מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

בית החיים בעיר קוטנא שפולין / kutno

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
להודות ולהלל
הודעות: 223
הצטרף: ה' ספטמבר 01, 2016 5:54 pm

בית החיים בעיר קוטנא שפולין / kutno

הודעהעל ידי להודות ולהלל » א' יולי 15, 2018 9:17 pm

כידוע "מכון אור הגנוז" לקחה לאחרונה על עצמה, את פעילות שיקום והצלת בית החיים בעיר קוטנא שבפולין.
לאחרונה המכון גילה כי ישנם כ160 מצבות בעיר קוטנא שבפולין, שנלקחו לאחר השואה מבית החיים לאיחסון במקום מסויים.
להלן מצורף רשימה של כל ה160 מצבות, אשר בוודאי יביא תועלת לצאצאי ונכדי העיר קוטנא.

להודות ולהלל
הודעות: 223
הצטרף: ה' ספטמבר 01, 2016 5:54 pm

רשימת המצבות בבית החיים בעיר קוטנא שפולין / kutno

הודעהעל ידי להודות ולהלל » א' יולי 15, 2018 9:18 pm

1 – מרים ריבקה בת חיים יהודה, ר"ח שבט תר'סט
2 – אסתר )זאורבאך?( בת ישעיהו )גוטמאן?(
3 – שרה בת משה הכהן, ז' אדר ראשון תר'מז
4 – חיים יוסף מרקוס בן משה, כ'ה חשוון תר'עח
5 – פריווא טרונק בת חיים נאומבורג, אשת ישראל יהושע, ו'ט חשון תר'ס
6 – יעקב מאשקאוויץ בן מרדכי הלוי
7 – ברוך שלמה באק בן אברהם יצחק, כ'ב טבת תר'עו
8 – הערשקאוויטש
9 – אסתר אסאסקא, י'א מרחשון תר'סה
10 – פנחס ברוך ווארצעל בן בן ציון, י'ב אב תר'סט
11 – משה בן אליעזר, תר'סו
12 – שיינא בת שרגא, כ'ד סיון תר'סז
13 – שמואל שלמה בן ב'ר משה סג'ל
14 – משה אהרון בן יצחק, ב' אייר תו'סג
15 – חיה דבורה בת פנחס זעליג, ר'ח סיון תר'סא
16 – מרדכי בן משה אהרון, י'א סיון תר'סא
17 – אליעזר מאנעס בן מנחם, ר'ח סיון תר'מה
18 – שיינדל
19 – גיטל אראנאוויץ בת ישראל, י'ז מרחשון תר'עד
20 – אהרון בן יוסף, ב' אייר תר'נט
21 – אהובה בת מטטיהו גאלדמאן, כ'א מנחם אב תר'סט
22 – פנחס זאב בן יהודה, י'ד אלול תר'נד
23 – ברכה בת יהושע אייזק, כ'ו אייר תר'ל
24 – מנחם יהודא פאלץ בן נפתלי צבי, ה' ניסן שנת תר'ש
25 – ? בן יעקב הלוי, טבת תר'עח
26 – שרה בת משה דב הכהן, י'ז תמוז תר'סד
27 – אליעזר קלינגבייל בן חיים, ש"ט י'ז אייר תר'נב
28 – אנשל בן צבי ליב ביבערואל, ד' תמוז תר'עו
29 – ישראל בן אלי הכהן, ד' ניסן תר'נו
30 – הנה קרעניק בת עקיבה
31 – ישראל מאיר בן אברהם, ך'ב אדר תר'ן
32 – יהודה בן משה, ח' כסליו תר'ענ
? – 33
34 – ברוך יצחק בן אפרים ראזענצווייג, ש'ט ג’ כסליו תר'מה
35 – גרשון בן יעקב, ך'ז אלול תר'נו
36 – שרה בת אברהם, ו' שבט שנ' תר'עב
37 – נעשא בת גרשון
38 – יהודא בן יעקב, א' דחנוכה תר'עא
39 – טויבא קיילא )בראדט?( בת משה )מאווער?(, ש'ק ו' שבט תו'לא
40 – ביילא בת משה, ש'ק ו' אדר שני תר'מו
41 – שיינדל בת ר' מענדל יצחק, אשת ר' ידיהי דאמענקאוויטש, ח' סיון תר'עז
42 – ק? לאה בת יאקב, ר'ח אלול תר'טו
43 – אלימלך בן יעקב פרינץ, כ'ו אייר תר'עז
44 – רויזא בת יעקב טאדרישאק, ו' שבט תר'עט
45 – גיטל לאה בת שלמה ליפסקי, י'ג ניסן תר’נד
46 – בילה בת אברהם, ר'ח חשוון תר'עח
47 – יצחק בן שמואל, ד' דחוהמוס תר'נב
48 – גיטל בת מתתיהו, אשת שלמה שולטץ, ר'ח מנחם אב תר'סה
49 – יהודא מאיר ליפסקי בן שלמה, ר'ח אב תר'נח
50 – גיטל לאה בת ידעל הכהן, אשת אברהם פראשקער, ד' ניסן תר'פר
51 – אברהם יצחק פאנקיער בן שמואל, ב' סיון תר'סא
52 – חוה בת יאקב, ז' אדר שני תר'מו
53 – רבקה מרים בת עקיבא, י’ח אדר תר'סז
54 – ביילא בת שמעון, ח' אלול תר'סד
55 – ברוך שלמה? )כץ?( בן יהודא הכהן, )י'א טבת תר'נב?(
? – 56
57 – פריידל בת משה מרדכי, ד' תשרי תר'מי
58 – תזבה אסתר
59 – אסתר חי ביגעלאייזען בת שמואל אהרון, כ'ב סיון תר'עז
60 – פרידא נעכא בת מיכל זאב, י'ז אייר תר'עח
61 – קיילא עלקא אש? בת שלמה? דוד, ב' דח"ה פסח תר'סט
