'ראתה שפחה על הים', האם נשארה 'שפחה'?

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
נוטר הכרמים
הודעות: 4749
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

'ראתה שפחה על הים', האם נשארה 'שפחה'?

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ה' ינואר 21, 2016 8:01 pm

בדברי רש"י בפרשתנו (טו ב), זה אלי - בכבודו נגלה עליהם והיו מראין אותו באצבע, ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים. ומקורו בדברי חז"ל (מכילתא כאן ועוד).

והנה רבים מבעלי המוסר והחסידות ביארו שאף שאותה ראיה לה זכתה השפחה בהתגלות זו בעת קריעת ים סוף, לא זכה לזה אף יחזקאל בן בוזי, מ"מ השפחה נשארה בדרגתה הראשונה כ'שפחה', כי היתה זו השגה של ראיית נבואה שלא קדמה לזה עבודת הכנה בעמל וביגיעה, ולכן לא עשתה ראיה זו רושם, ו'כבולעו כך פולטו', כך מובא בשיחות מוסר מהגר"ח שמואלביץ (ח"א מאמר כז, תשל"ג מאמר יא), המוסר והדעת לר"א יפהן (ח"א עמ' 71), דרכי החיים מפי הגרמ"י ליפקוביץ בשם המשגיח ר"י לוינשטיין, אור לישרים לר"א קלרמן (מועדים עמ' קי) בשם ר"א מישקובסקי, ובדומה לזה כתב ר' צדוק הכהן מלובלין בכמה מקומות, (פרי צדיק פרשת שקלים, ליקוטי מאמרים עמוד קסח).

ולכאורה יש קצת יסוד לזה בדברי הזוה"ק בפר' יתרו (דף צד עמוד א) המחלק בין המדרגות שזכו להם ישראל בעת מתן תורה למדרגת ראיה זו בעת קריעת ים סוף, חמאן עינא בעינא זיו יקרא דמריהון מה דלא הוה כההוא יומא מיומא דאתברי עלמא דקודשא בריך הוא אתגלי ביקריה על טורא דסיני, ואי תימא הא תנינן דחמאת שפחה על הים מה דלא חמא יחזקאל נביאה יכול כההוא יומא דקאימו ישראל על טורא דסיני, לאו הכי, בגין דההוא יומא דקיימו ישראל על טורא דסיני אעבר זוהמא מנייהו וכל גופין הוו מצחצחן כצחצחא דמלאכין עלאין כד מתלבשן בלבושי מצחצחן למעבד שליחותא דמריהון ובההוא מלבושא מצחצחא עאלין לאשא ולא דחלין, כגוונא דההוא מלאכא דמנוח כד אתחזי ליה ועאל בשלהובא וסליק לשמיא דכתיב (שופטים יג) ויעל מלאך יי' בלהב המזבח, וכד אעבר מינייהו ההוא זוהמא אשתארו ישראל גופין מצוחצחין בלא טנופא כלל ונשמתין לגו כזוהרא דרקיעא לקבלא נהורא, הכי הוו ישראל דהוו חמאן ומסתכלן גו יקרא דמריהון מה דלא הוי הכי על ימא דלא אתעבר זוהמא מנייהו בההוא זמנא, והכא בסיני דפסקא זוהמא מגופא אפילו עוברין דבמעי אמן הוו חמאן ומסתכלן ביקרא דמריהון וכלהו קבילו כל חד וחד כדקא חזי ליה.

אולם מו"ר הגר"ש אויערבאך שליט"א הביא כמה ראיות מלשונות הראשונים לא כן, אלא שמדרגת ראיה זו לא היתה לשעה קלה, אלא נתנה את רישומה לאורך זמן, מלשון הרמב"ם בשמונה פרקים (פרק ד) דמיירי מנבואת משה לדור המדבר, וז"ל, וזה שהוא לא היה מדבר עם אנשים המוניים, ולא עם מי שאין להם מעלה, אלא עם אנשים שהקטנה שבנשיהם היתה כמו יחזקאל בן בוזי, כמו שזכרו החכמים, עכ"ל. הרי שמצב זה של השגה כמו יחזקאל הנביא נמשך כל ימי היותם במדבר עד פטירת מדשה.

וכן מלשון הרמב"ן בפירושו עה"ת להלן (טז, ו) בענין מדרגת אוכלי המן, וז"ל, ודע כי יש במן ענין גדול, רמזוהו רבותינו במסכת יומא (עה ב) לחם אבירים אכל איש (תהלים עח כה), לחם שמלאכי השרת אוכלין... ואמרו במכילתא היום אין אתם מוצאים אותו אבל אתם מוצאים אותו לעולם הבא. וזה יסבול שני פירושים, שנאמר שיהיה בבני העולם הבא מי שלא הגיעה מעלתם ליהנות תמיד מזיו השכינה, ויהיה קיומם בדבר המתגשם מן הזיו ההוא, כמעלת דור המדבר שהשיגו לזיו השכינה בים, כמו שאמרו ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא, ומאותה שעה נתעלית נפשם להתקיים בתולדותיו שהוא המן.

