מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
איקטורין
הודעות: 133
הצטרף: ג' פברואר 14, 2017 12:26 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי איקטורין » ג' אפריל 30, 2019 12:09 am

בשו"ת דבר משה - אמאריליו סי' כה אות ג' מביא שהרב מהרי"ד הסתפק בזה - למי כוונתו והיכן?
דבר משה.pdf
(2.06 MiB) הורד 88 פעמים

יוצא פוניבז'
הודעות: 1193
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ג' אפריל 30, 2019 12:42 am

האם אינו הרי"ד משאלוניקי בספרו בית דוד?

יהודה בן יעקב
הודעות: 1707
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ג' אפריל 30, 2019 3:33 am

עיין ילקוט יוסף מועדים הערות מדיני קריאת פרשיות שקלים זכור פרה והחודש (הסדר לשנה מעוברת) הערה מא
נערך לאחרונה על ידי יהודה בן יעקב ב ג' אפריל 30, 2019 9:12 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

איקטורין
הודעות: 133
הצטרף: ג' פברואר 14, 2017 12:26 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי איקטורין » ג' אפריל 30, 2019 12:01 pm

יישר כוחכם.

פרנצויז
הודעות: 940
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי פרנצויז » ג' אפריל 30, 2019 6:58 pm

יהודה בן יעקב כתב:כתב בילקוט יוסף מועדים הערות מדיני קריאת פרשיות שקלים זכור פרה והחודש (הסדר לשנה מעוברת) הערה מא
וע' בשו"ת דבר משה ח"א סי' כה אות ג, בדין מפטיר שבירך בר' הפטרה והתחיל להפטיר בהפטרת השבוע, ושוב נזכר שהיה צריך להפטיר "מחר חודש", ונסתפק מהרי"ד בעל בית דוד אם צריך לחזור ולברך, וכתב, ולעד"נ שא"צ לחזור ולברך, וראיה מהגנת ורדים כלל א סי' כ. ע"כ. ור"ל שהגו"ר שם הביא מ"ש מרן הש"ע ס"ס קמ בדין המברך על קס"ת והתחיל לקרות והזכירוהו שצריך לקרות בפרשה אחרת, י"א שא"צ לברך וי"א שצריך לברך. וע"ז האריך הגו"ר למעניתו והעלה שא"צ לברך. ע"ש. וס"ל להדב"מ דה"נ דמי להתם וממילא א"צ לחזור ולברך. אולם הבית דוד מספקא ליה בהאי מילתא, אף על גב דלגבי קס"ת פשיטא ליה כל בתר איפכא, וכמ"ש בשו"ת בית דוד סי' סא שיש לפסוק כד' מרן הש"ע וכי"א בתרא שצריך לחזור ולברך. (וע"ע בס' אגורה באהלך (דף א ע"א) שהביא ד' הבית דוד בזה. וכ"כ בשו"ת הגאון מהר"י פראג'י סי' נה. וזה שלא כמ"ש השבו"י ח"א (סי' א) שדעת מרן להקל בזה שא"צ לחזור ולברך. דליתא. וכן העיד בתיקון יששכר שעשה מעשה בפני מרן הב"י להצריכו לחזור ולברך. וע' בברכי יוסף סי' קמ סק"ב. ואכמ"ל). נראה דלגבי הפטרה דקילא י"ל שא"צ לחזור ולברך. אכן בס' כסא אליהו סי' רפד סק"ג, הביא