מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אסרו חג אסור בעשיית מלאכה וחייבים ללבוש בו בגדי שבת

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
סיפרון
הודעות: 248
הצטרף: ד' יולי 13, 2011 4:54 pm

אסרו חג אסור בעשיית מלאכה וחייבים ללבוש בו בגדי שבת

הודעהעל ידי סיפרון » ד' אוקטובר 07, 2015 10:41 am

זה לשון הגאון רבי יוסף חיים ז"ל בעל בן איש חי בספרו שו"ת תורה לשמה סימן קמ: שאלה מצינו בירושלמי עבודה זרה פ"א דקרו ליה לאסרו חג בריה דמועדא, ופירשו לנו הראשונים שהוא ר"ל בן המועד וכנזכר בבית יוסף או"ח סימן תצ"ד, ולא ידענו טעם לזה למה נקרא בן למועד. יורינו המורה לצדקה ושכמ"ה.

תשובה: הנה ודאי ראוי לקראו בן המועד מפני כי קדושתו נולדה ונמשכה מקדושת המועד וכמש"ה אסרו חג בעבותים כלומר עשו איסור וקשר לחג שלא תסתלק קדושת החג לגמרי, אמנם נתקשר בקדושת החג כדי שתשאר לנו קצת הארה מן החג ביום זה של מוצאי החג על כן שפיר נקרא בן המועד כי ממנו נולדה ונמשכה קדושתו של יום זה, ואם אל סודו תדרשו כאשר מפורש יוצא בכונות המקובלים מפי רבינו הגדול האר"י זצ"ל אז תבין כי יאה ויאה תואר בן המועד על אסרו חג בסוד ברא כרעיה דאבוהי.

ולפי דרכי אזהיר אתכם במה ששמעתי שבעיר שלכם אינם נזהרים בכבוד אסרו חג של שבועות, ודבר זה הוא פלא גדול עליכם מה מצאתם טעם לזלזל בו ח"ו, ואדרבה הוא הגדול ביותר, ואם התגרים וכל בעלי חנויות ובעלי מלאכות יוצאים זה לחנותו וזה למלאכתו ולובשים בגדי חול ואוכלים כשאר ימות החול - במה נעשה איסור וקשר לחג שלא תסתלק קדושתו מאתנו וישאר לנו קצת הארה מן החג והלא בתפילה לא יש הפרש, ובמה יהיה הקשר אם לא ינהוג בו האדם כמו חול המועד ללבוש בגדי שבת ולמנוע עצמו מן מקח וממכר וממלאכה שאינה דבר האבד הלא מצינו ביום הכיפורים שאמרו רז"ל מאחר שאין בו אכילה ושתיה כבדהו בכסות נקיה גם הצריכו שיהיה השלחן ערוך ומטה מוצעת כמו שבת ע"ש, וכן בזה צריך לעשות היכר כדי שבזה ההיכר שאנחנו עושים לכבודו גורמים להתקשר בקדושת החג וישאר עלינו קצת הארה מן החג ביום זה, ולכן הנזהר בזה תבא עליו ברכת טוב".

וזה רבות בשנים התעוררתי שיש בדבריו שני חידושים גדולים:

1. באסרו חג יש ללבוש בגדי שבת ולא בגדי חול.

2. אסרו חג אסור בעשיית מלאכה כחול המועד.

ולכאורה מדברי רש"י בסוכה מ"ה רע"ב שכתב שיש לעשות איסורו חג במאכל ובמשתה, מתבאר דאינו סובר כשני החידושים הנ"ל.

והאם מצינו חברים לחידושי הבן איש חי הללו.

מה שכתב תוכחה לאנשי אותה העיר שהיו עושים מלאכה באסרו חג דחג השבועות - כשתעיין בספרו רב פעלים ח"ב (קונטרס סוד ישרים סימן א) תווכח שהכוונה לעירו בגדד, ומכאן ראיה חותכת ונוספת שמחבר ספר תורה לשמה הוא הגרי"ח בעל בן איש חי. [כן שמעתי בזמנו ממו"ר הגרי"ח סופר שליט"א].

