עמוד 1 מתוך 1

◆ מפתח פורום 'בין פסח לעצרת' - ספיה''ע, ל''ג בעומר, שבועות ◆

פורסם: ו' אפריל 14, 2017 4:08 pm
על ידי גבאי האוצר
מאמרים וקונטרסים להורדה בסוף הרשימה

ימי הספירה
איך התחילה אבלות ימי הספירה
שמיעת מוזיקה בימי הספירה - דעת הגר"י פישר
מוזיקה עצובה בימי ספירת העומר
האם מותר לברך שהחיינו בימי ספירת העומר
עוד בהנ''ל
סדר פיוטי אהבה וגאולה בשבתות ימי הספירה בהאי שתא (תשע"ד)
פרקי אבות בשנה שיש ז' שבתות
ספירת העומר הכנה לקבלת התורה?
ימי הספירה - השגת המדריגות שניתנו במתנה בפסח
והימים הספורים בינתים כחולו של מועד
בין פסח לעצרת עת רפואה וימי דין
לימוד מס' סוטה/שבועות בספה"ע - היש משמעות למנין דפי הגמ' שבדפוס

מצות ספירת העומר
גדר תמימות
תמימות תהיינה
כדי שיהיו תמימות צריך להתפלל קרוב לצאת הכוכבים
- - - - -
ספירת העומר לפני עלינו או אחר עלינו
בל תוסיף ב'הנני מוכן ומזומן...'
נוסחאות התפילה לפני ואחרי הספירה
אמירת שיבנה ביהמ"ק אחרי ספירת העומר
- - - - -
לעומר או בעומר
בנוסח הברכה 'ספירת העומר'
כוונת הספירות בספירת העומר
ספירת העומר עד חצות היום
ספר שני ימים וחצי, במקום שני ימים, האם יצא?
היסח הדעת בספירת העומר
סברת הדבר אברהם בענין ספירת שני ימים מספק
היום ... יום חסר אחת, האם יצא
- - - - -
ברכה על ספירה מוטעית
מי שיוצא ספה"ע מהחזן, האם צריך להודיעו
זהירות משמיעת ספירת העומר
ברכה 'חוזרת' על ספיה"ע <בקשת ביאור בדברי רבינו הגר"א>
מה המקור לזה שהרב הוא הש"ץ בספירת העומר
טעם מנהג הנשים שלא לספור - פשט בדברי ה'שלחן שלמה'
למה אין מונים השבוע מיום הראשון
צורת הספירה
ספירה בעבר קו התאריך
הלל וספירת העומר מה קודם

פסח שני
גילו לי מן השמים טעם פסח שני - היעב"ץ
תאריכו של פסח שני

ל"ג בעומר

גילו של רבי עקיבא בפטירת תלמידיו
כ"ד אלף תלמידי ר' עקיבא - גלגול הכ"ד אלף שמתו בשיטים
אחרי שחלק מתלמידי ר"ע מתו, למה לא חזרו השאר בתשובה
ל''ג בעומר ומרד בר כוכבא, אגדה ציונית?
והיה העולם שמם - יבמות סב:
-----
יום פטירת רשב"י? ולשמחה מה זו עושה?
יום שפסקו בו תלמידי ר''ע למות - לפי איזה שיטה זה מסתדר
מה המקורות שרשב''י יצא מן המערה בל''ג בעומר
אילן החרובים דרשב''י
איתרחיש ניסא איברו להו חרובא ועינא
התנא האלוקי רבן? שמעון בר יוחאי
מאמר בענין רשב''י מהגרי''ח סופר
יציאת רשב"י מהמערה - מדוע יצא כעת
-----
האריז"ל נשאר במירון ג' ימים
ל"ג בעומר אצל המהרי"ל
עוד בהנ''ל
העליה למירון
עוד בהנ''ל
מנהג החלאקה (לא תקיפו)
האם יש ענין בעשיית חלאקה בל"ג בעומר שלא במירון, או במירון שלא בל"ג בעומר
ריקוד לפני המדורה - האם יש לחוש משום דרכי האמורי
מנהג שריפת בגדים
סיפורי ניסים מהעולים לציון רשב"י בל"ג בעומר
היכן הוא הלקט יושר בענין ל"ג בעומר
גלגולה של חידה לל"ג בעומר שיוחסה למלבי"ם

פיוטים לל''ג בעומר
מה הענין לשורר לכבוד רשב''י?
במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך
קו ירוק מחדש חדשים
פיוט ואמרתם כה לחי - רמז על מחברו

שבועות
שלשת ימי הגבלה
קריאת הקללות קודם עצרת ור''ה
שבת שלפני שבועות - שבת הגדול
קידוש בליל שבועות - תמימות
סעודה שלישית בשבת ערב חג השבועות
אמירת ויהי נועם במוצ"ש ליל יו"ט עפ"י המקובלים
- - - - -
קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת
חג השבועות שמו ומהותו
יום מתן תורתינו - כל הביאורים
יום מתן תורתינו - דקדוקי סופרים
משה רבינו אוהב ישראל היה - מנחות סה
שבועות - קבלת מצוות התורה או מצות לימודה בלבד?
חג השבועות כיום דין על תורה - השתלשלותה של טעות
- - - - -
הערות במשנה ברורה סי' תצ"ד
הקשר בין לקט שכחה ופאה לחג השבועות
למה התורה לא ניתנה ע''י אדם/נח/אברהם/יצחק/יעקב
- - - - -
אמירת 'ושני שעירים לכפר' נוסח קדמון?
הזכרת הקרבנות הבאים עם הלחם בעצרת
מדוע אין אנו קוראים בעצרת 'שבעה שבועות'
למה אין קוראים ביום ב' דשבועות פרשת שור או כשב
למה קוראים בתורה בשבועות במתן תורה
- - - - -
דברי הרמב"ם על קבלת חז"ל על זמן קרבן העומר
והוצרך הקב"ה להעיר אותם, מה הי' החסרון, שלא קמו או שהלכו לישון
הליכה לכותל המערבי
תאריך פטירת דוד המלך
למה לא נפטר דוד המלך כשאכל סעודת יו"ט
- - - - -
זמן תפילת שחרית בחג שבועות
מקור לפיוט כד יתבין ישראל
הרמן ורשותא - פיוטי רשויות למתרגם בחג השבועות

