כאן אלא השלמה לתפילת שחרית, ולכן אי אפשר להמלט מבעיית היפוך הסדר ואיחור הזמן לא יעזור.

Re: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה

פורסם: א' ינואר 14, 2018 10:34 pm
על ידי אשר177
לפו"ר נראה דאין כל משמעות להשלמת פסוד"ז אחר התפילה. אולי ע"ד קנס כדי שלא יזלזלו בזה, אמרו שצריך להשלים וממילא יאמרוהו בדר"כ בזמן, משא"כ למשל הקרבנות, שכיון שאין משלימים אותם הרי שרוב הציבור אינו אומרם לכתחילה.

Re: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה

פורסם: א' ינואר 14, 2018 11:34 pm
על ידי הבוחר בעלום
אשר177 כתב:לפו"ר נראה דאין כל משמעות להשלמת פסוד"ז אחר התפילה. אולי ע"ד קנס כדי שלא יזלזלו בזה, אמרו שצריך להשלים וממילא יאמרוהו בדר"כ בזמן, משא"כ למשל הקרבנות, שכיון שאין משלימים אותם הרי שרוב הציבור אינו אומרם לכתחילה.

משמע מדברי ר"י (שבת קיח:) דאמר יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום וכו' שהוא עניין באמירה מידי יום.

Re: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה

פורסם: ב' ינואר 15, 2018 2:24 am
על ידי חיימקה
יש בנו"ט להביא את דברי התהלה לדוד - אורטינברג, בסי' נב ס"ק ג וסי' קח ס"ק א.

כמו"כ בארחות יושר ע' צה כתב וז"ל "וחייב להשלים מיד אחר התפילה כל מה שהחסיר".

Re: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה

פורסם: ב' ינואר 15, 2018 11:01 am
על ידי עזריאל ברגר
יש גם בספר "תורה אור" לבעל התניא, שהטעם שא"א פסוד"ז לפני מנחה - הוא בגלל שכבר אמרו אותם לפני שחרית.

ומכאן:
א. סייעתא לחשיבות ההשלמה.
ב. קצת חיזוק לקושיית פותח האשכול שלכאורה היה עדיף להשלימם בסמיכות למנחה.

מאידך, יש סברא גדולה שלא לדחותם, מצד מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, וזריזין מקדימין למצוות, וגם שמא ישכח...

Re: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה

פורסם: א' מאי 03, 2020 2:00 am
על ידי לבי במערב
להעיר ממ"ש ב'תורת מנחם' חמ"ז ע' 292, שבאם נשארו 'שיריים' מהתפלה הקודמת - יש לסיימן קודם התחלת התפלה האחרת (ויעויין ב'ספר המנהגים - חב"ד' ע' 47).