עמוד 1 מתוך 1

ארח דוד - הגאון מרא דעובדא אי"א ר' דוד בהר"ן - תקציר להורדה

פורסם: א' אפריל 03, 2011 1:31 pm
על ידי איש_ספר
הופיע עתה ספר גדול בכמות (700 עמודים!) ובאיכות, יחיד במינו, ארח דוד.
בו נאספו הנהגות מקוריות, חידושים, ציצים ופרחים, מאת הגאון ר' דוד בהר"ן זצ"ל, מי שהיה ידוע בדורו כעמוד של הלכה עד שהיו מתבוננים בכל הליכותיו הנאדרות לראות ולהשכיל.

בספר נאספו חידושיו והכרעותיו בד' חלקי שו"ע ומתוכם עולה ונשקפת דמותו של ר' דוד כמרא דחושבנא ומרא דעובדא שלא היה מושיט ידו מבלי מחשבה תחילה, כעדות חכמי דורו. ולא הניח דבר קטון, דקדוק קל, שלא אסף לכליו.

עוד בספר: קונטרס חידושי ר' דוד בהר"ן שרשם הגרש"ז אויערבך בצעירותו; אוסף שמועות בדברי אגדה, בירור רחב על עצתו של ר' דוד להפריש תו"מ ע"י זכין ודעות חכמי ישראל בענין זה, פרקי חיים של ר' דוד ארוגים בתולדות המשפחה הגדולה כולה.

מפליא איך עלה בידם של המולי"ם החשובים, להעמיד חיבור רחב וגדול מימדים שכזה לדמות שמעטים הנושאים את שמה כהיום הזה.

באדיבותם מתפרסם כאן קיצור מן הספר להורדה, הכולל פתח הספר ותוכן הענינים, ומטעמת מכל חלקי הספר ובכללם חלק מהנהגותיו לחג הפסח.

Re: ארח דוד - הגאון מרא דעובדא אי"א ר' דוד בהר"ן - תקציר לה

פורסם: א' אפריל 03, 2011 2:18 pm
על ידי ר' גרונם יקום פורקן
איש_ספר כתב:מפליא איך עלה בידם של המולי"ם החשובים, להעמיד חיבור רחב וגדול מימדים שכזה לדמות שמעטים הנושאים את שמה כהיום הזה.


במקום שאין אנשים וכו', אקפוץ כהדיוט בראש ואשאל למען כולם: מה בדיוק כוונתך?

Re: ארח דוד - הגאון מרא דעובדא אי"א ר' דוד בהר"ן - תקציר לה

פורסם: א' אפריל 03, 2011 6:44 pm
על ידי נוטר הכרמים
ר' גרונם יקום פורקן כתב:
איש_ספר כתב:מפליא איך עלה בידם של המולי"ם החשובים, להעמיד חיבור רחב וגדול מימדים שכזה לדמות שמעטים הנושאים את שמה כהיום הזה.


במקום שאין אנשים וכו', אקפוץ כהדיוט בראש ואשאל למען כולם: מה בדיוק כוונתך?פוק חזי בתלמודי תורה ובחדרים בכל ארץ הקודש, קרא בשמו, ושאל לזהותו, כמה יענו לך. למה לחפש כוונות נסתרות?

לענ"ד ההערצה של מו"ר הגר"ש אויערבאך שליט"א, ושל הגה"צ ר' שריה דבליצקי שליט"א שחסה בצילו אינה חידוש כלל, אבל התואר 'אחד מגדולי הדור' ע"י הגר"ח קנייבסקי שליט"א מלמד יותר מכל.

ולגופו של ענין, אכן כל הטועם אומר לי לי, ואף שזה מכבר נודע על ההתעסקות בהוצאת ספר כזה, וכבר התפרסמו כמה דברים מתוכו, לא שערנו ולא פללנו לספר מקיף רב האיכות והכמות כמו שנשקף מקצת מנהו ב'תוכן הענינים' ובתקציר המלוקט מתוכו.

Re: ארח דוד - הגאון מרא דעובדא אי"א ר' דוד בהר"ן - תקציר לה

פורסם: א' אפריל 03, 2011 10:03 pm
על ידי שיבר
ייש"כ.

בקובץ אליבא דהלכתא לחודש שבט פורסם מהליכותיו על הלכות שבת. כנראה פרק מן הספר הזה.

