מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

יציאת נשים לעבודה מחוץ לביתן

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
נוטר הכרמים
הודעות: 7319
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

יציאת נשים לעבודה מחוץ לביתן

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ה' ינואר 27, 2011 6:32 pm

בפרשתנו כתוב (כא, ז): וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים.

כתבו בדעת זקנים מבעלי התוס', וז"ל: פירש רבי אברהם אבן עזרא ז"ל שאין האדון יכול לכופה לעשות מלאכה הצריכה לצאת חוץ, אלא בתוך הבית. (ומן התימה שפי' הראב"ע הנדפס לפנינו לא נמצא פירוש זה, ומפרש באופן אחר).

ובחזקוני מצינו בדומה לזה: לפי פשוטו למדה תורה דרך ארץ שלא תהא יצאנית כמו העבד שרבו משגרו בשליחותו ביום ובלילה בעיר וחוץ לעיר, וכל זה גנאי לאשה. רק שעבוד בית משום כל כבודה בת מלך פנימה (תהילים מה,יד), ועוד שהיא קטנה.

נראה בדברי החזקוני שאינו נסמך על טעם זה לגמרי אלא בצירוף עובדת היותה קטנה, וכן נראה שהעיכוב מלכפותה אינה על עבודה מחוץ לבית, אלא רק על עבודה שכוללת גם סיבובי שליחויות בעיר ומחוץ לעיר.

ובספר תורה תמימה הראה לדברי שו"ת מהר"י ברונא סי' רמב שנשאל בדבר משרתת אשה או נערה בתולה, וראובן שולח אותה על השוק, ובבתי הגויים יחידית, והמשרתת אומרת השכרתני לשרת כדרך המשרתות בבית ולא כדרך האנשים היוצאים בחוץ.

ומשיב: כן הנשים דוברות. אין ראובן יכול לכופן ליכנס יחידית בבתי הגויים וכו', ואף במקום שרבים רגילים ליכנס שם, נהי דאיסור ליכא מ"מ אינו יכול לכופן דיש נשים צנועות נוהגות בצניעות או יראות מרוב שנאה שלא יטילו עליה שם רע או כה"ג. אמנם על השוק בגילוי, רגילות הנשים לילך, אבל הבתולות אין דרכן לצאת לשוק ואינו יכול לכוף.

ונ"ל דאף איסור יש בדבר שנאמר לא תצא כצאת העבדים, וכתב בפירוש התורה לר' יעקב בן אשר ז"ל שנקרא נזיר, וז"ל: יש מפרשים שלא ישלחנה בחוץ לעשות מלאכתו אלא תשמשנו בבית, עכ"ל. והתורה בבתולה קאי, ובבתולה מיירי אבל נשים לא כדפרישית, אע"ג דכתיב כל כבודה בת מלך פנימה וכו'. יעו"ש דמסיק שאין זה נפסק להלכה.

בהבחנה זו בין נשים לבתולות לענין המלאכה מחוץ לבית נראה לבאר את המנהג הקדום דרווח טובא ביני רבנן שעקרת הבית נוטלת על עצמה את עול הפרנסה ע"מ לאפשר לבעלה לשקוד על התורה, וכבר מצינו כזאת בשנים קדמוניות בק"ק ווילנא רבתי, כפי שזה בא לידי ביטוי בהקדמת בני הגר"א לביאורו לשו"ע, וז"ל: אשריך עיר התהילה ווילנא, כולם למגדולם ועד קטנם קבלו קצת תועלת נפשי איש לפי הכנתו...בעצתו ובתוכחתו נעשו קהל גדול מרביצי תורה...עשו תורתם קבע ועסקיהם עראי ומלאכתם נעשה ע"י אנשי ביתם. התורה והעבודה הם לבדם עסקיהם.

ובספר הגאון עמ' 1050 העתיק מחיבורו של אחד מרואי פני הגר"א, הג"ר מרדכי עפשטיין שבכת"י, וז"ל: נתתי טעם כעיקר למנהג קהילתינו הקדושה, מה שרוב פרנסתה ע"י נשים, ( - ומביא דברי הגמ' בסוטה כא,א על זכות הנשים דמקרין ומתניין בנייהו ונטרן להו לגברייהו עד דאתו מבי מדרשא)...נראה לי דמכ"ש הנשים הצדקניות דמפרנסין לגברייהו כדי שיוכלו לקיים והגית בו יומם ולילה, ובלי שום פניה, בודאי שכרן שמור לנצח ולעולמי עולמים.