דברי הדב"מ, וכתב, דאנן בדידן דקי"ל כי"א בתרא בסי' קמ להצריך לחזור ולברך גבי קס"ת, וכן נהגנו, פשיטא דה"ה לענין הפטרה. ושמעתי שכן פסק בתשובה רב אחאי גאון מהר"ר אברהם ישראל (בעל בית אברהם על חו"מ). ע"כ. נמצא דס"ל שאין בין קס"ת להפטרה ולא כלום, אכן לדידן נראה לדינא שאם נזכר באמצע ההפטרה או בסופה לפני ברכות אחרונות ודאי שא"צ לחזור ולברך, דלא עדיפא מס"ת שיש להורות דספק ברכות להקל. וכמ"ש מרן החיד"א בס' לדוד אמת סי' ו אות סג. וכ"כ ביפה ללב סי' קמ סק"ב. (וכ"כ הפמ"ג סי' רפד לגבי ההפטרה. וכ"כ בשערי אפרים שער ט סי' לא). ולכן העיקר בזה כהדבר משה הנ"ל. וכ"כ בשו"ת מחזה אברהם די בוטון (סי' ט אות טוב) שאם קרא הפטרת השבוע במקום מחר חודש נסתפק מהר"י דוד (בעל בית דוד), ומהר"ח שאול הביא לזה ראיה מהגנת ורדים שא"צ לחזור ולברך. "ונראים דבריו". ע"כ. הנה שמצאנו חברים להדב"מ הנ"ל. וספק ברכות להקל. פש גבן לברר אם כבר בירך ברכות אחרונות, שבזה מוכח מד' הדב"מ והכס"א, שעכ"פ בכגון הפטרת מחר חודש שנזכרה בש"ס (מגילה לא א), צריך לחזור ולברך. ולכאורה ה"ה להפטרת שקלים ביהוידע הכהן שנזכרה במגילה (כט ב), צריך לחזור ולברך. ובפרט שהמפטיר קרא בס"ת מיוחד מענין השקלים וההפטרה צריכה להיות מענין הפרשה שקרא המפטיר. (כמ"ש תוס' שבת כג: ובמגילה כג. ובמרדכי פ' בני העיר). אכן ראיתי בס' שיורי טהרה (מע' ה אות י), שחולק עמ"ש הכסא אליהו להצריך לחזור ולברך אף בכל הפטרה דעלמא כשטעה וקרא הפטרה אחרת, וכתב, שאף הדב"מ. לא כ"כ אלא בהפטרת מחר חודש דהויא מדינא דהש"ס, משא"כ בשאר הפטרות, דמנהגא נינהו, וא"כ י"ל שאם טעה וקרא הפטרה אחרת א"צ לחזור ולקרות הפטרת השבוע, ואפי' לא בירך עדיין ברכות אחרונות, משום טורח צבור, שמסתמא הצבור קראו הפטרת השבוע כראוי. ולפמ"ש בס' בארות המים סי' ה שאפי' בתקנה הנז' בש"ס בקריאת שני וחמישי אם קרא בסדר אחר יצא, מינה דה"ה הכא שאפי' בהפטרת מחר חודש אם טעה והפטיר הפטרת השבוע והתחיל בברכות שלאחריה שפיר יצא י"ח. ע"כ. ובאמת שהפריז על המדה, במ"ש שאם טעה בשאר הפטרות דעלמא "אפילו לא בירך ברכות אחרונות", א"צ לחזור משום טורח צבור, שבודאי אין לחוש בזה לטורח צבור, כיון שיש חשש שלא יצא י"ח בקריאת הפטרה אחרת שאינה מענין הפרשה, ואילו היה מביא איזה ראיה ברורה נגד הכסא אליהו ומר אחיו שיצא בדיעבד, החרשתי, אבל הואיל ואין לו ראיה על כך למה לא יחזור לקרות ההפטרה הקבועה לפני ברכות האחרונות. ויכנס בספק ברכות לבטלה בקום ועשה. (ומש"ש בתוך דבריו שאף הדב"מ שנסתפק בתחלה אם יחזור לברך היינו דוקא