הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
עדיאל ברויאר
הודעות: 2915
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ג' אוקטובר 06, 2015 5:35 pm

אחד מעורכי ספר המרדכי השלם של מכון י-ם (העוסק במסכתות אחרות) אמר לי בע"פ שנראה לו שההלכות קטנות (ציצית, תפילין וכו') שבספר המרדכי לא נכתבו ע"י ר' מרדכי ב"ר הלל, והוא חושב שאומרים שהן בכלל חלק מספר מרדכי קטן לר' שמואל שלטשטט.
ובאמת, ברוב (או כל) כתה"י של ספר מרדכי השלם, אין את החלק של ההלכות קטנות. (לפי מה שהבנתי בכת"י ורצ'ילי יש הלכות קטנות, אבל הן ליקוט מכמה חיבורים, ביניהם מרדכי קטן. לא עיינתי בכת"י).
לעומת זאת, בכתה"י של מרדכי קטן מופיעים פסקים על הלכות קטנות, אך נראה שהם באמת מקוצרים יותר מהנדפס. עוד יש לציין את הפתיחה המוזרה בכת"י בראש הפסקים הללו בהלכות קטנות שבספר מרדכי קטן (בשינויים קלים בין כתה"י):
סיימתי זה המרדכי קטן אשר קיצר מורינו הר' רבי שמואל... ובמקומות יש שחיבר בו גם ליקוטי' אחרים אשר מצא בתו' בסמ"ג ובסמ"ק ובתשוב' כאשר אינה השם לידו. ועוד ראה לחבר הלכות תפילי' ומזוזות וס"ת וציצית כאשר מצא בחיבורי' ובתו' ולא דרך ארוכה כ"א דרך קצרה למען ירוץ הקורא בו


זה נשמע כאילו כל מה שהיה עד עכשיו הוא קיצור מהמרדכי, ואילו הפסקים הללו הם חיבור עצמאי בדרך קצרה.

אודה מאוד למי שיוכל ללמדני מהו המקור להלכות קטנות שבמרדכי הנדפס (החל מדפוס קושטא רסט)
נערך לאחרונה על ידי עדיאל ברויאר ב ד' אוקטובר 07, 2015 3:42 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

יעקובי
הודעות: 897
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

הודעהעל ידי יעקובי » ג' אוקטובר 06, 2015 6:20 pm

ראה סיני שנה ז כרך יד עמ' מא.

עדיאל ברויאר
הודעות: 2915
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ג' אוקטובר 06, 2015 7:02 pm

א. תודה רבה! הוא מציין שר' מרדכי ב"ר הלל מוזכר בחיבור, כך שוודאי החיבור על הלכות קטנות אינו לו.
ב. מהמשפט "ההלכות הקטנות עברו מן המרדכי קטן להרש"ש, יחד עם ההגהות, למרדכי דרינוס, והן נמצאות היום בדפוסים שלנו" (סיני עמ' מב) מוכח שלא היה לפני כותב המחקר, הרב ד"ר שמואל כהן, כת"י של מרדכי קטן, או לפחות שהוא לא השווה כראוי בין ההלכות קטנות שנדפסו ובין ההלכות קטנות שבמרדכי קטן.
ג. תשובות מהר"י ברונא שמוזכרת שם בהע' 334 היא בסי' קעא ולא סי' קע.
ד. גם ספר האגור הביא דברים מהמרדכי קטן הל' ציצית בעוד שהם נמצאים גם בחיבור שנדפס ע"ש המרדכי. מכל זה נראה שלפני מהר"י ברונא ולפני האגור לא היה את החיבור המדובר אלא רק מרדכי קטן על הל' ציצית.

לאור האמור, עדיין לא ברור מיהו המחבר. יתכן שהמחבר הוא רש"ש, אבל אז צריך להבין מדוע חיבר גם בארוכה וגם בקצרה. ועוד, שמהלשון שהבאתי לעיל מכתה"י לא משמע שהוא חיבר בארוכה ובקצרה הלכות קטנות, אלא רק דרך קצרה.

