עמוד 1 מתוך 1

הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ד' נובמבר 07, 2018 8:19 pm
על ידי שמואל דוד
עיין במרדכי חולין סימן תשי ״(רבינו) [ראבי״ה] זקני״
מבואר שזקנו של המרדכי היה הראבי״ה.

ועיין בית יוסף סימן צה ״וראבי״ה, וזקנו שכתב המרדכי״ ועיין עוד שם בהמשך ״ואבי העזרי וזקנו״ ומשמע שראבי״ה אינו זקנו של המרדכי. וצ״ע בזה.

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ד' נובמבר 07, 2018 8:52 pm
על ידי יהודה בן יעקב
כתב מרדכי שם וז"ל וזה לשון אבי"ה בסימן אק"ן פרש"י שעלו בקערה ע"י צלי וכן פסק בתשובותיו דוקא בצלי אבל נתבשלו בלעו טעם הרבה והוי טעם ראשון ולפי זה לא שייך להתיר גבי הגעלת כלים ביחד הרבה לומר נ"ט בר נ"ט כרבינו אפרים בר"י אבל (*רבינו) [*ראבי"ה] זקני פסק ל"ש עלו צלי ל"ש עלו מבושל וכן נראה דיותר בולע בצלי ממבושל וכן מוכח מהא דאמרינן והא דרב [דאסר] לאו בפי' איתמר אלא מכללא וכו' עד דרמא בשוליה בגויה אמר יהיב טעמא כולי האי ומדקדק התלמוד משם דנותן טעם בר נותן טעם אסור ואף על פי שיש לדחות והכי קאמר מדיהיב טעמא כולי האי הבין רב שאילו היה בצלי היה מרגיש נמי בטעמו ואף על גב שלא היה מרגיש כל כך כמו בבישול מסתבר דליכא חילוק כדפרישית עכ"ל:

וא"כ ודאי שהתיקון ראבי"ה הוא טעות, שהרי כל זה הוא מלשון ראבי"ה, והכתיב 'רבינו' נראה שהוא נכון, וכוונתו לרבינו זקנו הראב"ן.

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ד' נובמבר 07, 2018 10:32 pm
על ידי עדיאל ברויאר
אגב, אתה לא הראשון שטועה בזה. גדולים וטובים קדמוך בחושבם שהראבי"ה היה סבו של המרדכי.

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ד' נובמבר 07, 2018 11:06 pm
על ידי שמואל דוד
מי טעה בזה?

מי הגיה במרדכי?

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ד' נובמבר 07, 2018 11:42 pm
על ידי יהודה בן יעקב
שמואל דוד כתב:מי הגיה במרדכי?

לפי הנכתב בש"ס מהדו' וילנא, תיקונים בתוספת * בתחילתם הם מהרמ"א.

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ד' נובמבר 07, 2018 11:51 pm
על ידי שמואל דוד
יהודה בן יעקב כתב:
שמואל דוד כתב:מי הגיה במרדכי?

לפי הנכתב בש"ס מהדו' וילנא, תיקונים בתוספת * בתחילתם הם מהרמ"א.

לכאורה צ״ע לומר שהרמ״א טעה בזה.

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 12:36 am
על ידי עמקן
לא כל הגהות שנדפסו בשם הגהת הרמ"א באמת מהרמ"א, כידוע.

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 12:40 am
על ידי עדיאל ברויאר
א. בנוגע להגהות הרמ"א על המרדכי - יש מאמר שטוען שמדובר בתלמיד הרמ"א. דומני ששם משפחתו של הכותב הוא "זיו". נדמה לי שמדבריו של פרופ' שמחה עמנואל בשברי לוחות עולה שהוא מקבל את מסקנתו (אבל קראתי את דבריו לפני זמן רב).
ב. אני לא זוכר כרגע מי בדיוק. אבל ככל הזכור לי, מדובר באחד מגדולי ישראל שכתב על סדר הדורות וכדומה.

