עמוד 1 מתוך 1

הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ד' אוגוסט 04, 2010 7:34 am
על ידי LEV
בספר חדשים וגם ישנים מרב יונתן שטייף (ברכות ו. סימן ע') כתב בשם הישועות יעקב שבנו של הרמב"ם העיד שבאמת הרמב"ם האמין במציאות השדים ומש"כ במורה נבוכים אינו מן הרמב"ם!!!

Sheidim1.pdf
(4.71 KiB) הורד 303 פעמים

יגעתי ולא מצאתי שום סמך לזה לא בכתבי ר"א מן הרמב"ם ולא בספר ישועות יעקב.

אולי חכמי הפורום יודעים לאן לפנות לעיין יותר בזה?

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ד' אוגוסט 04, 2010 8:35 am
על ידי יאיר

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ד' אוגוסט 04, 2010 8:49 am
על ידי יאיר
לענין הקישור האחרון..אם אין לך שם וסיסמה (הניתנים זמנית חינם ע"י בקשה אישית מ"אוצר החכמה")

עיין לפי"ז ועיי"ש בהמשך..
ScreenShot001.gif
ScreenShot001.gif (58.41 KiB) נצפה 5913 פעמים


אמנם עדיין לא ראיתי את הקישור שהבאת אך לפי חלק ממה שהבאתי הרמב"ם חזר בו רק בסוף ימיו ומימילא דברי המו"נ עומדים בעינם והרמב"ם כתבם..

עוד הסבר יש שם שהרמב"ם בכוונה אמר שאין שדים כדי שלא יאמינו בהם ומימלא לא יזיקו דמזיקים רק למי שמאמין בהם ע"ש..

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ד' אוגוסט 04, 2010 9:15 am
על ידי יאיר

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ד' אוגוסט 04, 2010 9:48 am
על ידי LEV
יאיר, יישר כחך על כל הציונים.

אבל עדיין לא ראיתי את דבריו לא בכתבי ר"א בן הרמב"ם ולא בספר ישועות יעקב שהרמב"ם האמין במציאות השדים וגם לא ראיתי שהקטע במו"נ לא היה נכתב ע"י הרמב"ם.

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ד' אוגוסט 04, 2010 9:58 am
על ידי חכם באשי
יאיר,
יישר כוחך על הציונים המפורטים!
ולענין הטענה שהרמב"ם לא כתב את מו"נ, זכורני, כי היעב"ץ כבר טען זאת. אך לענ"ד, אף הוא עצמו לא האמין בטענה זו!

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ג' אוקטובר 24, 2017 9:56 am
על ידי עקביה
המצודת ציון (ישעיהו יג כא) כותב: ושעירים - הם השדים הנראים בדמות שעירים למי שמאמין בהם.
ובאותו סגנון בהמשך (לד יד): ושעיר - כן נקרא השד כי נראה כשעיר למי שמאמין בו.
יש לי איזו תחושה שהמצו"צ לא ראה מימיו שד...

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ג' אוקטובר 24, 2017 10:11 am
על ידי מה שנכון נכון
ככה"נ כוונתו למי שמאמין בכוחו ומתפלל אליו, הלא"ה אין דרכו של השד להראות סתם לבנ"א (ראה רשב"ם ב"ב עג ע"ב). ולא למאמין בקיומם.

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ג' אוקטובר 24, 2017 10:39 am
על ידי כדכד
ומקורו של המצודות מהגמרא בפסחים ,דקפיד קפדי בהדיה דלא קפיד לא קפדי בהדיה" ואולי הבין שאינם נראים למי שאינו מאמין בהם

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ג' אוקטובר 24, 2017 11:13 am
על ידי עקביה
שד נראה בלי קשר לכוונת הרואה (ברכות מג:). כוונת הרשב"ם היא לגילוי סודם של השדים, כלומר הפלאות שהם יכולים לעשות. משמעות הגמ' בפסחים אינה שאינו נראה, ובכל מקרה איזו סיבה יש למצו"צ לכתוב דבר הגורם להבין ששדים = בגדי המלך החדשים.

