עמוד 1 מתוך 1

עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ב' פברואר 25, 2019 7:11 pm
על ידי איש_ספר
חובבי הנושנות ובעלי ענין בספרים עתיקים ישמחו לשמוע כי קלטנו באוצר אוסף חשוב וראשון במעלה "אוסף סטפנסקי" הכולל כ220 ספרים יקרי המציאות, ספרים מראשית המצאת הדפוס וספרים רבים קדמונים, נדירים ויחידים, מהם מהדורות ראשונות של ספרי יסוד ואף ספרים שלא חזרו ונדפסו. הספרים סרוקים בצבע מלא ובאיכות מעולה גרעין זה בעז"ה יילך ויתפתח וספרית סטפנסקי עתידה להתרחב בעז"ה בספרים נוספים בכת"י ואוטוגרפים חשובים. תודת הלומדים והמשתמשים נתונה לאחים חיים ובצלאל למשפחת סטפנסקי על יסוד הספריה.

תנ״ך ופירושיו ספרי פרשנות וספרי עזר ספרי מסורה וספרי חז״ל מהדורות חדשות, ומהם מוערות ומפורשות: תנ"ך ע"פ דעת סופרים לרח"ד רבינוביץ עשרים כרכים; שימה בפיהם (סגל) לחמש מגילות ה"כ; ביאורי משה לר"מ קארפ על נ"ך י"ב כרכים; ילקוט שמעוני מהדורת מכון תורה שבע"פ ח"כ; משנת ר"א בנו של ריה"ג עם משנה שלימה; גנזי מדרש לצ"מ רבינוביץ; תאג' כתר ישראל עם מבחר מפירושי רס"ג; תאג' כתר שלום עם צפונות התרגום; תקון סופרים ע"פ הרמב"ם כולל אותיות מלופפות; ספורנו עה"ת מהדורת קופרמן ד"כ; אונקלוס המבואר בראשית; חומש תולדות אהרן מהדו"ח בראשית; שה"ש ורות ע"פ ר"ע ספורנו מכת"י; מנחת יהודה לר"י חנין על יהושע, שופטים ושמואל מכת"י; משנית מהדורת תלמודו בידו ג' סדרים; מנורת המאור לר"י אלקנווה מהדו"ח ג"כ; רש"י עם לפשוטו של רש"י ד"כ; ילקוט שמעוני מהדורת מכון תורה שבע"פ ח"כ; ילקוט מדרשים כולל גנזי מדרשים מכת"י ג"כ נוספים; מסכת סופרים מהדו' מכון קרן רא"ם; מפעל כינוס תורת ראשונים ואחרונים ע"ס התנ"ך: אוצר מפרשי התורה מכון י-ם בראשית ב"כ*; חמישה חומשי תורה עם אוצר הראשונים ח"א; אוצרות המפרשים ע"ס יונה; אוצרות המפרשים מגילת רות; אור יקרות הנביאים, ישעיהו ירמיהו. ספרי מסורה: מנחת שי מהדו' בצר; הנוספות למנחת שי (בצר); חומש אדרת אליהו עם מנורת שלמה (דובראוונא) ב"כ.

תורת גאונים ראשונים, מהדורות חדשות ומוערות של ספרי ראשונים, וספרים היו״ל לראשונה מכת"י בין היתר: תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו מהדו' ר"ש עמנואל מכת"י ב"כ; תוספות רבינו אלחנן לע"ז מהדו' קרויזר; תוספות ר"י מבריניא ותוס' ר"י הזקן לע"ז מהדו' קרויזר; פירוש רש"י לנדרים*; שו"ת הרמב"ם מכון י-ם ח"ב*; מרדכי ב"מ מהדו"ח; בית הבחירה ב"מ מהדו' גרליץ; פירושי רש"י ורשב"ם ערבי פסחים מהדו' מכון שלמה אומן; הלכות פסוקות השלם ח"ג*; שערי שבועות לר"י אלפסי ב' מהדו"ח; שו"ת הר"י מיגאש מהדו"ח*; תוספות הרא"ש מהדו' מוה"ק מו"ק, תענית, ע"ז*; יבין שמועה לרשב"ץ מהדו' שלמה אומן; קובץ שיטות קמאי מנחות ה"כ. ספרי הגות ומחשבה לראשונים, מהדו' מוערות ומהם המופיעים לראשונה מכת"י: מורה המורה לרש"ט פאלקירה; עזר הדת לר"א פולקאר; כתבי ר"מ ן' תיבון מכת"י; האמונה הרמה לראב"ד הראשון עם האמונה המבוארת; שערי מוסר לר"א כהן צדק מכת"י; טעמי המצות לר"ע מגירונה; מעשה נסים לר"נ בן משה ממרסי מכת"י; חיבור התשובה למאירי מהדו"ח*; לוית חן לר' לוי בן אברהם מכת"י ב"כ; מורה נבוכים ע"פ רא"ד פאל ח"א; ספר תגמולי הנפש לר"ה מווירונא מהדו"ח; דרשות ר"ז הלוי סלדין; צפנת פענח (מהדו' אידל); ישועות משיחו ומעיני הישועה לאברבנאל מהדו"ח (ראו גם: מדרש אברבנאל, לדרמן).
(ספרי ראשונים נוספים מופיעים במדורים נוספים לפי סיווגם. וכן באוסף סטפנסקי)

תורת האחרונים, ספרים ע"ס רמב"ם שו"ע, ספרי מנהג הלכה מהדורות חדשות וספרים המופיעים לראשונה מכ"י ביניהם: רמב"ם ע"פ מעיל אליהו לר"א לואנץ מכת"י; מצא חן לר"א חאקו מהדו"ח; יוסף אומץ מהדו' מכון שלמה אומן; יד יהודה לנדא מהדו"ח, ג"כ נוספים; שלחן לחם הפנים לר"י רקח מכת"י ב"ח; ברכות מים (מיוחס) חאו"ח מהדו"ח; חסד לאלפים לר"א פאפו יור"ד מכת"י; ברכת מים (מיוחס) מהדו"ח; גליונות ברוך טעם לקצוה"ח ולאבנ"מ; קו' ר' חיים יונה מהדו"ח (לצד דפו"ר); זכות משה (בולה) מהדו"ח; נחלת עזריאל מהדו"ח; ג' ספרים מבעל ערך שי מהדו"ח; הרמב"ם השלם עם כל דברי הנו"כ ג"כ נוספים; ספרי שיטות וחידושים על משניות וש"ס ספרי מצוות וכללים: גבורת ארי יומא מהדו"ח; ראשון לציון לבעל האוה"ח מהדו"ח ד"כ; חידושי וביאורי הגר"א שבת מהדו"ח*; הגהות הגר"א על הש"ס מוערות מכת"י ג"כ; חמדת שלמה שו"ת וחידושים מהדו' משנת ר"א ג"כ; יד דוד זינצהיים חולין מכת"י*; משנת רבי נתן למרנ"א מהדו"ח; קרן אורה מעילה מהדורה מוערת; טופסי גיטין לר"ע צורף מסערדאהלי; גאון צבי ב"ק; כלי חמדה לרמ"ד פלאצקי מלאכות שבת ב"כ; לבנון נטע על מקואות מהדו"ח; תקנת עזרא על מעילה מר"ע אלטשולר מהדו"ח; ארחות חיים עם כתר ראש לר"ח מואוולזין ב"כ*; יבין שמועה ר"י בירדוגו*; תורת המרבי"ץ*; שרביט הזהב ג"כ מהדו"ח; ספרי ר"י זריהן מהדו"ח ב"כ; עבודה ברורה אוצר בלום מתורת האחרונים ע"ס המסכות ז"כ נוספים. שאלות ותשובות: אהל יוסף ר"י מלכו מהדו"ח; תשובות יהודה יעלה אסאד מכון שלמה אומן יור"ד; שו"ת זרח השלום לר"ז גוטה מכת"י; שואל ומשיב מהדו"ח ג"כ נוספים*; פני יצחק אבולעפיא ח"ג; מהר"ז סופר מהדו"ח; לבוש מרדכי לרמ"מ אפשטיין שו"ת*; חן טוב תשובות מהדו"ח; שלמת חיים זוננפלד מהדו"ח; אגרות מלכים לר"י קנטרוביץ.