כשלא התחיל בברכות שלאחריה, אבל בהתחיל גם הוא מודה שא"צ לתקן, אין זה מחוור, שא"כ לא היה מקום להסתפק אם יחזור לברך בר' ראשונה כיון שעכ"פ יש צד לומר שיצא בדיעבד. וגם מראייתו מהגו"ר לגבי קס"ת, מוכח דדין הפטרה כקס"ת). וכן מ"ש בסו"ד לדמותו לד' הבארות המים, רב המרחק ביניהם. ולא קרב זא"ז. ומצאתי בס' שם משמעון מנשה (דע"ג ע"ד) שכ' לדחות ד' השיורי טהרה והעלה שאם לא קרא ההפטרה מעין הפרשה לא יצא, וחוזר ומפטיר הפטרת השבוע, ומ"מ לענין ברכות י"ל דסב"ל. כי בשערי אפרים שער ח סי' צב כתב: אם טעה בשבת שקלים וקרא המפטיר בפר' השבוע והפטיר הפטרת השבוע בברכותיה, צריכים להוציא ס"ת שני ויקראו בו פר' שקלים, ואחר ברכה אחרונה יאמר קדיש, ויפטיר ויכרות יהוידע בלי ברכה לפניה ולאחריה. ע"כ. ואף שיש לחלק דשאני התם שעכ"פ קרא בהפטרת השבוע מעין הפרשה משא"כ בהפטרה אחרת, מ"מ מי יכניס ראשו בספק ברכות, לכן יחזור ויפטיר בלי ברכות. עש"ב. אולם ראיתי להגאון מהר"ש קלוגר בס' שנות חיים (בקונט' שו"ת סת"ם סי' יוד ד"מ סע"ב). שפסק, שאם טעה והפטיר הפטרה אחרת צריך לחזור ולברך, ושכן מוכח בשערי אפרים שער ט סי' לא, שכ', אם בירך המפטיר והתחיל לקרות הפטרה אחרת והזכירוהו א"צ לחזור ולברך, ומוכח שאם כבר קרא האחרת ובירך לאחריה צריך לחזור ולברך, אא"כ ההפטרה תלויה במנהג מקומות והפטיר כמנהג מקום אחר שאז א"צ לחזור ולברך. ע"כ (צא ולמד מדיוקו מד' השע"א כמה גבהו דרכיו מדרכי השיורי טהרה דדייק מהדב"מ כל בתר איפכא. ודו"ק). אולם יד הדוחה נטויה לפמ"ש בשו"ת לבושי מרדכי קמא (חאו"ח סי' סז סעיף ב) להסביר ד' השערי אפרים שער ח סי' צב שאם טעו בפר' שקלים והפטירו הפטרת השבוע א"צ לחזור ולברך, שכל ברכות ההפטרה הם ברכות שבח והודאה, ואפי' ברכה א' אינה לבטלה, שעכ"פ קרא בנביא ושפיר קרינן אשר בחר בנביאים טובים וכו'. ולכן העלה שאם טעו בשבת ור"ח וקראו הפטרת השבוע במקום השמים כסאי, ובירך לאחריה, שא"צ לחזור ולברך כשקורא השמים כסאי, ע"ש. ולפ"ז י"ל שגם בטעות שכזו שקרא בעלמא הפטרת פרשה אחרת יצא י"ח ברכות בדיעבד. וראיתי להאשל אברהם מבוטשאטש בסי' תרפה שכ', אם בירך על ההפטרה באחד מארבע פרשיות והתחיל לקרות הפטרת השבוע ונזכר יחזור להפטיר הפטרה הראויה, והברכה הראשונה עלתה לו גם לצאת וכו', ואין זה דומה למי שהראוהו בטעות בס"ת בפרשה אחרת וכו', ואם אמר ברכות שלאחר ההפטרה נראה דלכ"ע צריך לחזור ולברך שנית על ההפטרה הראויה לפניה ולאחריה, ומ"מ צל"ע. עכת"ד. אכן לד' הלבושי מרדכי א"צ לחזור ולברך. וכ"ה לד' השיורי טהרה ושם משמעון. וספק ברכות להקל.