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ג' אוקטובר 24, 2017 11:27 am
על ידי מה שנכון נכון
בברכות לא כתוב שכך דרכו, ולענין סכנה חיישינן גם למעוטא. (אולי הוא מיעוט מצוי, עכ"פ אין ראיה שנראה בקביעות. וה"ה לעניין ודלמא שד הוא גבי בת קול, ובלא""ה שם מדובר רק בקולו או בדמותו כאדם ולא בראית צורתו כשד).
ז"ל הרשב"ם "שמעין בי מלכא וקטלוהו - בי מלכא דשידי שאין דרכו של שד להראות לבני אדם, והרגוהו מפני שהיה מגלה סודם". כוונתו כפשוטה, ואת גילוי הסוד הוסיף בשביל להסביר למה קטלוהו.

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ג' אוקטובר 24, 2017 11:44 am
על ידי עקביה
מובן שאין דרכם להיראות סתם כך שהרי "אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין" (ברכות ו. ועוד שם וברש"י).
אבל כדי להפחיד ולהזיק הם כן נראים.

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ג' אוקטובר 24, 2017 11:53 am
על ידי שייף נפיק
[quote="עקביה"]המצודת ציון (ישעיהו יג כא) כותב: ושעירים - הם השדים הנראים בדמות שעירים למי שמאמין בהם.
ובאותו סגנון בהמשך (לד יד): ושעיר - כן נקרא השד כי נראה כשעיר למי שמאמין בו.
יש לי איזו תחושה שהמצו"צ לא ראה מימיו שד...[/quote
ראה שו"ת רדב"ז ח"ג סימן תתמח )תה(
"ולא תחשדני מפני שכתבתי לשון המאירי (שכתב "ואלו שמאמינים במציאות השדים ופעולותיהן") שאני מכחיש מציאות השדים כי אני מאמין בכל דברי חז"ל אפילו שיחה קלה שלהם כ"ש שהכתובים פשטיהם מורים על מציאתם ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים וגו'. יזבחו לשדים וגו':".
ועיין נשמת חיים ח"ג פרק יב מה מה שהאריך.

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ג' אוקטובר 24, 2017 12:50 pm
על ידי עקביה
אין לי הידע הנחוץ אודות הרב דוד ובנו הרב הלל אלטשולר, מחברי המצודות, כדי לדעת האם הם אחזו בשיטת הרמב"ם והמאירי כלפי שדים וכיו"ב או לא.
הבאתי את הציטוט הנ"ל שעשה עלי רושם שהם מסכימים עם הרמב"ם, וברוך היודע.
נדמה לי שהיה עליהם מאמר פעם באחד מכרכי ישורון. אולי נגעו שם בנקודה זו?

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ג' אוקטובר 24, 2017 12:53 pm
על ידי תוכן
האם מישהו מהפורום ראה פעם שד?

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ג' אוקטובר 24, 2017 1:04 pm
על ידי עקביה
כעת ראיתי שזו לשון הרד"ק
רד"ק ישעיהו פרק יג פסוק כא
ושעירים - הם השדים, כמו לשעירים אשר הם זונים אחריהם, ונקראו כן לפי שהם נראים כדמות שעירים למאמין בהם, וכן ת"י ושידין יחייכון תמן:

ואלו דברי הרמב"ם:
ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק מו
וכן היו כתות מן הצאב"ה עובדים לשדים, והיו חושבים שהם ישובו בצורת העזים, ולזה היו קוראים לשדים שעירים, וכבר התפשט הדעת הזה מאד, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זובחים,

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ג' אוקטובר 24, 2017 1:53 pm
על ידי מה שנכון נכון
אם כך אכן "למאמין בהם" היינו בקיומם, כי הרד"ק מהקרובים לשיטת הרמב"ם, כידוע.

וכ"כ הרד"ק בישעיהו סה, ד "ובנצורים ילינו - בחרבות ילינו בלילה שיראו להם השדים לדעתם, כי המזיקים נראים בחרבות למאמינים בהם".
ובתהלים צא, ו "ובעלי הדרש מפרשים דבר האופל וקטב הצהריים - דבר השדים. וכן יפול מצדך אלף ורבבה מימינך, על השדים הוא אומר. וחכמי המחקר אינם מודים בדבר השדים ומבטלים אותו במופת כי אינם".