ושנה דבריו בשער הגמול, וז"ל, והנה ראינו כי זכי הנפש קיום גופם בדברים הדקים, והזכים מהם בדקים מן הדקים, כי אנשי המן נתקיימו במן הנבלע באברים שהוא מתולדת האור העליון המתגשם ברצון בוראו יתברך וזכו בדבר משעה שנתעלית נפשם במה שהשיגו בנפלאות הים, כמו שאמרו ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא.

בברכה המשולשת
הודעות: 9332
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: 'ראתה שפחה על הים', האם נשארה 'שפחה'?

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' ינואר 21, 2016 8:05 pm

קשור גם לשאלה בדבר מדרגת עמ"י במעמד הר סיני
ויעויין מש"כ בזה הקדוש הרב אהוד פוגל הי"ד בקובץ הכי אתמר ד (מצוי באוצר)

שברי לוחות
הודעות: 1624
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: 'ראתה שפחה על הים', האם נשארה 'שפחה'?

הודעהעל ידי שברי לוחות » ה' ינואר 21, 2016 8:19 pm

אולי יש לומר שאין כאן מחלוקת גדולה כל כך
שאף שהשפחה נתעלית למדריגה גדולה וגבוהה, כיחזקאל בן בוזי, או ליותר מיחזקאל בן בוזי, מ"מ כלפי ערך אותו הדור נשארה בתואר שפחה ו'הקטנה שבנשיהם', ואף שראתה אותו מראה שראו כולם בקריעת ים סוף, מ"מ נשארה בדרגת שפחה, ושאר האנשים שהיה להם עבודת הכנה בעמל וביגיעה נתעלו הרבה יותר, ודו"ק כי קצרתי.

אברכון
הודעות: 45
הצטרף: ג' מאי 08, 2012 10:40 pm

Re: 'ראתה שפחה על הים', האם נשארה 'שפחה'?

הודעהעל ידי אברכון » ה' ינואר 11, 2018 12:53 pm

רבנו בחיי בפ' חוקת על פס' דשמעו נא המורים כתב בדעת הרמב"ם שהיו ישראל במדרגה של נביאים אף לאחר זמן.
וז"ל: ודעת הרמב"ם ז"ל (שמונה פרקים פרק ד) כי החטא למשה במלת "המורים" שכעס עליהם באמרו כן, ומשבא לכלל כעס בא לכלל חטא, והקב"ה דקדק עליו שיהיה אדם גדול כמוהו כועס לפני עדת בני ישראל במקום שאין ראוי בו הכעס, וכל כיוצא בזה בדין האיש ההוא חלול השם, מפני שתנועותיו כלן אל הצלחת העוה"ז והעוה"ב, ואיך יראה עליו הכעס והוא מן הפעולות הרעות ולא יבא כי אם מתכונה רעה בנפש, ועל זה אמר: "מריתם את פי", כי היו ישראל חכמים גדולים, אשה קטנה שבהם היתה כיחזקאל בן בוזי, וכאשר ראוהו שכעס והוא ע"ה אין בו פחיתות מדה חשבו: כי הש"י כעס עליהם בבקשת המים, ולולא זה לא היה משה כועס, ואנחנו לא מצאנו בזה כעס להש"י, עכ"ל ז"ל.

קראקובער
הודעות: 2486
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: 'ראתה שפחה על הים', האם נשארה 'שפחה'?

הודעהעל ידי קראקובער » ה' ינואר 11, 2018 1:13 pm

בספר דרך שיחה ענה על השאלה האם היא נשארה שפחה: פשיטא, מי שחררה..

עבד הזמן
הודעות: 278
הצטרף: ה' דצמבר 14, 2017 12:13 pm

Re: 'ראתה שפחה על הים', האם נשארה 'שפחה'?

הודעהעל ידי עבד הזמן » ה' ינואר 11, 2018 3:44 pm

רבנו בחיי (שמות טו ב)
ואין כונת החכמים בזה שתהיה מעלת השפחה בענין ההשגה והחכמה יתרהעל השגת מעלת יחזקאל בן בוזי הנביא אלא הכונה שראתה שפחה על הים דבר שלא ראה יחזקאל

הא לחמא עניא
הודעות: 1436
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: 'ראתה שפחה על הים', האם נשארה 'שפחה'?

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ו' ינואר 12, 2018 10:00 am

מפי הרב אונגר זצוק"ל מב"ב שמעתי לאמר הסבר נכון ואמיתי:
עומד איש מבוגר ובעל שכל ועל ידו עומד ילד קטן, ושניהם רואים מעשה האיך מטוס ממריא ונוסע באויר, הקטן רואה ומתפעל האיך הוא מצליח לנסוע באויר, הגדול מתפעל מהאופן שיצרו את המטוס כדי שיוכל לטוס באויר.
שניהם רואים אותה ראיה, אך הקטן רואה שטחי והגדול מתפעל מעמקות הענין.
אה"נ שהשפחה ראתה את הראיות הקדושות שראה יחזקאל הנביא, אך ברור מאוד שראיית הנביא היתה עמוקה יותר בהבנה לעומת השפחה.
ודו"ק היטב בזה כי עמוק ונכון הוא.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 38 אורחים