עדיאל ברויאר
הודעות: 2915
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ג' אוקטובר 06, 2015 7:44 pm

אגב, איני מבין מה הוא ראה בדברי החיד"א שהוא ציין אליהם בהע' 325 לגבי שאלת הייחוס לר' מרדכי, ושמא הוא טעה בגלל חוות הדעת של הרמ"א על כלל ספר המרדכי שבשו"ת הרמ"א סי' ק (מוזכר אצל החיד"א ומרהיטת הדברים היה נראה שהדברים נסובים על ההלכות קטנות, ולא כן הוא).

ועוד נקודה חשובה - כאמור הוא מציין שם שר' מרדכי עצמו מוזכר בחיבור. בהערה (328) הוא מציין להל' קטנות סי' תתקסא וסי' תתקסט. אני מתקשה לזהות לאיזה מקומות הוא מתכוון, אבל נראה לי שאלו הם הציטוטים הנידונים, ואשיב על כל אחד מהם:

הלכות קטנות למרדכי )מנחות( פרק הקומץ רבה רמז תתקסא
וה"ר אליהו וה"ר אלחנן ור' מרדכי אומר דבירושלמי משמע דבין כך ובין כך אסור


מלבד זה שהמשפט משובש, יש להביא ראייה שהדברים נמצאים בספר המרדכי, מהמעט שחיפשתי לא מצאתי.


הלכות קטנות למרדכי )מנחות( פרק הקומץ רבה רמז תתקסט
הדרן עלך הקומץ

זה לשון רי"ף מפרק א' דמגילה קי"ל כר' יוחנן דאמר אסור לכתוב אפי' אות אחת שלא מן הכתב תנא חוץ מתפילין ומזוזות דרבנן שרי למיכתב )*לבד( תפילין ומזוזות שלא מן הכתב כי האי תנא דתניא רבי יהודה אומר תפילין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב ואין צריכין שרטוט והלכתא מזוזה צריכה שרטוט תפילין אין צריכין שירטוט אידי ואידי נכתבין שלא מן הכתב מאי טעמא מיגרס גריסן עכ"ל ופירש רש"י ז"ל נכתבות שלא מן הכתב פירוש בלא טופס מאי טעמא מיגרס גריסן פירוש שגורות פרשיות אלו בפי כל ואין טועה בהם ומתוך כך מתיר ר"ת לומר בע"פ פרשת ק"ש וכן ויושע אף על גב דדברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פ אלא משום דגריסן פי' דשגורות בפי כל וע"ש פרק הנזקין לקמן במרדכי עוד מצאתי בא"ז והיה ]*לך[ לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים פ"ה ז"ל לך לאות יציאת מצרים תהיה לך לאות על ידך ובין עיניך שתכתוב פרשיות הללו ותקשרם בראש ובזרוע על ידך על שמאל לפיכך ידכה מלא בפרשה שניה לדרוש יד כהה עכ"ל:


מהסיומת "הדרן עלך הקומץ" נראה שמכאן ואילך זה כבר לא אותו חיבור, אלא הוספות שנוספו בסופו.

הלכות קטנות למרדכי )מנחות( פרק הקומץ רבה רמז תתקסט
פנים. כתב במרדכי ספ"ק דברכות דמי שידיו מלוכלכות שחרית יכול להתעטף בטליתו וכשידיח ידיו ממשמש בטליתו ויברך וע"ש ומיהו עיין בריש הלכות תפילין ותמצא בענין אחר:

אבל לפני כן כתוב: "ועתה אתחיל לכתוב ההגהות דשייכי לעיל פנים מניין לציצית בעכו"ם וכו'". והציטוט בשם "פנים" לא נמצא במרדכי הל' קטנות, כך שאלו דברי המגיה.

