אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
החתן סופר
הודעות: 198
הצטרף: ב' מאי 11, 2015 9:58 pm

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הודעהעל ידי החתן סופר » ה' מאי 31, 2018 1:22 am

.

עדיאל ברויאר
הודעות: 2894
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ה' מאי 31, 2018 4:18 pm

יהודה בן יעקב כתב:
בברכה המשולשת כתב:
עדיאל ברויאר כתב:בפירוש ר"ח לשבת קמח ע"ב כותב פעמיים שתחילת שביעית משמטת את הכספים. דעה יחידאית?
מכל מקום, יש להעיר שבסנהדרין כתב הפוך: "קמ"ל כיון דשביעית סופה משמטת".


אבן עזרא (וזכורני שיש על זה ברא"ש)

דעת הרא"ש [גיטין ד, יח] דאע"פ שאין שביעית משמטת אלא בסופה מ"מ אין כותבים פרוזבול אלא קודם תחילת שביעית, אך לאחר תחילת שביעית כבר אין כותבים, הו"ד בטור [חו"מ סז, לב] עיי"ש בב"י.


יעוי' בתוס' ר"י הזקן ותלמידו על שבת שם (דיבור זה הוא חלק מתוס' ר' משה זלטמן, כנראה) שדן בדבר ונשאר עם קושי משמעותי בשיטה הרווחת ששביעית משמטת בסופה (וחבל שהדברים קטועים בכמה מקומות).

עושה חדשות
הודעות: 7057
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' יולי 09, 2018 12:02 am

לא הוזכר עדיין?

יראים סי' תב כתב:ותנן מל ולא פרע כאילו לא מל וכה"א בעת ההיא אמר ה' אל יהושע עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שנית שנית זו פריעת מילה א"ל הקדוש ברוך הוא ליהושע מהלינהו כי היכי דמהילו במצרים משום דלא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו אלא ניתנה למשה במצרים דאי ס"ד ליהושע ניתנה ליכתוב קרא ושוב מול ולישתוק אלא להכי כתב שנית שנית למצרים כך מצאתי כתוב בהלכות גדולות ויש לשאול ע"ז הפירוש דאמרינן בב"ר [פמ"ז] והביאו רש"י בפי' חומש באברהם לא נאמר את בשר לפי שלא היה צריך אלא חיתוך בשר שכבר נתמעך ע"י תשמיש אבל ישמעאל שהיה ילד הוזקק לחתוך ערלה ולפרוע את המילה לכך נאמר את בשר ע"כ בבראשית רבה ומזה הטעם תירצנו הא דאמרינן בע"ז פ"א [י' ב'] בקטיעה בר שלום נפל על רישיא דערלתיה וקטעה אית בזה ואנא יהבית מיכסאי חלפית ועברית והקשינו מל ולא פרע כאילו לא מל והוא לא פרע ותירצנו הדבר שכבר שכיון שהיה גדול לא היה צריך לפריעה כדאשכחן באברהם אבינו מכ"מ שמעינן שניתן לאברהם ותירוץ לא שמעתי

עושה חדשות
הודעות: 7057
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יולי 22, 2018 6:45 pm

עושה חדשות כתב:נשים חייבות בקריאת התורה.

מג"א סי' רפ"ב סק"ו:
משמע מכאן דאשה חייבת לשמוע קריאת התורה, ואע"פ שנתקנה משום ת"ת ונשים אינן חייבות בת"ת מ"מ מצוה לשמוע כמו מצות הקהל שהנשים והטף חייבים בה עסי' קמו, ומיהו י"ל דאע"פ שאינן חייבות עולות למנין וכ"כ התוספות סוף ר"ה. אבל במסכת סופרים פי"ט כתוב הנשים חייבות לשמוע קריאת ספר כאנשים ומצוה לתרגם להם שיבינו עכ"ל וכאן נהגו הנשים לצאת חוצה.

ועל טעם חיובם בהקהל, כ' רבי חיים פלטיאל בפרשת וילך: מיהו הק' מ"ה כיצד הוא זה בתלמוד תורה נשים פטורות דכתיב בניכם ולא בנותיכם, ושמיעת תורה בהקהל הם חייבות, ותירץ דנהי דזמן גורם לשמוע מכל מקום שבאנו להק' לא ק' דההיא שמיעה היא כדמסיים למען ישמעו ויראו את ה', ומורא לא הוי זמן גרמא, מיהו כל השנה לא הוי מורא בת"ת רק בירושלים ברגלים מתוך שרואין כהנים בעבודתם ולוים בדוכנם, והכי נמי אמרינן למען תלמד ליראה את השם, מיכאן שמועה מביא לידי יראה, כפי' רש"י.