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 12:56 am
על ידי עמקן
זה המאמר. זה אכן מד"ר זיו, שהוא גם הדהיר שו"ת הרמ"א ושו"ת שארית יוסף.
זה נראה משכנע מאד, אבל למעשה אינו סוף פסוק. הוא הוכיח שהגהת הרמ"א נכתבו על גליון המרדכי דפוס ריווא שהיה תחת ידו. אבל למעשה הגם שיש הגהות הרמ"א המתאימות רק לדפוס ריווא, יש עוד הגהות הרמ"א המתאימות לדפוס סביוניטה ולא לדפוס ריווא. ויתכן שהמדפיסים שלבו יחד הגהות מבית מדרשו של הרמ"א מב' עותקים שונים, למרות דמשמע ממה שכתבו בדפוס זיטאמיר, שהוא דפוס ראשון של הגהת הרמ"א, שהכל מספר אחד. וצריך תלמוד.

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 12:58 am
על ידי קאצ'קלה
רבים חשבו שרב מרדכי היה נכדו של ראב"ן, ביניהם שלשלת הקבלה וקורא הדורות.
וכבר השיבו על דבריהם ר' חיים מיכל מהמבורג באור החיים עמ' 212-211; ר' פלטיאל בוכהאלץ מעמדין, 'מאמר מרדכי', בתוך: המגיד שנה טו חוברת 11 עמ' 86.
ודומני שכבר נכתב בזה בעבר בפורום.

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 1:18 am
על ידי שמואל דוד
למי כיון המרדכי במש״כ ״זקני״ ?

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 1:19 am
על ידי שמואל דוד
עמקן כתב:זה המאמר. זה אכן מד"ר זיו, שהוא גם הדהיר שו"ת הרמ"א ושו"ת שארית יוסף.
זה נראה משכנע מאד, אבל למעשה אינו סוף פסוק. הוא הוכיח שהגהת הרמ"א נכתבו על גליון המרדכי דפוס ריווא שהיה תחת ידו. אבל למעשה הגם שיש הגהות הרמ"א המתאימות רק לדפוס ריווא, יש עוד הגהות הרמ"א המתאימות לדפוס סביוניטה ולא לדפוס ריווא. ויתכן שהמדפיסים שלבו יחד הגהות מבית מדרשו של הרמ"א מב' עותקים שונים, למרות דמשמע ממה שכתבו בדפוס זיטאמיר, שהוא דפוס ראשון של הגהת הרמ"א, שהכל מספר אחד. וצריך תלמוד.

קובץ המצורף לא עובד

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 1:20 am
על ידי קאצ'קלה
שמואל דוד כתב:למי כיון המרדכי במש״כ ״זקני״ ?

האם המרדכי כתב 'זקני'? או העתיק כן מראבי"ה (וראבי"ה התכוון לראב"ן כמובן)?