(ראה גם ילקוט יוסף פורים עמ' נ"ח הערה ט')
לכאורה אין שום ראיה מהמודגש באותיות גדולות שו"ת בית דוד סי' ס"א.
אולם לפני כן נראה שהילקוט יוסף הבין בפשטות שהכוונה לבעל בית דוד ולכן כתב: ונסתפק מהרי"ד בעל בית דוד אם צריך לחזור ולברך.
אך לא ידוע מה המקור להבנתו זו.
ואולי ממה שציין להלן לס' שו"ת מחזה אברהם (די בוטון) סי' ט' אות טו"ב אפשר לדייק כך, יעויין שם במחזה אברהם (דף ל"א ע"ד) שכתב במפורש "הרב מההרר"י דוד ז"ל".

איקטורין
הודעות: 133
הצטרף: ג' פברואר 14, 2017 12:26 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי איקטורין » ד' מאי 01, 2019 12:39 am

בשו"ת בית דוד סי' סא הסתפק ביו"ט אחרון של פסח בחו"ל שקוראים בסוף פרשת ראה "כל הבכור" וכו' ובטעות לכהן הראו את עליית הלוי "שמור את חודש האביב", חמישה פסוקים אחרי.
ולכאורה כלל לא דמי לקרא הפטרה אחרת שהיא לא מעניין היום, ואם זה בקלף זה לא אותו המקום. וצ"ב האם באמת לספק זה התכוון הדבר משה?
בית דוד.pdf
(2.12 MiB) הורד 78 פעמים

פרנצויז
הודעות: 940
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי פרנצויז » ד' מאי 01, 2019 1:16 am

איקטורין כתב:בשו"ת בית דוד סי' סא הסתפק ביו"ט אחרון של פסח בחו"ל שקוראים בסוף פרשת ראה "כל הבכור" וכו' ובטעות לכהן הראו את עליית הלוי "שמור את חודש האביב", חמישה פסוקים אחרי.
ולכאורה כלל לא דמי לקרא הפטרה אחרת שהיא לא מעניין היום, ואם זה בקלף זה לא אותו המקום. וצ"ב האם באמת לספק זה התכוון הדבר משה?
בית דוד.pdf

כבר רמזתי בהודעתי הקודמת שהדבר משה לא כיוון למה שכתוב בספר בית דוד שם, [ועיי"ש שהבית דוד לא נשאר בספק אלא פסק שיש לחזור ולברך], אלא בעל דבר משה מתכוין לעדות (בעל פה?) שבעל בית דוד הסתפק במי שקרא הפטרה אחרת. ועדות זו הובאה גם בס' מחזה אברהם כמש"כ לעיל בהודעתי הקודמת.

איקטורין
הודעות: 133
הצטרף: ג' פברואר 14, 2017 12:26 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי איקטורין » ד' מאי 01, 2019 2:15 am

פרנצויז כתב:
איקטורין כתב:בשו"ת בית דוד סי' סא הסתפק ביו"ט אחרון של פסח בחו"ל שקוראים בסוף פרשת ראה "כל הבכור" וכו' ובטעות לכהן הראו את עליית הלוי "שמור את חודש האביב", חמישה פסוקים אחרי.
ולכאורה כלל לא דמי לקרא הפטרה אחרת שהיא לא מעניין היום, ואם זה בקלף זה לא אותו המקום. וצ"ב האם באמת לספק זה התכוון הדבר משה?
בית דוד.pdf

כבר רמזתי בהודעתי הקודמת שהדבר משה לא כיוון למה שכתוב בספר בית דוד שם, [ועיי"ש שהבית דוד לא נשאר בספק אלא פסק שיש לחזור ולברך], אלא בעל דבר משה מתכוין לעדות (בעל פה?) שבעל בית דוד הסתפק במי שקרא הפטרה אחרת. ועדות זו הובאה גם בס' מחזה אברהם כמש"כ לעיל בהודעתי הקודמת.


לא הייתה כוונתי לחלוק - כ"א לבאר מעט הרמוז.

עושה חדשות
הודעות: 9258
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' מאי 08, 2019 8:20 am

נתבקשתי ע"י חכ"א שליט"א לשאול כאן

בכנסת הגדולה סימן קע"ג הגהות טור ה' מביא את המחלוקת המבי"ט ומהריב"ל ומביא שהסכימו לשיטת המבי"ט מהר"י טייצאק כת"י ח"ג ס"א ומהר"ש חקאן הלוי שם ס"ב עיי"ש. וכתב ע"ז "אמר המאסף כתבתי בתשובה ח"ב סי"ז דאף מהר"ם מטראני לא כתב שהוא איסור דרבנן אלא כשעיקר הכונה למוכר הסחורה. אבל אם עיקר כונתו להלואה אף הוא יודה דהוה איסורא דאורייתא ושם הארכתי עוד יעו"ש ובח"ג סימן מ"ו מ"ז ובספר פני משה ח"א סי' נ"א".
חיפשתי הרבה ולא הצלחתי למצוא את התשובות המצוינות בין בספר בעי חיי בין בספר תשובות כנסת הגדולה,
האם אפשר לסייע בעדי?

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2345
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

מי זה אמרי בינה על התורה?

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ה' מאי 09, 2019 6:59 pm

ראיתי פירוש נחמד המובא בשם ספר "אמרי בינה" על התורה. האם הג"ר מאיר אוירבך בעל השו"ת הידוע בשם זה, חיבר גם ספר עה"ת? או שזה מישהו אחר. ומיהו?

