מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

חידושים בספר 'בנין עולם'

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
נוטר הכרמים
הודעות: 6779
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

חידושים בספר 'בנין עולם'

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' אפריל 22, 2014 12:56 am

בתחילת החג 'אבד חסיד מן הארץ', הגאון הצדיק רבי דוד אברהמי זצוק"ל, בעל מחבר ספר 'בנין עולם', ספר נשגב ומיוחד על מצות תלמוד תורה, ובעיקר על חיוב השקידה המוטל על כל אחד, והזהירות מביטול תורה בכל הזמנים. ספר זה שמקומו הכירו בין ספרי המוסר וההתעוררות החשובים ביותר וכדברי מרן המשגיח בעל אור יחזקאל זצוק"ל בהסכמתו 'כשמו כן הוא לזכות את הרבים בבנין עולמות', משמיא קא זכו ליה לגאון המחבר, צדיק יסוד עולם, צנוע וענו שחיברו בעילום שמו, והופץ לאלפים ולרבבות, 'וכדאי להיות מן הזריזין להשיג הספר הנ"ל' (מהסכמת המשגיח זצוק"ל הנ"ל).

נזדמן לי בימי המועד לעיין מעט בספר הקדוש הזה, ומדי דברי בו, נתעוררתי כמה וכמה חידושים והערות, והעליתי דברי חפץ לעי"נ הטהורה.

נוטר הכרמים
הודעות: 6779
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: חידושים בספר 'בנין עולם'

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' אפריל 22, 2014 12:57 am

א) פרק א אות יא:
כתב בספר בית ישראל (פר' וישב דף קט:) שע"י לימוד התורה אדם ניצול מיצר הרע [וכמו שאמרו חז"ל בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין] זהו אף על ידי תורה שלא לשמה. וכן נרמז בזוהר פר' וישב, שגם כן מגן להנצל מחטא ומעצת היצר, עכ"ד.

(האם מדובר בספר בית ישראל מאת ר' ישראל טויסיג ממטרדורף?).

ויש להעיר בזה מדברי האוה"ח הידועים בריש פר' בחוקותי, וז"ל,
ותורה זו אין בסגולתה להציל מיצר הרע בבא עבירה לידו, ובזה יש לתרץ מה שהקשו שם בסוטה לרבי יוסף שאמר תורה בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלא אלא מעתה דואג ואחיתופל מי לא עסקו בתורה אמאי לא אגינא עלייהו ע"כ, לדברינו אין קושיא שהם היו לומדים מתחלתם שלא לשמה ואין כח בתורה כזו להגין עליו מיצר הרע.

נוטר הכרמים
הודעות: 6779
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: חידושים בספר 'בנין עולם'

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' אפריל 22, 2014 12:57 am

ב) בקונטרס 'דברי חן' שנוסף בסופו (מהדורת תשנ"ו) פ"א אות ח הביא בשם כמה אחרונים (המעלות לשלמה לרבי שלמה לאניאדו; קונטרס חנוכה ומגילה להגרח"א טורצ'ין סו"ס ד) דמשמעות לשון הרמב"ם (הלכות תלמוד תורה פ"ג ה"ד), היה לפניו עשיית מצוה ותלמוד תורה אם אפשר למצוה להעשות ע"י אחרים לא יפסיק תלמודו, ואם לאו יעשה המצוה ויחזור לתלמודו, דבאופן שלא יווכל לחזור מתלמודו מחמת עשיית המצוה לא נאמרה הלכה זו דנדחית ת"ת מפני כל המצוות.

[ויש לציין שכ"כ הגר"מ שטרנבוך בספרו תשובות והנהגות בח"ב סי' עה בשם הגר"ב ז'ולטי, ובח"ב סי' תנד בשם הגר"א קוטלר, וע"ע בדבריו בח"ה סי' רו].

נוטר הכרמים
הודעות: 6779
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: חידושים בספר 'בנין עולם'

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' אפריל 22, 2014 12:58 am

ג) בקונט' הנ"ל בפרק יג אות ו הביא בשם הגר"א קוטלר בספר משנת רבי אהרן (ח"ב עמ' רלה), וז"ל, וצריך עיון אי תשובה מכפרת על ביטול תורה כמו על שאר חיובי עשה, ונראה דאם הוה חס ושלום בגדר דבר ד' בזה הרי זה לענין כפרה כחייבי כריתות, וכעין ראיה לזה דלרבי יוה"כ מכפר בלא תשובה, הרי בין הדברים שצריך תשובה הוא המפר ברית בשר דחמור מכל החמורות, ולא יפלגו בסברות הפוכות, ודוק, עכ"ל.

ומוסיף ע"ז הגאון המחבר: ונראה לי לבאר ספיקו, דיש לחקור אם ביטול תורה באופן של דבר ד' בזה, העון של ביטול תורה לא נעשה חמור יותר מצד עצמו, ונשאר כמו שאר ביטול עשה, אלא שנצטרף בכה"ג עוד עון באופן נפרד של דבר ד' בזה, ומה שנתחייב כרת הוא על דבר ד' בזה בלבד ולא על ביטול תורה שבאופן זה, או דעצם הביטול תורה נעשה חמור יותר מצד דבר ד' בזה ועל ביטול תורה כזה הוא דיש כרת.