וע"ע בפי' לבראשית ה, ג "וארז"ל כל אותם השנים שהיה אדם בנדוי היה מוליד רוחין שדין ולילין, שנאמר "ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו" מכלל דעד השתא לא בצלמיה אוליד. וכתב ה"ר נסים בשם ר' שרירא ז"ל פירוש דבר זה, דלטייה הקב"ה לאדם נתן בו אות שלא היו ילדיו דומין לו וכמו נשים שיולדות בריות משונות כאלו דאמרו רבנן אמר ר' יהודה אמר שמואל המפלת דמות לילית אמו טמאה לידה, ולד הוא אלא שהוא בעל כנפים, וכשהיה אדם הראשון בקללה לא היה מוליד אלא בריות משונות דמות שדין ולילין בכעור פניהם וגביהם, והם רוחות רעות, כדרך שהיתה רוחו של אדם רוח רעה בשעה שהיה מקולל, יצאו ממנו רוחות רעות שיש בהן רעה ואין בהן טובה, וכן דרך בני אדם לקרא למכוערי הדמות ולאנשים רעים שדים וכשחפץ הקב"ה הוא והסיר קללתו של אדם הראשון הוליד בנים שדומים לו במראה נאה ורוח טובה והוא שנאמר ויולד בדמותו בצלמו". וע"ע בדבריו ש"ב ז, יד.

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ג' אוקטובר 24, 2017 3:19 pm
על ידי חיימקה
עקביה כתב:כעת ראיתי שזו לשון הרד"ק
רד"ק ישעיהו פרק יג פסוק כא
ושעירים - הם השדים, כמו לשעירים אשר הם זונים אחריהם, ונקראו כן לפי שהם נראים כדמות שעירים למאמין בהם, וכן ת"י ושידין יחייכון תמן:


וכ"כ בשורשים ש' שער.

וז"ל הרמב"ן ויקרא יז ז "לשעירם" - לשדים וכן הוא אומר (ישעיהו יג כא) ושעירים ירקדו שם לשון רש"י מתורת כהנים (פרק ט ח). ואמר ר"א שנקראו השדים כן בעבור שישתער הגוף הרואה אותם, והקרוב בעבור שיראו אותם המשוגעים כדמות שעירים. ומלת "עוד" תורה שכן היו ישראל עושים במצרים. עכ"ל.
ומקורו כפי שכתב - מהאבן עזרא.

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ג' אוקטובר 24, 2017 3:32 pm
על ידי מה שנכון נכון
בברכות סב ע"ב ו"לרביא ליה גדיא, שעיר בשעיר מיחלף", ופרש"י "שד של בית הכסא דומה לשעיר, ועליהם נאמר ושעירים ירקדו שם".

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ג' אוקטובר 24, 2017 3:43 pm
על ידי אותה אבקש
מענין לענין באותו ענין:
באגרו"ת למו"ר הגרש"א נשאל ע"י ת"ח מה דעתו בענין השדים
וכתב בערך בזה הלשון (הספר כעת אינו תח"י):
אני בער ולא אדע [כהווארט הידוע מצדיקים - איך בין א נאר און איך גלייב] ובוודאי שאני מאמין בפשטות דברי חז"ל בכל מקום.