שו"ר בספר תורה לשמה מהדורת אהבת שלום בהערות שם (הע' 11) שהביאו דברי הגאון החסיד קבי אליהו מני ז"ל רבה של העיר חברון ת"ו בספר זכרונות אליהו מע' י' אות ו'): יום אסרו חג, שמעתי מפי הזקנים שפה עיר הקדש חברון ת"ו נהגו שלא לעשות בו מלאכה, ואם לפעמים ימצא אדם שפתח חנות, הרב המו"ץ היה מכריחו לנעול החנות, ועל פי עדותם גם אני הכרחתי לקצת בני אדם שפתחו ביום הנ"ל לסגור, וכן אסרתי המלאכה על הנשים עכ"ל. הרי שמצינו חבר לגרי"ח בפרט הזה דאסור מלאכה באסרו חג ושכך נהגו בחברון, וצ"ב שהגאון רבי אליהו מני אסר גם לנשים לעשות מלאכה.

וגבי ענין ללבוש בגדי שבת באיסורו חג כתבו שם (הערה 8) לעיין בספר דרכי חיים ושלום סימן תקכד ושו"ת תשובות והנהגות ח"ב סימן שכא ע"ש.
ויש לעיין בשו"ת דברי יציב או"ח סימן ריח ע"ש.

ספרא
הודעות: 343
הצטרף: א' יולי 22, 2012 12:57 am

Re: אסרו חג אסור בעשיית מלאכה וחייבים ללבוש בו בגדי שבת

הודעהעל ידי ספרא » ד' אוקטובר 07, 2015 11:16 am

מחלו נא לבור על שאלתו, האם יש מושג של אסרו חג בחו"ל.
אם תקנו (או גזרו או הנהיגו) יו"ט שני של גלויות, מי יימר שתיקנו אף אסרו חג שני של גלויות.
ואם צדקתי, כל דבריו שם זרים.

אמת קנה
הודעות: 50
הצטרף: ד' יולי 22, 2015 11:27 pm

Re: אסרו חג אסור בעשיית מלאכה וחייבים ללבוש בו בגדי שבת

הודעהעל ידי אמת קנה » ד' אוקטובר 07, 2015 1:39 pm

כתב מרן המחבר ז"ל בשלחן ערוך או"ח (סימן תכט סעיף ב'): אין נופלין על פניהם בכל חדש ניסן, וכו', והבכורות מתענין בו בערב פסח" ורבינו רמ"א ז"ל כתב: הגה גם אין אומרים צדוק הדין בכל חדש ניסן וכו', ונוהגין להרבות קצת באכילה ושתיה ביום אחר החג והוא אסרו חג".

ילמדנו רבינו "ספרא", לדידך דאין אסרו חג בחוץ לארץ, רמ"א ז"ל איש קרקא למי כתב דבריו אלו, האם ליושבי ארץ ישראל?

ועיין משנה ברורה שם (ס"ק י"ד) הביא שנהגו שלא להתענות באסרו חג, ואם אין אסרו חג בחוץ לארץ כדרצה לומר "ספרא", מאי קאמר המשנה ברורה.

ועוד בשלחן ערוך או"ח (סימן תצ"ד סעיף ג'): אסור להתענות במוצאי חג השבועות. הגה ואין אומרים תחנון מתחילת ראש חדש סיון עד ח' בו, דהיינו אחר אסרו חג". ודו"ק.

ספרא
הודעות: 343
הצטרף: א' יולי 22, 2012 12:57 am

Re: אסרו חג אסור בעשיית מלאכה וחייבים ללבוש בו בגדי שבת

הודעהעל ידי ספרא » ד' אוקטובר 07, 2015 1:41 pm

אמת קנה כתב:כתב מרן המחבר ז"ל בשלחן ערוך או"ח (סימן תכט סעיף ב'): אין נופלין על פניהם בכל חדש ניסן, וכו', והבכורות מתענין בו בערב פסח" ורבינו רמ"א ז"ל כתב: הגה גם אין אומרים צדוק הדין בכל חדש ניסן וכו', ונוהגין להרבות קצת באכילה ושתיה ביום אחר החג והוא אסרו חג".

ילמדנו רבינו "ספרא", לדידך דאין אסרו חג בחוץ לארץ, רמ"א ז"ל איש קרקא למי כתב דבריו אלו, האם ליושבי ארץ ישראל?

ועיין משנה ברורה שם (ס"ק י"ד) הביא שנהגו שלא להתענות באסרו חג, ואם אין אסרו חג בחוץ לארץ כדרצה לומר "ספרא", מאי קאמר המשנה ברורה.

ועוד בשלחן ערוך או"ח (סימן תצ"ד סעיף ג'): אסור להתענות במוצאי חג השבועות. הגה ואין אומרים תחנון מתחילת ראש חדש סיון עד ח' בו, דהיינו אחר אסרו חג". ודו"ק.


