מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

דין צפת כדין ירושלים

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי קראקובער » ד' נובמבר 21, 2018 10:10 am

החיד"א מספר, שכשהיה רעש בצפת התחילו האנשים לברוח. אמרו, נברח לירושלים, אך חששו שמא גם בירושלים יהיה רעש. אמרו להם, בירושלים יש חזקה שהרעש אינו מזיק, "לא הזיק נחש ועקרב" ולא יזיק הרעש בירושלים. וכותב החיד"א: "עד היום שמעתי שהרעש בירושלים מפיל בתים ואינו הורג אנשים". הרב חיים אלפנדרי ע"ה שהיה בצפת ובטבריה אמר: "ריבונו של עולם אנחנו רוצים לצרף את צפת וירושלים שהרעש לא יזיק". ועשו תקנה לאחד את צפת וטבריה לעיר הקודש בירושלים ובחברון שלא יזיק הרעש, ואכן הרעש לא הזיק בצפת ובטבריה.

חד ברנש
הודעות: 3521
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי חד ברנש » ד' נובמבר 21, 2018 10:14 am

באחד מכרכי 'מגדים חדשים' (על ברכות או בראשית) האריך הרבה בכך שבירושלים לא הזיקה רעידת אדמה.

ברוז
הודעות: 1476
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 12:10 am

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי ברוז » ד' נובמבר 21, 2018 10:20 am

קראקובער כתב:החיד"א מספר, שכשהיה רעש בצפת התחילו האנשים לברוח. אמרו, נברח לירושלים, אך חששו שמא גם בירושלים יהיה רעש. אמרו להם, בירושלים יש חזקה שהרעש אינו מזיק, "לא הזיק נחש ועקרב" ולא יזיק הרעש בירושלים. וכותב החיד"א: "עד היום שמעתי שהרעש בירושלים מפיל בתים ואינו הורג אנשים". הרב חיים אלפנדרי ע"ה שהיה בצפת ובטבריה אמר: "ריבונו של עולם אנחנו רוצים לצרף את צפת וירושלים שהרעש לא יזיק". ועשו תקנה לאחד את צפת וטבריה לעיר הקודש בירושלים ובחברון שלא יזיק הרעש, ואכן הרעש לא הזיק בצפת ובטבריה.

היכן המקור ?

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי קראקובער » ד' נובמבר 21, 2018 10:22 am

avram_l69.doc
(49.5 KiB) הורד 130 פעמים

ברוז
הודעות: 1476
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 12:10 am

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי ברוז » ד' נובמבר 21, 2018 10:25 am

קראקובער כתב:
avram_l69.doc

ומה המקור למקור ?

ברוז
הודעות: 1476
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 12:10 am

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי ברוז » ד' נובמבר 21, 2018 10:58 am

בינתיים מצאתי את זה:
https://www.yeshiva.org.il/midrash/38805
אולם מה שכתב בשם חסדי אבות, אינו נמצא שם.
נראה שהמקור לכל הענין הוא רבי מרדכי אליהו.

תם מה הוא אומר
הודעות: 1336
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ד' נובמבר 21, 2018 12:12 pm