וכעת ראיתי בפס' מהר"ז בינגא בהל' ר"ח (בהגה ב) שכתב גם הוא להוכיח דנשים חייבות בקריה"ת, עי"ש.


במס' סופרים שם מדובר בפשטות על קריאת ספר קינות בת"ב. וצ"ע.

עדיאל ברויאר
הודעות: 2894
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » א' יולי 22, 2018 9:41 pm

ריצ"ג בריש הל' תשעה באב נוקט בפשיטות שמותר ללבוש בשבוע שחל בו בגדים מכובסים, וכל האיסור הוא רק לכבס ולגהץ וכן ללבוש בגדים לבנים מגוהצים. (יתכן שהמנהיג שמעתיק חלק מדבריו בריש הל' תשעה באב מסכים איתו, אבל את הדברים המפורשים שכתב ריצ"ג בנושא הוא לא העתיק).

סעדיה
הודעות: 1273
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הודעהעל ידי סעדיה » א' יולי 22, 2018 11:20 pm

עדיאל ברויאר כתב:ריצ"ג בריש הל' תשעה באב נוקט בפשיטות שמותר ללבוש בשבוע שחל בו בגדים מכובסים, וכל האיסור הוא רק לכבס ולגהץ וכן ללבוש בגדים לבנים מגוהצים. (יתכן שהמנהיג שמעתיק חלק מדבריו בריש הל' תשעה באב מסכים איתו, אבל את הדברים המפורשים שכתב ריצ"ג בנושא הוא לא העתיק).

חי' מרן רי"ז הלוי הל' אבל פ"ו הל"ד

עדיאל ברויאר
הודעות: 2894
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ג' יולי 24, 2018 6:10 pm

סעדיה כתב:
עדיאל ברויאר כתב:ריצ"ג בריש הל' תשעה באב נוקט בפשיטות שמותר ללבוש בשבוע שחל בו בגדים מכובסים, וכל האיסור הוא רק לכבס ולגהץ וכן ללבוש בגדים לבנים מגוהצים. (יתכן שהמנהיג שמעתיק חלק מדבריו בריש הל' תשעה באב מסכים איתו, אבל את הדברים המפורשים שכתב ריצ"ג בנושא הוא לא העתיק).

חי' מרן רי"ז הלוי הל' אבל פ"ו הל"ד

תודה! אני צודק שאינו נמצא באוצר? אם כך, מישהו יוכל לסייע לי ולהעלות לכאן?

זקני דרום
הודעות: 90
הצטרף: ו' אוקטובר 20, 2017 2:30 pm

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הודעהעל ידי זקני דרום » ו' אוגוסט 10, 2018 2:32 pm

דעת רבינו משולם שמהני טבילה במעיין לחצאין
דעת האגודה שערל שמתו אחיו מחמת מילה מניח תפילין בשבת
דעת היראים שחולב משום טוחן [כמדומני]

עדיאל ברויאר
הודעות: 2894
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » א' אוגוסט 12, 2018 12:44 am

סעדיה כתב:
עדיאל ברויאר כתב:ריצ"ג בריש הל' תשעה באב נוקט בפשיטות שמותר ללבוש בשבוע שחל בו בגדים מכובסים, וכל האיסור הוא רק לכבס ולגהץ וכן ללבוש בגדים לבנים מגוהצים. (יתכן שהמנהיג שמעתיק חלק מדבריו בריש הל' תשעה באב מסכים איתו, אבל את הדברים המפורשים שכתב ריצ"ג בנושא הוא לא העתיק).

חי' מרן רי"ז הלוי הל' אבל פ"ו הל"ד

ייש"כ גדול. הוא דן במקורותיו של הרמב"ם. עכ"פ, נראה שהוא צודק ששיטת הרמב"ם היא (הן באבל והן בת"ב): כיבוס - האיסור הוא רק על מעשה הכיבוס ולא על לבישת בגדים מכובסים. גיהוץ - האיסור הוא רק ללבוש בגדים מגוהצים ולא על מעשה הגיהוץ. ואכמ"ל בחילוקים שבינו ובין ריצ"ג בהבנת הסוגיה.

LEV
הודעות: 158
הצטרף: א' יוני 13, 2010 5:35 pm

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הודעהעל ידי LEV » ד' אוגוסט 15, 2018 9:29 pm

זקני דרום כתב:דעת האגודה שערל שמתו אחיו מחמת מילה מניח תפילין בשבת

איפה זה כתוב?

