מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

לוח עתים לבינה - צורת הוידוי ביום כיפור

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
לוח עתים לבינה
הודעות: 42
הצטרף: ד' יוני 14, 2017 5:57 pm
שם מלא: דוד אהרן סופר

לוח עתים לבינה - צורת הוידוי ביום כיפור

הודעהעל ידי לוח עתים לבינה » ד' יוני 14, 2017 6:38 pm

שלום לחכמי הפורום הנכבדים
בלוח השנה תשע"ז בשבוע של יו"כ כתבנו בלוח העליון:

11.PNG
11.PNG (65.98 KiB) נצפה 1300 פעמים


וכתב לי על זה חכם אחד:

הנה רבנו הרמב"ם ז"ל בספרו הי"ד כתב בסוף סדר אהבה את נוסח התפילות ויש שם נוסח הוידוי ליוה"כ והוא כנוסח הדנפס במחזורים בלא חרטה לשעבר וקבלה לעתיד, וע"כ שיוצאים בנוסח הנדפס.

ולעיקר ההערה לכאו' צ"ל דכל המתוודה באמת ואומר חטאתי כלול בזה ממילא חרטה וקבלה, [כמו מי שמבקש סליחה מחבירו בנוסח 'באמת נראה לי שלא הייתי בסדר', שזה מתפרש ממילא כחרטה לשעבר וקבלה לעתיד]. עכ"פ אין זה נוגע להלכה למעשה אחרי שברמב"ם מבואר הנוסח כנדפס במחזורים.

והנה הוספתם שאמר מרן הגרי"ש שהוא מכוין כשאומר 'שלא אחטא עוד' גם על קבלה לעתיד, וצ"ב דזה מהני לקבלה לעתיד, אבל איך זה מהני לחרטה לשעבר, וכפיה"נ ס"ל שהחרטה מתפרשת ממילא מתוך הודוי, ולכאו' אחר שכן שפיר י"ל שזה כולל גם קבלה לעתיד, ובנוסח של נעילה שכתב הרמב"ם אין גם את ה'יהי רצון שלא אחטא', כך שלא סמך הר"מ ז"ל על כוונה זו, זולת אם נאמר שסמך על כך שמספיק פעם אחת ביוה"כ ואין זה נראה, ובלא"ה פשוט שלא סמך הר"מ ז"ל על כונה זו, שהרי ודאי זה נתקן כתפילה, [גם אין בנוסח לנעילה שכתב הר"מ ז"ל את הנוסח של ולא שוה לנו].
עכ"ד

מה דעת החכמים בזה?

מה שנכון נכון
הודעות: 10348
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: לוח עתים לבינה - צורת הוידוי ביום כיפור

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' יוני 14, 2017 7:02 pm

מבלי להכנס לדעת הרמב"ם, [שאגב ראה במעה"ק ג,טו שנוסח הוידוי "חטאתי... וחזרתי בתשובה", וע"ע בסהמ"צ מ' עג (אבל משם לא קשה אם החסיר מפרטי ההלכה). ויש עוד קצת הבדלים בין משנ"ת לסדר התפלות עד שהר"א נבנצל ר"ל שסדר התפלות שבידנו אינו מוסמך, ולראשונים שהזכירוהו היה נוסח אחר (ודבריו צ"ע), וכבר נדון בפורום].
לא הבנתי איך אפשר לומר בסתמא "אין יוצאים יד"ח וידוי". לו יהא שכך דעת הרמב"ם, הלא הרמ"א בסי' תרז פוסק שעיקר הוידוי הוא אבל אנחנו חטאנו ותו לא. וכנוסח שבמחזורים נהגו ישראל מאות שנים. וגם בשאלה אם צריך לפרט החטא בוידוי נפסק בשו"ע שם שלא כדעת הרמב"ם. לכל היותר הול"ל "אין יוצאין לדעת הרמב"ם".

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 13108
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: לוח עתים לבינה - צורת הוידוי ביום כיפור

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' יוני 15, 2017 3:10 am


סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17502
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm

Re: לוח עתים לבינה - צורת הוידוי ביום כיפור

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' יוני 15, 2017 6:34 am

איני מבין את הדבר הזה. איך אפשר לפרש ברמב"ם שהקבלה לעתיד הוא חלק מהוידוי ומעכב כשהמשנה ביומא בוידוי כה"ג ביום הכיפורים מפורשת לא כן. אמנם אפשר לטעון שאין יכול הכה"ג לקבל לעתיד בעבור אחרים, אבל אם כן הוא איך יכול בכלל להתוודות אם אין יכול לעשות וידוי כדינו.
אולי זה וידוי מדין הקרבן וזה וידוי מדין תשובה??