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 1:25 am
על ידי קאצ'קלה
אלה דברי ר' פלטיאל שהזכרתי לעיל:
ועתה ראה נא ראה איך צדקו דברי חכמינו ז"ל שבשתא כיון דעל על, כי באמת המרדכי לא נכד הראב"ן ולא בן נכדו הוא, כאשר אראך בעזרת השם יתברך... וכל המקומות אשר נמצא בהן "ראב"ן זקני", לא מפי מרדכי יצאו, כי אם מפי ראבי"ה שהיה באמת נכד הראב"ן כנודע, והמרדכי לקחום מספרי ראבי"ה הנקראים אבי העזרי ואביאסף, אשר מהם ספר המרדכי מלא על כל גדותיו. בא נא, קורא נכבד ונבחין את כל המקומות אשר מהן נשתרבב הטעות:
א. בפרק מצות חליצה סימן נ"ז כתב המרדכי בפירוש "אעתיק מספר אבי העזרי" בסנדל של עץ וכו', ומסיים "עכ"ל אבי", ובתוך אותה ההעתקה נמצא וראב"ן זקני פסק דכי מעשינן וכו'.
ב. בבבא בתרא דף רמ"ד סימן תק"ה איתא: "פירוש באביאסף" מכאן יש ללמוד שאם סתם ראובן פתחו או חלונותיו ובא שמעון שכנו לפני פתחו וחלונו יכול ראובן לעכב עליו מלבנות שיכול לומר דדעתו לחזור ולפתחה והני מילי בשלא פירץ פצימיהן וצריך להרחיק ארבע אמות וכן פסק זקני ראב"ן כדאמרי לקמן וכו'.
ג. שם דף רמ"ה ע"ד סימן תקכ"ח לישתבע "כתב אביאסף" וז"ל רבותי פי' לישתבע דקאמר ר' אמי לישתבע להכחיש העד המעיד שחטף והוא אינו יכול לישבע שלא חטף שהרי אמר אין חטפי ודידי חטפי וזקני ראב"ן הקשה על זה וכו', ואחר כל הענין סיים המרדכי "עכ"ל אביאסף", ומיד אח"ז מפלפל המרדכי בדברי ראב"ן, ולא כתב ראב"ן זקני, כי אם "ומה שפסק ראב"ן" דכשכנגדו וכו'.
ד. בהג"מ פא"ט סימן תשל"ט: וכתב ר' אבי העזרי בכנף העוף שנשבר וכו' וראב"ן זקני כ' אם נשבר ברחוק מחבורו יש לעיין בצלעות וכו'.
והנה עוד מקומות אחרות במרדכי אשר נמצא בהן ראב"ן זקני וכולן לקוחים מספרי ראבי"ה, עיין מרדכי תענית סימן תרכ"ה, חולין סימן תר"ך בענין יותרת מגבה באוגה עליונה של ימין שכתב המרדכי שם וכן הורה רבינו זקיני (להתיר) הלכה למעשה דהוא הראב"ן כנראה מתוספות חולין מ"ז ע"ב ד"ה אבילו, אבל אם המרדכי מביא מעצמו דברי ראב"ן איננו קורא אותו זקיני, כי הראיתי לדעת לעיל בסמוך מב"ב סימן תקכ"ח וכן נמצא בהרבה מקומות פסחים סימן תקצ"ז, יו"ט סימן תרפ"ח ר"ה דף ר"ך ע"ד, יומא דף רכ"ח ע"ב סימן תשכ"ה תשכ"ו, סוכה סימן תשמ"ט, חולין סימן תרל"ז ותשי"ד. היוצא לנו מזה כי מס' המרדכי נראה שהמחבר לא היה נכד הראב"ן ולא בן נכדו.

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 2:51 am
על ידי שמואל דוד
יישר כח גדול !!

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 6:31 am
על ידי הוגה
בסיני התפרסמו בהמשכים מאמריו של הרב ד"ר שמואל כהן על המרדכי, וכתב ככל הנ"ל, ואח"כ הראה שהמרדכי היה דור חמישי לראבי"ה, שהוא היה נכד ראב"ן. (דרך האם).

סיני י עמוד ח.JPG
סיני י עמוד ח.JPG (36.07 KiB) נצפה 1273 פעמים


סיני י (תשב) יחוסו של המרדכי.pdf
(1.77 MiB) הורד 70 פעמים

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 8:38 am
על ידי עמקן
שמואל דוד כתב:
עמקן כתב:זה המאמר. זה אכן מד"ר זיו, שהוא גם הדהיר שו"ת הרמ"א ושו"ת שארית יוסף.
זה נראה משכנע מאד, אבל למעשה אינו סוף פסוק. הוא הוכיח שהגהת הרמ"א נכתבו על גליון המרדכי דפוס ריווא שהיה תחת ידו. אבל למעשה הגם שיש הגהות הרמ"א המתאימות רק לדפוס ריווא, יש עוד הגהות הרמ"א המתאימות לדפוס סביוניטה ולא לדפוס ריווא. ויתכן שהמדפיסים שלבו יחד הגהות מבית מדרשו של הרמ"א מב' עותקים שונים, למרות דמשמע ממה שכתבו בדפוס זיטאמיר, שהוא דפוס ראשון של הגהת הרמ"א, שהכל מספר אחד. וצריך תלמוד.

קובץ המצורף לא עובד

הורדתי אותו וזה עבד אצלי. אם זה לא עובד גם אצל אחרים אשתדל למצוא פתרון.

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 11:45 am
על ידי הוגה
עמקן כתב:זה נראה משכנע מאד, אבל למעשה אינו סוף פסוק. הוא הוכיח שהגהת הרמ"א נכתבו על גליון המרדכי דפוס ריווא שהיה תחת ידו. אבל למעשה הגם שיש הגהות הרמ"א המתאימות רק לדפוס ריווא, יש עוד הגהות הרמ"א המתאימות לדפוס סביוניטה ולא לדפוס ריווא. ויתכן שהמדפיסים שלבו יחד הגהות מבית מדרשו של הרמ"א מב' עותקים שונים, למרות דמשמע ממה שכתבו בדפוס זיטאמיר, שהוא דפוס ראשון של הגהת הרמ"א, שהכל מספר אחד. וצריך תלמוד.