שברי לוחות
הודעות: 1683
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הודעהעל ידי שברי לוחות » ד' אוגוסט 15, 2018 9:32 pm

איתא כן בתרומת הדשן בדרך קושיא
שו"ר viewtopic.php?f=17&t=41501&p=479206&hilit=%D7%A2%D7%A8%D7%9C+%D7%A9%D7%9E%D7%AA%D7%95#p479206

עושה חדשות
הודעות: 7057
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' אוגוסט 17, 2018 10:22 am

האם הזכירו את שיטת הגאונים להוסיף חומש בפדיון הבן? ומתוכם יש כאלו שכתבו כן רק על המאחר ופודה אחרי הזמן.

קראקובער
הודעות: 2546
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הודעהעל ידי קראקובער » ו' אוגוסט 17, 2018 11:09 am

שברי לוחות כתב:איתא כן בתרומת הדשן בדרך קושיא
שו"ר https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f ... 95#p479206

האם מדובר בדיון תיאורטי בלבד?

ב אִשָּׁה שֶׁמָּלָה בְּנָהּ רִאשׁוֹן וּמֵת מֵחֲמַת מִילָה שֶׁהִכְשִׁיל כֹּחוֹ, וּמָלָה גַּם הַשֵּׁנִי וּמֵת מֵחֲמַת מִילָה, הֲרֵי הֻחְזְקָה שֶׁבָּנֶיהָ מֵתִים מֵחֲמַת מִילָה, לֹא שְׁנָא מִבַּעַל אֶחָד אוֹ מִשְּׁנַיִם, וְלֹא תָּמוּל הַשְּׁלִישִׁי, אֶלָּא תַּמְתִּין לוֹ עַד שֶׁיַּגְדִּיל וְיִתְחַזֵּק כֹּחוֹ, וְהוּא הַדִּין אִם אִישׁ אֶחָד מָל בְּנוֹ רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי, וּמֵתוּ מֵחֲמַת מִילָה, לֹא יָמוּל הַשְּׁלִישִׁי, בֵּין שֶׁהָיוּ לוֹ מֵאִשָּׁה אַחַת בֵּין מִשְּׁתַּיִם. וְיֵשׁ חוֹלְקִין וּסְבִירָא לְהוּ דְּלֹא שַׁיָּךְ בְּאִישׁ רַק בְּאִשָּׁה (חִדּוּשֵׁי אֲגֻדָּה פר''א דְּמִילָה), וְנִרְאֶה דִּסְפֵק נְפָשׁוֹת לְהָקֵל.
שו"ע רס"ג ב')

דרומי
הודעות: 4243
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הודעהעל ידי דרומי » ו' אוגוסט 17, 2018 11:10 am

אולי כדאי לחלק אשכול זה לנושאים. אולי לפי ארבע חלקי השו"ע.

האשכול גדול מאוד וקשה למצוא משהו ככה.

אם יהיו ארבע אשכולות - אשכול דעות יחידאיות באורח חיים / אשכול דעות יחידאיות ביורה דעה וכו' - זה יהיה יותר שימושי.

ספרים וועלט
הודעות: 474
הצטרף: ו' פברואר 27, 2015 8:50 pm

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הודעהעל ידי ספרים וועלט » ו' אוגוסט 17, 2018 6:12 pm

דרומי כתב:אולי כדאי לחלק אשכול זה לנושאים. אולי לפי ארבע חלקי השו"ע.

האשכול גדול מאוד וקשה למצוא משהו ככה.

אם יהיו ארבע אשכולות - אשכול דעות יחידאיות באורח חיים / אשכול דעות יחידאיות ביורה דעה וכו' - זה יהיה יותר שימושי.


אם כבר, אולי כדאי לסדר את הדברים כמו שכתב דרומי, ואח"כ להכניס את הכל באופן מסודר לקובץ PDF גדול?

עושה חדשות
הודעות: 7057
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' ספטמבר 02, 2018 2:12 am

עושה חדשות כתב:
עושה חדשות כתב:או"ז ר"ה סי' רסט -
פיר"ת וכן ה"ר ברוך בר' יצחק זצ"ל דמצוה מן המובחר לעשות תקיעה ותרועה ותקיעה בנשימה אחת מי שיכול לעשות כן כההיא דפרק החליל דתני גבי תקיעות שהיו בבית המקדש ר' יהודה אומר הפוחת לא יפחות משבע והמוסיף אל יוסיף על ט"ז ואמרי' דר' יהוד' סבר תקיעה ותרועה ותקיעה א' היא ואמרי' התם כמאן אזלא הא דא"ר כהנא אין בין תקיעה לתרועה ותקיעה ולא כלום כמאן כר' יהודה מיהו רש"י פי' התם כדי נשימ' מפסיק.

