עמוד 1 מתוך 1

איזה פירוש על המחזור היה לו להמהרש"א? > צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום א'

פורסם: ד' ינואר 13, 2016 3:43 am
על ידי מיללער
המהרש"א בחידושיו עמס' מגילה דף כה. בתוד"ה מפני שעושה כ' וז"ל אין פירושם (של התוס' בדברי פיוט הקליר ליום ב' דפסח "צדקו אותו ואת בנו ביום אחד בל תשחטו") מוכרח כן, ועי' בפירוש המחזור שמפרש לא בענין אחר ותו לא מידי. ע"כ

על איזה פירוש על המחזור כיון המהרש"א,

Re: איזה פירוש על המחזור היה לו להמהרש"א?

פורסם: ד' ינואר 13, 2016 4:23 am
על ידי איש_ספר
לכאורה הכוונה לפירוש הנדפס במחזורים הנדפסים בוונציה בשנת שנט ע"פ הנקרא הדרת קודש. לימים (אחרי פטירת המהרש"א) חזר ונדפס הפירוש במחזורי זולצבאך הידועים.

Re: איזה פירוש על המחזור היה לו להמהרש"א?

פורסם: ד' ינואר 13, 2016 5:39 am
על ידי מיללער
איש_ספר כתב:לכאורה הכוונה לפירוש הנדפס במחזורים הנדפסים בוונציה בשנת שנט ע"פ הנקרא הדרת קודש. לימים (אחרי פטירת המהרש"א) חזר ונדפס הפירוש במחזורי זולצבאך הידועים.תודה
מי חיבר את הפירוש הנ"ל?

האם יש מי שיכול להמציא את הקטע המדובר בפירוש הפיוט בקדושתא לפסח?

Re: איזה פירוש על המחזור היה לו להמהרש"א?

פורסם: ד' ינואר 13, 2016 10:37 am
על ידי חכם באשי
ראה באשכול הזה
viewtopic.php?f=7&t=10175
ובמיוחד בהודעה זו viewtopic.php?f=7&t=10175#p94326
ועי' גם viewtopic.php?f=7&t=8302

Re: איזה פירוש על המחזור היה לו להמהרש"א? > צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום א'

פורסם: ב' אפריל 22, 2019 8:16 am
על ידי מיללער
מיללער כתב:המהרש"א בחידושיו עמס' מגילה דף כה. בתוד"ה מפני שעושה כ' וז"ל אין פירושם (של התוס' בדברי פיוט הקליר ליום ב' דפסח "צדקו אותו ואת בנו ביום אחד בל תשחטו") מוכרח כן, ועי' בפירוש המחזור שמפרש לא בענין אחר ותו לא מידי. ע"כ

על איזה פירוש על המחזור כיון המהרש"א,

קושית התוס' הוא על ר"א הקליר שיסד בקדושתא שאנו אמרוים ביום ב' של פסח 'צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד' דמשמע שר"ל שהקב"ה חס על אותו את בנו - וזה נגד הדין שבמשנה האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקין אותו.

ומשמע מדבריהם שפירשו דברי הקליר, 'צדקו' הצדיקו מעשיכם 'ותרחמו' שלא תשחטו אותו ואת בנו ביום אחד, וע"ז כ' המהרש"א שאין פירושם מוכרח עפ"י הפירוש שבמחזור - ורו"ה בשם בעל נחלת יעקב מפרש את דברי הפייטן עפ"י המשנה חולין שבד' פרקים בשנה צריך המוכר להודיע שמכר את האם כדי שלא להכשיל את הקונה בשחיטת אותו ואת בנו, ולפיכך עומד ומזהיר 'צדקו' עשו כדין ותכריזו שמכרתם את האם, משום אותו ואת בנו לא תשחטו ודפח"ח.

אבל גם לפי פשוטו קשה על התוס' איםה מצינו בכלל שהכוונה כאן על ענין של רחמנות, ולא אזהרה לעשות כדין שלא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד?

ועל עצם דברי הפייטן קשה שבעצם על קרבן הפסח גופיה לא שייך שישחטו האם והבן לקרבן פסח שצריך להיות בן שנה, אם לא שנאמר שישחטו האם לחגיגה או לחולין והבן לקרבן פסח.

Re: איזה פירוש על המחזור היה לו להמהרש"א? > צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום א'

פורסם: ב' אפריל 22, 2019 6:49 pm
על ידי טור תלגא
מיללער כתב:המהרש"א בחידושיו עמס' מגילה דף כה. בתוד"ה מפני שעושה כ' וז"ל אין פירושם (של התוס' בדברי פיוט הקליר ליום ב' דפסח "צדקו אותו ואת בנו ביום אחד בל תשחטו") מוכרח כן, ועי' בפירוש המחזור שמפרש לא בענין אחר ותו לא מידי. ע"כ

על איזה פירוש על המחזור כיון המהרש"א,


אבל גם לפי פשוטו קשה על התוס' איםה מצינו בכלל שהכוונה כאן על ענין של רחמנות, ולא אזהרה לעשות כדין שלא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד?


עי' פסיקתא דר"כ פ' שור או כשב בהערות מהר"ש בובר אות צ' שהפייט יסדו ע"פ הפסוק יודע צדיק נפש בהמתו וכמו שמובא בפסקי תוס'.

ועל עצם דברי הפייטן קשה שבעצם על קרבן הפסח גופיה לא שייך שישחטו האם והבן לקרבן פסח שצריך להיות בן שנה, אם לא שנאמר שישחטו האם לחגיגה או לחולין והבן לקרבן פסח.

עי' ברכי יוסף יו"ד הלכות שחיטה סי' ט"ז אות ב' שתירץ ע"פ תוס' חולין שאם אין לו לפסח אלא אותו שנשחט בו ביום הו"א יבא עשה דפסח וידחה ל"ת דאו"ב ועז"א צדקו אותו ואת בנו ביום אחד בל תשחטו שאינו דוחה.

Re: איזה פירוש על המחזור היה לו להמהרש"א? > צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום א'

פורסם: ב' אפריל 22, 2019 7:59 pm
על ידי מיללער
תודה רבה הרב טור תלגא