תורת האחרונים - ספרי פרשנות דרוש וחידושי אגדות, ועיוני הלכה על סדר המקראות מהדורות חדשות ומפוארות לספרי הדרוש המפורסמים לצד פרסומים חדשים מכת"י ביניהם: מילי דשמיא לבעל החרדים מכת"י; חרדים עה"ת מכת"י; רנת דודים לר"א לואנץ על שה"ש מהדו"ח; עקידת יצחק מגילות מהדו"ח; דרוש ישע אל'הים לר"א צהלון*; של"ה מנוקד ומפואר מכון יד רמה ד"כ; משלי עם ביאור מהר"ל*; ביאורי ופירושי מהר"ל על התורה דברים; שם דוד עה"ת לרד"א אופנהיים מכת"י; דרשות הצל"ח מהדו"ח; ספרי ר"י מליסא בעל נתה"מ על חמש מגילות והגדש"פ מהדו"ח ו"כ; פי' הגר"א על כמה אגדות מהדו"ח; מגדל עוז ליעב"ץ מהדו"ח; ביאורי רבינו חיים מוואלאזין; תהלים ע"פ ברית אברהם לר"א בן הגר"א*; חומש החיד"א ג"כ; מירא דכיא עה"ת לבעל משחא דרבותא ג"כ מכת"י; אור השנים לבעל הפרדס מהדו"ח; באר שבע לבעל תו"א (אשכנזי) מהדו"ח; הגדש"פ אגודת אזוב לבעל ערוגת הבשם מהדו"ח; דרשות ערוגת הבשם מכת"י; ספרי ר"א חמווי מהדו"ח ב"כ; מגלה עמוקות ע"פ גלא עמיקתא; תשובת השנה למגיד מרומשישוק; כנסת יחזקאל תורה ודרושים וסוגיות לר"י פאנט מדאש מהדו"ח; משך חכמה מהדו' חדשה קופרמן ה"כ; וכן מאחרוני זמנינו: מגילות ומסכת אבות ע"פ תפארת ציון (יאדלר) ב"כ; ספרי הרב בצמ"ח עוזיאל ו"כ נוספים; מי מרום לגרי"מ חרל"פ חי"ט מכת"י; שרגא המאיר עה"ת; שפתי עני ה"כ מר"מ שנבלג; כתבי אגדה לגריש"א; מנחת יצחק (וויס) דרשות ומועדים ג"כ. עיוני הלכה ע"ס התורה: פרדס יוסף עה"ת מהדו"ח ו"כ; פרדס יוסף החדש עה"ת מהדו"ח ד"כ; כלי חמדה עה"ת מהדורת מכון אבני שהם ב"כ.

ספרי הלכה מאת פוסקי וחכמי הזמן נוחם עדן ואשר בחיים עודנה, ספרי שו"ת משפטי התורה הלכה ומנהג, ספרי שימוש וספרי עזר ביניהם: שאלות ותשובות: שבט הלוי חי"א; דעת כהן שו"ת וחידושים על יור"ד לר"נ כהנא מספינקא; חקי חיים לרח"י קעניג ו"כ; עמק הלכה לר"ט גולדשטיין ח"ג; תשובות והנהגות לר"מ שטרנבוך ח"ו; אבני ישפה ח"ו; נהרות איתן רובין ח"ו; תשובה מאהבה לר"א נבצאל עם רח''ק. ספרי הלכה ומנהג תורת הארץ לר"מ קלירס חלה מהדו"ח; עלה עזרא מר"ע עטיה; מסורת משה לר"מ פיינשטיין כרך נוסף; כתבי רי"ש אלישיב ימים נוראים ושבת ב"כ; חוט שני מר"נ קרליץ ג"כ חדשים; חיבורים מר"מ גרוס ט"כ; ד"כ ספרים חדשים מרמ"מ קארפ; מכון לשבתך על הל' שו"ע הל' שבת ג"כ נוספים; שיעורי רצ"א פרידמן ט"כ חדשים; ארחות מרן הנהגות ר"ע יוסף ח"ג; הלכה ברורה מר"ד יוסף חט"ו; מאמר מרדכי לר"מ אליהו ב"כ; ספרי רב"צ מוצפי י"ז כרכים; בין ישראל לעמים (גולדברג) אהבע"ז; ראה חיים לרח"מ וואזנר; ספרי רי"ב וואזנר ד"כ; משפטי הכתובה מר"א בר שלום ח"כ; בתים לבדים לר"י מושקוביץ משאץ ב"כ; חשוקי חמד ה"כ וחוברות ווי העמודים 63 חוברות מתורת ר"י זילברשטיין; ליבון הברכה (מנדלבוים) לבעל וזאת הברכה; פתחי מגדים לרמ"נ מייזלעס נדה; מחיצת העירוב ומפתח עירובין (מושקוביץ). משפט התורה: השליחות וההרשאה במשפט העברי; דינא דמלכותא דינא (שילה); דרכי חושן ר"י סילמן ב"כ; משפטיך ליעקב לרצ"י בן יעקב ח"י; בכורי גושן לרנ"ש גורטלר; מנהגים: מנהגי בית הכנסת לק"ק אשכנז; המנהג האיטלקי בארה"ק; מנהגי בית הכנסת לדרמן. ספרים העוסקים בחינוך הילדים: ספרי ר"מ קלצקין ד"כ; סדר החינוך ר"א פרידלנדר ועוד.

קבלה: ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י לצד מהדורות חדשות ומאירות עינים לספרי יסוד, מכללם: ספר הזהר ע"פ אור יקר לרמ"ק במדבר (משלים את הסדרה); שני שערים ראשונים של שיעור קומה לרמ"ק מכת"י; עץ חיים למהרח"ו, שער הפסוקים (חותם את הסדרה)*; מקו"ח לר"ח הכהן מאר"ץ מהדו"ח; סידור האר"י חמדת ישראל למהרש"ו*; סדר כוונות תקיעות שופר ע"פ השל"ה ורמ"ע מפאנו כת"י; ניצוצי יעב"ץ ודקדוקי יעב"ץ מכת"י; ספרי רמ"ד וואלי ה"כ נוספים; אהבת ה' לר"י סדבון מהדו"ח; טל אורות שפילמאן מהדו"ח; גליונות לשם שבו ואחלמה; סידור הרש"ש מכת"י הרב שמן ששון; שער ההקדמות, מבוא שערים ועץ חיים עם הגהות ר"י פתייה ג"כ; תיקוני זהר ע"פ מלאכת הסולם מר"מ שינברגר ד"כ; תקוני הזוהר ע"פ מלוקט; משנת חסידים עם פרי הגן; פאת הים על שעה"כ לר"י הלל*; עטרת מרדכי לר"מ עטיה ג"כ; ועוד דפו"ר וקדמונים של ספרי קבלה יסודיים.

