עמוד 1 מתוך 1

הזכרת ברית ותורה במעין שלוש

פורסם: ד' ינואר 09, 2019 4:30 am
על ידי איש_ספר
סוגיא זו נפתחת בדברי ראשונים. סוגיא דעלמא שאין מזכירים ברית ותורה במעין ג', ויש מהראשונים שהביאו מכאן ראיה שאין הזכרתם מד"ת. אכן כמה ראשונים נהגו לאמרה מהם ספר הפרדס מבית מדרשו של רש"י שכך מנהגו של "רבינו הגדול", והוא כנראה רבינו יצחק ב"ר יהודה רביה דרש"י; ראבי"ה, והובא במרדכי, ועוד. (וכ"ה בנוסח התפילה שבמחז"ו לליל פסח, ומשמע שכך נהגו בצרפת, אם כי לא היה מנהג פשוט והא קמן שבברכת מעין ג' במקו"א בספר ליתא, ופלא על המהדיר רא"ג שמילא פיו מים).

בין האחרונים ידוע האדר"ת שכתב ע"כ בכו"כ מקומות לתמוה למה נשמטה הזכרתן, ולעצמו נהג כאותם ראשונים שנהגו להזכירן. (כ"כ היה אדוק בתמיה זו, עד שבשעת פטירתו היו שפתיו מרחשין, ומספר הגרימ"ט שהטה אוזן לשמוע מה בפיו, ושמע שמלמל, מפני מה אין ברית ותורה במעין ג' !)

אציין שגם סבי זצ"ל נהג כך. וכן העידו על עוד כמה גדולים בדורות האחרונים.

לפני איזה זמן בא לידי סידור נאה נוסח איטליה, שהוציאו החכמים ר' אנג'לו פיאטלי ור' הלל סרמונטה, ניתן להורידו כאן https://docs.wixstatic.com/ugd/8cabfe_8 ... 7928df.pdf
בסידור הזה ניתן דגש על נוסח איטליה הראשוני, כזה שבא במחזור רמ"ו ועוד, טרם חלו בו שינויים.
והנה מצאתי שם הזכרת ברית ותורה במעין ג'
ברית ותורה.jpg
ברית ותורה.jpg (230.88 KiB) נצפה 616 פעמים

ואכן כ"ה במחזור רמו בסופו
רמו.jpg
רמו.jpg (59 KiB) נצפה 615 פעמים

אבל בשאר סידורים של איטליה כנראה אינו!
נפניתי לעיין בספרי הלכה המשקפים את מנהג איטליה:
בשבה"ל יש נוסח מעין ג, ואין שם ברית ותורה.
בספר תניא רבתי גם לא מצאתי.
אכן בתניא רבתי שי"ל ע"י מוה"ק ישנו! ושם בהערה שברוב כתה"י ובדפוס אינו (לא עיינתי במבוא כדי להבין למה קבעו בפנים נוסח של כת"י אחד)
ונראה איפוא שגם באיטליה לא היה מנהג פשוט
תניא רבתי.png
תניא רבתי.png (62.3 KiB) נצפה 616 פעמים

בספר התדיר טרם עיינתי.
================
לכאורה לסוברים שפהב"כ שנויה במחלוקת (ודלא כמאמ"ר) הרי שבכל אכילה נכנסים לסד"א של ברהמ"ז ומה מאד היה נכון להזכיר ברית ותורה לצאת במעין שלוש ידי ברהמ"ז.

Re: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש

פורסם: ד' ינואר 09, 2019 4:33 am
על ידי איש_ספר
לא עיינתי מעולם בשאר נוסחאות ישנות כמו אר"צ ורומניא אם יש שם ברית ותורה. ואשמח אם מי שיודע יודיע.
גם כדאי לערוך רשימה מסודרת של כל הראשונים שנהגו כך.

Re: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש

פורסם: ד' ינואר 09, 2019 8:07 am
על ידי לענין
איש_ספר כתב:לכאורה לסוברים שפהב"כ שנויה במחלוקת (ודלא כמאמ"ר) הרי שבכל אכילה נכנסים לסד"א של ברהמ"ז ומה מאד היה נכון להזכיר ברית ותורה לצאת במעין שלוש ידי ברהמ"ז.


א. הרי הזכרת ברית ותורה אינה מדאו', אלא מדרבנן, וממילא כלפי זה הדרינן לספיקא דרבנן לקולא, וכנודע מהגרע"א ז"ל [דקאמר דכוותה לגבי מנין הברכות שאינו אלא מדרבנן].
ב. לדבריך, לא סגי בלא להזכיר גם מלכות בית דוד.

Re: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש

פורסם: ד' ינואר 09, 2019 9:10 am
על ידי איש_ספר
א.יש מהראשונים שסוברים שהוא מה"ת, וכך הכריע בנשמ"א (שמשום כך בספק אם הזכיר חוזר), ובבה"ל מפקפק על הכרעתו אבל לא מכריע בעצמו, והשאיר הדין על סב"ל.
ב. מלכות בית דוד לד"ה אינה מה"ת. (אף שברמב"ם נראה שהזכרת מלכות בית דוד חשובה יותר מברית ותורה וצ"ב). ויש מהראשונים שאף מזכירים מלכות בית דוד. וכך נהג הגאון אדר"ת זצ"ל.