יישר כח על הבקיאות.

(עיין היטב בהודעתו של ספרא, ותראה שספרא לא רצה לומר שום דבר).

הגהמ
הודעות: 1309
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: אסרו חג אסור בעשיית מלאכה וחייבים ללבוש בו בגדי שבת

הודעהעל ידי הגהמ » ה' אוקטובר 08, 2015 6:51 pm

בס' שו"ת אור יצחק ח"ב, להרב יצחק עבאדי מלייקווד, חשף זרוע עוזו נגד פסקי שו"ת תורה שלמה והרבה סימנים דנים בעקביות בדברי הרב בא"ח. בתוך הדברים אף התקיף חידושו זה ממקורות הנזכרים ע"ש.

אמת קנה
הודעות: 50
הצטרף: ד' יולי 22, 2015 11:27 pm

Re: אסרו חג אסור בעשיית מלאכה וחייבים ללבוש בו בגדי שבת

הודעהעל ידי אמת קנה » ו' אוקטובר 09, 2015 9:59 am

עיינתי בספר אור יצחק סימן קצ"ב, וראיתי שהביא בשם התורה לשמה שכתב שילבש באסרו חג בגדי שבת, ושיש לסגור החניות ולנהוג בו כחול המועד בדבר האבד, ובמטה מוצעת ושלחן ערוך וסיים: בזה לא נמצא רמז בש"ס ובפוסקים להחמיר בזה.

הנה מה שכתב בשם התורה לשמה שבאיסור חג יש לנהוג בו במיטה מוצעת ושלחן ערוך - במחכ"ת זה לא נזכר בתורה לשמה, ודבריו אלו מוסבין על [url]יום הכיפורים[/url], ולא על אסרו חג, והמחבר הלז עירבב הדברים. עיין ותראה.

ומה שכתב שלא נזכר בפוסקים שבאסרו חג לסגור החנויות - אישתמיטתיה דברי הגאון רבי אליהו מני שהעיד שכך מנהג חברון ת"ו, ושכך הוא עשה מעשה וסגר החנויות של מי שפתח חנותו באסורו חג כנ"ל.

ומה שכתב שלא נזכר בפוסקים ענין לבישת בגדי שבת באסורו חג - אישתמיטתיה דברי הגאון ממונקטש המובאים בספר דרכי חיים ושלום שהשבח השביח מנהג יקירי ירושלים שנזהרים בזה כנ"ל, ואכן עד היום רבים ושלמים לובשים בגדי שבת באסורו חג.

כך שדברי הגאון רבי יוסף חיים ז"ל בעל תורה לשמה קיימים וחיים.

בונה ירושלים
הודעות: 21
הצטרף: ג' דצמבר 11, 2018 1:42 pm

איסור מלאכה באיסרו חג

הודעהעל ידי בונה ירושלים » ב' יוני 10, 2019 6:11 pm

אבקש את עזרת חכמי הפורום היה כאן אשכול בענין איסור מלאכה באיסרו חג שחכ"א כתב להסביר דברי ס' תורה לשמה בזה, ודחה השגת האור יצחק, ואיני מוצא הדברים, כעת מי בטובו יעלה הקישור. יישר כח
נערך לאחרונה על ידי עזריאל ברגר ב ה' יולי 25, 2019 10:32 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.
סיבה: האשכולות מוזגו

נחלי אפרסמון

Re: איסור מלאכה באיסרו חג

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ב' יוני 10, 2019 6:46 pm


נחלי אפרסמון

Re: איסור מלאכה באיסרו חג

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ב' יוני 10, 2019 6:49 pm

אגב בתורה לשמה זה בסימן ק"מ
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 15&hilite=

בונה ירושלים
הודעות: 21
הצטרף: ג' דצמבר 11, 2018 1:42 pm

Re: איסור מלאכה באיסרו חג

הודעהעל ידי בונה ירושלים » ג' יוני 11, 2019 10:29 pm

תודה רבה לכל העוזרים, יישר כח.

מצליח
הודעות: 463
הצטרף: א' יולי 12, 2015 6:46 am

Re: איסור מלאכה באיסרו חג

הודעהעל ידי מצליח » ג' יוני 11, 2019 11:40 pm

ראה דברי רבי סעדיה גאון בעני"ז שנתגלה זה עתה
קבצים מצורפים
בית אהרן וישראל גליון רב.pdf
(51.46 KiB) הורד 48 פעמים


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 30 אורחים