מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

שמו"ת אינו חיוב בזמנינו?

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
מיימונד
הודעות: 103
הצטרף: א' ספטמבר 26, 2010 11:58 pm

שמו"ת אינו חיוב בזמנינו?

הודעהעל ידי מיימונד » ב' אוקטובר 04, 2010 5:44 pm

מי מהראשונים (או האחרונים) סובר כדעת הראב"ן שבזמנינו אין חיוב של קריאת שמו"ת?
בכל מקרה דעות נוספות או פירושים נוספים בסוגיה זו יתקבלו בברכה...

(נ.ב. ידוע שבשו"ע פסק שהוא חיוב גם בזמנינו וכהרמב"ם)

תולדות אדם
הודעות: 444
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:12 pm

Re: שמו"ת אינו חיוב בזמנינו?

הודעהעל ידי תולדות אדם » ב' אוקטובר 04, 2010 6:00 pm

ראה ביה"ל סי' רפה בענין קריאה עם פירש"י או אשכנז במקום תרגום.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12294
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: שמו"ת אינו חיוב בזמנינו?

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' אוקטובר 04, 2010 8:44 pm

ככל הידוע לי לא נמצא חבר לשיטת ראב"ן בזה.

ישראל הר כסף
הודעות: 887
הצטרף: א' מאי 23, 2010 9:47 pm
מיקום: ברכפלד

Re: שמו"ת אינו חיוב בזמנינו?

הודעהעל ידי ישראל הר כסף » ב' אוקטובר 04, 2010 9:20 pm

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ה סימן יז

הנה בעניין המצווה שמחוייב כל אחד ואחד לקרוא הפרשה בכל שבוע, שנים מקרא ואחד תרגום. ורבותינו, אף מהראשונים (ראה טור או"ח סי' רפ"ה וב"י ד"ה ואם למד), הוסיפו שצריך ללמוד גם פירוש רש"י שעל כל הפרשה, שנתרשל מאד אף אצל הרבה בני תורה.
פשוט וברור כמו שלא נפטר שום אדם מכל מצווה דרבנן, בטענה שעוסק בתורה, כן לא נפטרו אף ממצווה זו. ואדרבה, אף מי שתורתו אומנתו כרשב"י וחבריו, שהיו פטורין מתפילה דרבנן, היו חייבין בקריאת הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום. דהא גם זה הוא לימוד תורה, ובחיוב לימוד תורה הא איכא חיוב ללמוד גם מקרא. ואף שסברי התוס' (קידושין ל' ע"א ד"ה לא צריכא, בשם ר"ת) דבלימוד תלמוד בבלי יוצא גם ידי מקרא, משום שבלולה גם במקרא, ואף להרמב"ם (ה' תלמוד תורה פ"א הי"ב) דלאחר שכבר יודע היטב תורה שבכתב, אינו מחוייב ללמוד מקרא בכל יום, וכ"ש שאינו צריך להשליש זמנו, מ"מ הא מחוייב גם להרמב"ם ללמוד באיזה זמן תורה שבכתב. וא"כ ברור שקריאת שמו"ת וודאי הוא ממילא בכלל חיובו מעצם תלמוד תורה בכל שבוע. שלימוד זה שייחדו חכמים ללמוד בכל שבוע וודאי הוא חייב, ולא יוכל ליפטר בלימוד דבר אחר מהתורה, בין בכתב בין בע"פ, לבד המצוה הנוספה שחייבו חכמים. וממילא אין פטור מזה אף לאלו שתורתן אומנתן, כרשב"י וחבריו. ובפרט לדורנו שאין אנו יכולין לומר שאנו בקיאין במקרא.

בידידות, משה פיינשטיין.

עושה חדשות
הודעות: 9014
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: שמו"ת אינו חיוב בזמנינו?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' יולי 06, 2017 7:59 am

לאידך גיסא קצת מהראב"ן:
שו"ת הרשב"א ח"א סי' רו - שאלת מי שהשלים את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום אם מותר לספר בעוד שספר תורה פתוח או לא? תשובה כל שנפתח ספר תורה אסור לספר אלא מי שתורתו אומנותו שמותר לספר בהלכותיו. כדרב ששת דאמר אינהו בדידהו ואנן בדידן. וסתמא דמילתא איהו נמי משלים היה פרשיותיו. ואפילו הכי איהו דוקא דתורתו אומנותו הא אחרינא אסור. ואזני כל העם אל ספר התורה כתיב (נחמיה ח') וכתיב ובפתחו עמדו כל העם ל"ש השלים לעצמו ול"ש לא השלים.

עיק
הודעות: 451
הצטרף: ש' פברואר 26, 2011 9:15 pm

Re: שמו"ת אינו חיוב בזמנינו?

הודעהעל ידי עיק » ה' יולי 06, 2017 8:49 am

שמעתי (אך לא מכלי ראשון), על ת"ח אחד שנהג כך, והורה כך גם לאחרים.

