מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

תגלית מפלאי החיבור משנה תורה להרמב"ם

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
באמונתו
הודעות: 81
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

תגלית מפלאי החיבור משנה תורה להרמב"ם

הודעהעל ידי באמונתו » ו' אוקטובר 12, 2018 1:51 pm

דבר מעניין גילינו בס"ד, הנוגע לתחכום ותכנון ספרותי, שנהג רבינו הרמב"ם בעיצוב חיבורו הגדול, אשר מצטרף גם אל שאר גילויים מדורינו, בעומק כוונת רבינו התייר הגדול והצייר הגדול, שבצורת "משנה התורה".

נודע לכול מאמר רבי עקיבה: ואהבת לרעך כמוך - כלל גדול בתורה. הרמב"ם מונה "ואהבת לרעך כמוך" במניין המצוות, ואף מציין דעתו (בפרק י"ד מהל' אבל, בספר המצוות שורש ב', ובפי' המשנה - פאה פ"א מ"א), אשר כל אופני הגמילות חסדים נכללים במצווה הזו.

מצווה הזאת מוזכרת אצל הרמב"ם בספרו הגדול בשלושה מקומות;

• פרק ו' מהלכות דעות: מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר "ואהבת לרעך כמוך". לפיכך צריך שיספר בשבחו ולחוס על ממונו, כמו שהוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו...
• פרק ח' מהלכות מתנות עניים: פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן, ואין לך מצוה גדולה כפדיון שבויים,שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים ועומד בסכנת נפשות, והמעלים עיניו מפדיונו, הרי זה עובר על"לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך", ועל "לא תעמוד על דם רעך", ועל "לא ירדנו בפרך, לעיניך"; וביטל מצות "פתוח תפתח את ידך", ומצות "וחי אחיך, עימך", "ואהבת לרעך כמוך", ו"הצל, לקוחים למוות", והרבה דברים כאלו...
• פרק י"ד מהל' אבל: מצות עשה של דבריהם לבקר חולים, ולנחם אבלים, ולהוציא המת, ולהכניס הכלה, וללוות האורחים, ולעסוק בכל צורכי הקבורה, לשאת על הכתף, ולילך לפניו, ולספוד, ולחפור, ולקבור; וכן לשמח החתן והכלה, ולסעדם בכל צורכיהם. ואלו הן גמילות חסדים שבגופו, שאין להם שיעור: אף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, הרי הן בכלל "ואהבת לרעך כמוך"...

תופעה הזו בלתי מוכרת אצל שאר תרי"ג מצוות אשר מפורטים ומבוארים ברמב"ם. דרכו בדרך כלל להזכיר כל מצווה ומקראה רק אזכור אחד ולפרשה ולא יותר, כל שכן כאן הדבר בולט, לפי שהרמב"ם מאריך בפרט באזכורו הראשון עם האחרון, לבארו בשתי הלכות שונות רחוקות, דעות ואבל, בעוד הרמב"ם מקפיד תמיד על סיווג דייקני של כל מצווה ומקומה.

נקודה נוספת ראויה לציון היא, אשר בהלכות מתנות עניים מדבר בנוגע לפדיון שבויים, והרושם מלשונו הוא שטרח הרמב"ם במכוון למנות שאר דרכי החסד ומצוותיהם בכללה, ואחרי שכתב כי השבוי הרי הוא בכלל הרעבים, והצמאים, והערומים,ועומד בסכנת נפשות, מונה והולך כלפי המעלים עיניו מפדיונו, ומפרט לומר שעובר על שבע עבירות, כולם מצוות שונות שבצדקה וחסד.

המסתבר אמנם, אשר בכוונה תחילה נהג כן הרמב"ם, בעקבות דברי הגמרא בסוטה י"ד, א' : דרש ר' שמלאי: תורה - תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים; תחילתה גמילות חסדים, דכתיב: ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם; וסופה גמילות חסדים, דכתיב: ויקבר אותו בגיא.