תודה לעונים.

ברוז
הודעות: 1476
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 12:10 am

Re: מי זה אמרי בינה על התורה?

הודעהעל ידי ברוז » ה' מאי 09, 2019 10:55 pm

אפרקסתא דעניא כתב:ראיתי פירוש נחמד המובא בשם ספר "אמרי בינה" על התורה. האם הג"ר מאיר אוירבך בעל השו"ת הידוע בשם זה, חיבר גם ספר עה"ת? או שזה מישהו אחר. ומיהו?

תודה לעונים.

הכוונה כנראה לספר זה:
http://beta.hebrewbooks.org/reader/read ... hlts=&ocr=

שייף נפיק
הודעות: 2642
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי שייף נפיק » ב' מאי 13, 2019 12:19 pm

בספר זכירה עם הערות מזכיר מעשה על שד ששמו שומר דפין, והמעשה מובא גם בקיצור של''ה ובהערות מציין שמקור הקדום לספור הוא ר' יעקב קאפיל בעל סידור בית יעקב
לכאורה הוא היה מאוחר לקיצור של''ה
לא כן??
אנא עזרתכם!!
אלפי תודות!!

לענין
הודעות: 3053
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי לענין » ג' מאי 14, 2019 12:45 am

כפי זכרוני משה הלל טוען שזו המצאה של שמואל דלוגאטש הסיפור הזה (הובא בקובץ שהעלו כאן 'אגדות שמואל').

פלגינן
הודעות: 3015
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי פלגינן » ג' מאי 14, 2019 8:07 am

שייף נפיק כתב:בספר זכירה עם הערות מזכיר מעשה על שד ששמו שומר דפין, והמעשה מובא גם בקיצור של''ה ובהערות מציין שמקור הקדום לספור הוא ר' יעקב קאפיל בעל סידור בית יעקב
לכאורה הוא היה מאוחר לקיצור של''ה
לא כן??
אנא עזרתכם!!
אלפי תודות!!

לענין כתב:כפי זכרוני משה הלל טוען שזו המצאה של שמואל דלוגאטש הסיפור הזה (הובא בקובץ שהעלו כאן 'אגדות שמואל').

ראה כאן עמ' 43-44.

דמשק
הודעות: 844
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי דמשק » ד' מאי 15, 2019 9:37 am

שבט הלוי ח"א סי' ח.
שבט הלוי.png
שבט הלוי.png (7.67 KiB) נצפה 6248 פעמים

ולא ידעתי כוונת הציון לשו"ע יו"ד.

מה שנכון נכון
הודעות: 9566
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' מאי 15, 2019 10:47 am

דמשק כתב:שבט הלוי ח"א סי' ח.
שבט הלוי.png

ולא ידעתי כוונת הציון לשו"ע יו"ד.

לס"ג שם, דאשה פסולה לכתיבת סת"ם.

דמשק
הודעות: 844
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי דמשק » ד' מאי 15, 2019 1:34 pm

מה שנכון נכון כתב:ס"ג שם, דאשה פסולה לכתיבת סת"ם.

ייש"כ.
לתומי חשבתי שהוא מדבר על הדין דנשים סומכות רשות. דאם לדינא דאשה פסולה לכתיבת סת"ם, קצת פלא למה הביא ממרחק לחמו מיו"ד הל' ס"ת, ולא הביא מאתריה דעסיק ביה בהל' תפילין סי' ל"ט.

שבענו מטובך
הודעות: 785
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ד' מאי 15, 2019 7:20 pm

בספר פרקי שירה - שפתי רננות, מנטובה תכ"א, מובא:

פרקי שירה.JPG
פרקי שירה.JPG (136.51 KiB) נצפה 6210 פעמים

ובעותק אחר:

פרקי שירה2.JPG
פרקי שירה2.JPG (168.96 KiB) נצפה 6210 פעמים

מה זאת?

מה שנכון נכון
הודעות: 9566
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' מאי 15, 2019 8:22 pm

שבענו מטובך כתב:בספר פרקי שירה - שפתי רננות, מנטובה תכ"א, מובא:

פרקי שירה.JPG

ובעותק אחר:

פרקי שירה2.JPG

מה זאת?

