עמוד 1 מתוך 1

שו"ת משיב דבר - זיהוי השואלים (תיקונים והוספות)

פורסם: ה' מרץ 31, 2016 12:26 am
על ידי י. אברהם
שמות השואלים בשו"ת משיב דבר להגאון הנצי"ב נרשמו לפעמים בקיצור וברמיזה.
על ידי זיהוי השואל ניתן להרחיב הענין וכן לעמוד על טעויות דפוס, השמטות וכו'.

לדוגמא, בחלק ד' סי' ו'
כבוד הרב וכו' מו"צ דק"ק קאנאטאפ
הוא ניהו רבי ארי' ליב האפט מח"ס דברי טעם
ובספרו שו"ת דברי טעם סי' קכח יש תשו' על דברי רבינו.


ואלו דברי הרב יעקב זאב כהנא בספרו שו"ת תולדות יעקב:

תולדות יעקב.jpg
תולדות יעקב.jpg (103.29 KiB) נצפה 2455 פעמים

Re: שו"ת משיב דבר - זיהוי השואלים (תיקונים והוספות)

פורסם: ה' מרץ 31, 2016 12:03 pm
על ידי י. אברהם
רשימת התשובות של שו"ת משיב דבר חלק ראשון
עם זיהוי מקצת השואלים

חלק ראשון
א] להמופלג ושנון מו"ה אהרן נ"י.?
ב] להרב וכו' בעהמ"ח ספר משנה ברורה.
ג] להרב הנ"ל.
ד] להרה"ג דק"ק קראלעוויץ - הוא הרב דוב בער קאראסיק מח"ס מאיר עיני סופרים ועוד.
ה] ס"ת שנמצא כמה שיני"ן כו'. [להנ"ל]
ו] היסח הדעת בתפילין.
ז] לכבוד הרב וכו' בק"ק באלטימאר. ?
ח] למופלג אחד בק"ק קרעמענצוג. ?
ט] ... ובראשם איש נלבב הרב וכו' בעיר טשארויסטאן. ?
י] חקירה בענין תפלה לצד מזרח.
יא] להרב וכו' האב"ד דק"ק לאהוסק [צ"ל לאהיסק]. ?
יב] לגיסי וב"א ברוך הלוי.
יג] להרב האב"ד דק' יעדוואבנא. [ר' מאיר אליהו וואינער?] ר' יוסף בן רי"א חבר?
יד] למופלג אחד.
טו] לכבוד הרב וכו' מו"ץ במיטאוי. [רבי נחמן אידל מרגליות? רבי צבי הירש בן הגרי"א מקאוונא?
טז] לכבוד הרב בעיר סינסינאטא [הרב אברהם יעקב גרשון לעססער?]
יז] לאנשי עדת יעליסאוועטגראד.
יח] בספיקו של הגרע"א בדין קטן שנתגדל
יט] להה"ג אב"ד דק"ק קריסלאווע. ?
כ]. האב"ד דק' גרינקישאק - הוא רבי ארי' ליב דובער וואלפערט.
כא] לבני יקירי.
כב] לנ"א [נכד אחותי] הרב וכו' אב"ד דאנטיפאלי - הוא הרב יוסף דוד רושקין.
כג] להמופלג וכו' מוהר"ר יצחק פינקעלשטיין. ?
כד] כבוד הרב וכו' אבד"ק קיסינגען - הוא הרב משה אריה במברגר.
כה] כבוד הרב וכו' אב"ד בק' זופראן. הרב מישל שמואל שפירא?
כו] כבוד הרב וכו' בק"ק פירטא. ?
כז] כבוד הרב וכו' אב"ד דק"ק לאמזא.
כח] בענין חטים מחומצים. תרכ"ה
כט] כבוד הרב וכו' בק"ק סלאדקאוואנדע. ?
ל] לכבוד הרב וכו' מו"ץ בק"ק פרילוקא - הוא הרב יהודא ליב צירלסון. עי' בתשובותיו בזה גבול יהודא או"ח סי' ו.
לא] כבוד הרב וכו' מ' ברוך. ?
לב] לכבוד הרב שלמה הכהן וכו' מהר"ש הכהן מו"ץ בווילנא.
לג] אבד"ק זעמבראווע. הרב ליפא חיים? הרב דוב מנחם?
לד] תרמ"ב הרב וכו' מ' זאב וואלף ברודנא.
לה] חקירה בענין אם מותר לשחוט גסות ביו"ט.
לו] לכבוד נ"א הרב וכו' מו"ה יוסף דוד [רושקין].
לז] לבני היקר
לח] להנ"ל
לט] כבוד הרב וכו' מוויטעפסק. ?
מ] לכבוד הרב וכו' מו"ה חיים ברלין.
מש"כ שם: והנה בשו"ת דברי מרדכי הנדפס מחדש, הוא בשו"ת דברי מרדכי סי' נז לרבי מרדכי פרידבורג תרכ"ז. והגאון אב"ד דפינסק רא"מ ז"ל הוא רבי אלעזר משה הורוויץ ונדפס בדברי מרדכי שם סי' נח; ס; סד; סו. ונדפסו שוב באהל משה ח"ב סי' קכה-קל].
מא] אב"ד דק"ק ראזינאי [הרב מרדכי גימפל יפה?]
מב] הערה בענין כתיבת המגילה.
מג] לבני הגאון שי'.
מד] על ימין ושמאל.
מה] לכבוד הרב משה ווייסקאפף רב דח"ק ש"ס בקהל פורטוגיזין, ולכבוד הרב וכו' מו"ה יהודה לובעצקי רב לעדת רו"פ בק"ק פאריש.
מו] לכבוד הרב וכו'. ?
מז] חידושים והערות בשו"ע או"ח.

