מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

ציוני מקורות לא נכונים בילקוט יוסף

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
סליחות
הודעות: 479
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

ציוני מקורות לא נכונים בילקוט יוסף

הודעהעל ידי סליחות » ג' יוני 11, 2019 2:52 am

תוך כדי חיפוש באוצר מצאתי את הדברים הבאים בספר ילקוט יוסף (תשס"ד, חאו"ח ה, עמ' תקיט)
מז) בגמרא ברכות (יא:) אמרו ואידך מאי היא, אמר רב יהודה אמר שמואל אהבה רבה. תניא נמי הכי אין אומרים אהבת עולם אלא אהבה רבה. ורבנן אמרי אהבת עולם וכן הוא אומר ואהבת עולם אהבתיך. ולפי גירסא זו לכאורה צריכים לומר אהבה רבה דהא איכא תניא כוותיה דשמואל וגם בגמרא בתר הכי אמר שמואל השכים לשנות וכו' מאי טעמא שכבר נפטר באהבה רבה. וכ"כ התוס' שבשחרית י"ל אהבה רבה ובערבית אהבת עולם. וכן כתב רב כהן צדק וכן כתבו רב צמח גאון (תשובות הגאונים חמדה גנוזה סימן קכה) ובסדר רב עמרם גאון. ובסידור רב סעדיה גאון, ובסידור רשב"ן, ורב שר שלום גאון ובמחזור ויטרי (סימן י) ובאור זרוע (הלכות קריאת שמים סימן כא) ובספר המנהגות, ובפירוש התפילות והברכות לר"י ב"ר יקר ע"ש. אולם גירסת הרי"ף והרא"ש להיפך ורבנן אמרי אהבת עולם תניא נמי הכי וכו' ופסק הרי"ף כרבנן שאומרים אהבת עולם. וכן גירסת האבודרהם וכן מבואר בתנא דבי אליהו רבה (פ"ו) ושם מבואר, דקאי על אהבת כנסת ישראל לשכינה, דכנסת ישראל נמשכת אחר בעלה וזו אהבה הנמשכת תמיד ע"ש. ומשמע שהגירסא אהבת עולם ולא אהבה רבה. גם הרמב"ם ומרן הש"ע (סי' ס' סעיף א') פסקו לומר אהבת עולם גם בשחרית. אך מנהג האשכנזים לומר אהבה רבה וכמ"ש הרוקח והרמ"א שם וכו'. עכ"ל.

פשטות הדברים שרס"ג, רשב"ן, גורסים אהבה רבה.

אמנם בדקנו את הדברים בסידור רשב"ן דף יב ושם כתוב בפירוש אהבת עולם.
ובהערה 24 בסידור הרשב"ן:
" אהבת עולם כנוסח רס"ג. ואהבה רבה היה מנהג א"י וכן נהגו בסורא שלא כבפומבדיתא עיין הקדמה לס' מתיבות וכן נהגו בצרפת ובאשכנז: בבקר אהבה רבה ובערב אהבת עולם. אמנם רש"ג ור"ה מעידים שגם בסורא היו אומרים שחרית וערבית אהבת עולם. עיין אוצה"ג ברכות נב-נד."יוצא מכך לכאורה שצוטטו בילקוט יוסף כמה מקורות שכתבו בדיוק להפך. מה פשר הדברים? ועי' גם באבודרהם עם פי' תהלה לדוד עמ' קעז.
נערך לאחרונה על ידי סליחות ב ג' יוני 11, 2019 2:59 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

אישצפת
הודעות: 668
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: בירור חשד לט"ס בילקוט יוסף

הודעהעל ידי אישצפת » ג' יוני 11, 2019 4:58 am

אפשר שאלו הוספות גליון שהוקלדו שלא במקומם.
והעד לכך כי מלבד אלו נשתרבבו גם ספר המנהגות ופירוש התפלה לר"י בר יקר דגרסי להדיא אהבת עולם

יוצא פוניבז'
הודעות: 513
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: בירור חשד לט"ס בילקוט יוסף