תיקון ליל שבועות ועוד
תיקון ליל שבועות - עדיף/רשות/חובה
תיקון מדויק ע''פ האריז''ל
הסדר של התיקון
מה המקור לומר משניות בליל שבועות
מנהג לומר תיקון ב' פעמים
תפילה לניעור בלילה - מן ה'חמדת ימים'?
אזהרות - לרשב''ג ועוד

מאכלי חלב
מקור לטעם אכילת מאכלי חלב המובא במג"א
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=9475
'זכר' של מאכלי חלב
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=18308
"ולא מצאו מה לאכול", הלא הי' להם מן
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=18232
בחג השבועות אין צריך להמתין כ"כ בין בשר לחלב
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=4987

מעמד הר סיני
מושבע ועומד מהר סיני - איזו שבועה?
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=18289
'שמע ישראל.. ה' אחד', במעמד הר סיני
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=18287
נתינת התורה בחסד הבורא
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=1365
אוריאן תליתאי - תנ"ך
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=27331
הר סיני הוגבה - מקור
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=1704
פרחים בהר סיני
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=13483
כפיית הר כגיגית נחשב לחופה
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=18342
כבשי עצרת - שלמי כהנים?
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=21999


עשרת הדברות
עשרת הדברות - טעם העליון וטעם התחתון
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=18288
עשרת הדברות כלולים בשתי הדברות הראשונות - מקור?
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=556
שמור וזכור בדיבור אחד, פירוש?
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=5949
מעמדן וייחודיותן של עשרת הדברות
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=5101

אקדמות
בעל האקדמות - בירור
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=5137
מחברו של פי' אקדמות במחזור נירנברג
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=4028

מגילת רות
מנהג עדות המזרח וצפו''א בקריאת רות בשבועות
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=27525
פי' על מגילת רות מהגרי"ח בן הבן איש חי - להורדה
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=22312
אחרי הקוצרים על תרגום רות - להורדה
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=22120
תרגום נוסף למגילת רות?
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=202
האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=13506
באשר תמותי אמות ושם אקבר, הול"ל ובאשר תקברי אקבר
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=203
אשר היא טובה לך משבעה בנים, מדוע אלקנה אמר מעשרה בנים ורות משבעה
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=5098
פסוקי מגילת רות ופרשת וישב מתחילים באות ו'
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=27497
רות זכתה למלכות בגלל צניעות
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=3188
שאלות במגילת רות - יבום/גירות
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=27600
כרתי ופלתי תמוה בענין נישואי בועז ורות
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=7589

אסרו חג
האם מותר באסרו חג לנגן ולרקוד - מימונה
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=14319
יום ''טבוח''
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=960
המיוחד בז' סיון
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=9819

מאמרים וקונטרסים להורדה
שבועות שחל ביום ראשון
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=22271
לב המועדים - שבועות
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=27517
משיב כהלכה
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=22138
שפתי צדיק
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=22318
עלון לב המועדים - ל"ג בעומר
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=27335
מאמר 'את פני אדון ה' דא דא רבי שמעון'
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=22057
הגר''י טרגר
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=22283
מועדי ה'
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=9774
אוריאן תליתאי
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=22302
במשנתם
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=9804
רבי שמעון או בר יוחאי
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=13335
ביאורי הפיוטים לחג השבועות
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=28&t=18258

Re: ◆ מפתח פורום 'בין פסח לעצרת' - ספיה''ע, ל''ג בעומר, שבועות ◆

פורסם: ג' אפריל 18, 2017 9:18 am
על ידי ונתנו ידידים
הפלא ופלא - אין מילים

Re: ◆ מפתח פורום 'בין פסח לעצרת' - ספיה''ע, ל''ג בעומר, שבועות ◆

פורסם: א' מאי 14, 2017 1:01 am
על ידי מנצפך
ישנו אשכול 'איך עושים חלקה והאם חייבים לספר את הילד אפס אפס' ונידון שם בענין מנהג החאלאקה במירון.

אין לי מושג איך מכניסים קישורים

Re: ◆ מפתח פורום 'בין פסח לעצרת' - ספיה''ע, ל''ג בעומר, שבועות ◆

פורסם: א' מאי 14, 2017 6:39 am
על ידי גבאי האוצר
כלומר ישנו אשכול 'בפורום בית המדרש' כו'
יישר כח.
העברתי לפורום הנכון והוספתי למפתח.

Re: ◆ מפתח פורום 'בין פסח לעצרת' - ספיה''ע, ל''ג בעומר, שבועות ◆

פורסם: ג' מאי 16, 2017 6:31 pm
על ידי אשי ישראל
כדאי להוסיף את האשכול בנושא
"האם תלמידי רבי עקיבא מתו במרד בר כוכבא"