ואי נימא כצד הראשון, אז ודאי מועלת תשובה על ביטול תורה זה כמו על שאר ביטול עשה, שאינו זז משם עד שנתכפר לו, ועל דבר ד' בזה התשובה היא כמו על שאר חייבי כריתות ומיתה בידי שמים, [ואולי אם נתכפר לו עון ביטול תורה ממילא כבר אין אחיזה לדבר ד' בזה]. וכן יתכן גם להפך, שישוב רק מעון דבר ד' בזה ולא מעון ביטול תורה.

נוטר הכרמים
הודעות: 6779
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: חידושים בספר 'בנין עולם'

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' אפריל 22, 2014 1:01 am

ד) בקונט' הנ"ל שם אות ז הביא דבריו הנוראים של מהר"ח מוולוז'ין בדרשתו הידועה בליל א' דסליחות, וז"ל,
באמת צריך כל אדם להתבונן ולחפש דרכיו אולי הוא מאותן שאין להם חלק לעולם הבא חס ושלום, דהנה כל אחד שמח בחלקו וסומך על המשנה (סנהדרין צ.) דכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל לא יתבוננו בסיפא דמשנה הזאת שאמרה ואלו שאין להן חלק לעוה"ב, וקחשיב התם אפיקורס. ופרשה ע"ז הגמ' מאי אפיקורס, רבי נתן אומר כי מי שאינו משגיח על המשנה רבי נהוראי אומר כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, הוא בכלל כי דבר ד' בזה ואת מצותו הפר, וסיפא דקרא הכרת תכרת הנפש ההיא, ודרשינן הכרת בעולם הזה תכרת לעולם הבא, הרי שאין לו חלק לעולם הבא. ועוד איתא שם, רב ורבי חנינא דאמרי תרווייהו המבזה תלמיד חכם וכו'. על כן יש לו לאדם לחפש דרכיו ולחקור במעשיו אולי הוא מאותן שאין להם חלק לעולם הבא ח"ו, כי אף העוסקים בתורה תמיד אולי עברו עליהם כמה שעות (בכת"י: שעה אחת) שהיו יכולים לעסוק בתורה ולא עסקו, והוא ח"ו בכלל כי דבר ד' בזה.
וכן הביא בדומה לזה מלשון הגר"ח מוולוז'ין במכתבו בעת יסוד ישיבת וולוזי'ן, ומהעתקת דבריו בספר דברי אמת (לרא"מ לפידות).

וע"ז הביא דכתב בספר נהורא דאורייתא (מאמר א פרק ה (צ"ל ז)) בזה"ל, דעכ"פ אין זה במבטל יום או יומיים אפילו בשאט נפש, דא"כ לא שבקת חיי וכו', אלא בפורק מעליו עולה של תורה שכבר עסק בה ופירש הימנה או שלא רצה לישא בעול תורה מתחילתה אף שהיה סיפק בידו לעסוק בתורה, עכ"ל.

ועוד הביא מספר תיקון חצות שהעיר על דברי הגר"ח מהגמ' בסנהדרין, דמשמע שדבר ד' בזה הוא רק באופן שעוזב תלמודו לגמרי או שלא למד מעולם, ולמה כתב בדרשות מהר"ח כל אדם. (מיהו המחבר ספר זה?).

ולבסוף מעתיק לשון המשנה ברורה (סי' קנה ס"ק ד), דעיקר מצות ת"ת אין לה שיעור וחיובה הוא כל היום כ"ז שיש לו פנאי וכדכתיב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך וגו' וכשיש לו פנאי והוא מבטל מלמוד תורה מרצונו הוא קרוב למה שאחז"ל [סנהדרין צ"ט] על הפסוק כי דבר ה' בזה זה שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק.

וביאר הבנין עולם, 'ומה שכתב קרוב להיות דבר ד' בזה, אפשר שלא פסיקא ליה דבר זה כדעת ספר נהורא דאורייתא וספר תיקון חצות, או אפשר דפסיקא ליה כדעת הגר"ח והגרש"ז, אמנם הספק הוא בגדר של כל מי שאפשר לו לעסק בתורה וכו', דאולי רק אם מבטל בשאט נפש ממש וכו', יעו"ש.

