סדר קשירת התפילין

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
שרוליק
הודעות: 195
הצטרף: ד' דצמבר 12, 2012 8:01 am

סדר קשירת התפילין

הודעהעל ידי שרוליק » ו' מאי 30, 2014 10:25 am

מתי התחיל הקשירה של רצועות התפילין על היד וצורת הקשירה? ומדוע?

מה שנכון נכון
הודעות: 8868
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: סדר קשירת התפילין

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' יוני 02, 2014 12:05 pm

אנציקלופדיה תלמודית כרך ט, הנחת תפלין

לאחר שהניח תפלה של יד על הזרוע, מהדק את הקשר וכורך את הרצועה על הזרוע עד שמגיע לאצבע צרדה430. אצבע צרדה יש סוברים שהיא אצבע אמצעית431, ויש סוברים אצבע הסמוכה לאגודל432.

כשהרצועה מגיעה לאצבע צרדה, רבה היה קושר אותה, שהיה קושר הרצועה באצבע433, ולא כורך אותה סביב434, ומניח העודף פשוט435, ויש מפרשים שהיה קושר על הזרוע, והוא הקשירה וההידוק, ואחר כך היה מותח עד האצבע, ולא היה כורכה על האצבע436. רב אחא בר יעקב היה קושר אותה ומשלש, שהיה כורך הרצועה סביב האצבע שלש פעמים437, וקושר ומשלש לאו דוקא, אלא משלש וקושר, שאחרי שכרך סביב האצבע היה קושר438. מר בריה דרבינא לא היה קושר על אצבעו כלל439. להלכה כתבו ראשונים שכורך על אצבעו שלש פעמים וקושר440, ויש סוברים שנוהגים כמר [טור תצט] בריה דרבינא שלא לקשור על האצבע כלל441.

שלש כריכות אלו, שתים מהן על הפרק התחתון של האצבע ואחת על הפרק האמצעי442, ויש סוברים שתחילה כורך האחת על האמצעי ואחר כך השתים על התחתון443. הכריכה על האצבע והזרוע היא לצורך הקשירה, שמבלעדי זה אין התפילין עומדים על הזרוע444.

אין לכרוך על האצבע עד אחר שהניח תפלה של ראש445.

נוהגים לכרוך סביב הזרוע - קודם שמגיע לאצבע - שש או שבע פעמים446. ויש שכתבו שנוהגים בשבע כריכות447. יש נוהגים לכרוך על הקיבורת שלש כריכות כצורת שי"ן448, ויש שכתבו שאין לעשות כן449.

יש סוברים שאין לכרוך הרצועה על התיתורא כדי לחזקה על היד450, כי מצות וקשרתם כבר נתקיימה ברצועה שעל המעברתא וכמו בתפילין של ראש שתלויה ברצועה שבתוך המעברתא451, וכיון שאין זה מן המצוה אין להניחה על התיתורא שהיא קדושה יותר מן הרצועה452. ויש נוהגים לכרוך על התיתורא כדי לחזקה453. הנוהגים לעשות הכריכות סביב הזרוע אחר הנחת תפילין של ראש454, כתבו אחרונים שלדברי הכל יכול בשעת הנחה לכרוך הרצועה על התיתורא שלא תזוז ממקומה עד שיניח של ראש ואחר כך יסירנה ויכרוך הכריכות455.

הכריכות יש נוהגים לכרוך מן היד ולחוץ, ויש נוהגים לכרוך מחוץ ליד אל היד456.