62 – דבורה מלכה בת ישראל חיים, ז' כסליו תר'עא
63 – חיים ברוך בן אפרים מאיר, ה' אלול תר'סח
64 – הינדה רבקה בת שמעי הכהן, ז' ניסן תר'ע
65 – יהושוע זאב בן ישראל לידאער, ה' ניסן תר'סט
66 – גאלדא לאה ברזעזינסקא בת יוסף שלמה, ג' תמוז תר'עה
67 – יצחק יהודה בן אברהם, כ'ה טבת תר'עב
? – 68
69 – אליקום געצל הורוויץ בן משה הלוי, כ'ו מרחשון תר'עד
70 – דבורה בת צבי
71 – יהודה בן עוזר, י'א אלול תר'עד
72 – משה דוד בן גבריאל, ך'ח אדר שני תר'נד
73 – יצחק יעקב בן אברהם, ז' שבט תר'נה
74 – שרה יוטא בת אלי, ה' כסליו תר'סו
75 – איציק צוואנג בן חיים, בעל רחל זימער, ך' אלול תר'נו
76 – ישעיהו זאב בן יוסף יעקב, ג' אדר ב' תר'סח
77 – חי מלכה בת אפרים פישל, י'ב מרחשון תר'ט
78 – נתן בן ישעיהו, ז' אלול תר"לג
79 – אהרון יעקב בן בנימין, ה' אייר תר'נה
80 – אביגדור וויגדאראוויץ בן משה, בעל גיטל לאה זאערבאך, ז' כסליו תר'עג
81 – גיטל לאה נאסעל בת משה אהרון, ה' כסליו תר'עו
82 – אליעזר קאלסקי בן דובער, בעל טאנה לייזראוויץ, ט'ו אדר ראשון תר'עג
83 – פריידא בת אברהם, ד' תמוז תר'כה
84 – חנינה זעליג בן הילל, י' טבת תר'כט
85 – חי' רוזה בת יצחק אייזיק, כ'א סיון תר'מב
86 – ? אשת אברהם, ט'ו אלול תר'נד
87 – שלמה בן יצחק אייזיק, כ' תמוז תר'פא
88 – טאבא שרה סאסנאווסקי בת אברהם, כ'ו אייר תר'עה
89 – שלמה בן אליקום אליעזר
90 – אשר בן מרדכי הלוי, י' חשון תר'סג
91 – משה חיים ליכטענשטיין בן דוד, כ"ז אייר תר'עה
? – 92
93 – צבי הירש בן מיכאל, ך'ז כסליו תר'סא
94 – משה בן יחזקאל הלוי, ך'ח מנחם אב תר'לט
95 – רחל לאה בת יצחק קראוער, ז' אב תר'לג
96 – ? הכהן
97 – יוסף
98 – העניך בן שמואל זאב, ז' תשרי תר'סב
99 – אליעזר טאראנטשיק
100 – פייגא שווארץ, אשת אהרון דוד, כ'ח אייר תר'צו
101 – דינה אש בת אפרים סאכאטשאווער, י'א חשון תר'צא
102 – צבי בן משה, ו' טבת תר'לח
103 – אברהם בן יצחק, י' תמוז תר'ע
104 – מירלה בת יעקב, ח' אייר תר'כט
105 – משה בן שלמה, ד' דח'וה'מ פסח תר'מו
106 – געלא בת דוד, ח' אלול תר'יב
107 – יטע ברכה פרענקעל, תר'צז
108 – אסתר שיינא ווינער
109 – אסתר בת יהודא ליב, ח' תמוז תר'לג
110 – רעכל ראצא בת חיים, ט'ז טבת תר'עב
111 – חנה ליבא ארבוס בת אשר אנטשל
112 – אליעזר
113 – רוזה בת שמעון, י' תמוז תר'א
114 – אהרון בן מיכאל, ך'ו כסליו תר'לא
115 – שרה רחל בת אברהם צבי, י'ד אייר תר'לו
116 – יוסף צבי בן אברהם יואל, י'א תמוז תר'פד
117 – ?, שבט תר'עו
118 – גאלדא
119 – שרה יאקובאוויטש
? – 120
121 – גיטל רייזל פוקס
? – 122
123 – אסתר בת יעקב, כ'ו אייר תר'סב
124 – חוה רויזא בת יעקב, י'ז שבט תר'פג
125 – נאשא פאסטערנאק בת בער ליב, ז' אלול תר'פח
126 – אדעל וויטקאווסקי בת מענדעל, ט'ו אלול תר'פ
127 – ביילה בלאוואט בת ראובן, כ' אייר תר'עא
128 – בינה יאקאבאויטש
129 – צבי מתתיהו פרענקיעל בן שלמה, בעל ליבה גולדמן, י'ט טבת תר'פז
130 – יחיאל מאבל גאנשער בן יהודה ליב, כ'ו אדר ב' תר'עט
? – 131
132 – ?, ר'ח שבט תר'נג
133 – אברהם יצחק בן יהודה ליבוש ופריל לאה
134 – צפורה סימע קארן בת יצחק מאיר פערעץ, כ'ז אייר תר'צב
135 – טאנע קולסקי בת אשר לייזרוביץ, אשת אליעזר קולסקי, ג' תמוז תר'עח
136 – טויבה שרה בוגאלסקי
137 – חיה לאה ראק
138 – לאה בת שמעון
139 – יהושע קרעניק בן יצחק יעקב
140 – רבקה בת שמואל
141 – פעסא שטארק
? – 142
143 – צפורה פעריל בת אברהם אבא הלוי
– 144
– 145
– 146
? – 147
148 – שיינה עידעלמאן
149 – ? עיסמאנאוויטש, ה' טבת תר'פ
150 – דארא גליקא בת משה צבי
151 – שרה לאה יאכימאוויטש
152 – ? בת יצחק פינחס קאובעץ
153 – אלימלך ה׳רשב׳׳ן
154 – אברהם יצחק זיסלינג
155 – ליבע טאראנטשיק
156 – רחל בת מנכם
157 – ?, תר'פב
? – 158
159 – ? פישער