Re: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש

פורסם: ד' ינואר 09, 2019 12:51 pm
על ידי עזריאל ברגר
הזכרת מלכות בית דוד היא דבר שיש בו בעיה מצד שני - שלא לכלול מלכות דוד ומלכות שמים בברכה אחת.
ואמנם יש לזה היתר, אבל עכ"פ יש מה לפקפק ולומר שנמצא חומרו קולו.

Re: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש

פורסם: ו' ינואר 11, 2019 2:17 am
על ידי איש_ספר
האדר"ת בתפילת דוד עמד על הערה זו אבל כמדומה שמצדד שאינה סיבה מספיקה להשמיט.

Re: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש

פורסם: ו' ינואר 11, 2019 2:33 am
על ידי גם זו לטובה
איש_ספר כתב:
לכאורה לסוברים שפהב"כ שנויה במחלוקת (ודלא כמאמ"ר) הרי שבכל אכילה נכנסים לסד"א של ברהמ"ז ומה מאד היה נכון להזכיר ברית ותורה לצאת במעין שלוש ידי ברהמ"ז.

א' המאמ"ר לא ממש סובר בצורה ודאית שאין כאן מחלוקת, ויותר נכון לצין לדעת הדה"ח שס"ל הכי.
ב' הרבה מהאחרונים ס"ל שלפהב"כ איכא דין פת מה"ת, אלא דרבנן לא חייבו ברכה"מ, או משום דבלא שבע הוי מדרבנן או דמה"ת סגי במע"ש, והחזו"א כבר נחית להוכיח מהכא דברית ותורה לא הוי מה"ת.
ג' מ"ש שבכל אכילה נכנסים לסד"א, אין לזה מובן- דהא סתם אכילה הוי פחות מכדי שביעה, ועיקר ההלכה דפחות מכדי שביעה, ליכא חיוב ברכה"מ מה"ת.

Re: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש

פורסם: ו' ינואר 11, 2019 2:36 am
על ידי גם זו לטובה
איש_ספר כתב:סוגיא זו נפתחת בדברי ראשונים. סוגיא דעלמא שאין מזכירים ברית ותורה במעין ג', ויש מהראשונים שהביאו מכאן ראיה שאין הזכרתם מד"ת. אכן כמה ראשונים נהגו לאמרה מהם ספר הפרדס מבית מדרשו של רש"י שכך מנהגו של "רבינו הגדול", והוא כנראה רבינו יצחק ב"ר יהודה רביה דרש"י; ראבי"ה, והובא במרדכי, ועוד.
.[/size]

כמד' גם באו"ז והרוקח.

Re: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש

פורסם: ו' ינואר 11, 2019 7:50 am
על ידי לענין
אציין -להשלמת הענין- את שי' הרה"ק מקאמארנא שבפת הבאה בכיסנין אם אכל כדי שביעה חייב בברכת המזון מן התורה.
ישנו גליון שבועי ובו דברי תורה שנשמעו מפ''ק של הגרי''מ מורגנשטרן, ונפלאתי בדבר מה שקיבל עליו בל''נ לחוש לשיטה זו, ולא לשבוע מפהב''כ בלא לפטור בבהמ"ז. אשריו.

Re: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש

פורסם: ו' ינואר 11, 2019 4:38 pm
על ידי גם זו לטובה
לענין כתב:אציין -להשלמת הענין- את שי' הרה"ק מקאמארנא שבפת הבאה בכיסנין אם אכל כדי שביעה חייב בברכת המזון מן התורה.

כ"כ האבן העזר בביאור דברי הב"י.

Re: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש

פורסם: ש' ינואר 12, 2019 8:28 pm
על ידי עזריאל ברגר
וכ"כ בעל התניא בסידורו (בסדר ברכות הנהנין) הלכה למעשה, שכל מי שאכל פהב"כ ושבע - לא ייפטר ממנה בלא ברכת המזון (ואם לא ברור שיש בזה קביעות סעודה - יאכל כזית פת כדי לברך ברהמ"ז).

ראוי להדגיש שהוא לא כתב כן כחומרא אלא הלכה למעשה.

Re: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש

פורסם: ש' ינואר 12, 2019 9:52 pm
על ידי לענין
שיהיה ברור, המדובר הוא במקום שאכל פחות משיעור של קביעת סעודה, ואעפ"כ בפועל שבע.

Re: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש

פורסם: ש' ינואר 12, 2019 11:09 pm
על ידי כרמי שלי
אכן. ולשון הרב בסדר ברכת הנהנין רפ"ב כן הוא:

" . . מיני לחמים שיתבאר שאין רגילין לקבוע סעודה עליהן אין מברכין עליהם המוציא וברכת המזון אלא לפניהם בורא מיני מזונות ולאחריהם מעין ג' אלא אם כן אוכל מהם כשיעור קביעות סעודה . .
ובשיעור זה רבו בו הדעות ולמעשה יש לנהוג . . אם אוכל פחות מכשש ביצים . . אם שבע ממנו יטול ידיו ויברך המוציא וברכת המזון עליו לבדו והוא שאכל כשיעור ד' ביצים אבל פחות מכן אם הוא שבע משיעור זה יברך על כזית לחם אחר תחלה המוציא ואחר כך ברכת המזון".