חסידות: מהדורות חדשות של ספרי יסוד וספרים חדשים, ספרי מקור לצד ליקוטים ומפתחות ורישום אורחות צדיקים: מאיר עיני חכמים מהדו' מכון שפתי צדיקים; בני יששכר עם יודעי בינה כרך נוסף; חסד לאברהם ר"א המלאך מהדו' שפתי צדיקים; רשפי אש נעשכיז מהדו"ח; תולדות יצחק נעשכיז מהדו"ח; מנחת יהודה (פינטשוב) מהדו"ח; נר ישראל, מצדיקי רוז'ין, תורות ותולדות ו"כ; ספרי רמ"מ מרימנוב מהדו' מכון שפתי צדיקים ב"כ; ספרי ר"ש מוסקוביץ משאץ לונדון ו"כ; שלהבת קודש מר"י מפרשיסחא ורנ"ד משידלובצא ב"כ; נפלאות הסבא קדישא מראדושיץ מהדו"ח; שיח אליעזר החדש מיאמפלי; אהל יוסף מגראכאוו; פאר נחום פרלוב מהדו"ח; אהלי יעקב הוסיאטין מהדו"ח; ישמח צדיק אפטא מהדו"ח; דברי שלום סטרופקוב מהדו"ח; פני מנחם, מועדי שמחה; ברכת משה רמ"מ מלעלוב; ישועות משה תורה ומכתבי קודש ט"כ; ספרי רא"ח ראטה משומ"א ד"כ; אורחות דוד ביאלא; שערי ציון לר"ג קעניג י"כ; באר החיים לר' אלימלך בידדרמן מועדים ה"כ; נועם שיח לר"ז הורביץ ב"כ. ספרי רש"ח פרוש: אור יקרות ד"כ; לקט מאמרים לירח האיתנים, אור המועדים פסח. עובדות ותולדות: זכרון טוב תולדות ר"י מנעשכיז מהדו"ח; כתבי מא"ה, סיפורים ותורות מרמ"א הורביץ מבאנילא מהדו"ח; זכרון קדוש לרי"ד מאמשינאוו; זכות ישראל ושאר ספרי ר"י ברגר מהדו' וולדמן; אור הגליל גפנר, תלמידי הבעש"ט יושבי הגליל; רבינו הקדוש מצאנז ויסברג ג"כ; רבינו הקדוש מהורנסטייפל; בקודש חזיתך ר"ב רבינוביץ מבויאן; משלחן הרמ"ח מסלונים; בוצינא קדישא על ר"א מבעלז; אשרי האיש ארקוביץ (סלונים); צדיק יסוד עולם על ר"ש מזוויהל; היכל באבוב מר"א סורסקי; ומשה היה רועה ו"כ על אדמו"ר ר"מ מסאטמר; יסודי עולם על צדיקי זוועהיל ב"כ; זוכרי קדושתך על רי"י מסוקוער; שלהבת אש על ר"א אלתר מלעלוב; כחותם על ליבי על אדמו"ר מסד"ג; אחד היה אברהם על ר"א מסטריקוב מר"מ גרליץ; דער היליגר שימאניער רב; הילולא קדישא שיף ד"כ; אחד היה אברהם תולדות רא"ח ראטה משומ"א; אורחות ומנהגים: שלחן חיים לש"ק מתורת הדב"ח; תהילה ליראיך בעלזא לירח האיתנים מנהגי מהריי"ו סוליצא; עדות ביהוסף מנהגי ויזניץ לירח האיתנים; זכור לאברהם ד' כרכים הנהגות אדמו"ר מתו"א זצ"ל; הליכות קודש לאדמו"ר משומ"א ד"כ.

תורת הישיבות הק', ספרי ראשי הישיבות, ספרים ע"ד הישיבות, ספרי עיון וספרי מר"מ, ואלו מאשר נ"ע: דברי יחזקאל לר"י ברנשטיין עם קו"א; שיח ערב ר"ש קוטלר, חולין; שיעורי מקדש דוד; בנין נחום לר"נ פרצוביץ; נתיבות מרדכי לר"מ גיפטר ב"מ (ומילי דאגרות להנ"ל ח"ד); אמרי שפר ר"מ סגל ב"כ; שיעורי רי"ד סולוויצ'יק מבוסטון ד"כ; ספרי ר"א סולוויצ'יק משיקגו ב"כ; ארשת צבי לר"צ מרקוביץ; תפארת זבולן לר"ז גרז; ש"ש עם רווחא דשמעתתא מרח"ש לופיאן; שיעורי ר"פ שטיין; שיעורי עבודת לוי ד"כ לר"י רודרמן; כתבי שיעורי ר"ש רוזובסקי עמ"ס נדרים; משנת טוביה לר"ז רוטברג עמ"ס גיטין; שיעורי ר"ע קיסטר ב"כ; חשב האפוד על כלים לרא"ד פאל ג"כ; אשר למלך על הרמב"ם פויכטוונגר; שיעורי ר' מיכל פינשטיין ד' כרכים נוספים; בני חיל לר"מ פינקל פסחים; שיעורי רנ"צ פינקל ד"כ; עולת יצחק לר"י לנדא מרובה; אמרי דוד לר"ד שובקס ג"כ; דברי אליהו לר"א שמרלר ה"כ; משלחן רבי אליהו ברוך, מועדים ב"כ; וכן רבים מאשר עמנו שליט"א: שערי שבת לר"מ לוריא על מלאכות שבת משנת חיים (שטיינברג) מועדים; נתיב בינה (שרייבר) בכורות; חידושי ר"ד לנדו ג"כ נוספים; עטרת שמואל (רוזנבוים) ה"כ נוספים; למיסבר קראי (רוטברג) ד"כ; תמצית סוגיות (קרלינשטיין) ג"כ; דרך ים צאהן ט"כ; חידושי הראי"ש בהגר"ח גריינמן 42 קבצים; שיעורי רב"ד פוברסקי ב"כ; שמועה ברורה משיעורי ר"ש פוברסקי; שיעורי ר"ד פיינשטיין ג"כ; תורת ראשי הישיבות מאסף מתורת הישיבות ג"כ נוספים; ספרי ר"א לוין מליקווד ד"כ; שיעורי רא"י לפקוביץ ו"כ; אמרי חן לרי"ה לוונברג ט"כ נוספים; הערות וציונים אוסטרן (י"כ); עבודת דוד לרא"ד גולדברג ג"כ.
דעת חכמה ומוסר: קובץ מאמרים מהגרא"ו מהדו' שער אלחנן ב"כ; בית קעלם מתורת קעלם עה"ת בראשית שמות ב"כ; מחזה עינים המגיד מבריסק מהדו"ח; גידולי מוסר מר"ג אייזמן ב"כ; שיעורים ושיחות רח"ש קויפמן ג"כ נוספים; ימלא פי תהילתך מראי"ל שטיינמן ו"כ; בן מלך מרי"ל מיצברג ה"כ נוספים; חשב האפוד לרא"ד פאל בראשית ב"כ; עת לדרוש לשובבי"ם מר"ש דבליצקי; דרשות משמר הלוי ח"ב; פרקי אבות טוב טעם ודעת לר"מ שטרנבוך; תוכחות מוסר מרח"פ שיינברג; אמת בפיהו רי"ד שפילר; שיחות עבודת לוי לר"י רודרמן; טוב דעת לר"ז רוטברג ב"כ; מודע לבינה לר"צ רוטברג ט"כ; הר יראה לר"א פינקל; נתיבות יצחק לר"י לוין; ספרי ר"ד גולד ה"כ; קובץ שיחות מוסר לרנ"א וכטפויגל; אבני שלמה לר"ש וולבה;

ספרי תפילה פירושים ומהדורות וסידורים נדירים: סידור עמודי שמים ("סידור יעב"ץ") מהדו"ח כולל התוספות מכת"י; סדר הסליחות כמנהג הרומניוטים מהדו' וינברגר; מחזורי חוקת עולם לחול ולמועדים מוגהים בידי ר"נ עני; מחזורים שי"ח תפילה לר"ח קנייבסקי ה"כ; סידורי חסידים: קוידנוב; קרלין; מונקאטש ועוד. שפתי רננות סליחות קדמוניות כמנהג גרבא ולוב; ספרי תפילה כמנהג בני רומא מהדו' פיאטלי וסרמונטה ח"כ; מחזור ליו"כ עם אוצר הראשונים מכת"י; אערוך שועי, הושענות מבוארות מאת ר"י לוי; סידור תפילות ישראל ע"פ דברי שלמה ינובסקי סידורים סדר תפילה מר"א קליינמן בעל מעדני אשר ב"כ; ספרי תפילה כמנהג תימן: תכלאל מסורת אבות (בלאדי); סידור כנסת הגדולה (שאמי) לת"ב מר"י צוברי; תכלאל עטרת זקנים (חבאן), תכלאל המפורש ועוד סידורים חשובים בספרית סטפנסקי,

שירה ופיוט: קבצי פיוטים, פרשנות ומחקר: פירוש אלפביטין פירוש על י"ג פיוטים ארמיים לר"ב מן הענוים; פיוטי ר"פ הכהן מהדו' ש' אליצור; סדר העבודה לריצ"ג מהדו' מלאכי; וכפר בקודש פיוטי עבודת יו"כ מפורשים; משבצת התרשיש פי' ס' התרשיש לרמב"ע; כל שירי ר"ש הנגיד ד"כ; פיוטי רש"י; מבחר השירה העברית באיטליה; חקר השירה והפיוט שירמן; מבחר השבעים, שירים ופיוטים; מגנזי שירת הקדם (רצהבי); דיואן ריה"ל בראדי מהדו"ח ו"כ; שירי ריהל מהדו' ברנשטיין פרסומי יונה דוד: שירי נחום, שירי זבדיה, שירי יוסף ן' צדיק; שירי רמב"ע ב"כ; שירי רשב"ג מהדו' דביר ה"כ; שירי רשב"ג מהדו' דוידזון; שירה ופיוט של יהודי בבל בדור האחרון בן יעקב; על נהרות ספרד קינות כמנהג ספרד עד שנת קנ"א מהדו' ברנשטיין; פרסומי י"ל וינברגר: אנתלוגיה של פיוטי יוון והבלקן, ראשית הפייטנות בבלקנים, שירי הקודש ליהודי קשטוריה, שירת ישראל באי כרתים ד"כ; מבוע ח' חוברות.