מראה כהנים
הודעות: 160
הצטרף: ג' ספטמבר 20, 2011 8:57 pm

Re: בית החיים בעיר קוטנא שפולין / kutno

הודעהעל ידי מראה כהנים » ב' יולי 16, 2018 12:01 am

וואו, שכוייח!


שייף נפיק
הודעות: 2724
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: בית החיים בעיר קוטנא שפולין / kutno

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' יולי 29, 2018 1:42 am

למה לא נמצאות כאן המציבות של שלושת הרבנים טרונק?
אשת הישועות מלכו מוזכרת וכל השאר לא?

האם ידועה מצבתו של רבי יצחק יהודה טרונק?
יישר כח!

להודות ולהלל
הודעות: 223
הצטרף: ה' ספטמבר 01, 2016 5:54 pm

Re: בית החיים בעיר קוטנא שפולין / kutno

הודעהעל ידי להודות ולהלל » ב' יולי 30, 2018 9:50 pm

שייף נפיק כתב:למה לא נמצאות כאן המציבות של שלושת הרבנים טרונק?
אשת הישועות מלכו מוזכרת וכל השאר לא?

האם ידועה מצבתו של רבי יצחק יהודה טרונק?
יישר כח!


יציב פתגם כתב:תמונה מצבת הרבנית מקוטנא

הרבנית מקוטנא.JPG
הרבנית מקוטנא.JPG (54.46 KiB) נצפה 1956 פעמים

פ"נ מצבת קבורת אשת חיל רבת מעללים רדפה צדקה וחסד מנעוריה אהבה תורה ויראת ה' הרבנית הצדיקת מ' פריווא בת הרבני המופלג החריף השנון מו"ר חיים ז"ל ואשת הגאון הגדול אדומו"ר הרב ר' ישראל יהושע אב"ד דפה זצו"קל בעל המחבר ספר ישועות ישראל נפטרה בש"ט י"ט חשון ש' תר"ס לפ"ק תנצב"ה


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 47 אורחים