חלק שני
א]. אבד"ק ווארנאן הוא הרב שלמה גדול.
ב]. הרב ישראל איסר תרמ"ח
ג]. קהל עדת ישורון ביאלעצערקאווקא
ד]. גראביוויץ תרמ"ג [הרב שלום יוסף הארצשטארק ?]
ה]. לבני
ו]. אבד"ק טוטשין תרמ"ט
יא]. הרב אבד"ק זופראן [בעל נטיעות חיים?]
יב]. הרב אברהם אבד"ק קאנשטאנטינאווע תרמ"ז
יג]. הרב האב"ד הארדאק [הרב יעקב זאב כהנא צ"ל? אבד"ק קראק]
יד]. הרב ביעליסאוועט תרמ"ו
טו]. הרב ז"וו[זאב וואלף] ברודנא תרל"ה
טז]. לכבוד הרב וכו' מו"ה אבד"ק באלבירישטאק. הוא הרב חיים ירמיהו פלענסבערג מח"ס נזר הנצחון; שאלות חיים; דברי ירמיהו ועוד.
יז]. הרב יעקב ריינאוויץ לונדון תרל"ח. מלפנים ראב"ד בווילקאווישק.

Re: שו"ת משיב דבר - זיהוי השואלים (תיקונים והוספות)

פורסם: ו' אפריל 01, 2016 11:47 am
על ידי לייטנר
י. אברהם כתב:רשימת התשובות של שו"ת משיב דבר חלק ראשון
עם זיהוי מקצת השואלים

יב] לגיסי וב"א ברוך הלוי.

כמובן, ר' ברוך אפשטיין בעל תו"ת ומקו"ב.

Re: שו"ת משיב דבר - זיהוי השואלים (תיקונים והוספות)

פורסם: א' אפריל 03, 2016 12:46 pm
על ידי י. אברהם
מי יודע מה פשר ההשמטות בהרבה מתוארי הרבנים השואלים בשו"ת משיב דבר ???

לדוגמא בעלמא ראה חלק ב סי' ב
מהד' תשכ"ז
ישראל איסר

scan0001.jpg
scan0001.jpg (40.06 KiB) נצפה 2282 פעמים


ובמהד' הנמצא באוצה"ח נשמט איסר

משיב 1.jpg
משיב 1.jpg (38.34 KiB) נצפה 2282 פעמים

Re: שו"ת משיב דבר - זיהוי השואלים (תיקונים והוספות)

פורסם: א' אפריל 03, 2016 12:51 pm
על ידי מה שנכון נכון
לענין התוארים [לא השמות] ראה בהערת המו"ל.

Re: שו"ת משיב דבר - זיהוי השואלים (תיקונים והוספות)

פורסם: א' אפריל 03, 2016 12:58 pm
על ידי י. אברהם
מה שנכון נכון כתב:לענין התוארים [לא השמות] ראה בהערת המו"ל.


שם מדבר בהבדל בין התשו' בכתב יד ובין הדפוס
שאֵלָתי על הבדל שבין דפוס לדפוס

Re: שו"ת משיב דבר - זיהוי השואלים (תיקונים והוספות)

פורסם: א' אפריל 03, 2016 1:02 pm
על ידי מה שנכון נכון
במהדורה שבאוצר [שצולמה בירושלים ונוסף בה ח"ה] יש עוד הרבה תקונים בשולי הגליונות, וכמ"ש בפתיחה שם.
וראה השמטה מענינת בח"א סו"ס מד ד"ה עוד.

Re: שו"ת משיב דבר - זיהוי השואלים (תיקונים והוספות)

פורסם: א' אפריל 03, 2016 1:18 pm
על ידי י. אברהם
יש עוד הרבה מה לתקן.
כנראה לא הי' להם תקציב לעבוד על הס' כהוגן.