תולדות חכמי ישראל, מחקרים וביוגרפיות מסורות וזכרונות: ציון בין הפרת לחידקל, עולמם של גאוני בבל, מאת י' ברודי; יומנו של ר"א אזכרי בעל חרדים מכת"י מאת מ' פכטר; מחקרים ומקורות (ויינריב); הרמ"א מאת אשר זיו; מחקרים במשפחת הרבנים די בוטון; אנציקלופדיה לחכמי איטליה; אנציקלופדיה לחכמי טורקיה; קריה נאמנה לרש"י פיין מהדורה ראשונה; חכמי הספרדים באר"י לר"ש וויס; המהרש"ל והיש"ש לר"מ רפלד; רבותינו שבגולה על חכמי ליטא ב"כ; צדיקי עולם גאו"צ פולין; זכרם לברכה הערכות על חכמים מר"ד זרצקי; רי"א ספקטור תולדות חייו ואגרותיו; ר' איצלה, על ר"י בלזר; אחיעזר על הגרח"ע; איש ההלכה והמעשה על ר"א סילבר; מרא דארעא דישראל על רי"ח זוננפלד ח"ג; מנוהברדוק דרך מונטרה לירושלים על ר"מ בוצ'קו; ר' אלה, על ר"א לופיאן; מגדולי ישראל לר"מ מאזוז ב"כ נוספים; אגרות ותולדות ר"מ שפירא מלובלין; וזרח בחושך אורך על ר"ז ברוורמן; שמואל בקוראי שמו על ר"ש רוזנברג מאונדסדורף; כור הברזל על ר"ז ברוורמן; אוהב ישראל בקדושה על הראי"ה קוק ה"כ; שלשלת הזהב משפחת בריזל ליפשיץ חכמיה וצדיקיה; בצלו חמדתי על הגאון מטשעבין; תל תלפיות על המנחת יצחק; משוש דור ודור על הגריש"א (רימר) ב"כ; עמודו של עולם (ישראלזון) על הנ"ל; הליכות והנהגות אמרי סופר ב"כ; אסיפת מכתבים מגדול"י אל בעל אמרי סופר מערלוי ב"כ; רב רבנן על בעל שבט הלוי; תפארת שמואל על ר"ש אוירבך; תפארת שאול על ר"ש קוסבסקי; נפש נקי וצדיק על רי"נ קופרשטוק; אש קודש על ר"מ שניידר; רש"ט גפן פרקי חיים איגרות ומאמרים; בכל נפשך על רנ"צ פינקל ממיר; שגבנו נורא על ר"נ פרץ מבית אל; כארי יתנשא על ר"י פלקסר; גלה כבוד מישראל על רי"א פישר; דרכיו ראיתי ובמחיצת זקני על ר"י סופר מערלוי; יקר תפארת גדולתו על ר"ע קיסטר; חכם לב על ר"פ ליברמן בעל לב טוב; בבא סאלי מאת ר"י אלפסי; גלריה דמויות של ראשי יהדות בוכרה; כיסופים על ר"מ ברנשטיין מברסלב ב"כ; שלום עבדו על ר"מ דרמר; הרב ישעיהו משורר חייו ותורתו; אדם גדול ושמח במצות על ראי"ל שטיינמן; אריה בגבורתו על ר"מ מן; ספרי ר"י וינשטוק: ר' אשר, על ר"א פריינד, הראה לעניו על רח"מ מנדל, סיפור לח"ג ד"כ, סיפור לשבת ח"כ ועוד; רא"א מינצברג, הדור השביעי משפחת מינצברג ב"כ. שנות דוד ודור מר"ר דסלר ח"ה; אוצר כתבים הנמצא בבית גנזו של ר"מ אשכנזי. (ספרים נוספים במדור חסידות!).

קהילות ישראל ושואה: 144 ספרי קהילות ("יזכור בוך") על קהילות ישראל שחרבו בשואה מצטרפים לאלו שכבר באוצר; העבר רבעון לתולדות היהודים ברוסיה י"ט חוברות; יהודי ספרד לאחר הגירוש, קובץ מחקרים; היהודים בפירנצי בתקופת הרנסאנס; תולדות עם ישראל בגולת תימן מ' גברא; ספרי יחיאל נחשון על יהדות תימן ו"כ; קהילות אוסטריה ר"ש שפיצר*; תולדות הקהילות בטרנסילבניה מאת י שוורץ; האליאנס בקהילות אגן הים התיכון; על חורבות בסרביה; שתים ערים חנוך שכטר; אגרות הפקוא"מ ב"כ; החסידות ואר"י מאת רפאל; יהודי קישינוב; געדענקבוך גאליצייה; עיירתי מוטילי; תולדות יהודי תוניסיה; פרקים בתולדות יהודי הונגריה בימה"ב; מגילת פוילן; תולדות היהודים בדוכסות מנטובה ב"כ; לקורות היהודים בלובלין; יהדות מצרים במאות ט"ז י"ז; יהדות מרוקו מאת ישכר בן עמי; יהודי אלג'יריה; קהילת לודז' מאת אשכולי; תעודות לתולדות הקהילות היהודיות בפולין (וינריב); תולדות יהודי בוכרה; על חומותיך ב"ב ב"כ; תל עולם צאנין; חורבן יהודי וארשא; חורבן אירופה.

מאספים, וקבצים תורניים, השלמות לאלו המצויים באוצר, לצד סדרות חדשות מכללם: תל תלפיות וייטצען שתי שנים נוספות; מן הגנזים, כולל חיבורים המופיעים לראשונה מכת"י ב"כ נוספים; ישורון ב"כ נוספים; מוריה ו"כ נוספים; המעיין ו"כ נוספים; באו"י 8 נוספים; ניב המדרשיה י"ד כרכים; קובץ פעלים לתורה י"ד נוספים; אור המערב הספריה הספרדית ט"כ נוספים; אבקת רוכל ד"כ; אספקלריא 174 חוברות; אמונת עיתיך י"כ נוספים; אור תורה 74 קבצים נוספים; יתד המאיר 26 קבצים נוספים; ניב המורה 56 קבצים; אור ישראל (מאנסי) ג"כ נוספים; העמק ה"כ; קטלוגים של בתי מכירות פומביות, רישום ותיאור ביבליוגרפי רב ערך: קטלוג גנזים ד"כ; קטלוג קדם י"ח קבצים נוספים; קטלוג רפאלי ו"כ. עיתונות תורנית: תמורה (ר"מ קארפ ז"ל) 108 חוברות; העדה 288 גליונות; המחנה החרדי 288 גליונות; המבשר התורני 52 גליונות; מוסף ש"ק של יתד נאמן 48 גליונות.
חבילת האנציקלופדיה התלמודית מתעדכנת בשלשה כרכים נוספים. סדרת המיקרופדיה - ערכים תלמודיים והלכתיים בסגנון מקוצר ועדכני - מתעדכנת אף היא בשני כרכים חדשים

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ב' פברואר 25, 2019 9:21 pm
על ידי לענין
כה נפלא, חזקו ואמצו!
מצפים וממתינים...

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ב' פברואר 25, 2019 10:51 pm
על ידי ארזי הלבנון
עקידת יצחק מגילות מהדו"ח - על איזו הוצאה מדובר?

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ג' פברואר 26, 2019 12:08 am
על ידי שברי לוחות
תודה מיחדת על אוסף סטפנסקי וספרי היזכור

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ג' פברואר 26, 2019 11:05 pm
על ידי עמקן
איש_ספר כתב:...מרדכי ב"מ מהדו"ח...

האם זה מפרויקט החדש של מכון ירושלים, ונשמט הכוכבית או שהם החליטו למסור זה לכלל הלומדים ולאו דוקא לבעלי חבילת ספרי מכון י-ם? או שמישהו אחר הוציא מהדורה חדשה של מרדכי ב"מ.

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ג' פברואר 26, 2019 11:35 pm
על ידי עדיאל ברויאר
עמקן כתב:
איש_ספר כתב:...מרדכי ב"מ מהדו"ח...