והנה מש"כ הבנין עולם 'כדעת הגר"ח והגרש"ז' לא ידעתי למה כוונתו שלא הביא בזה מאומה מדברי הגר"ז בשולחנו, ואדרבה, הרי ספר נהורא דאורייתא כל תוכנו הוא 'לבאר הלכות ת"ת להרמב"ם... ודבריהם בנויין על יסוד דברי הגאון החסיד מוהר"ר שלמה זלמן נ"ע בשולחן ערוך שלו, [מאת רבי יהושע פאלק זאב וולפסון אב"ד אקנא], ואולם מצאתי בזה לשון הגר"ז בתחילת ספרו תניא, וז"ל, וכ"ש וק"ו במבטל איזו מ"ע שאפש' לו לקיימה כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק שעליו דרשו רז"ל כי דבר ה' בזה וגו' הכרת תכרת וגו' ופשיטא דמקרי רשע טפי מעובר איסור דרבנן וא"כ ע"כ הבינוני אין בו אפי' עון ביטול תורה ומש"ה טעה רבה בעצמו לומר שהוא בינוני, עכ"ל. ומשמעות הדברים דכל עוון ביטול תורה הוי בכלל כי דבר ד' בזה.

מה שנכון נכון
הודעות: 9373
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: חידושים בספר 'בנין עולם'

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' אפריל 22, 2014 1:39 am

מחבר תקון חצות הוא ר צבי מיכל שפירא מח"ס ציץ הקדש צבי לצדיק ועוד. [הרי"מ חרל"פ היה תלמידו והו"ל מספריו].
מצו"ב הקטעים שדן בדרשת מהר"ח.
תקון חצות.PDF
(118.9 KiB) הורד 110 פעמים

תקון חצות 2.PDF
(354.09 KiB) הורד 135 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 9373
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: חידושים בספר 'בנין עולם'

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' אפריל 22, 2014 2:16 am

בענין תורה של"ש אם מצילה מיצה"ר מהרשום אצלי מכבר.

ר"ח מולוזין רוח חיים ב,א כי התורה אף של"ש מחליש כח היצר ואם ברזל הוא מתפוצץ.

החיד"א בככר לאדן פ"ל כתב דתורה של"ש אינה מבטלת יצה"ר. [והעתיקו באורות אלים].
וכן משמע במרפא לשון בתחלת עמוד היראה, דרק מלה"ר מצילה בזמן שעוסק בה ע"ש.

וראה עוד בהקדמת אבי עזרי תליתאה. [זכור לי שבמכומ"א מובא שמצילה].

בית ישראל הוא לר"י מגור.

נוטר הכרמים
הודעות: 6779
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: חידושים בספר 'בנין עולם'

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' אפריל 22, 2014 2:19 pm

הרב 'מה שנכון', יאושר חיליה.

----------

אגב, בענין עצם דרשת מוהר"ח הנ"ל, כתב בבנין עולם שם: וידוע שהגר"ח לא גמר את דרשתו זו בפעם אחת מפני שהקהל געה בבכיה גדולה מפני התוכחה שבדברים אלו, ונאלץ להפסיק את דרשתו מפני הבכיות ואמרה בהמשכים.

ויש להוסיף מדברי הגר"מ שטרנבוך שליט"א בספר תשובות והנהגות (ח"ב סי' רעא), וז"ל, והדברים מבהילים דמי יאמר נקיתי לבבי ומי יודע אם נגיע לחיי עולם הבא, וכפי המקובל מדור לדור הבעלי בתים שהיו שם כולם פרצו בבכייה כששמעו דבריו של הגר"ח בוולוזין זצ"ל בקול בכי נורא, עד שכמה מהם הגיעו קרוב לעילוף, עכ"ל.

נטיעות
הודעות: 430
הצטרף: א' פברואר 09, 2014 11:38 am

Re: חידושים בספר 'בנין עולם'

הודעהעל ידי נטיעות » ד' אפריל 23, 2014 2:39 pm

נוטר הכרמים כתב:א) פרק א אות יא:
כתב בספר בית ישראל (פר' וישב דף קט:) שע"י לימוד התורה אדם ניצול מיצר הרע [וכמו שאמרו חז"ל בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין] זהו אף על ידי תורה שלא לשמה. וכן נרמז בזוהר פר' וישב, שגם כן מגן להנצל מחטא ומעצת היצר, עכ"ד.

האם מדובר בספר בית ישראל מאת ר' ישראל טויסיג ממטרדורף?


ספר הקדוש "בית ישראל" על התורה, מאת כ"ק מרן אדמו"ר רבי ישראל אלתר מגור זצוק"ל, דף ק"ט ע"ב טור ב', המאמר השני של שנת תשי"ד, ד"ה ויהי.

אבק פורח
הודעות: 436
הצטרף: א' מאי 26, 2013 1:01 am

Re: חידושים בספר 'בנין עולם'

הודעהעל ידי אבק פורח » ד' אפריל 23, 2014 4:48 pm

מה שנכון נכון כתב:בית ישראל הוא לר"י מגור.

נטיעות כתב:ספר הקדוש "בית ישראל" על התורה, מאת כ"ק מרן אדמו"ר רבי ישראל אלתר מגור זצוק"ל, דף ק"ט ע"ב טור ב', המאמר השני של שנת תשי"ד, ד"ה ויהי.

בסדר הבנו!


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 53 אורחים