אולי הכוונה למ"ש ר' מרדכי כהן בשפתי כהן וילך ע"פ זה ע"ש.
בעל שפתי רננות מציין לדבריו כמה פעמים. ראה כג,ב קפט,א קצב,ב.
לענין הר"ת. קשה לפתוח 'מרדכי הכהן' בלא תואר, ואפי' נאמר שצ"ל 'רמ"ה' עדיין אין מתאים לשון רבים 'בדבריהם', וגם בשאר מקומות כשמזכירו כותב 'כהן' בלא אות ה'.
אולי הכוונה 'מן/מקצת החכמים'. וג"ז לא מיושב לגמרי, שאיך ידע הקורא היכן לעיין. וי"ל.

שבענו מטובך
הודעות: 785
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ד' מאי 15, 2019 8:32 pm

הודאות לרוב.
אולי יש כאן 'ח"ה' ולא 'מ"ה'?

מה שנכון נכון
הודעות: 9566
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' מאי 15, 2019 8:40 pm

שבענו מטובך כתב:הודאות לרוב.
אולי יש כאן 'ח"ה' ולא 'מ"ה'?

ניסיתי כך, ובאמת אות זו דומה יותר לאותיות ח שבספר, אך אם אמת שהמקור הוא הש"ך נצטרך לכאו' לפתוח 'חכמים הראשונים' וכדו'.
ועדיין הכל ע"ד שמא.

מבק
הודעות: 68
הצטרף: ד' ינואר 24, 2018 1:20 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מבק » ה' מאי 16, 2019 6:02 pm

בשערי רחמים על שערי אפרים שער ח אות יא מביא ספר יד יוסף שמביא את דברי היראים בענין מלאכה ביום טוב לצורך מצוה, האם מישהו יודע על איזה יד יוסף מדובר?

שערי רחמים.PDF
(183.82 KiB) הורד 95 פעמים

פרנצויז
הודעות: 940
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי פרנצויז » ה' מאי 16, 2019 11:34 pm

מבק כתב:בשערי רחמים על שערי אפרים שער ח אות יא מביא ספר יד יוסף שמביא את דברי היראים בענין מלאכה ביום טוב לצורך מצוה, האם מישהו יודע על איזה יד יוסף מדובר?
[שערי רחמים.PDF[/]

אולי הכוונה לס' יד יוסף ורביד הזהב (רוזנבורג) ח"ג דף א' ע"ב, הל' יו"ט סי' תצ"ה ס"ק ב', אות ד', ד"ה ואכן נ"ל.
[וק"ק שבשערי רחמים שם כתוב: ס"ס יד יוסף, וי"ל]
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?8527&pageid=Y0071

מבק
הודעות: 68
הצטרף: ד' ינואר 24, 2018 1:20 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מבק » ה' מאי 16, 2019 11:40 pm

פרנצויז כתב:
מבק כתב:בשערי רחמים על שערי אפרים שער ח אות יא מביא ספר יד יוסף שמביא את דברי היראים בענין מלאכה ביום טוב לצורך מצוה, האם מישהו יודע על איזה יד יוסף מדובר?
[שערי רחמים.PDF[/]

אולי הכוונה לס' יד יוסף ורביד הזהב (רוזנבורג) ח"ג דף א' ע"ב, הל' יו"ט סי' תצ"ה ס"ק ב', אות ד', ד"ה ואכן נ"ל.
[וק"ק שבשערי רחמים שם כתוב: ס"ס יד יוסף, וי"ל]
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?8527&pageid=Y0071

יישר כח גדול
אכן, ראיתי את היד יוסף שהזכרתם, אבל גם אני הסתפקתי אם זהו אכן המקור מכיון שהשערי רחמים כותב סו"ס יד יוסף.

ספרים וועלט
הודעות: 762
הצטרף: ו' פברואר 27, 2015 8:50 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי ספרים וועלט » ו' מאי 17, 2019 1:24 am

מה זה "אל"ף בי"ת דר' מכיר" שרש"י מזכיר כמה פעמים?