האם זה מפרויקט החדש של מכון ירושלים, ונשמט הכוכבית או שהם החליטו למסור זה לכלל הלומדים ולאו דוקא לבעלי חבילת ספרי מכון י-ם? או שמישהו אחר הוציא מהדורה חדשה של מרדכי ב"מ.


יש מהדורה של מישהו אחר, דומני עם הערות וכותרות בגיליון, בלי בירורי נוסח.

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ג' פברואר 26, 2019 11:37 pm
על ידי יהודה בן יעקב
עמקן כתב:
איש_ספר כתב:...מרדכי ב"מ מהדו"ח...

האם זה מפרויקט החדש של מכון ירושלים, ונשמט הכוכבית או שהם החליטו למסור זה לכלל הלומדים ולאו דוקא לבעלי חבילת ספרי מכון י-ם? או שמישהו אחר הוציא מהדורה חדשה של מרדכי ב"מ.

כפי הנראה הכוונה לספר זה: http://tablet.otzar.org/pages/?&restore ... ook=613083
יצא לאור ע"י מכון 'באר יעקב' ע"י ר' משה אליהו הראל שליט"א, הוא לא נערך ע"פ כת"י אלא ע"פ דפוס וילנא, עם הערות וביאורים וציונים לדברי הראשונים המובאים בו ובמקומות אחרים, וכן לדברי האחרונים הדנים בדבריו.
כמדומני שעיקר מעלתם של הספרים בהוצאת מכון ירושלים הם בההדרתם ע"פ כת"י.

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ד' פברואר 27, 2019 10:32 am
על ידי בן אליהו
מתי יצא העידכון לאור עולם?
מהו המחיר?

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ו' מרץ 01, 2019 2:38 pm
על ידי איש_ספר
ארזי הלבנון כתב:עקידת יצחק מגילות מהדו"ח - על איזו הוצאה מדובר?

מהדורת ר' אמנון גרוס.
יהודה בן יעקב כתב:
עמקן כתב:
איש_ספר כתב:...מרדכי ב"מ מהדו"ח...

האם זה מפרויקט החדש של מכון ירושלים, ונשמט הכוכבית או שהם החליטו למסור זה לכלל הלומדים ולאו דוקא לבעלי חבילת ספרי מכון י-ם? או שמישהו אחר הוציא מהדורה חדשה של מרדכי ב"מ.

כפי הנראה הכוונה לספר זה: http://tablet.otzar.org/pages/?&restore ... ook=613083
יצא לאור ע"י מכון 'באר יעקב' ע"י ר' משה אליהו הראל שליט"א, הוא לא נערך ע"פ כת"י אלא ע"פ דפוס וילנא, עם הערות וביאורים וציונים לדברי הראשונים המובאים בו ובמקומות אחרים, וכן לדברי האחרונים הדנים בדבריו.
כמדומני שעיקר מעלתם של הספרים בהוצאת מכון ירושלים הם בההדרתם ע"פ כת"י.

אכן
בן אליהו כתב:מתי יצא העידכון לאור עולם?
מהו המחיר?

בעז"ה שבוע הבא.

עדכנתי את הרשימה שבראש האשכול

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ו' מרץ 01, 2019 3:19 pm
על ידי שבע
קבלה: ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י לצד מהדורות חדשות ומאירות עינים לספרי יסוד, מכללם: ספר הזהר ע"פ אור יקר לרמ"ק במדבר (משלים את הסדרה)

לא הבנתי, כרך זה הרי נמצא כבר באוצר!

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ו' מרץ 01, 2019 3:24 pm
על ידי חבר פורום אוצר החכמה
איש_ספר כתב:קלטנו באוצר אוסף חשוב וראשון במעלה "אוסף סטפנסקי" הכולל כ220 ספרים יקרי המציאות, ספרים מראשית המצאת הדפוס וספרים רבים קדמונים, נדירים ויחידים, מהם מהדורות ראשונות של ספרי יסוד ואף ספרים שלא חזרו ונדפסו.

האם אפשר דוגמא של ספר מאוסף הנ"ל?

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ו' מרץ 01, 2019 4:22 pm
על ידי איש_ספר
שבע כתב:
קבלה: ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י לצד מהדורות חדשות ומאירות עינים לספרי יסוד, מכללם: ספר הזהר ע"פ אור יקר לרמ"ק במדבר (משלים את הסדרה)

לא הבנתי, כרך זה הרי נמצא כבר באוצר!

דוק ותמצא שהוא חסר

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ו' מרץ 01, 2019 4:27 pm
על ידי איש_ספר
חבר פורום אוצר החכמה כתב:
איש_ספר כתב:קלטנו באוצר אוסף חשוב וראשון במעלה "אוסף סטפנסקי" הכולל כ220 ספרים יקרי המציאות, ספרים מראשית המצאת הדפוס וספרים רבים קדמונים, נדירים ויחידים, מהם מהדורות ראשונות של ספרי יסוד ואף ספרים שלא חזרו ונדפסו.

האם אפשר דוגמא של ספר מאוסף הנ"ל?

