עמוד 1 מתוך 1

אז מסיני נצטוו

פורסם: א' פברואר 10, 2019 12:47 am
על ידי עושה חדשות
שאלני חד, והלא קודם לכן כבר נצטוו על השבת, במרה.

והביא שיש מפרשים 'אז מסיני' דהיינו - כבר קודם סיני.

שמא י"ל דאזיל על ציווי הקרבנות, והוא לא היה אלא בסיני.

עוד י"ל עפ"ד הרמב"ן (עה"ת) שבמרה לא נצטוו על הקיום, אלא רק ניתן להם ללימוד.

ובאו"ז כתב שבמרה נצטוו על הכללות ולא על פרטי ההלכות. (וא"ש בנוס' ציווי פעליה כראוי).

מה תוסיפו בזה.

Re: אז מסיני נצטוו

פורסם: א' פברואר 10, 2019 1:04 am
על ידי שייף נפיק
מה שכתב קרבנותיה כן הביא בעץ יוסף שם בשם הכלבו. ועיין שם עוד באוצר התפילות בעיון תפילה שבמרה נצטוו על עיקר השבת ובסיני על הפרטות. וע"ע שם נוסח מחודש וביאור לפי"ז.
ובזכרוני שיש עושי חדשות בזה שבמרה היה שבת עצם המושג שבת של שביתה אבל לא דוקא כמו שישראל עושים שהלילה הולך אחר היום, (וכדברי ההפלאה הידועים) ובסיני שנהיה דינם כישראל היום הולך אחר הלילה.

Re: אז מסיני נצטוו

פורסם: א' פברואר 10, 2019 1:06 am
על ידי סעדיה
ידוע בשם הגרי"ז לפרש עפי"ד הרמב"ם בפיה"מ בגיה"נ.
וע"ע בשיעורים לזכר אבא מרי ח"ב עמ' קנ"ט.

Re: אז מסיני נצטוו

פורסם: א' פברואר 10, 2019 1:07 am
על ידי עושה חדשות
שו"ר שכבר עמדו וביארו, ראשונים גם אחרונים. אצטט שני ביאורים -

שבלי הלקט ענין שבת סימן פב
אז מסיני נצטוו עליה פי' אחי ר' בנימין נר"ו אז מסיני קודם שבאו להר סיני במצרים ובמרה ומצינו אז שהוא לשון הקדמה כמה דתימא קדם מפעליו מאז.

אורחות חיים חלק א סדר תפלת מוסף בשבת
אז מסיני נצטוו צוויי פעליה אע"פ ששבת נצטוה במרה לא נצטוו בקרבנותיה עד סיני.

(כעת ראיתי שכבר קדמוני בכמה ציונים טובים, יש"כ).

Re: אז מסיני נצטוו

פורסם: א' פברואר 10, 2019 1:27 am
על ידי יוצא פוניבז'
דברי הארח"ח לקוחים מספר המחכים
דברי השבה"ל הובאו בב"י סי' רפו