כרמי שלי
הודעות: 658
הצטרף: א' אוגוסט 06, 2017 4:38 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי כרמי שלי » ו' מאי 17, 2019 1:43 am

ספרים וועלט כתב:מה זה "אל"ף בי"ת דר' מכיר" שרש"י מזכיר כמה פעמים?

https://tablet.otzar.org/book/book.php? ... pagenum=19
http://beta.hebrewbooks.org/reader/read ... hlts=&ocr=

פרנצויז
הודעות: 940
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי פרנצויז » ו' מאי 17, 2019 2:11 pm

פרנצויז כתב:
מבק כתב:בשערי רחמים על שערי אפרים שער ח אות יא מביא ספר יד יוסף שמביא את דברי היראים בענין מלאכה ביום טוב לצורך מצוה, האם מישהו יודע על איזה יד יוסף מדובר?
[שערי רחמים.PDF[/]

אולי הכוונה לס' יד יוסף ורביד הזהב (רוזנבורג) ח"ג דף א' ע"ב, הל' יו"ט סי' תצ"ה ס"ק ב', אות ד', ד"ה ואכן נ"ל.
[וק"ק שבשערי רחמים שם כתוב: ס"ס יד יוסף, וי"ל]
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?8527&pageid=Y0071

אחר העיון, נראה שהזיהוי הנ"ל מוטעה, כי בספר הנ"ל אינו בסוף הספר, וגם לא נזכר בו המראה מקום ביראים (קי"ג).

ונראה שהזיהוי הנכון הוא: ס' יד יוסף (שטרן) יו"ד א', דפוס זאלקווא תרל"ו, בעמ' לפני האחרון [נח,א].
(כמדומה שדף זה מכיל הערות על ס' מנחת חינוך, בבחינת שלא להשאיר הנייר חלק)
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... eid=P0001L
(אין אפשרות לקשר לסוף הספר, כי זה מעבר ל40 עמ', ומה שרשום בהיברובוקס כדפוס זאלקווא תרל"ו אינו אלא מהדורת מונקאטש, ושם לא נדפס הדף האחרון).
אולי מישהו יביא לכאן צילום של העמוד הזה.

בקרו טלה
הודעות: 3258
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ו' מאי 17, 2019 2:27 pm

פרנצויז כתב:אולי מישהו יביא לכאן צילום של העמוד הזה.

viewtopic.php?f=7&t=30792&p=545154#p545154

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1648
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

מהו ספר "דברי יאודה"

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ג' מאי 21, 2019 3:17 am

הגר"ח פלאג'י זצ"ל בספר נפש חיים (מע' ש אות נא סק"ז) כתב:
העוסק בצרכי ציבור תלמודו משתכח. רבותינו ז"ל במדרש על פסוק כי העושק יהולל חכם. וכתב בספר דברי יאודה קובץ קטן בפירושו למסכת אבות בפרק ב' משנה א', דהיינו דוקא כשהוא ליוהרא או לפנים אחרים.

מהו הספר דברי יאודה קובץ קטן הנ"ל?

מה שנכון נכון
הודעות: 9566
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: מהו ספר "דברי יאודה"

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' מאי 21, 2019 3:35 am

ראה באוצר. דברי יהודא, ר' יהודה בן משה מלובלין, פ"ב משנה ב.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12344
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' מאי 23, 2019 8:56 pm

בספר מנחת יו"ט על קצש"ע סימן צח אות קיח
מביא מספר משפט צדק על תהלים שהביא בשם הרב חיד"א להזהר ממחיקת הנייר בעישון ביו"ט (משמע שם שמדובר בעישון סיגריות)
לא מצאתי במשפט צדק (ונשמע לי מוזר שבימי הרב חיד"א היו סיגריות)

דמשק
הודעות: 844
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי דמשק » ה' מאי 23, 2019 9:43 pm

איש_ספר כתב:בספר מנחת יו"ט על קצש"ע סימן צח אות קיח
מביא מספר משפט צדק על תהלים שהביא בשם הרב חיד"א להזהר ממחיקת הנייר בעישון ביו"ט (משמע שם שמדובר בעישון סיגריות)
לא מצאתי במשפט צדק (ונשמע לי מוזר שבימי הרב חיד"א היו סיגריות)

הביאו המהרש"ם בדע"ת (כפי שציין במנחת יו"ט שם).
והוא באות כ"ז שליד קאפיטל קכ"ח. בשם עבודת הקודש והוא באות רי"ב.

יוצא פוניבז'
הודעות: 1193
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ה' מאי 23, 2019 11:20 pm

אך טעה המנחת י"ט וחשב שכל הדברים שם הם מהחיד"א כולל פרט הנ"ל, ולא היא.