לפי רבי שמלאי, הרי שתורה תחילתה גמ"ח וסופה גמ"ח, ואינו מזכיר דבר מאמצעית תורה. המדרשים מאידך, כן הוסיפו האמצע, עיין קהלת רבה פרשה ז' : אמר רבי ברכיה גמילות חסד בתורה בראשה ובאמצעיתה ובסופה, בראשה דכתיב ויבן ה' אלהים את הצלע מלמד שקילעה הקדוש ברוך הוא לחוה והביאה אל האדם ונעשה שושבין להם שכן בכרכי הים קורין לקלעיתא בניאתא, ובאמצעיתה דכתיב וירא אליו ה' באלני ממרא מלמד שביקרו ויברך אלהים את יצחק בנו זו ברכת אבלים, בסופה שנאמר ויקבור אותו בגיא.

מלבד הוספת אמצעה חסד, הנה החסד מופיע בראשה השתנה, והיא לרבי ברכיה נלמדת מהכתוב ויבן י"א את הצלע, במקום מדרש רבי שמלאי הנ"ל מהכתוב ויעש י"א לאדם ולאשתו כתנות אור וילבישם.

אף מיקום חסד האמצעי מופיע בנוסח אחר במדרש תנחומא - פרשת חיי שרה סימן ב' : זש"ה כל ארחות ה' חסד ואמת,תחילתה של תורה חסד, ואמצעיתה חסד, וסופה חסד, תחילתה חסד, שגמל חסד לחתנים ולכלות, גמל חסד לאדם ולחוה, שנאמר ויבן ה' אלהים את הצלע... ואמצעיתה חסד מנין, שנאמר ותמת דבורה מינקת רבקה, כיון שמתה מה כתיב, ויקרא שמו אלון בכות, והיה יעקב יושב ובוכה עליה, אמר הקדוש ברוך הוא יהא יעקב יושב ומצטער, נראה לו פנים, שנאמר וירא אלהים אל יעקב עוד וגו'. וסופה חסד ממשה, שכשנסתלק קבר אותו, שנאמר ויקבר אותו בגיא בארץ מואב, הוי כל ארחות ה' חסד ואמת.

מ"מ, מתברר מתוך כל לשונותיהם, אשר תחילתה של תורה חסד, ואמצעיתה חסד, וסופה חסד. כפי הנראה, נהג כן גם רבינו הרמב"ם בספרו הנקרא 'משנה תורה', הוא מעין המופיע בתורה, והשתדל 'לשתול' גמילות חסד בראשה ובאמצעיתה ובסופה, ובפרט לשיטתו המכליל כל גמ"ח בכתוב "ואהבת לרעך כמוך" כנ"ל; בהלכות דעות שבראש ספרו (מלבד הלכות יסודי התורה, המוקדשות אל עיקרי האמונה), ובשלהי הלכות אבל שבסוף ספרו (מלבד הלכות מלכים, אשר שם מפרט עניין המשיח והגאולה העתידה), ובהלכות מתנות עניים באמצע חיבורו הגדול, לפי שהם בספר זרעים, מספר שבע בתווך י"ד החזקה.

(שוב מצאתי אחרי כותבי, כי כבר בספר יד פשוטה - שופטים ג' בתחילתו, העיר וז"ל: בפרק האחרון שבהלכות אלה מפרש רבינו שהחיובים הנלווים למצוות קבורה ואבלות, כגון הספד והוצאת המת וניחום אבלים וכו' - "אלו הם גמילות חסדים שבגופו שאין להן שיעור... אף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, הרי הם בכלל 'ואהבת לרעך כמוך'. בזה משלים הוא את המבואר בספר המדע בעניין מצות אהבת הרע וכל המידות הטובות הנובעות ממנה. בכך נוצרת הקבלה בין ספר משנה תורה לתורה עצמה, כמו שאמרו: "דרש ר' שמלאי: תורה - תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים". עכ"ל.

אך לא שם לב אל "אמצעה", המופיע במדרשים ובלשון הרמב"ם בהלכות מתנות עניים בבירור, וזכר רק תחילתה וסופה).

דרומי
הודעות: 4814
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: תגלית מפלאי החיבור משנה תורה להרמב"ם

הודעהעל ידי דרומי » ו' אוקטובר 12, 2018 1:55 pm

מעניין.

יש לציין ולהדגיש שגם בתורה שבכתב אין הגמילות חסדים בתחילה ממש ודו"ק.