מצו"ב מרשימותיי לפני שנים

מפולת בירושלים
באבות דרבי נתן (ר"פ לה), עשרה ניסים נעשו לאבותינו בירושלים וכו', ולא הייתה מפולת בירושלים. ע"כ. והגרנ"י פלאג'י בס' אבות הרא"ש ח"ב (דף מו ע"ג), שהביא מ"ש מרן החיד"א בשם מהריט"ץ כת"י, שלא הייתה מפולת בירושלים על ידי רעש. ע"ש. והביא דברי הגאון מיוחס בס' פרי האדמה ח"ד (דף ו ע"א) שכתב, פעה"ק ירושלים ת"ו שנת ה' תק"כ ליל ט' חשון, קודם השחר ג' שעות, רעשה הארץ רעש גדול, אמנם לא הוזקו גופי בנ"א, אבל בשעה זו נהיה גם כן רעש בצפת ת"ו והמית קרוב קס"ב בנ"א וכו', ועשינו פה עה"ק הספד שבוע אחד, ובכי גדול. אמנם לענין תענית לגזור, ראיתי בכת"י של מהר"י בואינו ספר שלחן מלכים (או"ח סי תקעו ס"ד) שהביא דברי אבות דרבי נתן הנ"ל, וכתב, כנראה דסמכו על זהשלא לגזור תענית על הציבור בירושלים. וע"ש. וע"ז כתב הגר"נ יפלאג'י, ועיני ראו ולא זר בס' צמח דוד ק"ק ח"א (דף יח ע"א) ובס' סדר הדורות (דף מא ע"א וב'), שכתבו בפירוש שכתוב בס' יוסיפון (פרק נג) וז"ל, בשנת שבע למכלות הורדוס בשנת תשל"א, היה רעש גדול בארץ ישראל, אשר לא היה כמוהו מימי עוזיה מלך יהודה, ומתו אז בירושלים עשרת אלפים איש, מלבד אשר מתו בעיר יהודה. ע"כ. הרי מבואר בס' יוסיפון בן גוריון עצמו דהיה הרעש גם כן בירושלים, ומתו בו עשרת אלפי איש, והיה העלמ'ה מהרב פרי האדמה. ע"ש.
ובתר הכי הביא הגרני"ף מ"ש הרב פה"א, שקבלה מקטנותינו שלא נשמע ולא ישמע שיזיק מפולת או רעש לגופי בנ"א בירושלים וכו'. והגרני"ף הוסיף ע"ז שכן כתב הרב שם חדש בתשובותיו שבראש הספר. וע' להרב החסיד ראש"ל אג"ן בס' חוקי חיים (סי' טז דף כח סע"ב וע"ג), ולמוה"ר מהרש"ח בס' כסא שלמה (דרוש ו דתשובה, דף יג ע"ג וד'). עכ"ד.
איברא דבס' אורח נאמן ח"ג (סי' צ סוף אות טז) אחר שהביא דברי הרב פרי האדמה, כ' ע"ז, עיקר דברי פה"א צ"ע, דאמאי לא קחשיב באבות גם הנס דלא הזיק מפולת בירושלים בתוך העשרה ניסים דחשיב שם. גם הלשון דכתב ולא ישמע, ובעוה"ר זכורני מאיזה מפולת שהיה בזמנינו בירושלים ונהרגו נפשות מישראל רח"ל, ואפשר דכתב כן בדרך תפלה שלא ישמע. והעיקר מכוון לומר שלא נשמע עד זמנו, והא דלא מבואר באבות אולי הוא בכלל דלק הזיק נחש ועקרב. וצ"ע. עכת"ד.
ובס' שער המפקד (הל' תענית סעיף ב) בביאור שם, הקשה, דלא סמכינן אניסא. ומשני לה, דשאני נס דלוי ומפורסם כזה. ע"ש.
ובס' כף החיים (סי' תקעו ס"ק כו) הביא דברי הרב פה"א הנ"ל, והוסיף, ובשנת תרפ"ז י"א לחודש תמוז היה רעש גדול בירושלים ת"ו ובכל סבבותיה, ונהרסו כמה כותלים ומהם נתרועעו, והיה ניסים ונפלאות שלא נפקד אחד בירושלים ת"ו, רק בכפרים נעשה הריסות גדולות ומתו כמה עכו"ם. לא תקום פעמיים צרה, וה' שמר ישראל. והיה פלא בעיני הרואים, והאמינו בה' גם ההולכים על פי הטבע, והעידו כי יד ה' עשתה זאת. ע"כ.
ועיין מה שכתב בזה מרא דאתרא בירושלים ת"ו הרב פרי חדש יו"ד (סי' קטז סק"א). ובמה שכתב בזה בספר עלי תמר על הירושלמי תענית (פ"ג ה"ד). ובספר מגדים חדשים (ברכות נט. דף תקו ע"א והלאה). ע"ש.----
מסתמא הרב ושא_נס יוכל להחכימנו בזה.

הסקרן_הקטן
הודעות: 195
הצטרף: ד' יוני 15, 2016 5:20 pm

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי הסקרן_הקטן » ד' נובמבר 21, 2018 12:15 pm

ראה שו"ת חתם סופר חלק ב (יורה דעה) סימן רלד

חתם סופר.docx
(27.36 KiB) הורד 110 פעמים

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי קראקובער » ד' נובמבר 21, 2018 6:47 pm

איברא דבס' אורח נאמן ח"ג (סי' צ סוף אות טז) אחר שהביא דברי הרב פרי האדמה, כ' ע"ז, עיקר דברי פה"א צ"ע, דאמאי לא קחשיב באבות גם הנס דלא הזיק מפולת בירושלים בתוך העשרה ניסים דחשיב שם

לא קשה כי אולי לא קרה שהיה מפולת ובכלל כל העשרה ניסים הם קשורים למקדש ויש מחלוקת אם הניסים היו בבית המקדש השני.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' נובמבר 22, 2018 2:15 am

דברי הגרי"ח סופר שליט"א בענין זה בספרו זכות יצחק ח"א סימן ע"ה
11.GIF
11.GIF (63.17 KiB) נצפה 2828 פעמים
22.GIF
22.GIF (70.89 KiB) נצפה 2828 פעמים