אמנם הוא מביא שם במאמר גם ראיות מהפניות מההגהות להלכות קטנות ולהפך, וטוען עפ"י זה שאף זו ראייה שהמחבר הוא רש"ש, אבל אין בי כח לברר את הטענה הזאת. [אגב, כמדומה שנשמט ממנו האזכור בסי' תתקמו: ועיין במרדכי במסכת שמחות ושם הארכתי בדבר זה. ואפשר שאזכור זה דווקא מוכיח שהמרדכי מוזכר בחיבור, אלא אם המחבר נוהג להפנות כך, וצ"ב]

אב בבינה
הודעות: 673
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

הודעהעל ידי אב בבינה » ג' אוקטובר 06, 2015 7:54 pm

יעקובי כתב:ראה סיני שנה ז כרך יד עמ' מא.

יש אפשרות להעלותו לכאן?

אב בבינה
הודעות: 673
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

הודעהעל ידי אב בבינה » ג' אוקטובר 06, 2015 7:58 pm

בדקתי הקטע הראשון לפרק התכלת במרדכי קטן, והוא קיצור גדול לקטע נראשון הנדפס. א"כ קשה להניח שבעל המרדכי קטן הוא המחבר להלכות אלו.
מרדכי הנדפס
התכלת [דף לח] הלבן אינו מעכב התכלת והתכלת אינו מעכב הלבן פירש"י ז"ל שהיו נותנין בטלית שני חוטי' לבן מפני שהוא מין כנף והיה כופלן לד' וכן של תכלת ותניא (בספרי) בית שמאי אומרים ארבע חוטין של תכלת וארבע חוטין של לבן וקיימא לן כבית שמאי בהא כדפסק רב פפא כבית שמאי לקמן בפירקין (*ותמה ר"צ) [תוס' ותימה לר"צ] על מנהגנו שאנו עושין ארבע חוטין שהן שמנה ואמאי מן הדין לא היה לנו להטיל אלא שנים שהן ארבע כנגד הלבן לפירוש רש"י ז"ל ואדרבה כיון שאין התכלת מעכב את הלבן היה יותר נכון לעשות [ב' חוטין] דהשתא איכא למיחש לבל תוסיף [*ותירץ דלקמן גבי סדין בציצית פריך כו'. מ"י] ונראה לו ראיה [למנהגנו] [מההיא דלקמן סדין בציצית דפריך לא יהא אלא לבן אלמא שאם היה [*הכל לבן] היה פוטר הסדין] אף על פי שהיו כל השמנה חוטין לבן ועוד יש לומר (*דה"נ) [דמש"ה] לית ביה משום בל תוסיף אפילו יטיל בה הרבה חוטין יותר מדיניהם לפי שגדילים כתיב דמשמע הרבה וכן ציצית דמשמע הרבה וכדבעינן למימר לקמן ע"כ לשון תוספות שאנ"ץ והאריכו הרבה וע"ש ריש פ' התכלת במסכת מנחות
קיצור מרדכי ע"פ כת"י Frank UB Qu. 10
הלבן אינ' מעכב התכלת והתכלת אינו מעכב הלבן הק' התו' א"כ עתה ?עי לבן תכלת לא נטיל כ"א ד' חוטין לבן והוה עדיף טפי משום בל תוסיף ותיר' דגידילי' כתי' דמשמ' הרבה וכן ציצי', הילכך בל תוסיף והאריכו ונמו' נר' דנהי דאינ' מעכב מ"מ לכתחיל' בעינ' ולכן אנו מטילי ד' לבן במקו' התכל'
נערך לאחרונה על ידי אב בבינה ב ג' אוקטובר 06, 2015 8:10 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

מה שנכון נכון
הודעות: 8868
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' אוקטובר 06, 2015 7:58 pm

אב בבינה כתב:
יעקובי כתב:ראה סיני שנה ז כרך יד עמ' מא.

יש אפשרות להעלותו לכאן?