וראה במכתב הג"ר חיים ב"ר טוביה כ"ץ, מתלמידי הגר"א העולים לארץ ישראל, שנדפס בתחילת ספר פאת השולחן שמתנה את מצב הפרנסה הקשה, וז"ל: טעם הב' ראיתי חובה עלי להודיע כי הספרדים יש להם פרנסות בחנויות וס"ד, הכל בהיתר ולא באיסור, ובמנוחה. אבל לא לאשכנזים מפני מניעת הלשון, וגם כאן המנהג שהנשים אינם יושבות בחנויות, ואנשינו הבאים לארץ הקודש ע"פ רוב ביאתם לקנות שלימות ולהיות מתופשי ביהמ"ד לישב על התורה ועל העבודה וכו'.

והשווה לזה דברי רבינו הגר"א בביאורו לשו"ע אה"ע סי' א,ח שמביא דברי הר"ן בקידושין ל בדבר החילוק בין בני ארץ ישראל לבני חוץ לארץ אם נושא אשה תחילה ואח"כ לומד תורה או להיפוך, וז"ל: דבני בבל היו נשותיהן מתעסקין במשא ומתן ובמלאכה, אבל בני ארץ ישראל היו נשותיהם מעונגות ואוכלות ואינן עושות.

וכבר הבאנו במקו"א דברי הגר"א (אמרי נועם, ברכות סא,א) שפירש הענין שנאמר דוקא באדם 'והיו לבשר אחד' יותר משאר מינים, הלא גם בשאר בהמות וחיות נעשה הולד משניהם, וז"ל: והטעם שברא אותם שיהיו כרוכים כ"כ זא"ז, היינו מפני שתכלית האדם בעולם הזה הוא לעסוק בתורה, כדי שיזכו לעולם הבא, ואם לא היו נבראים בגוף אחד, היה מוכרח הבעל בעצמו לחזור אחר פרנסתו ויבטל מן התורה, ואשתו לא תתעסק בשבילו, כמו שאר חיות ובהמות דהנקבה אינה עוסקת בשביל הזכר, לכך בראם הקב"ה בגוף אחד, כדי שתטריח בשבילו ויהיה לו פנאי לעסוק בתורה, יעו"ש.

אתנחתא
הודעות: 339
הצטרף: ד' יוני 09, 2010 11:48 pm

Re: יציאת נשים לעבודה מחוץ לביתן

הודעהעל ידי אתנחתא » ה' ינואר 27, 2011 6:49 pm

באופן כללי, נדמה לי שקיים כבר הבדל בין ספרד לאשכנז וצרפת, שנשות אשכנז וצרפת עסקו במסחר ופרנסה לעומת בנות ספרד ומזרח התיכון שלא יצאו משערי ביתם (והרי ידוע דברי הרמב"ם בנוגע יציאת נשים, ומעניין שגם הטור מביאו להלכה ואף נפסק ברמ"א ולא במחבר). באשי בוודאי יציין לך המאמרים והספרים המחקריים בנידון זה.

נוטר הכרמים
הודעות: 7319
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: יציאת נשים לעבודה מחוץ לביתן

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ש' פברואר 11, 2012 9:42 pm

לתשובת השנה.

נוטר הכרמים
הודעות: 7319
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: יציאת נשים לעבודה מחוץ לביתן

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ש' פברואר 07, 2015 9:39 pm

הקפצה.

כעת ראיתי דברים מאוד מעניינים בנושא זה בלבוש אה"ע סי' ט סק"ב, ונבצר ממני להעתיקם.

מה שנכון נכון
הודעות: 9715
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: יציאת נשים לעבודה מחוץ לביתן

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ש' פברואר 07, 2015 10:15 pm

מקור דברי הלבוש שם מתשובת הרא"ש נג,ח המובאת בב"י.
וראה עוד נדה לא:
ענין המזל לא כ"כ שייך לנדון דלעיל.

איש יהודה
הודעות: 89
הצטרף: א' יוני 17, 2012 12:14 pm

Re: יציאת נשים לעבודה מחוץ לביתן

הודעהעל ידי איש יהודה » ב' פברואר 09, 2015 6:50 pm

העתקתי לתועלת מי שאין לו.