תם מה הוא אומר
הודעות: 1336
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ה' נובמבר 22, 2018 2:18 am

במה שכתב הגרי"ח סופר שליט"א הנ"ל
"וקיבלתי מזקני ירושלים ת"ו שהכוונה לבית הכנסת ריב"ז", העירו ע"ז בארוכה במאמר שנדפס בחוברות "אסופות"

אספקלריא
הודעות: 418
הצטרף: א' יוני 29, 2014 11:45 pm

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי אספקלריא » ה' נובמבר 22, 2018 2:41 am

תם מה הוא אומר כתב:מצו"ב מרשימותיי לפני שנים
מפולת בירושלים
באבות דרבי נתן (ר"פ לה), עשרה ניסים נעשו לאבותינו בירושלים וכו', ולא הייתה מפולת בירושלים. ע"כ. והגרנ"י פלאג'י בס' אבות הרא"ש ח"ב (דף מו ע"ג), שהביא מ"ש מרן החיד"א בשם מהריט"ץ כת"י, שלא הייתה מפולת בירושלים על ידי רעש. ע"ש.

ספרו של מהריט"ץ על אבות דרבי נתן, מגן אבות, נדפס מכת"י לפני כמה שנים.
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... geid=P0001

תם מה הוא אומר כתב:אמנם לענין תענית לגזור, ראיתי בכת"י של מהר"י בואינו ספר שלחן מלכים (או"ח סי תקעו ס"ד) שהביא דברי אבות דרבי נתן הנ"ל, וכתב, כנראה דסמכו על זה שלא לגזור תענית על הציבור בירושלים. וע"ש.

ספר שלחן מלכים נדפס מכת"י לפני כמה שנים.
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?169728&p ... 6972800001

איש-אחד
הודעות: 1144
הצטרף: א' פברואר 17, 2013 11:39 am

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי איש-אחד » ה' נובמבר 22, 2018 5:15 pm

בין ההרוגים הרבים ברעידת האדמה בירושלים בשנת תרפ"ז לא היו יהודים?

אספקלריא
הודעות: 418
הצטרף: א' יוני 29, 2014 11:45 pm

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי אספקלריא » ו' נובמבר 23, 2018 2:40 am

אספקלריא כתב:
תם מה הוא אומר כתב:מצו"ב מרשימותיי לפני שנים
מפולת בירושלים
באבות דרבי נתן (ר"פ לה), עשרה ניסים נעשו לאבותינו בירושלים וכו', ולא הייתה מפולת בירושלים. ע"כ. והגרנ"י פלאג'י בס' אבות הרא"ש ח"ב (דף מו ע"ג), שהביא מ"ש מרן החיד"א בשם מהריט"ץ כת"י, שלא הייתה מפולת בירושלים על ידי רעש. ע"ש.

ספרו של מהריט"ץ על אבות דרבי נתן, מגן אבות, נדפס מכת"י לפני כמה שנים.
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... geid=P0001

כעת ראיתי במבוא למס' אבות דרבי נתן עם ביאור מגן אבות למהריט"ץ, (חלק א', עמ' ח'),
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?179728&pageid=P0008
שמעיר שפירוש זה [מפולת = רעש] אינו נמצא בכת"י שלפנינו, [ומוסיף שם שהרב חיד"א (בהשמטות לחסדי אבות) לא העיד שכך ראה בכת"י, אלא רק "שמע" שכן כתוב שם, עיי"ש].
ויש לעיין בגוף ספר מגן אבות בפרק ל"ה,
אלא שאין אפשרות לראות אלא רק 40 עמודים ראשונים בלבד.
נבקש ממי שיכול להעלות את הדף ההוא, אדר"נ עם מגן אבות, חלק ב', ריש פרק ל"ה, (עמ' ת"ה),
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?193647&pageid=P0411

בקרו טלה
הודעות: 3259
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי בקרו טלה » ו' נובמבר 23, 2018 3:22 am

אספקלריא כתב:ויש לעיין בגוף ספר מגן אבות בפרק ל"ה,
אלא שאין אפשרות לראות אלא רק 40 עמודים ראשונים בלבד.
נבקש ממי שיכול להעלות את הדף ההוא, אדר"נ עם מגן אבות, חלק ב', ריש פרק ל"ה, (עמ' ת"ה),
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... geid=P0411

חד ברנש כתב:באחד מכרכי 'מגדים חדשים' (על ברכות או בראשית) האריך הרבה בכך שבירושלים לא הזיקה רעידת אדמה.

