עמוד 1 מתוך 1

ניגון 'השכיבנו' עד 'ופרוש' בשבת 'שפינהול"ץ' (אויפרוף)

פורסם: ד' אוגוסט 07, 2019 11:29 pm
על ידי נוטר הכרמים
בספר נוהג כצאן יוסף (נישואין אות ב) כותב רבי יוסף יוזפא סג"ל מפרנקפורט: "
שבת שקודם החתונה מרבים בשמחה לכבוד החתן כי שבעת ימי המשתה מתחילין בשבת עד שבת שאחר החופה וקורין לשבת שקודם החופה שב"ן על"ץ. כלומר, הבן דהיינו החתן שמח עש"ה יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם, ולזה נוהגים החזנים לנגן השכיבנו בליל אותה שבת עד חתימת ברכת ופרוש.

וראה בספר 'מנהגים דק"ק וורמיישא' לרבי יוזפא שמש סי' קכא בהגהות:
בשנת תכ"ז היתה שפינהולץ בשבת חזון של... והיה החזן משורר השכיבנו וכי א'ל שומרנו בניגון שנהוג לעשות שפינהולץ.


חשבתי לבאר המנהג ע"פ מה ששמעתי ממו"ר הגר"ש אויערבאך זצוק"ל שבאליה רבה (סימן תרסט ס"ק טז) מבואר שחתן יש לו דין מלך כבר מן השבת שלפני החתונה, [וז"ל, ויותר נראה דמיירי בחתן כפשוטו קודם הנשואין דנמי נקרא מלך]. ומעתה ניתן לומר גם שגם כלפי דין שימור מן המזיקין יש לו דין חתן כבר מן אותה השבת, ועל כן מתאים לנגן לכבודו 'השכיבנו' שכן הוא טעון שמירה מיוחדת, וזהו ה'יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם' של החתן.

ועי' בפירוש עיון יעקב על העין יעקב ריש ברכות (ה, א) בביאור הא דאמרינן התם: אמר רבי יצחק: כל הקורא קריאת שמע על מטתו, כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידו שנאמר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. מאי משמע, אמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי: מרישא דענינא, דכתיב יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם, וכתיב בתריה רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם, שתיבת "כל" באה לרבות אף חתן וכלה, שהם צריכים שימור מאד לפי שהמזיקין מתקנאים בהם כמבואר בפרק הרואה, וע"י שקורין ק"ש המזיקין בדילין מהם.

Re: ניגון 'השכיבנו' עד 'ופרוש' בשבת 'שפינהול"ץ' (אויפרוף)

פורסם: ה' אוגוסט 08, 2019 12:56 am
על ידי לענין
יפה מאד.
אגב, לפי מנהגי וורמיישא משוררים גם 'מלכותך'.

Re: ניגון 'השכיבנו' עד 'ופרוש' בשבת 'שפינהול"ץ' (אויפרוף)

פורסם: א' אוגוסט 11, 2019 9:32 pm
על ידי עתניאל בן קנז
נוטר הכרמים כתב:בספר נוהג כצאן יוסף (נישואין אות ב) כותב רבי יוסף יוזפא סג"ל מפרנקפורט: "
שבת שקודם החתונה מרבים בשמחה לכבוד החתן כי שבעת ימי המשתה מתחילין בשבת עד שבת שאחר החופה וקורין לשבת שקודם החופה שב"ן על"ץ. כלומר, הבן דהיינו החתן שמח עש"ה יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם, ולזה נוהגים החזנים לנגן השכיבנו בליל אותה שבת עד חתימת ברכת ופרוש.

וראה בספר 'מנהגים דק"ק וורמיישא' לרבי יוזפא שמש סי' קכא בהגהות:
בשנת תכ"ז היתה שפינהולץ בשבת חזון של... והיה החזן משורר השכיבנו וכי א'ל שומרנו בניגון שנהוג לעשות שפינהולץ.


חשבתי לבאר המנהג ע"פ מה ששמעתי ממו"ר הגר"ש אויערבאך זצוק"ל שבאליה רבה (סימן תרסט ס"ק טז) מבואר שחתן יש לו דין מלך כבר מן השבת שלפני החתונה, [וז"ל, ויותר נראה דמיירי בחתן כפשוטו קודם הנשואין דנמי נקרא מלך]. ומעתה ניתן לומר גם שגם כלפי דין שימור מן המזיקין יש לו דין חתן כבר מן אותה השבת, ועל כן מתאים לנגן לכבודו 'השכיבנו' שכן הוא טעון שמירה מיוחדת, וזהו ה'יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם' של החתן.

ועי' בפירוש עיון יעקב על העין יעקב ריש ברכות (ה, א) בביאור הא דאמרינן התם: אמר רבי יצחק: כל הקורא קריאת שמע על מטתו, כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידו שנאמר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. מאי משמע, אמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי: מרישא דענינא, דכתיב יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם, וכתיב בתריה רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם, שתיבת "כל" באה לרבות אף חתן וכלה, שהם צריכים שימור מאד לפי שהמזיקין מתקנאים בהם כמבואר בפרק הרואה, וע"י שקורין ק"ש המזיקין בדילין מהם.

רעיון נחמד.
הערת אגב.
אם נזקקת לשימור מן המזיקים שנהגו בחתן. הרי באשכנז כבר נהגו בשימור זה - להמנע שלא ללכת לבית החיים וכיוצ"ב, או מחודש שלפני החתונה, או משבעת ימים שלפניו - תלוי במקומות השונים.
[ואין לו ענין לדברי הא"ר אודות 'שם' חתן- שהוא לגבי דרגת החשיבות].

Re: ניגון 'השכיבנו' עד 'ופרוש' בשבת 'שפינהול"ץ' (אויפרוף)

פורסם: ב' אוגוסט 12, 2019 12:59 am
על ידי דרומי
ויש שנהגו שחתן לא הולך לבדו בימים הסמוכים לנישואיו, מדין שמירה, ולכן צריך מלווה.

(ועוד נהגו בליווי החתן והכלה לאחר חתונתם במשך שבעת ימי המשתה - אבל שם זה לא מדין שמירה, אלא מדין 'מלך')

Re: ניגון 'השכיבנו' עד 'ופרוש' בשבת 'שפינהול"ץ' (אויפרוף)

פורסם: ג' אוגוסט 13, 2019 11:46 pm
על ידי עתניאל בן קנז
דרומי כתב:ויש שנהגו שחתן לא הולך לבדו בימים הסמוכים לנישואיו, מדין שמירה, ולכן צריך מלווה.

(ועוד נהגו בליווי החתן והכלה לאחר חתונתם במשך שבעת ימי המשתה - אבל שם זה לא מדין שמירה, אלא מדין 'מלך')


מנין לך זאת, שאין דין שמירה בז' ימי המשתה?
בדברי הפוסקים מפורש בהדיא שיש דין שמירה, חוץ דין 'מלך'., ושני הטעמים כאחד נכונים.

Re: ניגון 'השכיבנו' עד 'ופרוש' בשבת 'שפינהול"ץ' (אויפרוף)

פורסם: ג' אוגוסט 13, 2019 11:49 pm
על ידי דרומי
ברור. התכוונתי רק לומר שאין הכרח אז להגיע לגדר 'שמירה', כי אפשר לתלות את זה בדין 'מלך', ואילו בימים שלפני החתונה תולים זאת בגדר 'שמירה' בהכרח