לבוש אבן העזר סימן ט סעיף ב
איש שמתו לו שתי נשים אינו צריך למנוע עצמו מלישא השלישית, דלא שייך למימר גבי איש דקטלן הוא ומזל שלו גורם שנשיו מתות. וטעמא נראה לי, דבשלמא באשה שפרנסתה תלויה בבעלה שהוא צריך לפרנסה מפני שהיא כלואה בבית ואינה יכולה להתפרנס אלא על ידי בעלה, וחיי הבריות ופרנסתם כבר ידעת שתלוי במזל כמאמר חז"ל [שבת י ע"א] בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא, ומפני שמזלה הוא שתחיה כל ימיה בעוני, מזל רע זה הוא גורם לה שימות בעלה ולא יהא לה מי שיפרנס אותה, אבל האיש אין פרנסתו תלויה באשה הוא מפרנס את עצמו, לפיכך לא שייך לתלות מיתתה במזלו, נ"ל.

כי טוב
הודעות: 44
הצטרף: ב' פברואר 09, 2015 5:46 am

Re: יציאת נשים לעבודה מחוץ לביתן

הודעהעל ידי כי טוב » ב' פברואר 09, 2015 7:37 pm

לתשומת לב,

גם באנשים יש חילוק בין עבודה בבית לעבודה מחוץ לבית.

במסכת כתובות פרק אע"פ יש מחלוקת בין בעלי התוספות אם אדם חייב להשכיר עצמו למלאכה אצל זרים כדי לפרנס את ביתו.

בכתובות ס"ג, א תוספות / כתובות ד"ה באומר איני

מכאן מוכיח רבינו אליהו שחייב אדם להשכיר עצמו ללמד תינוקת או לעשות מלאכה אחרת כדי לזון את אשתו דאם לא כן מה ענין זה אצל מורד ממלאכה ומיהו בקונטרס פירש משום דזן ומפרנס הוא כנגד מלאכה של אשה ועוד הביא ראיה מדכתבינן בכתובה ואנא אפלח כו'.

ובהמשך התוספות חולקים התוספות על חידושו של ר"א וסוברים שאינו חייב להשכיר עצמו.

ולהלכה נחלקו בה הש"ך והגר"א בשו"ע

אדג
הודעות: 1517
הצטרף: ה' מאי 13, 2010 11:11 am
מיקום: צפת, אה"ק תובב"א
יצירת קשר:

Re: יציאת נשים לעבודה מחוץ לביתן

הודעהעל ידי אדג » ג' פברואר 10, 2015 2:43 am

שאלה פשוטה: האם אין גיל הנישואין בתקופת מוהר"י ברונא מצביע על כך שהעובדה שאין דרכן של הרווקות לצאת לשוק אינה קשורה בהכרח להיותן רווקות, אלא לגילן?

כולל יונגערמאן
הודעות: 395
הצטרף: ו' דצמבר 10, 2010 9:09 pm

Re: יציאת נשים לעבודה מחוץ לביתן

הודעהעל ידי כולל יונגערמאן » ד' פברואר 11, 2015 9:19 am

למציאות טבעית זו בחיים (בימי חז"ל) שהנשים אינן אמורות להיות יצאניות, ואף הסמיכוהו אקרא דכל כבודה, יש השלכות רבות בהלכה.

ברזילי
הודעות: 3235
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: יציאת נשים לעבודה מחוץ לביתן

הודעהעל ידי ברזילי » ד' פברואר 11, 2015 9:59 am


עדיאל ברויאר
הודעות: 3199
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: יציאת נשים לעבודה מחוץ לביתן

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ד' פברואר 11, 2015 10:33 am

הרוקח, בתיאורו המזעזע לרצח אשתו, כותב:
וקודם הריגתה קנתה קלפי' לכתוב ספרי' והיא היתה מפרנסת אותי ובניי ובנותיי מכסף אחרי'


אמנם צ"ב מה הכוונה ב"כסף אחרים".

בברכה המשולשת
הודעות: 12051
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: יציאת נשים לעבודה מחוץ לביתן

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' פברואר 11, 2015 4:43 pm

אולי מכסף שהילוותה לגויים ימש"ו בריבית


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 103 אורחים