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ג' אוקטובר 24, 2017 5:12 pm
על ידי בן מיכאל
רד"ק בעניין האוב ודעות הגאונים.
ואני רואה לפרש הנה מעשה האוב לפי מה שנמצא כתוב אמרו רז"ל בעל אוב זה המדבר מבין הפרקים ומבין אצילי ידיו ידעוני זה המניח עצם חיה ששמה ידוע בפיו ומדברים דברים העתידים ופירוש מבין הפרקים שמשמיע קול נמוך מבין פרקי איבריו ומתחת שחיו על ידי מעשים שעושה שמקיש בזרועותיו וי"א אף מקטיר קטרת לשד והשד הוא העונה והמדבר ואמרו עוד בעל אוב אחד המעלה בזכורו ואחד הנשאל בגלגלת ופי' המעלה בזכורו שמדמה שמעלה המת ומדבר ומשמיע קול מתחת הארץ מעל פי הקבר כדרך ששמע שאול קולו של שמואל והקול נמוך מאד כמו שכתוב והיה כאוב מארץ קולך הנשאל בגלגלת גם הוא יקרא אוב ופירושו שיש עמו גלגלת של אבן שוהם או של זכוכית זכה ועושה מעשים עד שידמה שיוצא קול נמוך מאד וידמה לו באותו הקול שואל ומשיב כן פירשו רז"ל, והרב החכם הגדול רמב"מ ז"ל פירש במעשה אוב בהקשת זרועותיו שאמר שאוחז שרביט של הדס בידו ומניפו והוא מדבר בלאט בדברים ידועים אצלם אחרי אשר הקטיר קטורת ידוע אצלם עד שישמע השואל כאילו אחד מדבר עמו ומשיבו על מה שהוא שואל בדברים מתחת לארץ בקול נמוך מאד וכאילו אינו נכר באוזן אלא במחשבה מרגיש בו ופי' מעשה גלגלת שלוקח גלגלת המת ומקטיר לה קטרת ומנחש בה עד שישמע כאלו קול יוצא מתחת שחיו שפל עד מאד ומשיבו ועוד אמרו רז"ל שלשה דברים נאמרו במעלה זכורו המעלה רואהו ואינו שומעו ומי שצריך לו שומעו ואינו רואהו מי שאינו צריך לו לא שומעו ולא רואהו כך שמואל אשה שהעלתהו ראתהו ולא שמעתהו שאול שהיה צריך לו שמעו ולא ראהו ואבנר ועמשא שלא נצטרכו לו לא שמעוהו ולא ראוהו וראינו מחלוקת בין הגאונים בדבר הזה וכלם נשתוו כי מעשה האוב הבל ותוהו ודברי כזב והתול אבל יש מהם אומרים כי לא דבר שמואל עם שאול וחס ושלום לא עלה שמואל מקברו ולא דבר אבל האשה עשתה הכל ברמאות כי מיד הכירה כי שאול הוא אך להראות לו כי מצד החכמה הכירה ומצאה דבר זה אמרה למה רמיתני ואתה שאול ודרך בעלת אוב להביא בן אדם שמדבר מתוך מחבואו בלשון נמוך וכאשר בא שאול לדרוש מאתה וראתה אותו נבהל וידעה כי למחר יהיה יוצא למלחמה וכל ישראל היו בפחד גדול וידעה מה שעשה שאול שהרג כהני ה' שמה בפי המגיד הדברים הנאמרים בפרשה ומה שאמר ויאמר שמואל אל שאול על מחשבת שאול כי היה חושב כי שמואל היה המדבר אליו ומה שאמר ולא עשית חרון אפו בעמלק ידוע היה דבר זה כי מאותה שעה אמר לו שמואל וימאסך מהיות מלך ומה שאמר לרעך לדוד ידוע היה זה בכל ישראל כי דוד נמשח למלך ומה שאמר מחר אתה ובניך עמי מדרך סברא אמר זה, זהו פי' רב שמואל בן חפני הגאון ז"ל ואמר אף על פי שמשמעות דברי החכמים ז"ל בגמרא כי אמת היה שהחיתה האשה את שמואל לא יקובלו הדברים במקום שיש מכחישים להם מן השכל אבל רב סעדיה ורב האיי הגאונים ז"ל אמרו אמת הוא כי רחוק הוא שתדע האשה העתידות וכן שתחיה היא את המת בחכמת האוב אך הבורא יתברך החיה את שמואל כדי לספר לשאול את כל הקורות העתידות לבא עליו והיא האשה אשר לא ידעה בכל אלה נבהלה כמו שנאמר ותזעק בקול גדול ואשר אמרה האשה את מי אעלה לך דברי התולים הם כי דעתה היה לעשות כמנהגה אלה דבריהם, ויש לתמוה לדברי הגאונים האלה אם הקדוש ברוך הוא החיה את שמואל כדי לספר לשאול הקורות הבאות עליו למה לא אמר לו על ידי חלומות או על ידי אורים או על ידי הנביאים אלא על ידי אשה בעלת אוב ועוד איך היה נעלם משאול שהיה חכם ומלך אשר היו עמו כמה חכמים גדולים אם ענין אוב נעשה על ידי אדם מדבר מתוך מחבואו ומי יאמר שיטעה הוא בזה ואין זה הדעת מקבלו והנכון הוא מה שפירשנו:

רד"ק שמו"א כח

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ד' אוקטובר 25, 2017 10:39 pm
על ידי אשר ברא
ולמה לא עולה בשבת (סנהדרין שם) ?

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ד' אוקטובר 25, 2017 11:17 pm
על ידי יאיר
תוכן כתב:האם מישהו מהפורום ראה פעם שד?

למאי נפ"מ?

אני בכל אופן לא הצלחתי להשיג חתולה בכורה שחורה בת בכורה שחורה

אבל נסה לפזר אפזר סביב מיטתך, אולי תזכה לראות את עקבות רגליהם...

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ד' אוקטובר 25, 2017 11:36 pm
על ידי תוכן
אני מפחד...