ההוא גברא
הודעות: 585
הצטרף: ב' אוגוסט 29, 2011 4:19 pm

Re: לוח עתים לבינה - צורת הוידוי ביום כיפור

הודעהעל ידי ההוא גברא » ה' יוני 15, 2017 1:03 pm

גמרא מפורשת היא שבוידוי "אבל אנחנו חטאנו" יוצאים. ואי אפשר לחלוק על גמרא מפורשת בדיוקים מהרמב"ם. (ידעתי שהרבה אוהבים לעשות להיפך, אבל כך היא האמת שצריך להתאים את הדיוקים למה שמפורש ולא את מה שמפורש לדיוקים)

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17502
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm

Re: לוח עתים לבינה - צורת הוידוי ביום כיפור

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' יוני 15, 2017 2:43 pm

אני הייתי מסביר את כוונת הרמב"ם שלא התכוון לומר שצריך להגיד את כל המילים האלה כמו שדי בבושתי או בניחמתי ולא צריך לומר גם זה וגם זה. ועיקר כוונתו היא על כוונת הלב שאם אומר רק חטאתי אבל אין לבו עמו בשני הדברים האלו. היינו שאומר חטאתי אבל בעצם שמח במה שעשה, או שכוונתו להמשיך בדרך הזו בעתיד אז לא מיקרי וידוי. וזה בדיוק דברי הגמרא. שעיקר העניין לומר אבל אנחנו חטאנו. וכשם שהמפייס את חבירו אם אומר לו באמת חטאתי במה שעשיתי לך, אבל חושב בלבו אבל היה מגיע לך וטוב שעשיתי, או שמתכוון להמשיך לעשות. אז ודאי אם ידע חבירו שכן הוא לא מיקרי כלל שהתנצל בפניו כן הדבר הזה שמיקרי שחסר בוידוי ולא רק שלא קיים קבלה וחרטה. וכמו שכתבו בזה למעלה.