זאת דעה יחידאית? איך זה שעדיין לא מחמירים אותה?

הנה שי' ר"ת הנ"ל הובאה עוד בראש', ראה לדוג' מש"כ הר"ן בר"ה
"כשבא ר' אבהו ראה לתקן תקנה שיהו כל ישראל עושין מעשה אחד ולא יראה ביניהם דבר שההדיוטות רואין אותם כחלוקה. ודילמא ילולי הוא וקא מפסקי שברים בין תקיעה לתרועה. וא"ת וכי מפסקינן מאי הוי והתני בסמוך שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום ואפילו לר' אבהו דאמר לא יצא הני מילי בששהא כדי לגמור את כולה אבל הכא הא לא שהא. תרצו בשם ר"ת ז"ל דהכי פרכינן דכיון דר' אבהו חייש לכלהו ומכניף לכלהו מנהגי וכדברי רבינו האי גאון ז"ל וכמו שכתבתי למעלה הוה ליה למיחש נמי לר' יהודא דאמר אין בין תקיעה ותרועה ולא כלום כדאיתא בפרק החליל",
אמנם נראה דאין הכוונה דבכלל תקנת רבי אבהו היה לחוש לשי' ר' יהודה דבעי' נשימה אחת ממש, אלא דלא מסתבר שרבי אבהו שבא לחוש לכל השיטות, לא יניח מקום להמחמירים כר' יהודה.
ועצ"ע למה לא נוהגים כך...


והנה הראש' הק' על שי' ר"ת דשברים-תרועה זה בשתי נשימות, דהא ר"י מצריך תר"ת בנשימה אחת, ומאי שנא ש"ת.
וביותר תיקשי על ר"ת גופיה דמצריך לכתחי' שיהיה הכל בנשימה אחת, ואעפ"כ הש"ת יהיה בב' נשימות, הא כיצד.
וצ"ל דהנשימה בין השברים לתרועה איננה הפסקה אלא אדרבה הוי חלק מהקול.
ולפ"ז במה שנצרך שיעור התקיעה כאורך התרועה, אז נצטרך לכלול גם את הפסק הנשימה בחשבון.
וכ"כ להדיא באלף המגן (על המט"א) ריש תקצ בהערה. עי"ש.

עושה חדשות
הודעות: 7057
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' נובמבר 02, 2018 9:09 am

עושה חדשות כתב:רשב"א ברכות מא. -
ומיהו אפילו לת"ק דהתם דאמר דפרפרת פוטר מעשה קדרה הכא לא פטר אלא במתכוון לפטור את הזית אבל בלא מתכוון לא דאינו בדין שיפטור מי שאינו חשוב את החשוב דרך גררה אלא דרך כונה

וכן פסק הרמ"א בהלכות ברכת הפירות סימן ריא -
וכל זה דצריך להקדים, היינו דוקא לכתחלה, אבל אם עבר ובירך על השני, אם הברכות שוות יוצא ואין צריך לחזור ולברך על זה שהיה לו להקדים, ובלבד שיהא דעתו ג"כ עליו בברכתו

ולכאו' לא מצינו ע"ז חולק להדיא, (אמנם הגר"ז כ' דיש חולקים. וצ"ע).
אבל הנצי"ב במרומי שדה כ' דלא ראינו שנוהגין כן.

וזו דוג' מיוחדת: חידוש מקורי של הרשב"א, נפסק ברמ"א, הפוס' לא השיגו עליו, אבל בוולוז'ין כביכול לא שמעו על זה...


ראיתי בביהכנ"ס קונטרס גדול על הענין הזה לבד, "בדינא דהרשב"א". המחבר הוא הרב "שמחה בונים שרון". (חסיד גור כפה"נ מהסכמות).
אשריכם ישראל!

בר ישראל
הודעות: 143
הצטרף: א' ספטמבר 18, 2016 8:37 pm

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הודעהעל ידי בר ישראל » ד' נובמבר 28, 2018 7:25 pm

בדרשות הר"י אבן שועיב על פרשת וישב כותב ש:

ושואלים היאך נתקשה יעקב על מתו יותר מדאי. ויש מפרשים שהיה פחות מעשרים שנה והיה חושב שבחטאו מת. וכמו שאמרו ז"ל על אותו חכם כשהגיע בנו לכלל עשרים שנה ובירך ברוך שפטרני מענשו של זה.


והדברים מחודשים


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: שייף נפיק ו־ 43 אורחים