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ד' אוקטובר 25, 2017 11:47 pm
על ידי יאיר
אז לפחות תראה כמה ציורים בפורום...
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=87307#p87307

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ה' אוקטובר 26, 2017 7:51 am
על ידי אוצר החכמה
מה שמעניין בעיני בדברי הרד"ק שהובאו למעלה הוא שהגאונים שהביא תופסים את זה כהחייאת שמואל.

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ה' אוקטובר 26, 2017 8:25 am
על ידי עקביה
אשר ברא כתב:ולמה לא עולה בשבת (סנהדרין שם) ?

אם את הפסוקים בשמואל, שאף קורא רגיל אינו מסתפק בהם שבעל אוב הוא דבר אמיתי (ויעוי' שו"ת רדב"ז ח"ג סי' תרמב [אלף סז]), פירשו הגאונים, ובעיקר רשב"ח, באופן היוצא לגמרי מידי פשוטו, דווקא עם הגמ' הזאת תהיה להם בעיה? הם יכולים לומר שבעלי האוב, כדי להיראות אמיתיים, הסכימו שבשבת אינם מעלים את המת. זה מוסיף נופך של אמינות לעסק ומגדיל את ההכנסה בשאר ימות השבוע..


ומעניין לעניין, שמעתי פעם מחכ"א שאמר שמטרת הרמב"ם בקובעו את י"ג עיקרי האמונה היה, מאחר ואנו רואים (וזה בולט מאד במקרה של פירוש הגאונים דנן) שבפרשנות הפסוקים השמים הם הגבול, ומי שאין משמעות הפסוקים מתאימה לו מפרשם באופן אחר (ואף הרמב"ם לא טמן ידו בצלחת כידוע), חייבים לקבוע עיקרים שמהם אין לזוז בשום אופן, ובהם א"א/אסור לפרש את הפסוקים אחרת, שאל"כ פרחה אמונת ישראל לרוח.

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ה' אוקטובר 26, 2017 7:45 pm
על ידי יאיר
אשר ברא כתב:ולמה לא עולה בשבת (סנהדרין שם) ?

מובא גם בזהר שבעלת אוב תוכיח שיום השבת מקודש ואגב, גם בימינו א"א לבצע 'סיאנס' בשבת..

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ה' אוקטובר 26, 2017 9:06 pm
על ידי עתניאל בן קנז
האם יש לכך אסמכתא חיצונית (לא משל ארגוני התשובה)???

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ה' אוקטובר 26, 2017 9:20 pm
על ידי צופר הנעמתי
יש אסמכתאות רבות שבימינו אי אפשר לבצע סיאנס, ואין סיבה להניח שזה אחרת בשבת.

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ו' אוקטובר 27, 2017 12:17 am
על ידי יאיר
צופר הנעמתי כתב:יש אסמכתאות רבות שבימינו אי אפשר לבצע סיאנס, ואין סיבה להניח שזה אחרת בשבת.

פרט (לא מויקפדיה או סרטוני אטאיסטים בבקשה)

[אני שמעתי ממקור ראשון על כאלו שעשו]

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ו' אוקטובר 27, 2017 12:21 am
על ידי צופר הנעמתי
שכחתי שכאן אחרי בדיחה צריך לכתוב שלוש נקודות (...)

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ו' אוקטובר 27, 2017 1:05 am
על ידי מחולת המחנים
יאיר כתב:
צופר הנעמתי כתב:יש אסמכתאות רבות שבימינו אי אפשר לבצע סיאנס, ואין סיבה להניח שזה אחרת בשבת.

פרט (לא מויקפדיה או סרטוני אטאיסטים בבקשה)

אולי מפי נבואות האוטיסטים..

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ג' מרץ 05, 2019 11:25 pm
על ידי מצליח
הרמב"ם מטפל בזה

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

פורסם: ב' יוני 10, 2019 3:51 pm
על ידי מרדכי ש.
LEV כתב:... שבאמת הרמב"ם האמין במציאות השדים ...


ראה כאן:
https://tablet.otzar.org/he/book/book.p ... &pagenum=6

וכן:
הרב צבי יהודה קוק, שיחות לספר בראשית, הרב שלמה אבינר (עורך), עמ' 295 296, 310
הרב חיים אלעזר שפירא מונקאטש, דברי תורה ח"ו נדובמאמרי שהובא גם כאן, הובאו דעות שונות לגבי דעת הרמב"ם, ושלשת הגישות העיקריות.