צורב מתחיל
הודעות: 628
הצטרף: ד' יוני 24, 2015 1:46 pm

Re: לוח עתים לבינה - צורת הוידוי ביום כיפור

הודעהעל ידי צורב מתחיל » ה' יוני 15, 2017 3:04 pm

העתקתי מהרשום אצלי בעבר, כעת לא בדקתי שוב, אקוה שיהי' בזה תועלת

במשנ"ב הל' תענית חלום בשבת, כת' דמותר לומר בשבת אלוקי עד שלא נוצרתי איני כדאי וכו', לפי שאי"ז וידוי. והיינו דוידוי הוא דוקא כשאומר חטאתי, אבל הכא אינו אומר חטאתי. ואף שמזכיר בתוך דבריו ומה שחטאתי לפניך, אי"ז בתורת וידוי אלא סיפור דברים בעלמא.
ואמנם דמקור הך תפילה בגמ' ברכות י"ז ע"א ושם איתא דרבא הי' אומר כן בסיום שמו"ע, והיינו וידוי דר' המנונא זוטא ביו"כ. ומבואר דר"ה הי' מתודה כן ביו"כ וצ"ע הא אי"ז וידוי. ויעוי' בגמ' יומא פ"ז ע"ב דמבואר יותר מזה. דאמרי' התם בענין הוידוי, מאי אמר (-מהו נוסח הוידוי). אמר רב אתה יודע רזי עולם. ושמואל אמר ממעמקי הלב. ר' יוחנן אמר רבון העולמים. ר' יהודה אמר כי עוונותינו רבו מלמנות וחטאתינו עצמו מספר. ר' המנונא אמר אלוקי עד שלא נוצרתי וכו'. ולבתר הכי מבואר שם בגמ', אמר מר זוטרא לא שנו אלא דלא אמר אבל אנחנו חטאנו אבל אמר אבל אנחנו חטאנו תו לא צריך. ומבואר דכל הנך אמוראי לא אמרו אבל אנחנו חטאנו. וצ"ב דכל שלא אמר לכה"פ חטאתי אי"ז וידוי, וא"כ נמצא דכל הנך אמוראי לא נתוודו.
והמבואר דשאני דין וידוי דיו"כ מדין וידוי דכל השנה כולה. דדין וידוי דכל השנה עיקרו של וידוי שיאמר חטאתי, אבל וידוי דיו"כ לא בעי' לזה. וגדר הדברים נראה, דיו"כ דעיצומו של יום מכפר, אלא דאינו מכפר אלא לשבים, ולכך בעי' שיתודה, ואי"ז מצד חיוב וידוי דכל השנה, ולכך כל שאומר שמתחרט ואינו חפץ בעוונותיו, או כל כה"ג שמביע בזה חרטה על מעשיו הרעים סגי, ואף דאין לזה דין וידוי, סגי בזה לכפרת יו"כ.
והנה יש מעוררים לפי מה דמבואר ברמב"ם דלכתחי' צריך שיאמר בפה ואיני שב לעולם לדבר זה, והיינו דדין וידוי הוא לומר בפה אף הקבלה לעתיד, א"כ הא בנוסחא דידן ליכא קבלה לעתיד. ויש שצידדו דיה"ר שלא אחטא עוד חשיב קבלה לעתיד. ויש שהחמירו לומר כן בפה. אמנם לפמשנ"ת אין צורך בזה, דרק גבי וידוי דכל השנה בעי' שיאמר כן, אבל וידוי דיוכ"פ סגי במה שמביע חרטה על מעשיו הרעים.
והנה נודע בשנים האחרונים בשם גדולי הפוסקים על מה שלא מוזכר בוידוי קבלה לעתיד, וכתבו בזה בשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ועוד פוסקים שצריך לומר כן בפה. ויש מהם שדנו שהתפילה יה"ר שלא אחטא עוד הוי כג"כ כקבלה לעתיד. וכבר דנו בזה בסידור אוצר התפילות בפי' ענף יוסף בפי' הוידוי ליו"כ, והקה"י בשערי תבונה סי' א' אות ג'.
ולכאו' לפי דברינו נסתלק ממילא כל טענתם, דאף דבוידוי דבסתם עושה תשובה צריך לומר כן בפיו, ה"מ בעושה כל מעשה התשובה כדין, אבל בדין וידוי דיו"כ אי"צ לכל זה, וכמשנ"ת. (וראיתי מבארים עפי"ז ג"כ שינוי לשון הרמב"ם בין וידוי רגיל לוידוי דיו"כ, דבפ"א מתשובה ה"א כת' כיצד מתודה אומר אנא ה' וכו', ובפ"ב ה"ח גבי יו"כ, הוידוי שנהגו בו כל ישראל אבל אנחנו חטאנו והוא עיקר הוידוי, וצ"ע שהשמיט כל מש"כ בפ"א. ולהנ"ל מיושב היטב). וצ"ב דברי גדולי הפוסקים שנתחבטו בזה.
ונראה לעורר מטעם אחר, דאה"נ כלפי הוידוי דיו"כ לא בעי' כוידוי דכל השנה כולה וסגי בוידוי הנ"ל, מכ"מ בעי' לוידוי זה מטעם אחר. דהא קיי"ל דיו"כ אינו מכפר אלא לשבים, ויל"ע מהו מעשה התשובה הנצרך בשביל להכלל בכלל "שבים", אם בעי' מעשה תשובה מושלם עם כל תנאי התשובה, או דסגי בכל רצון להתקרב לקב"ה, וכמעט לא ימלט יהודי שבמהלך אמירת הוידויים ביו"כ לא יאנח מעט על מצבו ושמא סגי בזה בשביל להקרא שב. (ועי' חוט השני שהביא בזה משמי' דהחזו"א, וצל"ע).
אמנם יעוי' בחיבור התשובה למאירי בהקדמה במפתח הפרקים כתב וז"ל, פ"ח לבאר בו דרך כלל הגדרים והתנאים אשר בהם תשלם התשובה עד שלא תקרא תשובה כלל אם יחסר אחד מהם. עכ"ל. ומבו' לכאו' דבלא השלמת עיקרי התשובה, לא זו בלבד דחסר בתשובה אלא לא הוי תשובה כלל, וא"כ ודאי מוכרח לעשות ביו"כ תשובה מושלמת בשביל שיהי' בכלל השבים.
אלא דתשובה זו, אי"צ לעשותה דוקא ביו"כ ואף קודם יו"כ סגי, כיון דהוא בכלל השבים . ונמצא דב' ענייני תשובה יש ביו"כ, האחד בשביל להקרא בכלל השבים, ולזה יתכן דבעי' תשובה מושלמת אלא דזה לא בעי' דוקא ביו"כ וסגי אף קודם יו"כ. ולבד מזה איכא דין וידוי ביו"כ, ווידוי זה אינו ככל שאר הוידויים דתשובה שיש בהם תנאים שיאמר חטאתי וכדו', אלא סגי במה שמגלה בפיו רצונו בקרבת ה' וחוסר רצונו בהמרות פי ה'. ולכך וידוי דר' המנונא דוטא ביו"כ, אף דאין לזה דין וידוי כלפי שאר דיני וידוי, מכ"מ כלפי דין וידוי דיו"כ סגי בזה.
ואמנם דיצא מכלל זה חידוש גדול, דתשובה שלא נשלמו תנאיה, לא הוי' תשובה. ומטו בבי מדרשא משמי' דהבית אלקים למבי"ט דלא כן, וצריך לברר הענין עוד.

מה שנכון נכון
הודעות: 10348
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: לוח עתים לבינה - צורת הוידוי ביום כיפור

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' יוני 15, 2017 3:31 pm

קבלתי הפניה לאשכולות אלו.
viewtopic.php?f=17&t=15166
viewtopic.php?f=30&t=29413


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 201 אורחים