סיני.PDF
(515.3 KiB) הורד 151 פעמים

עדיאל ברויאר
הודעות: 2915
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ג' אוקטובר 06, 2015 8:06 pm

רציתי להביא ראייה מעניינת דווקא לייחס את החיבור לר' מרדכי - בשני מקומות (סי' תתקמז וסי' תתקנ) בהל' ציצית כותב המחבר במטבע הלשון "אני הדיוט".
אין חבר למרדכי באזכור החוזר והנשנה של מטבע לשון זאת (14 תוצאות בפרויקט השו"ת). יתכן שגם התשובה בשו"ת הרא"ש כלל פד סי' ה החתומה "כן נראה לי אני הדיוט בר הלל בן יאיר" היא שלו. ואם כך, האזכור היחיד מלבד המרדכי בתקופת הראשונים הוא רק בשו"ת מהר"ח או"ז סי' קסג (והאומרים שגם מהר"ם מינץ חשיב ראשון אז בשו"ת שלו סי' לה). כך עפ"י פרויקט השו"ת גרסה 23.

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

הודעהעל ידי חכם באשי » ג' אוקטובר 06, 2015 8:24 pm

על הביטוי 'אני ההדיוט' הרגיל על לשונו של המרדכי, עי' במאמרו המאלף של ר"ש עמנואל, מגוף ראשון לגוף שלישי, עמ' 447 ואילך (הרב מש"נ מתכבד להעלותו, ואם לא, אעשה זאת אני בל"נ), וחשובה יותר מסקנתו של עמנואל המפריך את הגישה הרווחת שספר מרדכי לא נערך סופית בידי מחברו מפני שנהרג על קידוש השם. יעויין שם.

מה שנכון נכון
הודעות: 8868
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' אוקטובר 06, 2015 8:28 pm

ש עמנואל תרביץ פא.pdf
(338.91 KiB) הורד 187 פעמים

עדיאל ברויאר
הודעות: 2915
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ד' אוקטובר 07, 2015 3:22 pm

בהודעה המקורית שכתבתי כאן, הבאתי דברים שכתב לי הרב יצחק סופר, וכעת, לאחר פרסום מאמרו דלקמן, מחקתי את הדברים.
נערך לאחרונה על ידי עדיאל ברויאר ב א' מאי 01, 2016 4:13 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

עדיאל ברויאר
הודעות: 2915
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » א' אוקטובר 11, 2015 4:09 pm

אסכם את הדיון (ואחדד ע"י זה קצת מן הדברים):