גביר
הודעות: 1293
הצטרף: ה' אפריל 03, 2014 4:33 pm

Re: שמו"ת אינו חיוב בזמנינו?

הודעהעל ידי גביר » ה' יולי 06, 2017 9:22 am

מלשון ספר שבלי הלקט ענין שבת סימן עה "וראוי לכל אדם להסדיר פרשיותיו עם הצבור כל פרשה ופרשה בשבתא דאמר רב הונא בר יהודה אמר ר' מנחם אמר ר' אמי אמר ר' יוחנן לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום" משמע לכאורה דס"ל שהוא בגדר 'ראוי' ולא בגדר 'חייב'.

הא לחמא עניא
הודעות: 1675
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: שמו"ת אינו חיוב בזמנינו?

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ה' יולי 06, 2017 9:53 am

כמדומני שראיתי בספר רב רבנן על הרב וואזנער בעל שבט הלוי זצ"ל, שהיה נוהג ללמוד כל יום חומש והיה קורא שנים מקרא ואחד תרגום, כך יצא שעד שבת השלים כל הפרשה.

כדכד
הודעות: 4613
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: שמו"ת אינו חיוב בזמנינו?

הודעהעל ידי כדכד » ה' יולי 06, 2017 11:04 am

עושה חדשות כתב:לאידך גיסא קצת מהראב"ן:
שו"ת הרשב"א ח"א סי' רו - שאלת מי שהשלים את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום אם מותר לספר בעוד שספר תורה פתוח או לא? תשובה כל שנפתח ספר תורה אסור לספר אלא מי שתורתו אומנותו שמותר לספר בהלכותיו. כדרב ששת דאמר אינהו בדידהו ואנן בדידן. וסתמא דמילתא איהו נמי משלים היה פרשיותיו. ואפילו הכי איהו דוקא דתורתו אומנותו הא אחרינא אסור. ואזני כל העם אל ספר התורה כתיב (נחמיה ח') וכתיב ובפתחו עמדו כל העם ל"ש השלים לעצמו ול"ש לא השלים.

איך זה קשור לראב"ן? כאן הנדון הוא אם מי שקרא שמו"ת מותר לו ללמוד בשעת קריאת התורה ולא דיון בעצם החיוב לקרוא שמו"ת

חלמישצור
הודעות: 2513
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: שמו"ת אינו חיוב בזמנינו?

הודעהעל ידי חלמישצור » ה' יולי 06, 2017 12:11 pm

נראה שאין לו חבר להראב"ן בחידוש זה, וכלפי ליא הרבה מהראשונים דייקו שלא כדבריו. ועוד להעיר א' שראב"ן מדבר על מציאות שקוראים מקרא וגם תרגום בבית הכנסת, דבר שאינו בימינו (אלא בבה"כ לפי מנהג יהדות תימן), ועוד ב' שמדברי ראב"ן גם חומרה, במקרה שמתפלל שחרית בשבת לבדו - עליו לכוון את שעת קריאת שמו"ת שלו עם הציבור, ועוד ג' שראב"ן מסיים שהמנהג לקרוא שמו"ת לבד הוא הראוי, כדי לכסות מצב שבו לא יהיה האדם מרוכז בזמן קריאת התורה, ומשמע שאם לא מרוכז לא יצא ידי חובת קריאת התורה. קיצורו של דבר, יסודו של ראב"ן בהנחה שחובת קריאת התורה השבועית מוטלת קודם כול על האדם הפרטי, והיא כוללת גם היום שניים מקרא ואחד תרגום, ואם קוראים גם בציבור - אפשר שיצא בה ידי חובה, אם היה מרוכז. לכן לענ"ד אין מקום לומר שלדעת הראב"ן אין חובה לקרוא שמו"ת בזמנינו.

אמיר כרמי
הודעות: 399
הצטרף: א' ינואר 29, 2017 6:59 pm

Re: שמו"ת אינו חיוב בזמנינו?