הנה רובם. כולם בצבע מלא ובאיכות מעולה


ספר המוסר כאלאץ, יהודה בן שלמה קראקא, שנ"ח
שיח יצחק יצחק בן שמואל הלוי מפוזנא פראג, [שפ"ח,
תקון מדות הנפש אבן-גבירול, שלמה בן יהודה תקון מדות הנפש ריווא דטרינטו שכ"ב
צרור המור סבע, אברהם בן יעקב קראקא, [שנ"ה,
כד הקמח בחיי בן אשר אבן חלאוה לובלין, שנ"ו
כתבי קודש ומליצות גלדר, שמעון בן אליעזר די אמשטרדם, [תק"ך,
מכלול קמחי, דוד בן יוסף (רד"ק) ויניציאה, [ש"ד], שה?
שאלות ותשובות <בית יוסף> קארו, יוסף בן אפרים שאלוניקי, [שנ"ח,
דרך ישרה שיק, ברוך בן יעקב האג, [תקל"ט
סדר הוידוי הנהוג לבני חברת מרפא לנפש תפילות. חולים ומתים [רג'יו?]. [תק"ע
פירוש על הרמב"ם עראמה, דוד בן אברהם [שאלוניקי], [ש"ך-של"ב,
ביאור על התורה לרבינו בחיי בחיי בן אשר אבן חלאוה ויניצייה, [ש"ד,
סדר ארבע תעניות תפילות. סליחות. תעניות. שפ"ד. ונציה ונציה Venice שע"ד
אגרת התשובה <דפו"ר> גירונדי, יונה בן אברהם פראג, [שנ"ו,
מגדל דוד דוד בן יעקב הכהן שאלוניקי, [שנ"ז,
לבושי אור יקרות ריקאנאטי, מנחם בן בנימין לובלין, (שנ"ה)
ים של שלמה לוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל) קראקא, [שצ"ג-שצ"ה,
מנורת המאור אבוהב, יצחק בן אברהם (הראשון) ויניצייאה, ש"ד
תורת החטאת איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א) קראקא, של"ז
סליחות מכל השנה כמנהג האשכנזים וניציאה שח
ראשית חכמה די ווידאש, אליהו בן משה קראקא, שנ"ג-שנ"ד
מקור חכמה יששכר בר בן משה פתחיה פראג, שע"א
ספר חזון לאנדא, יעקב ברוך בן יהודה פראג, שס"ט
שבט יהודה אבן-ווירגא, שלמה אמשטרדם, ת"ח
מדרש חמש מגילות רבתא <מתנות כהונה> מדרש. שלוניקי. שנ"ד. שאלוניקי שנ"ד
יחוס הצדיקים יחוס הצדיקים. שכ"א מנטובה, שכ"א
מאור עינים פינטו, יאשיהו בן יוסף (רי"ף) ויניציאה, [ת"ג,
תקנות ק"ק פראג קהילת פראג פראג תקכ"ז
אגרת שמואל <דפו"ר> די אוזידא, שמואל בן יצחק קושטא שנ"ז
מסורת הברית הגדול אנג'יל, מאיר בן אברהם מנטובה, [שפ"ב,
רוממות אל <דפו"ר> אלשיך, משה בן חיים ויניציאה, [שס"ה,
עמודי שלמה <דפו"ר> לוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל) בסיליאה [ש"ס,
כהנת אברהם אברהם בן שבתי הכהן מזאנטה ויניציאה, [תע"ט,
ראשית חכמה די ווידאש, אליהו בן משה ויניציאה, [שנ"ג,
ספר הרוקח אלעזר בן יהודה מגרמיזא קרימונה, [שי"ז,
טור יורה דעה -בית ישראל -כתונת פסחים <פרשיה ודרישה דפו"ר> - א יהושע פאלק בן אלכסנדר הכהן לובלין שצ"ה
מלאכת מחשבת חפץ, משה בן גרשום ויניציאה, [ת"ע,
שאלות ותשובות הר"י לבית הלוי <מהדורה שניה> יעקב בן ישראל הלוי ונציה Venice שצ"ב - שצ"ד
מדרש כונן מדרש כונן. ת"ח קראקא, [ת"ח,
משניות נזיקין עם תוספות יום טוב הלר, גרשון שאול יום-טוב ליפמאן בן נתן הלוי קראקא ת"ד
נופת צופים אבן-אלפאוואל, יצחק בן חיים קושטא Istanbul שמ"ב
ספר יוחסין זכות, אברהם בן שמואל קרקוב Cracow ש"ם-שמ"א
משפטי שבועות האיי בן שרירא גאון ויניציאה, [שס"ב,
כתר שם טוב מלמד, שם טוב בן יעקב ויניציאה [שנ"ו]
החבור הגדול מההלכות הנהוגות <רי"ף קושטא> - ב (ב) אלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף) קושטא Istanbul רס"ט
שו"ת מהרש"ך (דפו"ר) - א שלמה בן אברהם הכהן (מהרש"ך) שו"ת מהרש"ך שלוניקי שמו-שמז
שו"ת מהרש"ך (דפו"ר) - ב (החלק השני הנדפס בשאלוניקי) שלמה בן אברהם הכהן (מהרש"ך) שו"ת מהרש"ך ונציה - שלוניקי שנ"ב
החבור הגדול מההלכות הנהוגות <רי"ף קושטא> - א (א) אלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף) קושטא Istanbul רס"ט
החבור הגדול מההלכות הנהוגות <רי"ף קושטא> - ב (א) אלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף) קושטא Istanbul רס"ט
החבור הגדול מההלכות הנהוגות <רי"ף קושטא> - א (ב) אלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף) קושטא Istanbul רס"ט
רבינו בחיי בחיי בן אשר אבן חלאוה ויניציאה, ש"ו
עלים לתרופה דובנא, שלמה בן יואל אמשטרדם [תקל"ח]
דרשות התורה אבן-שם טוב, שם טוב בן יוסף (שאלוניק) [רפ"ה,
פירוש חמש מגלות לוי בן גרשון (רלב"ג) ריווא דטרינטו, ש"ך
מראות אלהים אבן-גבאי, מאיר בן יחזקאל ונציה Venice שכ"ז
מפתחות פרקי המשנה והתלמוד מפתחות פרקי המשנה והתלמוד (לובלין) (שנ"ט)
כונות האגדות לוצאטו, יעקב בן יצחק בסיליאה שמ"א
מורה נבוכים <אפודי-שם טוב> משה בן מימון (רמב"ם) ויניציאה, שי"א
רזיאל המלאך - <דפו"ר> רזיאל המלאך. תס"א אמשטרדם Amsterdam תס"א
מאמר האחדות יעבץ, יוסף בן חיים פיררא, שי"ד
פירוש דניאל הנקרא חבצלת השרון אלשיך, משה בן חיים [קושטאנטינה] [שכ"ג]
תעלמות חכמה דילמדיגו, יוסף שלמה בן אליהו [האנויאה], שפ"ט-[שצ"א],
פסק פסקו שלשת האלופים ארלי, שמואל רפאל בן מצליח מנטובה, [שס"ד,
פירוש רש"י על התורה שלמה בן יצחק (רש"י) סביוניטה שי"ז
מלחמה לה' חאגיז, משה בן ישראל יעקב אמשטרדם Amsterdam תע"ד
שו"ת מהרלב"ח <דפו"ר> אבן-חביב, לוי בן יעקב [חביב, יעקב בן משה] ונציה שכ"ה
מפעלות אלהים אברבנאל, יצחק בן יהודה ויניציאה, [שנ"ב,
שו"ת מהר"י בן לב - ד בן לב, יוסף בן דוד וינזיא, שס"ו
שו"ת אלשיך אלשיך, משה בן חיים ונציה שס"ה
עטרת שלמה <איסור והיתר למהרש"ל> לוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל) לובלין, שנ"ט,
לכל חפץ מילי, אליעזר ונציה Venice שי"ב
ארבעה ועשרים <מנחת שי> - ד כתובים נורצי, ידידיה שלמה רפאל בן אברהם ארבעה ועשרים <מנחת שי> מנטובה Mantua תק"ב - תק"ד
פירוש חמש מגילות אבן-יחיא, יוסף בן דוד בולוניה Bologna רצ"ח
דרשה לפרשת במדבר ישעיה בן מאיר סופר [קראקא?], [שנ"ז?]
רבינו אשר ז"ל עם מעדני יו"ט ולחם חמודות - א אשר בן יחיאל (רא"ש) - הלר, גרשון שאול יום-טוב ליפמאן בן נתן הלוי פרג Prague שפ"ח
ארבעה ועשרים <מנחת שי> - ב נביאים ראשונים נורצי, ידידיה שלמה רפאל בן אברהם ארבעה ועשרים <מנחת שי> מנטובה Mantua תק"ב - תק"ד
שו"ת הראנ"ח אבן-חיים, אליהו בן ברוך (ראנ"ח) קושטא Istanbul ש"ע
ספר רב מרדכי מרדכי בן הלל קראקא שנ"ח
מדע אהבה זמנים משה בן מימון (רמב"ם) מנטובה, (שכ"ו
סדר תפלות תחנות ופזמונים תפילות. סידור. תפ"ו. אמשטרדם אמשטרדם, [תפ"ו,
אגרת מספרת יחסותא דצדיקי דארעא דישראל איגרת מספרת יחסותא דצדיקי. תל"ו מנטובה Mantua תל"ו
חכמת מנוח מנוח הנדל בן שמריה פראג, [שע"ב,
מסרות שמואל בן ריי ונציה שס"ז
פירוש מגילת אחשורוש סרוק, זכריה בן יהושע ן' ונציה Venice שכ"ה
חסדי ה' מרגליות, משה מרדכי בן שמואל קרקוב Cracow שמ"ט
ארבעה ועשרים <מנחת שי> - ג נביאים אחרונים נורצי, ידידיה שלמה רפאל בן אברהם ארבעה ועשרים <מנחת שי> מנטובה Mantua תק"ב - תק"ד
פרדס רמונים קורדובירו, משה בן יעקב קרקוב Cracow שנ"א - שנ"ב
תעלומות ומקורות החכמה רפאל, שבתי בן דניאל ונציה Venice תכ"ז
באר מים חיים שפירא, יעקב בן יצחק הכהן קראקא, [שע"ו,
תיקוני הזהר זוהר. תיקוני זוהר. שי"ח. מנטובה מנטובה Mantua שי"ח
מחזור מכל השנה <מעגלי צדק> בנימין בן מאיר הלוי (מעגלי צדק) סביונטה Sabbioneta שי"ז - ש"כ
בית תפלה תפילות. סידור. תצ"ה. קושטא קושטא Istanbul תצ"ה
ילקוט חדש ישראל בן בנימין מבלזיץ פראג, תי"ז
זהר <קרימונה> - א זוהר. שי"ט. קרמונה קרמונה Cremona שי"ט - ש"כ
מבקש ה' חאגיז, שמואל בן יעקב ונציה Venice שנ"ו
אמרי בינה יששכר בר בן משה פתחיה פרג Prague שע"א
הלכות רב אלפס <אמ"ד> - א-1 אלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף) אמשטרדם Amsterdam ת"ג
חכם צבי אשכנזי, צבי בן יעקב אמשטרדם Amsterdam תע"ב
משמיע ישועה אברבנאל, יצחק בן יהודה שלוניקי Salonika רפ"ו
נחלת צבי טוך פירר, צבי הירש בן שמשון ונציה Venice ת"כ
שאלות שאול הכהן ונציה Venice של"ד
תשובות שאילות <המיוחסות לרמב"ן> בן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א) ונציה Venice רע"ט
פירוש התורה לרבינו יעקב בן אשר <בעל הטורים> יעקב בן אשר ונציה Venice ש"ד
יבין שמועה ישועה בן יוסף הלוי ונציה Venice שצ"ט
שערי רצון תפילות. סידור. תק"א. שלוניקי שלוניקי Salonika תק"א