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ג' יוני 11, 2019 11:45 am

עוד דוגמא לט"ס מסוג זה- בענין מה שמכריע לומר במוסף שבת וגם "האוהבים" דבריה, ולא "האוהבי" כפי המנהג הישן (בכל תפוצות ישראל):
כן כתב מרן אאמו"ר שליט"א בזה"ל: והנה אני נוהג לומר וגם "האוהבים" דבריה גדולה בחרו, שכן הוא בספר המנהיג (הלכות שבת סימן מב). וכן הוא באוצר התפלות (דף שסז ע"א). ובסידור הרב יעב"ץ. ועוד. [וכ"ה בשו"ת יביע אומר ח"ח חאו"ח סימן יא אות לז].
ויש להוסיף, שכן הוא בסידור הראב"ן הירחי, ובסידור רשב"ן, וברוקח [בדפוס שלפנינו, אולם בקובץ אור ישראל כרך כח, כתב המו"ל שסידור הרוקח שבכתב היד איתא, האוהביה]. ובפירוש התפילות והברכות לרבי יהודה בן יקר, ובסידור הר"ש מגרמייזא, ובסידור ר' שבתי סופר, ובסידור לובלין (שנת ש"י ושנת שיד), ובלבוש (סימן רפו), וכן הוא בלחם מן השמים, ובמהר"י צמח, ובסידור אמשטרדם (שנת תמ"א), ובסידור אור הישר (שנת תסט), וביריעות שלמה (קלוגר), ובסידור הכוונות בקצרה למהר"י צמח. וכן הוא בסידור עבודת ישראל (עמ' 239), [והזכיר סידור זה בקונטרס לאוקמי גירסא אות קיג].
אך לעומתם יש גורסים וגם אוהבי דבריה, וכן הוא במחזור ויטרי, ובסידור איטליא (שנת ר"ן), ובסידור נאפולי (שנת רן), ובמחזור קמחא דאבישונא, ובסידור פראג (שנת רעו), ובסידור רב הירץ ש"צ (שנת שך), ובסידור קראקא (שנת שכז), ובסידור לובלין (שנת שלא), ובשלמי ציבור, ובמחזור רומניא, ובקיצור הכוונות לרמח"ל (דף מט), ובכף החיים פלאג'י (סימן כח סעיף סד), ובספרו רוח חיים (סימן רפו), ובסידור בית מנוחה, ובסידור הרש"ש, ועוד.
ואמנם בסידור חוקת עולם מופיעה הגירסא האוהבי, וכן בסידור רב סעדיה גאון (עמ' קיב), ובסדר רב עמרם גאון (דף כט ע"ב), ישנם חילופי נוסחאות. ולכן דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד, שאין לנו בזה מנהג ברור.


ומדבריו נראה שיש ג' נוסחאות: "האוהבים", "אוהבי", "האוהבי". ואין מנהג ברור בזה.
וגירסת "אוהבי" מתמיהה קצת, שהרי תפילה זו ערוכה על סדר תשר"ק, ולגירסא זו נחסר אות ה'.
אך עיון במקצת המקורות שציין מגלה כי גירסתם היא "האוהבי".
(כפה"נ העתיק רשימה זו מהיכן שהוא, ולא דק בהעתקתו, או שבעל רשימה זו לא דק).

נחלי אפרסמון
הודעות: 394
הצטרף: א' אפריל 07, 2019 1:22 am
שם מלא: יחיאל

Re: בירור חשד לט"ס בילקוט יוסף

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ג' יוני 11, 2019 2:02 pm

עיין להגאון הרב יעקב חייים סופר בס' תורת יעקב עה"ת עמ' תרכ"ד, מאמר ארוך האם אומרים וגם האוהבים או האוהבי.

פרנצויז
הודעות: 579
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: ציוני מקורות לא נכונים בילקוט יוסף

הודעהעל ידי פרנצויז » ג' יוני 11, 2019 3:10 pm

ידוע שס' ילקוט יוסף מלא טעויות כרימון במקורות ומ"מ.

תם מה הוא אומר
הודעות: 902
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: ציוני מקורות לא נכונים בילקוט יוסף

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ג' יוני 11, 2019 3:14 pm

פרנצויז כתב:ידוע שס' ילקוט יוסף מלא טעויות כרימון במקורות ומ"מ.


ויש להעיר, שהפועל היוצא מהטעויות הנ"ל, הוא טעות במסקנת הדברים.

ראה כאן באורך http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=19904

ועי' גם וכאן
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=44815

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2297
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: ציוני מקורות לא נכונים בילקוט יוסף

הודעהעל ידי נהר שלום » ד' יוני 12, 2019 1:32 am

תם מה הוא אומר כתב:
פרנצויז כתב:ידוע שס' ילקוט יוסף מלא טעויות כרימון במקורות ומ"מ.


ויש להעיר, שהפועל היוצא מהטעויות הנ"ל, הוא טעות במסקנת הדברים.

ראה כאן באורך http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=19904

ועי' גם וכאן
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=44815

אולי על הסיכום לא על המסקנא למעשה


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 42 אורחים