בדפוס ראשון של ספר המרדכי (קושטא רסט) נדפסו גם הלכות קטנות, כפי שהרי"ף חיבר על הלכות קטנות (הרי"ף חיבר גם על הל' טומאה, וככל הזכור לי אין במרדכי הנדפס).
ככל הידוע עד עתה, אין בכל כתה"י של ספר המרדכי שהגיעו לידינו הלכות קטנות מאת המרדכי. כת"י אחד (ורצ'ילי) או אחדים מכיל ליקוט מאוחר השונה מן הנדפס לחלוטין, ואחרים השלימו הלכות אלו מתוך חיבורים אחרים (כגון ספר התרומה וסמ"ק).
לעומת זאת, בכת"י של הספר מרדכי קטן, שחובר ע"י ר' שמואל שלטשטט כמה עשרות שנים לאחר הרצחו של ר' מרדכי ב"ר הלל, ישנו קיצור של ההלכות הקטנות שנדפסו במרדכי לפנינו.
בכתה"י של המרדכי קטן מופיעה עדות בין סוף החיבור ובין תחילתן של ההלכות קטנות (כמובא לעיל) - בחלק מכתה"י כתוב רק שעד כאן קיצור מרדכי ועוד הוא חיבר הלכות קטנות בדרך מקוצרת. לשון זו רק מחזקת את הטענה שר' מרדכי הוא לא זה שחיבר את הנוסח הארוך של ההלכות קטנות שנדפס עם ספרו, אך היא לא מלמדת מיהו המחבר.
ואולם, בכמה כת"י של המרדכי קטן מופיע המשך לעדות הנ"ל (וכפי שציין ר' יצחק סופר), ובה מתואר שר' שמואל גם חיבר את הנוסח הארוך, ויש להניח שהוא הנוסח הארוך שנדפס (ולא נוסח ארוך שאינו מוכר לנו), שכן הקיצור שכתב ר' שמואל נערך על בסיס הנוסח הארוך שנדפס.
יש לציין עפ"י עדותו של ר"י סופר, שבאחד מכתה"י מופיעה העדות הזאת (כולל העדות על חיבור הנוסח הארוך) בגוף ראשון, כאילו יצאה מתחת ידי ר' שמואל שלטשטט. לא ידוע לי האם מוכרת תופעה של הפיכת גוף שלישי לגוף ראשון, אבל יש סימוכין להשערה שהגוף ראשון הוא הנוסח המקורי, משום שהעדות נמצאת לפחות בקבוצת כת"י קדומים של מרדכי קטן, שנעתקו בסמיכות לחיבורו, ולא יתכן שרק במקרה כתבו כל המעתיקים את ההבהרה הזאת מדעתם, ולכן מסתבר יותר שר' שמואל בעצמו כתב אותה (ורוב ככל המעתיקים שינו אותה לגוף שלישי), ומסיבה לא ידועה בחלק מהנוסחים מופיעה העדות לגבי הנוסח הארוך ובחלקם לא, והנושא צריך בירור (אפשר שמשפט זה נוסף ע"י ר' שמואל עצמו בשלב מאוחר יותר על אף שכבר בתחילה הוא חיבר את הנוסח הארוך).
עוד יש לציין, שבכת"י של קיצור מרדכי שיצא מידי מחבר אחר שאינו ר' שמואל שלטשטט מופיע ליקוט בענייני הלכות קטנות שאינו זהה כלל לנוסח המופיע לפנינו בספר המרדכי. עובדה שמוסיפה לחזק את ההשערה שר' מרדכי לא כתב על הלכות קטנות. כוונתי לכת"י המתואר (ונסרק) כאן: http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct& ... ase=NNLMSS
הלשון "אני הדיוט" אינה מכריחה, ויתכן באמת שר' שמואל החזיק אחרי ר' מרדכי בעניין זה. יש לזכור שחיבורו טרם נחקר כראוי, וממנו נדפסו רק מסכתות ב"ק ושבת.

מעניין האם הבקיאים הגדולים באמת בכתה"י מכירים העתקות ושרידים של הנוסח הגדול, או עדויות וגליונות בשם הנוסח הארוך שעשויים להכריע מיהו מחברוֹ (ר' שמואל או מחבר אחר לא ידוע).

עושה חדשות
הודעות: 7307
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' דצמבר 27, 2015 8:49 pm

כדאי לבדוק עוד בפסקי מהר"ז בינגא בהל' ציצית (ובמבוא שם),
פעמים הוא מצטט מהלק"ט להמרדכי, ופעמים מספר המרדכי הקטן שחיבר מה"ר שמואל שלעצטט/שלעטשטט/שלטשטט.

חובב_ספרים
הודעות: 1067
הצטרף: ד' אוקטובר 31, 2012 12:08 am

Re: הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

הודעהעל ידי חובב_ספרים » א' ינואר 17, 2016 9:39 pm

עדיאל ברויאר כתב:אחד מעורכי ספר המרדכי השלם של מכון י-ם (העוסק במסכתות אחרות) אמר לי בע"פ שנראה לו שההלכות קטנות (ציצית, תפילין וכו') שבספר המרדכי לא נכתבו ע"י ר' מרדכי ב"ר הלל, והוא חושב שאומרים שהן בכלל חלק מספר מרדכי קטן לר' שמואל שלטשטט.
ובאמת, ברוב (או כל) כתה"י של ספר מרדכי השלם, אין את החלק של ההלכות קטנות. (לפי מה שהבנתי בכת"י ורצ'ילי יש הלכות קטנות, אבל הן ליקוט מכמה חיבורים, ביניהם מרדכי קטן. לא עיינתי בכת"י).
...