Re: ארח דוד - הגאון מרא דעובדא אי"א ר' דוד בהר"ן - תקציר לה

פורסם: ג' אפריל 05, 2011 6:51 am
על ידי מתעמק
בקובץ המצורף עמוד 24, הלכות פסח אות רח, יש עדות על פסקו של רבי דוד בהר"ן שכזית מצה היא משקל עשרים גרם.
צ"ב היאך זה מתאים עם הסכמתו להגרא"ח נאה, בה כותב נחרצות שיכולים לסמוך למעשה על כל דברי הגרא"ח נאה בספרו שיעורי תורה
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?8297&BOOKS&page=5
והרי להגרא"ח נאה שיעור כזית מצה 25-28 גרם (חצי ביצה בלא קליפתה), ושיעור כזית מרור להקל היא 14-19 גרם (שליש ביצה בקליפתה)?
גם שיעור 20 גרם לכזית נראה קטן מאוד. לפי חשבוני (אינני מתמחה בזה) יצא לי שהאגודל לפי זה 1.8 סנטימטר.

בהערה שם מציינים המו"ל בשם הגרא"ד אוירבאך שרבי דוד בהר"ן היה רגיל לדבר עם הציבור בבית הכנסת בליל בדיקת חמץ ובליל פסח מעניני שיעורים. גם בעמוד 28 מהקובץ בפתיחה לרשימת הגרש"ז אוירבאך מצטטים משער קונטרס שרשם הגרש"ז "מה ששמעתי מהרב הגאון ר' דוד בהר"ן שליט"א בענין מדות ומשקלות ועוד". האם כל זה נדפס בספר (מהפתיחה הנזכרת לא משמע כן)? אולי מתוך כל זה נוכל לעמוד על דעתו של הגאון רבי דוד בהר"ן בעניני מדות ושיעורים.

Re: ארח דוד - הגאון מרא דעובדא אי"א ר' דוד בהר"ן - תקציר לה

פורסם: ג' אפריל 05, 2011 7:52 am
על ידי אוצר החכמה
הסטייפלר בשיעורין דאורייתא מביא סברא שכיוון שבעצם אין לנו ראיה מהש"ס על הקשר בין כזית לבין אגודלים, להבדיל משיעור כביצה שכן מפורש עליו היחס,
וכל הראיות על שיעור כזית הוא ממה שדייקו הפוסקים שאין גדול משיעור מסויים (שליש ביצה או חצי ביצה), א"כ אין זה תלוי בחישוב האגודלים אלא נמדד בגודל כזית, ודן שם אם לסמוך ע"ז בדרבנן, ואולי זו היתה סברת ר' דוד בהר"ן ואיהו ס"ל לסמוך ע"ז אפילו לעניין מצה.

Re: ארח דוד - הגאון מרא דעובדא אי"א ר' דוד בהר"ן - תקציר לה

פורסם: ד' אפריל 06, 2011 10:16 am
על ידי מתעמק
אכן נמתק קצת מהתמיה, אך עדיין צ"ב. זה לשון ההסכמה הנ"ל:
ב"ה, ראיתי ספר "שיעורי תורה והנו מכוון כפי מה שבררתי לפי חשבון הרמב"ם ז"ל בעדיות ועוד מקומות לדעתי יכולים לסמוך על כל הכתוב בו למעשה.
דוד בהר"ן

הרי ספר "שיעורי תורה" עוסק בבירור כל מדות ושיעורי תורה, אגודל, אמה, ביצה, רביעית וכו'. ואם דעת רבי דוד בהר"ן שונה לגבי מדת כזית מדעת ה"שיעורי תורה", שוב אי אפשר "לסמוך על כל הכתוב בה למעשה.
ועוד תמוה לענ"ד, הרי הגרא"ח נאה מדד הביצים ושיער אותם וכו', כך שאי אפשר לומר שרבי דוד שיער הביצים באופן אחר, ואדרבה כל עיקרו של הגרא"ח נאה בא ליישב הקושיא שהעלה הנודע ביהודה על השיעור הישן מכח אי התאמת הביצים להאגודלים, והגרא"ח נאה סובר שגם האגודלים קטנים כהביצים, אך זה שהביצים יוקטנו גם משיעורו של הגרא"ח נאה באגודלין, לא שמענו, כך שאין אנו מרויחין מאומה לגבי שיעור כזית על ידי ניתוק הכזית מהאגודלים. אך הסטייפלר דאזיל בשיטת הנוב"י שפיר מתקטן שיעור כזית על ידי ניתוק מהאגודלים, שהרי כל סיבת הגדלת הכזית היה משום האגודלים.
אולי בכל זאת יועיל אחד מרוכשי הספר לעיין בדברים המודפסים מרשימת הגרשז"א בעניני מדות ושיעורים, אולי יתיישב לנו דבר בזה.