באמונתו
הודעות: 81
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: תגלית מפלאי החיבור משנה תורה להרמב"ם

הודעהעל ידי באמונתו » ו' אוקטובר 12, 2018 4:12 pm

הרב שיינברג זצ"ל מסביר שעיקר מבחן החסד הנו דווקא אחרי החטא, שאי לאו הכי, הרי כל בראשית ברא חסד הוא, עולם חסד יבנה.

עזריאל ברגר
הודעות: 4934
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: תגלית מפלאי החיבור משנה תורה להרמב"ם

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ש' אוקטובר 13, 2018 9:00 pm

הרמב"ם סידר את הדברים כך שזה נראה "טבעי".
בהלכות מתנות עניים - זה "מובלע" בתוך שאר הפסוקים וכו'.
ובהלכות אבל - זה תורף הדברים שכתב בזה בספר המצוות בעיקר הראשון (אבל שם - לא ראיתי שהזכיר פסוק ואהבת).

מעניין מאוד!

בן מיכאל
הודעות: 995
הצטרף: ד' ינואר 04, 2017 2:19 pm

Re: תגלית מפלאי החיבור משנה תורה להרמב"ם

הודעהעל ידי בן מיכאל » ש' אוקטובר 13, 2018 10:24 pm

מעניין מאד!
יתכן גם שכתב זאת להוציא מדברי הבה"ג וסיעתו שכל אלו מצוות בפ"ע ונמנות במניין התרי"ג, יש לבדוק אם עשה כן הרמב"ם גם בשאר דברים שחלק בהם על הבה"ג בפרט בדברים כגון זה שהם מעקרונות במניין המצוות אצלו.

לענין
הודעות: 1783
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: תגלית מפלאי החיבור משנה תורה להרמב"ם

הודעהעל ידי לענין » ש' אוקטובר 13, 2018 11:20 pm

מאד מאד יפה!
[וכמובן בהקשר לכך שהוזכר כי בעל 'יד פשוטה' כבר עמד ברוב הענין הנ"ל, אציין כי פעמים רבות לאחר שבס"ד עמלתי רבות בד' הרמב"ם זכיתי לראות כי בס' הנ"ל עמד בכל דברי, ומעיר בקיצור וכלאחר יד על האמור, לפעמים אפילו רק בשינוי נוסחא או הקבלה לדברי הגאונים וכדומה. סגנונו הבלתי 'מפוצץ' יכול להטעות את המעיין מקופיא].

באמונתו
הודעות: 81
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: תגלית מפלאי החיבור משנה תורה להרמב"ם

הודעהעל ידי באמונתו » א' אוקטובר 14, 2018 1:40 pm

לכבוד הרב ע"ב: בספר המצוות לרמב"ם שורש ב': ונסמכים במחשבה זו מנו בכלל מצות עשה בקור חולים ונחום אבלים וקבורת מתים בעבור הדרש הנזכר באמרו יתעלה והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון והוא אמרם בו את הדרך זו גמילות חסדים ילכו זה בקור חולים בה זו קבורת מתים ואת המעשה אלו הדינין אשר יעשון זו לפנים משורת הדין. וחשבו כי כל פועל ופועל מאלו הפעולות מצוה בפני עצמה ולא ידעו כי הפעולות האלו כלם והדומים להם נכנסות תחת מצוה אחת מכלל המצות הכתובות התורה בבאור - והוא אמרו יתעלה ואהבת לרעך כמוך...

עזריאל ברגר
הודעות: 4934
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: תגלית מפלאי החיבור משנה תורה להרמב"ם

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אוקטובר 14, 2018 8:10 pm

צודק.
זכרתי שזה מהקדמת ספהמ"צ, אבל חשבתי שזה בעיקר הראשון, והתברר שזה גם בשני.

עזריאל ברגר
הודעות: 4934
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: תגלית מפלאי החיבור משנה תורה להרמב"ם

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אוקטובר 14, 2018 8:11 pm

בן מיכאל כתב:מעניין מאד!
יתכן גם שכתב זאת להוציא מדברי הבה"ג וסיעתו שכל אלו מצוות בפ"ע ונמנות במניין התרי"ג, יש לבדוק אם עשה כן הרמב"ם גם בשאר דברים שחלק בהם על הבה"ג בפרט בדברים כגון זה שהם מעקרונות במניין המצוות אצלו.

כמדומני שיש בעוד מקומות, ויש לעיין היטב.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Majestic-12 [Bot], זאב ערבות, שבתי ו־ 35 אורחים