פתחי יה יששכר בר בן משה פתחיה פרג Prague שס"ט
יש שכר יששכר בר בן משה פתחיה פרג Prague שס"ט
ישע אלהים פיזאנטי, משה בן חיים קושטאנדינא, שכ"ז
דרך אמונה ביבאגי, אברהם בן שם טוב קושטא Istanbul רפ"ב
אהבת ציון היילפרין, אברהם בן משה לובלין Lublin שצ"ט
מטה משה מת, משה בן אברהם קרקוב Cracow שנ"א
הנפש החכמה משה בן שם טוב די-ליאון בזל Basel שס"ח
חשק שלמה הלוי, שלמה בן יצחק הזקן - יצחק בן שלמה הלוי שלוניקי Salonika ש"ס
שאגת אריה עמדין, יעקב ישראל בן צבי אמשטרדם Amsterdam תקט"ו
פירוש רלב"ג על התורה לוי בן גרשון (רלב"ג) ונציה Venice ש"ז
ויכוח יוסף והשבטים חנוך בן אברהם (אמשטרדם, [ת"י,
תורת משה <דפו"ר> - בראשית אלשיך, משה בן חיים תורת משה ביל וידיר שנד לערך
כלי יקר <דפו"ר> לונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרן לובלין, שס"ב
ספר חרדים <דפו"ר> אזכרי, אלעזר בן משה ונציה Venice שס"א
שערי גן עדן רומי, משה ונציה Venice שמ"ט
פסקים וכתבים איסרלין, ישראל בן פתחיה [ויניציאה], רע"ט,
מחזור הדרת קודש - א תפילות. מחזור. שנ"ט. ונציה ונציה Venice שנ"ט-ש"ס
הלכות דעות משה בן מימון (רמב"ם) קרקוב Cracow שנ"ה
תשובות שאלות <שו"ת ר' אליהו מזרחי> מזרחי, אליהו בן אברהם קושטא Istanbul ש"כ - שכ"א
מחזור הדרת קודש - ב תפילות. מחזור. שנ"ט. ונציה ונציה Venice שנ"ט-ש"ס
ספר הכונות <ר"מ טרינקי> לוריא, יצחק בן שלמה (האר"י) Venice ונציה ש"פ
ברכת אברהם טריוויש, אברהם בן שלמה ונציה Venice שי"ב
שלום אסתר גרשון, יצחק בן מרדכי קושטא Istanbul שמ"-
מאיר עיני חכמים מאיר בן גדליה (מהר"ם מלובלין) ונציה Venice שע"ט - שפ"ב
אורח לחיים לונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרן לובלין Lublin שנ"ה
שו"ת הראנ"ח אבן-חיים, אליהו בן ברוך (ראנ"ח) קושטא Istanbul ש"ע
טוב שם אליקים בן נפתלי ונציה Venice שס"ו
בני שמואל חאיון, שמואל בן יצחק שלוניקי Salonika שע"ג
תולדות יצחק קארו, יצחק בן יוסף מנטובה Mantua שי"ח - שי"ט
כתר שם טוב מלמד, שם טוב בן יעקב ונציה Venice שנ"ו
שארית יוסף יוסף בן מרדכי גרשון כ"ץ קרקוב Cracow ש"נ
טור - אבן העזר <סביוניטה שי"ג> יעקב בן אשר (בעל הטורים) סביונטה Sabbioneta שי"ג
שני לוחות הברית <דפו"ר> - א הורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוי אמשטרדם Amsterdam ת"ח - ת"ט
כונת שלמה רוקה, שלמה ונציה Venice ת"ל
פלגי מים פורטו, משה בן יחיאל הכהן Venice ונציה שס"ח
שפתי ישינים באס, שבתי בן יוסף אמשטרדם Amsterdam ת"מ
תבנית היכל ליאון-טימפלו, יעקב יהודה אריה בן אברהם אמשטרדם ת"י
אורים והתומים בכרך, אברהם אהרן בן מנחם מן אמשטרדם Amsterdam תי"ג
זמירות ישראל נאג'ארה, ישראל בן משה ונציה Venice שנ"ט - ש"ס
תרומת הדשן איסרלין, ישראל בן פתחיה ונציה Venice רע"ט
שערי צדק ג'יקאטיליה, יוסף בן אברהם ריוה דטרנטו Riva שכ"א
מזמור לתודה אריפול, שמואל בן יצחק ונציה Venice של"ו
מאה שערים שני, יצחק בן אליהו שלוניקי Salonika ש"ג
תמים יחדיו ישראל בן משה לובלין Lublin שנ"ב - שנ"ג
חפץ ה' אבן-עטר, חיים בן משה אמשטרדם Amsterdam תצ"ב
שערי דורא יצחק בן מאיר הלוי מדורא וניציה ש"ח
יפה נוף יפה נוף ונציה Venice של"ב אחרי
ילקוט חדש ישראל בן בנימין מבלזיץ לובלין Lublin ת"ח
ליקוטי האור לוי, אריה ליב בן שמואל לובלין Lublin תנ"ז
ביאור רמב"ן על התורה משה בן נחמן (רמב"ן) ויניציאה, ש"ה
ספרא <דפו"ר> ספרא. ש"ה ונציה Venice ש"ה - ש"ו
שבר פושעים חאגיז, משה בן ישראל יעקב אמשטרדם, תע"ד
מקוה ישראל פאנו, יהודה בן משה מסאלטארו ונציה Venice שס"ז
תחכמוני אלחריזי, יהודה בן שלמה קושטא Istanbul של"ח
יוסף דעת מיקליש, יוסף בן יששכר פרג Prague שס"ט
עולת יצחק יצחק בן יהושע פרג Prague שס"ו
עבודת הקודש אזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה ירושלים Jerusalem תר"א
שארית יהודה טאיטאצאק, שמואל בן שלמה שלוניקי Salonika ש"ס
ביאורים על רש"י על התורה <מוהר"נ שפירא> שפירא, נתן בן שמשון ונציה Venice שנ"ג
משבית מלחמות משבית מלחמות ונציה Venice שס"ו
שער השמים גרשון בן שלמה ונציה Venice ש"ז
עומק הלכה יעקב קופלמאן בן שמואל בונם קרקוב Cracow שנ"ח
מלות ההגיון משה בן מימון (רמב"ם) ונציה Venice ש"י
לב חכם אריפול, שמואל בן יצחק קושטא Istanbul שמ"ו
היכל ה' לוריא, יחיאל בן ישראל ונציה Venice שס"א
שפתי כהן כ"ץ, שבתי בן מאיר הכהן אמשטרדם Amsterdam תכ"ג
כללי התלמוד קארו, יוסף בן אפרים שלוניקי Salonika שנ"ח
זרע ברך שפירא, ברכיה ברך בן יצחק אייזיק קרקוב Cracow ת"ו
שארית יעקב מאטאלון, יעקב בן שלמה שלוניקי Salonika שנ"ז
דברי שלום <דפו"ר> אדרבי, יצחק בן שמואל שלוניקי Salonika ש"מ
מפתח הזוהר גאלאנטי, משה בן מרדכי מצפת ונציה Venice שכ"ו
פני משה יפה, משה בן יששכר לובלין Lublin תמ"א
גבעת המורה יוסף בן יצחק הלוי מפראג פרג Prague שע"ב
מאמר מרדכי מלמד, שם טוב בן יעקב קושטא Istanbul שמ"ה
ישע אלהים פיזאנטי, משה בן חיים שלוניקי Salonika שכ"ט
מלכי יהודה ביגה, יהודה בן משה לובלין Lublin שע"ו
פירוש על פירוש החכם רבי אברהם אבן עזרא <מגילת סתרים> אבן-מטוט, שמואל בן סעדיה ונציה Venice שי"ד
נורא תהלות - ח"ד אבן-שועיב, יואל שלוניקי Salonika חש"ד
שו"ת הר"ן <דפו"ר> נסים בן ראובן גירונדי (ר"ן) רומה Rome ש"ה-ש"ו
עדות יעקב יעקב בן יקותיאל קפמאן הנאו Hanau שפ"ח
חכמת שלמה - ד (נזיקין, קדשים) - 1 לוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל) קרקוב Cracow שמ"א
נר מצוה <פירוש על האזהרות שחיבר ר' שלמה אבן גבירול> פיזאנטי, משה בן חיים- אברהם, דוד בן אברהם קושטא Istanbul שכ"ז
אור השכל אברהם בן אשר ונציה Venice שכ"ז - שכ"ח
לחם סתרים טאיטאצאק, יוסף בן שלמה ונציה Venice שס"ח
מזבח הזהב שלמה בן מרדכי ממזריטש בזל Basel שס"ב
שו"ת הרמ"ע מפאנו פאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיה ונציה ש"ס
הלכות רב אלפס <אמ"ד> - א-2 אלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף) אמשטרדם Amsterdam ת"ג
רבינו אשר ז"ל עם מעדני יו"ט ולחם חמודות - ב אשר בן יחיאל (רא"ש) - הלר, גרשון שאול יום-טוב ליפמאן בן נתן הלוי פרג Prague שפ"ח
זהר <קרימונה> - ב זוהר. שי"ט. קרמונה קרמונה Cremona שי"ט - ש"כ
טור יורה דעה -בית ישראל -כתונת פסחים <פרשיה ודרישה דפו"ר> - ב יהושע פאלק בן אלכסנדר הכהן לובלין שצ"ה
שני לוחות הברית <דפו"ר> - ב הורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוי אמשטרדם Amsterdam ת"ח - ת"ט
חכמת שלמה - ד (נזיקין, קדשים) - 2 לוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל) קרקוב Cracow שמ"א
מראות הצובאות אלשיך, משה בן חיים פיורדא [תקכ"ה]
אליה מזרחי מזרחי, אליהו בן אברהם פיורדא, [תקכ"ג,
דרך חיים יהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראג ווארשא תקצ"ג
שו"ת הרשב"א - ג בן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א) ליוורנו, [תקל"ח],
קרבן ראשית מרגליות, אהרן יהודה ליב בן אשר זליג פרנקפורט דאדר, [תקל"ח,
שמלת בנימין רפאפורט, בנימין זאב וולף בן יצחק הכהן דירנפורט Dyhernfurth תקמ"ח
חדושי בבא בתרא <רמב"ן"> משה בן נחמן (רמב"ן) אמשטרדם, [תע"ה,
שלחן ערוך- אבן העזר קארו, יוסף בן אפרים ויניציאה, שכ"ז
תנחומא הנקרא ילמדנו מדרש תנחומא. ש"ה ויניציאה, ש"ה
ספר מצות הגדול משה בן יעקב מקוצי ויניציאה, רפ"ב
חבצלת השרון אלשיך, משה בן חיים ויניציאה, [שנ"ב,
בית אברהם דאנציג, אברהם בן יחיאל מיכל ווילנא, תקפ"א
דרך תבונות לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי אמשטרדם, [תק"ב,
שו"ת הרשב"א - <בולוניה רצ"ט> בן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א) שאלות ותשובות הרשב"א בולוניה רצ"ט
טור - יו"ד <קרקוב שצ"ט - ב"ח דפו"ר> - אורח חיים יעקב בן אשר (בעל הטורים) טור סירקיש, יואל בן שמואל קרקוב Cracow שצ"ט
טור - יו"ד <קרקוב שצ"א - ב"ח דפו"ר> - חושן משפט יעקב בן אשר (בעל הטורים) טור סירקיש, יואל בן שמואל קרקוב Cracow שצ"א