הגהות הרמ"א הוא אוסף הגהות שנכתבו בגיליונות טפסי מרדכי שונים (כמו שכתב במאמר שם), אולי אחד מהטפסים היה סביוניטה שקדם לו. או אפשר לבדוק אם נתחלף בהגהה מחכם אחר (כמו מהר"ם טיקטין או גדולת מרדכי וכו' שנכנס אל דפוס המרדכי קודם זיטאמיר).

לאחרונה נמכר טופס דפוס ריווא שיט הנ"ל עם הגהות הרמ"א בכת"י
viewtopic.php?t=26417

בספרייה הלאומית סרוק טופס נוסף של דפוס ריווא כנ"ל ועליו הגהות אחרות מתלמידי הרמ"א (לא נדפס)
http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=dire ... ase=NNLMSS

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 7:36 pm
על ידי שמואל דוד
שלחן המערכת חלק ב

BD2B7358-3658-4B34-A446-86E0855D1CB9.jpeg
BD2B7358-3658-4B34-A446-86E0855D1CB9.jpeg (236.64 KiB) נצפה 1210 פעמים

84D6EA67-E22D-41AD-A4DC-D60F9062EBA5.jpeg
84D6EA67-E22D-41AD-A4DC-D60F9062EBA5.jpeg (138.84 KiB) נצפה 1210 פעמים


וצריך עיון.
וע״ע בספר קובץ אור תורה (תש״ע) סימן י״ב מש״כ בזה.

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ד' נובמבר 14, 2018 11:10 pm
על ידי הוגה
הוגה כתב:בסיני התפרסמו בהמשכים מאמריו של הרב ד"ר שמואל כהן, והביא עדות כתובה מנכדו של המרדכי שר' מרדכי בן הלל היה דור חמישי לראבי"ה בן אחר בת, וראבי"ה היה בן בתו של ראב"ן.

וכן בספר איסור והיתר לרבינו המרדכי: זקני רבינו אבי העזרי. (הרב דוד דבליצקי ישורון כז תשעב עמ' כב).

ישורון כז תשעב עמוד כב.jpg
ישורון כז תשעב עמוד כב.jpg (142.46 KiB) נצפה 1092 פעמים

Re: הראבי״ה - המרדכי

פורסם: ה' מאי 16, 2019 12:09 pm
על ידי הוגה
הגהות מיימוניות הלכות אישות פרק ט

והנה לפני גיסי ה"ר מרדכי בר הילל אירע מעשה כמו כך, שאחד שידך בתו, ובשעת קידושין אמר בסתם בתך מקודשת לי, ולא הזכיר שמה, והיו לו שלש בנות קטנות. והורה מורי רבינו כדברי רא"ם, והצריכו לתת גט לשלשתן. ע"כ:

עד כמה שידוע זה המקור היחיד שרבותינו המרדכי וההגה"מ היו גיסים
וידוע ששניהם תלמידי מהר"ם מרוטנבורג המביאים פסקיו והוראותיו בכל מקום (ונפטר מהר"ם שנת נ"ג).
רבינו מאיר הכהן הרמ"ך חיבר ההגהות על הרמב"ם והמרדכי חיבר ספרו על הרי"ף
וגם נעק"ה יחדיו המרדכי וההגהות ובני משפחותיהם וכל הקהילות בחודש אב שנת נ"ח הי"ד.

גם נמצא שהמרדכי היה רב ודיין בעירו בחייו של מהר"ם מרוטנבורג, ('לפני גיסי ה"ר מרדכי אירע מעשה'), וכשנפל הספק בהוראה השנויה במחלוקת שאל לרבו מאור הגולה, וגיסו בעל ההגה"מ כתב השו"ת בהגהת הרמב"ם.

ושמעתי שבספר החדש של ש' עמנואל הי"ו 'גניזת אירופה' ח"ב יש פרטים ובירורים חדשים על המרדכי.