זה נכון שרוב כת"י של המרדכי חסרים הלכות קטנות, אבל הם מוזכרים במס' ר"ה, רמז תשכ, בסוף ד"ה אין מעכבין, שכ' לעי' בהלכות ציצית. איזכור זה נמצא בכ"י וטיקן [עמ' 319r] ובודפשט הנחשבים למדויקים ומכ"י הכי ישנים של המרדכי. וכן בעוד כ"י כגון לונדון [עמ' f.272v] וששון. אם העדר מסכתות קטנות באותם הכת"י הוא משום שאין זה מהמרדכי איך הם מציינים אותו. ולמה מישהו החליט להוסיף בתוך המרדכי ציון להלכות ציצית של חיבור אחר בסתם בלי לציין שם החיבור. בפרט אם זה ספר הנכתב כמה עשרות שנים לאחר הרצחו של ר' מרדכי ב"ר הלל.

עדיאל ברויאר
הודעות: 2915
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » א' מאי 01, 2016 4:18 pm

מצ"ב מאמרו של הרב יצחק סופר, הלכות ציצית מתוך ספר 'מרדכי קטן' לרבינו שמואל משליצטאט, מתוך קובץ חצי גבורים-פליטת סופרים, ט, ניסן תשע"ו. (בעקבות פרסום המאמר מחקתי את הדברים שכתבתי בשמו לעיל)
קבצים מצורפים
סופר הלכות ציצית מתוך מרדכי קטן.pdf
(2.31 MiB) הורד 383 פעמים

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

הודעהעל ידי חכם באשי » א' מאי 01, 2016 4:29 pm

מדובר במאמר מדהים!
הכותב הנכבד, הרב סופר, עשה סדר בכל הבלגן הגדול השורר במרדכי, בכפיליו ובקיצוריו, וגם הצליח לחלק את עשרים(!) כתה"י של הל"ק למשפחות ותתי-משפחות. הרבה סבלנות ואורך-רוח צריך בשביל זה.
כה לחי!!

בלום
הודעות: 51
הצטרף: ו' יולי 10, 2015 10:16 pm

Re: הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

הודעהעל ידי בלום » א' מאי 01, 2016 6:14 pm

גם אני ראיתי את המאמר (מקצתו, ולא כולו עדיין) והוא נפלא.

עדיאל ברויאר
הודעות: 2915
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: הלכות קטנות שבספר המרדכי - למי?

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ה' יוני 02, 2016 12:17 pm

בשולי הדברים (בעקבות דיון של הרב הקיק והחכם באשי באשכול אחר) - יש נקודה לא בהירה לגבי ההלכות קטנות שחיבר ר' מרדכי עצמו. ר' יצחק סופר מוכיח שלמרות שההלכות קטנות שבידינו אינן של ר"מ אלא של רש"ש, אעפ"כ יש בידינו ראיות שר"מ אכן חיבר הלכות קטנות. ואם כן, עולה תמיהה עצומה - כיצד זה אבד רק החלק הזה מהחיבור?!
עד עתה, סברו החוקרים שר' מרדכי נרצח במהלך כתיבת החיבור, ולכן הוא לא הספיק להשלים חלקים אלו. אך הן הוכחתו של עמנואל שהחיבור "יצא לאור" כבר בחיי המחבר, והן ראיותיו של ר' יצחק סופר שר' מרדכי כתב הלכות אלו, משאירות בחלל האוויר את השאלה הגדולה הזאת, ומענה אין.
תיאורתית ניתן לומר שר"מ חיבר את הכל, ואף הוסיף הפניות להלכות קטנות שלו, ובסמוך לזמן הוצאת החיבור לאור (דהיינו, שהמחבר מאפשר לאחרים להעתיק את החיבור, או אף יוזם את העתקתו, כדי להפיצו) נקרעו רק הלכות אלו ונשחתו (דהיינו שנקרע חלק מהכת"י של המחבר ואבד). אבל האמת, זה נשמע לי סתם השערה מופרכת. וצע"ג.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: ארזי הלבנון, חיימקה, לבי במערב ו־ 25 אורחים