עמוד 1 מתוך 1

מצוה שהרמב"ם לא מנה בסה"מ, האם לדעתו אינה מה"ת?

פורסם: א' אוקטובר 27, 2019 4:34 pm
על ידי דרופתקי דאורייתא
לכאורה הפשטות היא שמצוה שהרמב"ם אל מנה בספר המצוות, הרי שלדעתו ז"ל אינה מה"ת, אלא מדרבנן.

ברם מצינו שהאח' מפרשים שאי"ז מוכרח.

כתב לי חכ"א:

מצאנו כמה מצוות שברור שגם הרמב"ם מודה שהם מן התורה ולא כללם, לפי שהם כבר כלולים במקום אחר. כמש"כ בשו"ע הרב הל' ת"ת קו"א פ"ג דלהכי לא מנה לאו דלא תשכח, כיון דנכלל זה בעיקר מצות עשה של ת"ת.

וכן מצינו כיו"ב שהרמב"ם השמיט מצוה להחזיר הריבית, וכתב המגילת אסתר במצוה י"ז דאף דודאי דהוא מן התורה, לא מנאו הרמב"ם אחר שלדעתו זה נכלל במצוה להשיב גזל. וכ"ה בב"ח חו"מ סי' ט.

וכן מצינו לענין ברכת התורה, שתמה הרמב"ן על הרמב"ם למה השמיטו אחרי שלמדו זה מן התורה, וכתבו בקרית ספר פי"ב מהל' תפילה דברכת התורה היא דאורייתא לדעת הרמב"ם אך נכלל במצות ת"ת, וכ"כ בערוך השולחן סי' מז. ובאמת מל' הרמב"ן נראה שבאמת גם הוא הבין שכן היא דעת הרמב"ם, שברכת התורה היא מדאורייתא ולא מנאו לפי שנכלל בת"ת, אלא שדחה זה וכתב להוכיח שזה נחשב ב' מצוות, והאחרונים יישבו בזה דעת הרמב"ם.

עכ"ד

אודה מאד לכל הוספה והערה

או אם עמדו בזה בעלי הכללים על השמטת מצוה בסה"מ להרמב"ם

Re: מצוה שהרמב"ם לא מנה בסה"מ, האם לדעתו אינה מה"ת?

פורסם: א' אוקטובר 27, 2019 6:12 pm
על ידי בברכה המשולשת
הרי רבינו הרמב"ם מנה י"ד שורשים. רק הראשון הוא על דרבנן (ועל השני נשתברו קולמוסין בשאלה זו)

Re: מצוה שהרמב"ם לא מנה בספר המצוות, האם למדים מכך שלדעתו מצוה זו אינה מן התורה?

פורסם: א' אוקטובר 27, 2019 6:19 pm
על ידי שמואל שלומוביץ
השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת הלאוין המצוה השני'
שנמנענו שלא נשכח מעמד הר סיני ולא נסיר אותו מדעתנו אבל יהיו עינינו ולבנו שם כל הימים והוא אמרו יתעלה (ואתחנן ד ט - י) השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני י"י אלהיך בחורב וגו'. והכונה בזה גדולה מאד. ....
וזאת מצות לא תעשה זכרה בעל ההלכות (אות קע). והרב שכחה גם כן:

אגרת תימן להרמב"ם
וכמו כן זכרו מעמד הר סיני שצונו הקדוש ברוך הוא לזכרו תמיד, וגם הזהירנו מלשכחו אותו, וצונו ללמד אותו לבנינו כדי שיגדלו על תלמודו, הוא מה שנאמר (דברים ד, ט-י), רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחרב. וראוי לכם, אחינו, שתגדלו בניכם על המעמד ההוא הגדול, ותספרו בתוך קהל ועדה גדולתו והדורו שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו, והטענה המביאה לידי אמת, וגדלו המעמד ההוא על כל גדולה כמו שגדלו הקדוש ברוך הוא … …

Re: מצוה שהרמב"ם לא מנה בסה"מ, האם לדעתו אינה מה"ת?

פורסם: א' אוקטובר 27, 2019 7:05 pm
על ידי סגי נהור
דוגמא נוספת היא מצות התשובה שלא מנאה הרמב"ם, וגם בזה כמה ביאורים באחרונים.

Re: מצוה שהרמב"ם לא מנה בסה"מ, האם לדעתו אינה מה"ת?

פורסם: א' אוקטובר 27, 2019 8:45 pm
על ידי עזריאל ברגר
סגי נהור כתב:דוגמא נוספת היא מצות התשובה שלא מנאה הרמב"ם, וגם בזה כמה ביאורים באחרונים.

בזה יש שינויים בין לשונו בספר המצוות ללשונו בכותרת הלכות ספר היד.