דמשק
הודעות: 844
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי דמשק » ה' מאי 23, 2019 11:42 pm

כוונתך למהרש"ם. (המנחת יו"ט רק מביא מהרש"ם).

מה שנכון נכון
הודעות: 9566
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' מאי 24, 2019 12:23 am

דמשק כתב:כוונתך למהרש"ם.

כנראה מקור הטעות הוא בנו ר' יצחק, והמהרש"ם לא ראה הדברים בגוף המשפט צדק.
בדע"ת שהו"ל נכדו נדפס "הראה לי בני הרב ר' יצחק במשפט צדק בשם החיד"א".
אך בהגהות שהדפסו בארחות חיים "הראה בני הרר"י" בלי מלת לי. ובשו"ת ז, ז "שוב אמר לי בני שמצא במשפט צדק בשם אזולאי".

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12344
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי איש_ספר » א' מאי 26, 2019 2:16 pm

נפלא מאד. יש"כ!

נחלי אפרסמון

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » א' מאי 26, 2019 2:57 pm

איש_ספר כתב:בספר מנחת יו"ט על קצש"ע סימן צח אות קיח
מביא מספר משפט צדק על תהלים שהביא בשם הרב חיד"א להזהר ממחיקת הנייר בעישון ביו"ט (משמע שם שמדובר בעישון סיגריות)
לא מצאתי במשפט צדק (ונשמע לי מוזר שבימי הרב חיד"א היו סיגריות)

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?5 ... width=2107
אולי זה היה מיקטרת.

יהודה בן יעקב
הודעות: 1707
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » א' מאי 26, 2019 11:43 pm

שו"ת כתב סופר יורה דעה סימן קכח
ונ"ל כעין סברתו דווקא ביציאת האותיות שכל אות עומד בפני עצמו וע"י התחברות יחד נקרא התיבה, לכן כשרוב יוצא לחוץ לרמב"ם או ג' אותיות לרא"ש איכא קפידא דכל אות ניכר בפ"ע, אבל באות עצמו מקצתו בפנים ואפילו רובו בחוץ כיון שאין במה שבחוץ שום תמונת אות אם לא ע"י מה שבפנים וצריכות להדדי יש לומר ליכא קפידא, וכן נראה מסתימת הפוסקים דלא נזכר רק ממנין אותיות ולא מאות עצמו, ואם כי סברא הזו נכונה מ"מ לא אסמוך לדינא למעשה, אבל במקצת לחוץ בוודאי פשוט וברור כמ"ש הפמ"ג, וכן מצא מע"כ תלמידי נ"י כתוב בסידור דרך החיים, וכן ס"ל לב"ח וב"ש בע"א סי' קכ"ה דמיעוט אין מקפיד רק רובו:

אשמח לדעת לאיזה סידור דרך החיים כוונתו [לפו"ר לא מצאתי בספר דרך החיים למהר"י מליסא], והיכן.

יוצא פוניבז'
הודעות: 1193
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » א' מאי 26, 2019 11:56 pm

אולי הכוונה לזה (בשחרית של שבת בקריה"ת בדיני טעות בס"ת דין על איזה טעות מוציאין אחרת אות יד): "אבל בשם מהשמות שיוצא אות אחת חוץ לשיטה אפילו רוב אות אחת צריך להוציא אחרת" ומשמע דמיעוט אי"צ.

תם מה הוא אומר
הודעות: 1335
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

ספר פ"ח - מקור לא מזוהה

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » א' יוני 16, 2019 3:55 pm

הרב ארבעה טורי אבן הרצ"ב ממביא שאלה מס' פ"ח,
כולם מבינים שהכוונה לרבנו הפר"ח, וכן העתיק השע"ת סו"ס תרכו וכל האחרונים שם
מלבד שאין זה מסתבר מפאת ריחוק המקומות, גם כמדומה לי שאין כלום מזה בס' פר"ח הנד', וגם כל העוסקים בסוגיא חמורה זו לא הביאו כלום מד' הפר"ח גופיה,
שמא יש בדעתכם לפרש ר"ת פ"ח באופן אחר, ולבאר הדברים?
קבצים מצורפים
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא.PDF
(125.34 KiB) הורד 75 פעמים


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 236 אורחים