הודעהעל ידי אמיר כרמי » ה' יולי 06, 2017 2:38 pm

ישראל הר כסף כתב:שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ה סימן יז

הנה בעניין המצווה שמחוייב כל אחד ואחד לקרוא הפרשה בכל שבוע, שנים מקרא ואחד תרגום. ורבותינו, אף מהראשונים (ראה טור או"ח סי' רפ"ה וב"י ד"ה ואם למד), הוסיפו שצריך ללמוד גם פירוש רש"י שעל כל הפרשה, שנתרשל מאד אף אצל הרבה בני תורה.
פשוט וברור כמו שלא נפטר שום אדם מכל מצווה דרבנן, בטענה שעוסק בתורה, כן לא נפטרו אף ממצווה זו. ואדרבה, אף מי שתורתו אומנתו כרשב"י וחבריו, שהיו פטורין מתפילה דרבנן, היו חייבין בקריאת הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום. דהא גם זה הוא לימוד תורה, ובחיוב לימוד תורה הא איכא חיוב ללמוד גם מקרא. ואף שסברי התוס' (קידושין ל' ע"א ד"ה לא צריכא, בשם ר"ת) דבלימוד תלמוד בבלי יוצא גם ידי מקרא, משום שבלולה גם במקרא, ואף להרמב"ם (ה' תלמוד תורה פ"א הי"ב) דלאחר שכבר יודע היטב תורה שבכתב, אינו מחוייב ללמוד מקרא בכל יום, וכ"ש שאינו צריך להשליש זמנו, מ"מ הא מחוייב גם להרמב"ם ללמוד באיזה זמן תורה שבכתב. וא"כ ברור שקריאת שמו"ת וודאי הוא ממילא בכלל חיובו מעצם תלמוד תורה בכל שבוע. שלימוד זה שייחדו חכמים ללמוד בכל שבוע וודאי הוא חייב, ולא יוכל ליפטר בלימוד דבר אחר מהתורה, בין בכתב בין בע"פ, לבד המצוה הנוספה שחייבו חכמים. וממילא אין פטור מזה אף לאלו שתורתן אומנתן, כרשב"י וחבריו. ובפרט לדורנו שאין אנו יכולין לומר שאנו בקיאין במקרא.

בידידות, משה פיינשטיין.


וכבר המליץ על זה ר' שלמה פישר שליט"א שסימנא מילתא וסימנו בשו"ע רפ"ה...

חלמישצור כתב:נראה שאין לו חבר להראב"ן בחידוש זה, וכלפי ליא הרבה מהראשונים דייקו שלא כדבריו. ועוד להעיר א' שראב"ן מדבר על מציאות שקוראים מקרא וגם תרגום בבית הכנסת, דבר שאינו בימינו (אלא בבה"כ לפי מנהג יהדות תימן), ועוד ב' שמדברי ראב"ן גם חומרה, במקרה שמתפלל שחרית בשבת לבדו - עליו לכוון את שעת קריאת שמו"ת שלו עם הציבור, ועוד ג' שראב"ן מסיים שהמנהג לקרוא שמו"ת לבד הוא הראוי, כדי לכסות מצב שבו לא יהיה האדם מרוכז בזמן קריאת התורה, ומשמע שאם לא מרוכז לא יצא ידי חובת קריאת התורה. קיצורו של דבר, יסודו של ראב"ן בהנחה שחובת קריאת התורה השבועית מוטלת קודם כול על האדם הפרטי, והיא כוללת גם היום שניים מקרא ואחד תרגום, ואם קוראים גם בציבור - אפשר שיצא בה ידי חובה, אם היה מרוכז. לכן לענ"ד אין מקום לומר שלדעת הראב"ן אין חובה לקרוא שמו"ת בזמנינו.


מהיכן הוצאת שלראב"ן חייב לכוון את שעת הקריאה ללזמן שבו הציבור קוראים?

חלמישצור
הודעות: 2513
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: שמו"ת אינו חיוב בזמנינו?

הודעהעל ידי חלמישצור » ה' יולי 06, 2017 2:46 pm

אמיר כרמי כתב:מהיכן הוצאת שלראב"ן חייב לכוון את שעת הקריאה לזמן שבו הציבור קוראים?

לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור ב' מקרא ואחד תרגום. נ"ל דביחיד הדר בכרך מיירי שאין לו עשרה לקרות בתורה, שצריך לכוין השעה שקורין הציבור בפרשה בבהכ"נ ויקרא גם הוא ביחיד שנים מקרא כנגד שנים הקורין בב"ה ואחד תרגום כנגד המתרגם בב"ה, שכן היה מנהגם כדתנן [מגילה כ"ג ב] הקורא בתורה לא יפחות לקרות פחות מג' פסוקים ולא יקרא למתרגם יותר מפסוק אחד, דאם כמו שפירשו רבותיי דבקריאת הפרשה בבוקר בשבת מיירי כמו שאנו רגילין, לימא לעולם יקרא אדם הפרשה בשבת שנים מקרא וכו', עם הציבור למה לי, אלא ודאי עם הציבור ממש כדפרישית, ועוד שנים מקרא וכו' למה לי הלא ישמעו בב"ה ויצאו ידי חובתן. ואעפ"כ מנהגינו מנהג גמור, דזימנין דלא מצי מכוין דעתיה בב"ה לכל הפרשה ויצא בקריאה שקרא כבר. (ראב"ן שאלות ותשובות (בתחילת הספר) סימן פח)

עושה חדשות
הודעות: 9014
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: שמו"ת אינו חיוב בזמנינו?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' יולי 06, 2017 8:33 pm

בהגה"מ הוכיח דלא כהראב"ן. כאן. ופשיטא דהמיקל בזה הוא בגדר עבריין.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 84 אורחים