ברכות
קבצים מצורפים
מגן אבות.PDF
(300.75 KiB) הורד 77 פעמים
מגדים חדשים.PDF
(605.27 KiB) הורד 88 פעמים
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ו' נובמבר 23, 2018 3:45 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

אספקלריא
הודעות: 418
הצטרף: א' יוני 29, 2014 11:45 pm

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי אספקלריא » ו' נובמבר 23, 2018 3:37 am

תודה להרב בקרו טלה שהעלה את הדף באדר"נ עם מגן אבות ריש פרק ל"ה
מגן אבות.PDF
(300.75 KiB) הורד 79 פעמים

ושם מזכיר המו"ל את מה שכתב בהגהות מאורי אור ותוספת אור,
והגהות אלו נמצאות בס' מסכת אבות דר"ן ע"פ הגר"א המבואר [מאורי אור], ראה שם ריש פרק ל"ה, (עמ' שכ"ט).
ונבקש ממי שיכול להעלות את הדף הזה, שיעשה חסד עם הקוראים.
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... geid=P0345

בקרו טלה
הודעות: 3259
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי בקרו טלה » ו' נובמבר 23, 2018 3:41 am

אספקלריא כתב:והגהות אלו נמצאות בס' מסכת אבות דר"ן ע"פ הגר"א המבואר [מאורי אור], ראה שם ריש פרק ל"ה, (עמ' שכ"ט).
ונבקש ממי שיכול להעלות את הדף הזה, שיעשה חסד עם הקוראים.
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... geid=P0345
קבצים מצורפים
מאורי אור.PDF
(376.74 KiB) הורד 90 פעמים

אספקלריא
הודעות: 418
הצטרף: א' יוני 29, 2014 11:45 pm

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי אספקלריא » ו' נובמבר 23, 2018 3:56 am

תודה רבה כפול ומכופל להרב בקרו טלה.
ראה שם בהגהות תוספת אור הערה 3.
נערך לאחרונה על ידי אספקלריא ב ש' נובמבר 24, 2018 10:20 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2345
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ש' נובמבר 24, 2018 7:44 pm

קראקובער כתב:החיד"א מספר, שכשהיה רעש בצפת התחילו האנשים לברוח. אמרו, נברח לירושלים, אך חששו שמא גם בירושלים יהיה רעש. אמרו להם, בירושלים יש חזקה שהרעש אינו מזיק, "לא הזיק נחש ועקרב" ולא יזיק הרעש בירושלים. וכותב החיד"א: "עד היום שמעתי שהרעש בירושלים מפיל בתים ואינו הורג אנשים". הרב חיים אלפנדרי ע"ה שהיה בצפת ובטבריה אמר: "ריבונו של עולם אנחנו רוצים לצרף את צפת וירושלים שהרעש לא יזיק". ועשו תקנה לאחד את צפת וטבריה לעיר הקודש בירושלים ובחברון שלא יזיק הרעש, ואכן הרעש לא הזיק בצפת ובטבריה.


זה פלא, שהרי אחרי פטירת החיד"א, ברעש הגדול בשנת תקצ"ז נהרגו מאות רבות בצפת ובטבריה. וכי כוונתו שרק ברעש אחד בעודו חי לא יוזקו?

בן מיכאל
הודעות: 1451
הצטרף: ד' ינואר 04, 2017 2:19 pm

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי בן מיכאל » ש' נובמבר 24, 2018 8:11 pm

מה עם רעידת האדמה שהיתה בנסיון לבנות את בית המקדש בסוף ימי האמוראים?

אספקלריא
הודעות: 418
הצטרף: א' יוני 29, 2014 11:45 pm

Re: דין צפת כדין ירושלים

הודעהעל ידי אספקלריא » ש' נובמבר 24, 2018 10:04 pm

אספקלריא כתב:כעת ראיתי במבוא למס' אבות דרבי נתן עם ביאור מגן אבות למהריט"ץ, (חלק א', עמ' ח'),
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... geid=P0008
שמעיר שפירוש זה [מפולת = רעש] אינו נמצא בכת"י שלפנינו,

אספקלריא כתב:תודה להרב בקרו טלה שהעלה את הדף באדר"נ עם מגן אבות ריש פרק ל"ה,
ושם מזכיר המו"ל את מה שכתב בהגהות מאורי אור ותוספת אור,
והגהות אלו נמצאות בס' מסכת אבות דר"ן ע"פ הגר"א המבואר [מאורי אור], ראה שם ריש פרק ל"ה, (עמ' שכ"ט).

אספקלריא כתב:תודה רבה כפול ומכופל להרב בקרו טלה.
ראה שם בהגהות תוספת אור, הערה 3.

כן העיר גם בס' אבות דרבי נתן [ב' נוסחאות, עם הערות], מהדורת ש. ז. שעכטער, ניו יורק תש"ה, במבוא, פרק ט', עמ' XXX, הערה א'.
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?738&pageid=P27L


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 136 אורחים