הערות

430. עי' תוס' מנחות לה ב ד"ה וכמה בשם הערוך וי"מ בפי' וכמה שעורייהו בגמ' שם, וכ"כ ברא"ש ואשכול ושאר ראשונים וברמב"ם פ"ג הי"ב וטוש"ע כז ח. הכריכה על הזרוע קודם שמגיע לאצבע לא הוזכרה בראשונים בפירוש מלבד בטור, ועי' להלן כמה פעמים יכרוך סביב הזרוע
431. ערוך ע' צרדה; פי' א בתוס' שם בשמו; רמב"ם שם; טוש"ע שם.
432. רש"י שם, ועי' תוס' שם.
433. מנחות לה ב לפי' המרדכי תפילין בד' הרמב"ם ואשכול עמ' 83 ועוד.
434. האשכול שם.
435. מרדכי שם.
436. באור הגר"א ס"ק כ.
437. מרדכי שם בד' הרמב"ם האשכול שם בפי' הגמ' שם.
438. באור הגר"א שם בד' המרדכי, ולפירושו בד' רבה שקשר היינו ההידוק בזרוע אף ברב אחא כך עי"ש.
439. מרדכי שם בפי' הגמ' שם עבד כדידן, ומשמע במרדכי שם שאף הכריכות סביב האצבע לא היה עושה.
440. רמב"ם פ"ג הי"ב; טוש"ע כז ח.
441. מרדכי שם: וכן אנו נוהגין, וכ"כ בבאור הגר"א שם, וכ' שאף להרמב"ם אינו לעיכובא אלא כדי שתתקיים הכריכה.
442. ט"ז ס"ק ח בשם כוונות האר"י, ועי' מג"א ס"ק יב שכ' בפרק העליון, וכ' הפמ"ג במשבצות ס"ק ח שלאמצעי קורא עליון, וכ"כ בערוך השלחן שם סי"ט שעליון לאו דוקא, וכ"כ הרב בסידורו שאחת באמצעי.
443. אליה רבה ס"ק ח בשם מקור חיים וכ"כ הרב בסידורו.
444. ד"מ סי' לד אות ד. ועי' מהרי"ט ח"ב או"ח סי' ז שצריך להדק יפה התפילין עד שיהיו מהודקים באותה כריכה לבדה ולא ע"י הכריכות שעושים סביב הזרוע.
445. אליה רבה שם בשם ראשית חכמה; מחצית השקל ס"ק יב; סידור הרב.
446. ב"י ושו"ע שם, ועי' באור הגר"א ס"ק כג שאף שאינו מן הדין מ"מ אפשר שנכלל בדברי מר בריה דרבינא בגמ' שם.
447. מג"א ס"ק יג בשם כוונות ושל"ה; הרב בסידורו.
448. עי' אליה רבה שם ופמ"ג אשל אברהם ס"ק יג.
449. שערי תשובה ס"ק ח ומ"ב ס"ק לא, וגם בסידור הרב לא הזכיר.
450. מהרי"ל הל' ציצית ותפילין; רמ"א בשו"ע שם.
451. מהרי"ל שם וט"ז ס"ק ט.
452. ט"ז שם; מ"ב ס"ק לב.
453. מחזיק ברכה בשם אחרונים ושהעולם נוהגים כן; מור וקציעה שם שכן נהג אביו החכ"צ; סידור הרב שם. ועי' בארוכה בשערי תשובה ס"ק ח.
454. עי' לעיל טעמם.
455. מג"א ס"ק יד ועי"ש בלבושי שרד ומחצית השקל ומ"ב ס"ק לב. ועי' לעיל שנוהגים לכרוך הכריכות שבזרוע קודם הנחת של ראש.
456. עי' ערוך השלחן כז י שהספרדים (וכן הנוהגים כחב"ד) נוהגים מנהג ראשון והאשכנזים מנהג ב', ועי"ש שיותר טוב כמנהג הספרדים שבזה יתהדק הקשר להתפלה.

שרוליק
הודעות: 195
הצטרף: ד' דצמבר 12, 2012 8:01 am

Re: סדר קשירת התפילין

הודעהעל ידי שרוליק » ב' יוני 02, 2014 7:21 pm

תודה רבה.

יש לי את האנציקלופדיה בבית ולא עלה על דעתי לבדוק שמה, תודה.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 13 אורחים