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ו' מרץ 01, 2019 5:45 pm
על ידי אפרים זלמן
מתי יעלו למקוון?

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: א' מרץ 03, 2019 11:11 am
על ידי שבע
איש_ספר כתב:
שבע כתב:
קבלה: ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י לצד מהדורות חדשות ומאירות עינים לספרי יסוד, מכללם: ספר הזהר ע"פ אור יקר לרמ"ק במדבר (משלים את הסדרה)

לא הבנתי, כרך זה הרי נמצא כבר באוצר!

דוק ותמצא שהוא חסר

בדקתי, ואכן מדובר בצמד הפרשיות: במדבר, נשא, ולא בכרך 'במדבר' כולו.

ואגב, מה עם ספרי הקבלה של הוצאת ''נזר שרגא'', ביניהם ספר אלימה להרמ''ק (המלא)?

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ד' מרץ 06, 2019 9:06 pm
על ידי גמח
רשימת הספרים

עדכון 17 - מכתב ללקוחות

פורסם: ב' מרץ 11, 2019 7:31 pm
על ידי גמח
מצורף מכתב ללקוחות

שנת ה-100,000

פורסם: ג' אפריל 30, 2019 10:29 am
על ידי הפשוט בפשטותו
מישהו יודע פרטים על המבצעים לשנת ה-100,000 ספרים של ה'אוצר'?

Re: שנת ה-100,000

פורסם: ו' מאי 24, 2019 8:53 am
על ידי הפשוט בפשטותו
הפשוט בפשטותו כתב:מישהו יודע פרטים על המבצעים לשנת ה-100,000 ספרים של ה'אוצר'?

אין עדיין פרטים?

Re: שנת ה-100,000

פורסם: ה' יוני 06, 2019 4:22 pm
על ידי כרמי שלי
הפשוט בפשטותו כתב:מישהו יודע פרטים על המבצעים לשנת ה-100,000 ספרים של ה'אוצר'?


Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ו' יוני 07, 2019 3:44 pm
על ידי אבימן
האם ידוע האם יהיו גם מבצעים על עדכון

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: א' יוני 09, 2019 10:12 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
בחודש תמוז-אב יהיה במצע על העדכון.

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ב' יוני 10, 2019 2:46 am
על ידי מתהלך
אפרים זלמן כתב:מתי יעלו למקוון?

ג"א מצטרף לשאלה.

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ב' יוני 10, 2019 2:49 am
על ידי בקרו טלה
מתהלך כתב:
אפרים זלמן כתב:מתי יעלו למקוון?

ג"א מצטרף לשאלה.

ישנם בטאבלט

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ב' יוני 10, 2019 9:52 pm
על ידי כרמי שלי
ר_חיים_הקטן כתב:בחודש תמוז-אב יהיה מבצע על העדכון.

ידיעה מוסמכת?

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ד' יוני 12, 2019 1:01 am
על ידי יקנה
יש גם איזה מבצע למקוון?

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ד' יוני 12, 2019 2:15 am
על ידי מצפה לישועת השם
שאלה של אחד שאינו מתמצא:
האם כיום נמכרת התוכנה כמו בצורה של פעם, עם דיסק קשיח חיצוני, שצריך לישא אותו יחד עם המחשב, או שיש כבר פתרונות חדשניים יותר?
יישר כח!

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ד' יוני 12, 2019 6:34 am
על ידי אוצר החכמה
התכנה נמכרת עם דיסק חיצוני.
מי שרוצה יכול לדאוג שיהיה לו במחשב מספיק מקום לאכסון התכנה וכל החומר שבה. ואז יכול לקבל (בתוספת תשלום קטנה כמדומני) תכנה שמעבירה את כל החומר למחשב שלו. ודיסק או קי שמחליף את הדיסק החיצוני. כך שיכול להסתובב עם המחשב בלבד ולהשאיר את הדיסק החיצוני להתקנה בלבד.

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ד' יוני 12, 2019 4:57 pm
על ידי מצפה לישועת השם
אוצר החכמה כתב:התכנה נמכרת עם דיסק חיצוני.
מי שרוצה יכול לדאוג שיהיה לו במחשב מספיק מקום לאכסון התכנה וכל החומר שבה. ואז יכול לקבל (בתוספת תשלום קטנה כמדומני) תכנה שמעבירה את כל החומר למחשב שלו. ודיסק או קי שמחליף את הדיסק החיצוני. כך שיכול להסתובב עם המחשב בלבד ולהשאיר את הדיסק החיצוני להתקנה בלבד.

תודה ויישר כח!

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ב' יולי 15, 2019 9:19 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
כרמי שלי כתב:
ר_חיים_הקטן כתב:בחודש תמוז-אב יהיה מבצע על העדכון.

ידיעה מוסמכת?

ככה אמרו לי בשעתו. היום התקשרתי אליהם עוד פעם ואמרו לי שהמבצע לעדכונים יהיה בחודש אלול הבעל"ט.

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

פורסם: ו' יולי 26, 2019 2:00 am
על ידי כרמי שלי
ר_חיים_הקטן כתב: . . המבצע לעדכונים יהיה בחודש אלול הבעל"ט.

viewtopic.php?f=7&t=46737#p563832